ODA KAYITLARI USULÜNE GÖRE OLMAYANLARIN TARIM VE ORMAN İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ KAYDINA GÖRE SİGORTALILIKLARI GEÇERLİ SAYILIR

5510 sayılı Kanunun 4-1/ (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığın başlatılmasına ilişkin ziraat odası kayıtlarının genel olarak usulüne uygun olmadığının SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından tespit edilmesi kaydıyla,  Devamını Oku

SGK ALACAKLARINDA UYGULANANAN GECİKME CEZASI ORANI %2‘DEN %3’E ÇIKARILDI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten  Devamını Oku

ŞUBAT AYI SGK BİLDİRİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak aldıkları ücret üzerinden bildirilmelidir.  Devamını Oku

BAZI NACE KODLARINDA GÜNCELLEME YAPILDI

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan ve aşağıda ayrıntıları belirtilen “10.71.02”, “13.30.03”, “47.29.90”, “62.01.01”, “82.11.01” ve “95.22.01” kodlarının içeriği değiştirilmiş; aynı listede yer alan “33.13.04” kodu  Devamını Oku

2023 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

323 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, “Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığında bulunan “Serbest Meslek Kazancına İlişkin Bildirim” başlığı altındaki “Engellilik İndirimi” satırına girilecek olan tutarların aşağıdaki gibi hesaplanması gerekmektedir.  Devamını Oku

01/01/2024-31/12/2024 DÖNEMİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

2024 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma  Devamını Oku

ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULACAK MALİ TABLOLARIN DÜZELTME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığının 20 Şubat 2024 tarihli ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 No.lu Sirkülerinde, ROFM hesaplamasında toplam finansman maliyeti yönteminin esas alınması halinde hesaplamada dikkate alınacak  Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7495 SAYILI KANUN

Yapılan düzenleme ile; İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak sigortalılara uygulanan kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısının 450 güne indirilmesi, kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumunun eklenmesi ve ödenen kısa çalışma sürelerinin kısa çalışma başlama tarihinden sonraki işsizlik ödeneği hak sahipliği sürelerinden mahsup edilmesi amaçlanmaktadır.   Devamını Oku

KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

10 Şubat 2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 50)’de aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır.   Devamını Oku

SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV BEYANNAMELERİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı VUK Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri  Devamını Oku

2024 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 700 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

Geçen yıllardan farklı olarak 2024 yılı öncesi tescil edilen işyerlerinin da asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için borcunun olmaması gerekir. (Geçmiş yıllarda borcu olan işyerleri de asgari ücret desteğinden yararlanıyordu)   Devamını Oku

ESNAF AHİLİK SANDIĞININ YÜRÜRLÜĞÜ 01.01.2025 TARİHİNE ERTELENDİ

23/2/2017 tarihli 6824 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen Ek-6 ıncı maddesi uyarınca kurulan Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihi 1/1/2025 tarihine ertelendi.  Devamını Oku

6111 SAYILI KANUN NUMARALI TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinin (6111 sayılı Kanunla eklenen) 12 inci fıkrası değiştirilerek “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten” yararlanma süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.  Devamını Oku

SANAL VEYA FİZİKİ ORTAMDA SATILAN KART, ŞİFRE VE KODLARDA KDV UYGULAMASI

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura (bavul ticareti) ile yapılan satışlarda) istisna uygulanacak asgari tutar 2.000 TL’den 10.000 TL’ye; Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) istisna uygulanacak asgari tutar 100  Devamını Oku

TEBLİGAT PUSULASI GÜNCELLENDİ

Vergi Usul Kanununun 102 nci maddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan  Devamını Oku

2024 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2023 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 63,786,000 TL ve net satışlar toplamı 127,540,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2024 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak   Devamını Oku

2024 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİK RAPORU DÜZENLENECEK KONULARA İLİŞKİN USUL,ESAS VE İŞLEMLERDE DİKKATE ALINACAK HADLER

Yeminli mali müşavir ile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin (tam tasdik) süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma değer vergisi iadelerine ilişkin azami hadler;   Devamını Oku

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN 1 TEMMUZ 2024’E KADAR YN ÖKC’LER İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

YN ÖKC kullanan mükelleflere 1 Temmuz 2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullanılmasına yönelik mecburiyet, getirildi.   Devamını Oku

2024 YILINDA MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI YILLIK %48 OLARAK BELİRLENDİ

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, 1 Ocak 2024 tarihinden  Devamını Oku

7491 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.  Devamını Oku

2024 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1.70 TL olarak hesaplanacaktır.  Devamını Oku

ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV BEYANNAMESİ 29 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR VERİLEBİLİR

Buna göre Aralık 2023 dönemine ilişkin sorumlu sıfatıyla verilen 2 No.lu KDV Beyannamesinin daha öncesinde olduğu gibi (beyan süresinin resmi tatile gelmesi nedeniyle) 29 Ocak 2024 tarihine, Ocak 2024 dönemine ilişkin aynı beyannamenin ise 21 Şubat 2024 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.   Devamını Oku

SİGORTA PRİM BORCU OLANLAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

GEÇİCİ MADDE 77- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67 nci madde hükümleri  Devamını Oku

TEK HAKİMLE VERİLEN VERGİ MAHKEMELERİ KARARLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi 21 Aralık 2023 tarihli ve 32406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/10/2023 tarihli ve E: 2023/81, K. 2023/ 184 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen  Devamını Oku

2023/EKİM AYI SİGORTA PRİMİ, KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE 27.12.2023 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK

Ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Ekim ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİ UZATILAN YERLERDE 7256 VE 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNLARI KAPSAMINDA ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

7405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanların 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında; Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım 2023  Devamını Oku

AVUKATLIK VEKÂLET ÜCRETİNİN İADESİ NEDENİYLE BEYAN EDİLEN KDV VE GELİR VERGİSİNİN DÜZELTMELERİNİ NASIL YAPACAĞINIZ HK.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; vekili bulunduğunuz … lehine … Belediye Başkanlığı'na açmış olduğunuz kamulaştırma davasını yerel mahkeme kararı ile kazanarak … tarih … nolu Serbest Meslek Makbuzuyla vekalet ücretlerini tahsil ettiğiniz makbuzları   Devamını Oku

YABANCILARIN 6111 SAYILI TEŞVİKTEN YARARLANMA DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yabancı uyruklu sigortalılar 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydedilmeyeceğinden, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılar için 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan sigorta  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ YERLERDE 7256 VE 7326 SAYILI SGK YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

7256 sayılı Kanun ile 7326 sayılı Kanun kapsamında SGK’ ya olan borçlarını yapılandıran, 5510 sayıl Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin spor kulüplerinin ve belediyelerin 6/2/2023 ila   Devamını Oku

BAZI İLLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ VE 7440 SAYILI KANUNA GÖRE BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep hali, 30.04.2023 gününe kadar uzatılmıştır.  Devamını Oku

YURT İÇİ YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN 30.11.2023 TARİHİ İTİBARİYLE BANKALARDA MEVCUT OLAN YABANCI PARALARI İÇİN YARARLANABİLECEKLER

1 Aralık 2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2023/34) ile Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30/11/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları,  Devamını Oku

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI ARTIRILDI

1 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak tespit edildi.  Devamını Oku

ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Kasım 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi  Devamını Oku

ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDE SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİ UZATILDI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenleri, 5510 sayılı   Devamını Oku

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARI 1 OCAK 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN ARTIRILIYOR

7887 CK ile anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına yükseltildi.   Devamını Oku

2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 58,46 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edildi.   Devamını Oku

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN OLMADIĞI DURUMLARDA İŞÇİLER ASIL İŞVERENİN DOSYASI ÜZERİNDEN SGK’YA BİLDİRİLECEKTİR

Özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet verdikleri gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulan geçici iş ilişkisinin 4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere uygun kurulmaması halinde özel istihdam bürosu ve özel istihdam  Devamını Oku

YABANCI ÇALIŞANLAR, ÇALIŞMA İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN ÜCRET VE MESLEK KODU ÜZERİNDEN SGK’YA BİLDİRİLMELİDİR

"Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, çalışma izin belgeleri ile diğer bakanlıklar veya kurumlar tarafından verilen ve Çalışma Genel Müdürlüğüne gönderilen izin belgelerinin birer örneği ilgili SGİM/SGM’lere intikal ettirilecek, çalışma izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının  Devamını Oku

(0) GÜN VE (0) KAZANÇLI BİLDİRİMLERDE “07-PUANTAJ KAYITLARI” EKSİK GÜN NEDENİ SEÇİLEMEYECEKTİR

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kaydedilmektedir. SGK, eksik çalışma nedenlerinden “07-Puantaj Kayıtları” ile ilgili duyuru yayımlandı.  Devamını Oku

MOTOR GÜCÜ 160 KW’I GEÇMEYEN ELEKTRİK MOTORLU BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ÖTV MATRAH TUTARI YÜKSELTİLDİ

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobilleri için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi.   Devamını Oku

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANAN GEÇ ÖDEME ZAMMI AYLIK % 3,5 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı yapılandırma kanunlarına göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre ödenmesi gereken taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen  Devamını Oku

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5’DEN %3,5’ E ÇIKARILDI. TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %24’DEN %36’YA ÇIKARTILDI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı aylık 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21 Temmuz 2022 tarihinden bu yana aylık %2,5 oranında  Devamını Oku

ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORLAMASININ KALDIRILMASI VE SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Düzenleme kapsamında raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü   Devamını Oku

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI ARTTIRILDI

1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edildi.  Devamını Oku

GERİYE YÖNELİK TEŞVİK ALACAKLARI İÇİN KANUNİ FAİZ ÖDENMEKTEDİR

5510 sayılı Kanun’un Ek 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, işverenler tarafından 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucunda hesaplanacak olan fark prim tutarlarının kanuni faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.   Devamını Oku

KUR FARKI ZARARLARININ SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMAMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATILDI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin kur farklarından doğan zararlara ilişkin geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılarak 1/1/2024 tarihi 1/1/2025 olarak değiştirildi.  Devamını Oku

DEPREM BÖLGESİNDE ERTELEME SÜRESİNCE İŞYERİ BİLDİRGESİNDEN DOLAYI İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK. BAZI DEPREM İLLERİNDE SGK YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ 31.10.2023 TARİHİNDE SONRA ERECEKTİR.

Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan ve 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma anlaşması için başvuruda bulunmak isteyen işveren  Devamını Oku

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGELERİN İBRAZINA İLİŞKİN ELEKTRONİK VERİ İBRAZ SİSTEMİ (E-VİZ)

Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz): Elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda tutulan/üretilen diğer belgelerin, incelemeyi yürüten Vergi Müfettişine elektronik ortamda ibrazını sağlayan sistemdir. Sistem, Vergi Dairesi Başkanlıkları nezdinde, kademeli olarak açılmıştır.  Devamını Oku

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİNE 1 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR GEÇİLMESİ GEREKİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığınca VUK’nun 257’nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 16 Mart 2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞ’nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri  Devamını Oku

YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerin sigortalılığı 5510 sayılı kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında düzenlenmiştir. Bu madde kapsamındaki sigortalılar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.  Devamını Oku

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KARARLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi 26/7/2023 tarihli ve E: 2023/36, K. 2023/ 142 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Konusu  Devamını Oku

İŞLETMEYE DAHİL OLAN VE İŞTE KULLANILAN VEYA KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN TAŞITLARA TAŞIT TANIMA BİRİMİ TAKILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1) ile akaryakıt istasyonu işletmelerinde yapılan akaryakıt satışlarında, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgisinin otomatik olarak iletilmesine ve bu kapsamda sistemin teknik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır  Devamını Oku

YURT DIŞI BORÇLANMA SÜRELERİNİN BİR KISMINDA ÜLKEMİZDE BULUNULMASI BORÇLANMAYA ENGEL TEŞKİL ETMEMEKTEDİR

Türk vatandaşı olup, yurt dışı sigortalılık sürelerini borçlananların, sigortalılık sürelerinin bir bölümünde Ülkemizde bulunmaları, bu sürelerin borçlandırılmasına engel teşkil etmeyecektir. Yurt dışında çalışırken değişik nedenlerle ülkemizde geçen süreler de hizmet borçlanmasına dahil edilecektir.   Devamını Oku

08.09.1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARDAN SIGORTALILIK SÜRESI VE PRİM GÜN SAYISI ŞARTININ YANISIRA YAŞ ŞARTINI SAĞLAYANLAR İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANILAMAZ

5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi beş puanlık prim indirim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim   Devamını Oku

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulaması getirilen ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2014’den önce istisna belgesi almak suretiyle veya verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülen proje uygulaması dışında işlem yapanların da 1/1/2024 tarihinden itibaren proje uygulaması kapsamında  Devamını Oku

01/07/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan, 2023 yılında  Devamını Oku

YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN 31.12.2021 ile 30.06.2023 TARİHLERİ ARASINDAKİ YABANCI PARALARI İÇİN DE YARARLANABİLİRLER

Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün usul ve esaslarının belirlendiği 2021/14 sayılı T.C. MERKEZ BANKASI Tebliğinde yapılan değişiklikle yurt içi yerleşik tüzel kişilere 31/12/2021 ile 30/6/2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda   Devamını Oku

LPG - TÜPGAZ - MUTFAK GAZI KDV ORANI

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Dağıtıcı Lisansı almış olan firmanızın yine LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi başka bir firmaya   Devamını Oku

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARININ İLK İKİSİ YAYINLANDI

3 Kasım 2021 tarihinde Glosgow’da düzenlenen COP26 (2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) Zirvesinde kuruluşu ilan edilen Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı’nın  Devamını Oku

KENDİ ŞİRKETİNDE SİGORTALI OLMAK

Şirket ortaklarının sosyal güvenliklerine ilişkin olarak birincil ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler şu şekildedir: Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendinin 3. alt bendinde “Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenlik Statüleri”, Kanunun 7. maddesinde “Sigortalılığın Başlangıcı”, 8. maddesinde   Devamını Oku

7440 SAYILI SGK YAPILANDIRMA + VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEME SÜRELERİNDE UZATMA YAPILDI

SGK’ya olan borçlarını 7440 sayılı Kanuna göre peşin ve taksitli ödeme seçeneği seçerek yapılandıranlardan, 03.08.2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31.08.2023 tarihine  Devamını Oku

FESHİN YAZILI YAPILMASININ GEÇERLİLİK KOŞULU OLDUĞU. YAZILI FESİH BİLDİRİMİNİN BULUNMAMASI DURUMUNDA İŞİN ESASINA GİRİLMEKSİZİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ

Somut olay incelendiğinde; davalı tarafından işletmesel karar alındığı ileri sürülerek davacının iş akdinin geçerli olarak sona erdirildiği iddia edilmiş ise de, İş Kanunu’nun 19.maddesi gereğince işveren tarafından feshin yazılı olarak yapılmadığı, geçerli fesih iddialarında yazılı fesih bildirimi yapılması hususunun geçerlilik koşulu olduğu, davalı tarafından yapılan feshin  Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI 1 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN ARTTIRILDI

7456 sayılı Yasayla Cumhurbaşkanına tanınan Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarını iki katına kadar artırma yetkisine istinaden 7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geri kazanım katkı payı tutarları arttırıldı.  Devamını Oku

TEMMUZ 2023 ENFLASYON - ÜFE TÜFE ORANLARI - KİRA ARTIŞ ORANLARI - İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI - MESKEN KİRA ARTIŞ ORANI - HESAPLAMA TABLOSU

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda   Devamını Oku

SON ÖDEME TARİHİ 31/07/2023 OLAN SGK ÖDEMELERİNİN SÜRESİ 03/08/2023 TARİHİNE UZATILDI - GELİR VERGİSİ, MTV VE 7440 SAYILI KANUNUN ÖDEME SÜRELERİ İLE BAZI BİLDİRİM, OLUŞTURMA VE YÜKLENME SÜRELERİ 4 AĞUSTOS 2023 TARİHİNE UZATILDI

İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları, yapılandırma planlarının devam etmesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir.” Açıklamasına yer verilmiştir.  Devamını Oku

BAĞKUR SİGORTALILARININ 7440 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU BİRİNCİ VE İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME SÜRESİ 31/07/2023 TARİHİDİR

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olup, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat edenlerden bazı sigortalılara ait ödeme planlarının ikinci ve takip eden taksitlerin son ödeme tarihlerinin hatalı olduğu açıklanmıştır.  Devamını Oku

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN YERLERDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 3 AY UZATILDI

6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma  Devamını Oku

7456 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİYLE İHDAS EDİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ

15/7/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle  Devamını Oku

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLANINA İLİŞKİN DUYURU

Diğer taraftan, mücbir sebep hali sona eren ancak, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinde olduğunu belirterek bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumları da   Devamını Oku

BAZI İLLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLE YAPILANDIRMA KANUNLARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE/VEYA ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.12.2023 Cuma günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YERSİZ YARARLANAN SİGORTALILAR İÇİN SGK’YA EKSİK BİLDİRİLEN GÜNLERİ TAMAMLAMA HAKKI VERİLDİ

Haksız ve yersiz bir şekilde kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlandığı için sigortalıya yapılan ödeme hakkında 4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici Madde 32 hükümlerinin uygulanmış olması,  Devamını Oku

7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDEME TARİHLERİ HAKKINDA GİB DUYURUSU

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona ermektedir. Öte yandan, Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden dolayı mücbir sebep hali ilan edilen illerde 7440  Devamını Oku

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK İLAVE TEDBİRLERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Otomotiv sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek  Devamını Oku

SPORCULARA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN 5 GÜN İÇERİSİNDE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Düzenlemeye göre Gençlik ve Spor Bakanlığınca tescil edilmiş olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen  Devamını Oku

2023 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 18,95 (YÜZDE ONSEKİZ VİRGÜL DOKSANBEŞ) OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan   Devamını Oku

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

8/12/2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  Devamını Oku

BENZİN, MOTORİN, DOĞALGAZ GİBİ ÜRÜNLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ ARTIRILDI - GÜNCEL TÜM ÖTV ORANLARI LİSTESİ

15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Sayılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile   Devamını Oku

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIRILDI TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI KALDIRILDI EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GETİRİLDİ

MTV mükelleflerine 2023 yılına münhasır olmak üzere EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Birinci taksiti; AĞUSTOS 2023 ayının sonuna kadar, İkinci taksiti ise, KASIM 2023 ayı sonuna kadar ödenecektir.  Devamını Oku

01/07/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE SİGORTALI BAŞINA 500 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

15/07/2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 17 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 96 üncü madde eklenmiştir. Eklenen madde ile 01/07/2023-31/12/2023 dönemi için asgari ücret desteği 500 TL olarak kararlaştırılmıştır. Bu madde ile; 1) 2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri  Devamını Oku

SERBEST MESLEK KAZANCINDA ARALIK AYINA AİT FATURALARIN ERTESİ YILIN OCAK AYINDA ÖDENMESİ HALİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI DÖNEM İLE İŞ YERİNE İLİŞKİN ÖDENEN SİGORTA BEDELLERİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİ

10 uncu maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla  Devamını Oku

MALİ MÜŞAVİRİN MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, serbest meslek mensubu olarak mali müşavirlik hizmeti verdiğinizi, mesleki faaliyetinizi ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırdığınız mesleki sigorta poliçesini gider olarak kayıt altına alıp alamayacağınız ile bu poliçenin 06.04.2022 - 06.04.2023 dönemlerini kapsaması nedeniyle gider yazarken dönemsellik  Devamını Oku

ARTIRILMIŞ HARÇ TUTARLARI 2023 - TELEFON HARCI - TİCARET SİCİL HARCI - DAVA HARCI

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.  Devamını Oku

2023 YILI PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tespit edilerek 24/6/2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Devamını Oku

2012/30 No'lu Genelge Değişikliğine İlişkin 11/07/2023 Tarihli ve 2023/23 Sayılı Genelge

2012/30 No'lu Genelgenin 6.1- "Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde gönderilmesi" başlıklı bölümünde yer alan; "Bahse konu destekten yararlanılabilmesi için,  Devamını Oku

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI YÜKSELTİLDİ

11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile BSMV oranlarının düzenlendiği 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın birinci maddesine   Devamını Oku

ŞANS OYUNLARI VERGİ ORANLARI %100 ORANINDA ARTIRILDI

7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şans oyunları vergisi oranları  Devamını Oku

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN TUTARLAR ÜZERİNDEKİ TEVKİFAT ORANI %15’E ÇIKARILDI

14.2.2023 tarih ve 32104 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile; tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden 14.02.2023  Devamını Oku

10.07.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE KDV ORANLARI ARTIRILMIŞTIR. %18 ORANI %20, %8 ORANI %10 OLARAK UYGULANACAKTIR

Yukarıdaki açıklamaya göre; %8 Oranı uygulanan Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil  Devamını Oku

HARÇ TUTARLARI YÜZDE 50 ARTTI. MAKTU HARÇ TUTARLARI - SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI - YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON HARÇLARI

Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.  Devamını Oku

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı  Devamını Oku

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ - İŞE GİRİŞ - İŞTEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ - BAŞVURU SONUCU SORGULAMA - EYT EMEKLİ TEŞVİK

Kanunla, 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce uzun vadeli sigorta kolları kapsamına çalışmaya başlayanların, emekli aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlaması durumunda, yaş şartı olmaksızın emekli olabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca emekli aylığı   Devamını Oku

İNDİRİMLİ GELİR STOPAJ ORANI UYGULAMASI 31 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR UZATILDI

28/06/2023 tarihli ve 32235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında yapılan değişiklik ile;  Devamını Oku

KREDİ BAKİYESİ 50 MİLYON TL ÜZERİNDE OLAN TÜZEL KİŞİLERİN ÖZET DÖVİZ POZİSYONU RAPORU VERİLERİNİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ OCAK 2024’E ERTELENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Nisan 2023 tarihli ve 731 sayılı yazısı ile Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimat doğrultusunda, Tüzel Kişilerin yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı  Devamını Oku

MALİ TATİL UYGULAMASI - KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELER - UZAYAN SÜRELER - İŞLEMEYEN SÜRELER - DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI, VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLAMA - GİRMEYEN İŞ VE İŞLEMLER

5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre – Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar  Devamını Oku

DEPREMZEDELERE BEDELSİZ VERİLECEK BARINMA HİZMETİNDE VE DEPREM BÖLGESİNDE AKARYAKIT SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan 9 Şubat 2023 tarih VUK-150 / 2023-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/150 ile; Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem felaketinden etkilenen kişilere İl AFAD Müdürlükleri tarafından  Devamını Oku

İNDİRİM KONUSU YAPILAN OGS - HGS KONTÖR BEDELLERİNİN HESAPLANAN KDV’YE DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ.

İlgi özelge talep formunuzda, firmanız aktifine kayıtlı araçlar için banka tarafından hesabınızdan OGS kontör yüklemesi yapıldığı, yükleme bedelleri üzerinden iç yüzde ile KDV hesaplayarak indirim konusu yaptığınız, OGS den HGS ye geçişte banka tarafından kalan  Devamını Oku

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.  Devamını Oku

ŞEKER FABRİKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN OFİS, MİSAFİRHANE, LOJMANLAR VE FABRİKA GENEL ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE ÇAYCILIK, ODACILIK HİZMET İŞİNİN ŞİRKETİNİZCE YAPILACAĞINDAN BAHİSLE, SÖZ KONUSU İŞLEMİN KDV TEVKİFATINA TABİ OLUP OLMADIĞI

(I/C-2.1.3.2.5.1.) bölümünde; “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı  Devamını Oku

PASTANEDE YAPILAN DOĞRUDAN SATIŞ VE YEME İÇME HİZMETLERİNİN KDV ORANI

Şirketinizin otel ve konaklama tesisleri işletmeciliği, çikolata, çikolatalı şekerleme, kek, pasta vb. fırın ürünleri imalatı, yurtiçi ve yurtdışında yiyecek ve içecek hizmetleri veren restoranlar açmak, kiralamak, işletmek, franchise vermek, her türlü rezidans, site yönetimleri, tatil köyleri, otel vb. eğlence yerleri ile sergi ve panayır  Devamını Oku

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI ARTTIRILDI

24 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edildi.  Devamını Oku

TAVUK BESİCİLİĞİ FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN TEVKİFAT YAPILMAK SURETİYLE VERGİLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 53 üncü maddesinde "Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir.   Devamını Oku

BÜYÜK ÖLÇEKLİ TAVUK KÜMESLERİNİN EMLAK VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Belediyeniz mücavir alan sınırları içinde yer alan ve ruhsatlarında tarımsal amaçlı ibaresi bulunan bazı şirket ve şahıslara ait 3000-5000 ve daha büyük kapasiteli tavuk kümesi işletmeleri ile yüksek kapasiteli büyükbaş hayvan besihanelerinin bulunduğu, söz konusu kümes ve besihanelere yönelik belediyeniz tarafından yapılan kontrollerde  Devamını Oku

KÜMES HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE YUMURTA ELDE EDİLMESİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; tavuk üretimi yapan firmalardan civciv satın alıp doğal bir ortamda yetiştirerek, tavuk ve bu tavuklardan elde edilecek yumurtaların satışını yapacağınız belirtilerek, söz konusu faaliyetin zirai kazanç mı yoksa  Devamını Oku

TAVUK ÇİFTLİKLERİNİN BİNA İNŞAAT HARCI VE İMARLA İLGİLİ HARÇLARINDAN MUAF TUTULMASI

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatının (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının bina inşaat harcına tabi olacağı; Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde ise her türlü  Devamını Oku

ÜRETİLEN YUMURTALARIN SATIŞININ VERGİLENDİRİLMESİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, dört ortaktan oluşan adi ortaklık türündeki işletmenize ait çiftlik içerisinde beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaların, toptan olarak marketlere satışı faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, söz konusu faaliyetinizden elde edeceğiniz kazancın, ticari kazanca mı yoksa zirai kazanca mı tabii olduğu, ayrıca zirai ürün satışlarınıza ilişkin belge düzeni  Devamını Oku

FESİH, VEFAT, İŞİ TERK VE DİSİPLİN CEZASI ALMA DURUMLARINDA BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN HANGİ MESLEK MENSUBU TARAFINDAN GÖNDERİLECEĞİ HAKKINDA DUYURU

Meslek odalarımıza ve Birliğimize; mükellefle meslek mensubu arasındaki hizmet sözleşmeleri ile aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin feshi ile mükellef veya meslek mensubunun vefatı, işi terk halinde veya meslek mensubunun beyanname vermesini engelleyecek  Devamını Oku

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ

Türk Ticaret Kanunu’na göre 2022 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin, (30 Haziran 2023 Resmi Tatil gününe denk geldiği için) 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.  Devamını Oku

SERBEST MESLEK ERBABININ DIŞ GİYİM HARCAMALARININ, MESLEKİ KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, aktör olarak serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek kendinize ait dış giyim harcamalarının serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.  Devamını Oku

İCRA YOLUYLA ÖDENEN KİRA BEDELLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kiralamış olduğunuz işyeriniz ile ilgili olarak mal sahibi anneniz ...'nun açmış olduğu kira tespit davası sonucunda aylık kira bedelinizin Gönen Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından aylık 590,00 TL olarak belirlendiği ve Gönen İcra Dairesine 28.12.2011  Devamını Oku

TASFİYE AŞAMASINDA ENFLASYON DÜZELTMESİ SONUCU OLUŞAN KAR VE ZARARLARIN MAHSUP İMKÂNININ OLUP OLMADIĞI.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş olup 2004 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Enflasyon düzeltmesi karları (502 nolu hesap) sermayenin unsuru olarak, zararları ise; mahsup edilmeden (580 nolu hesap) Geçmiş yıllar zararları  Devamını Oku

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN İŞÇİLER İÇİN HESAPLANAN KIDEM TAZMİNATININ BİR KISMININ, İLERİKİ TARİHTE ÖDENMESİ İÇİN SENET DÜZENLENMESİ DURUMUNDA, KIDEM TAZMİNATLARININ NE ZAMAN GİDER YAZILACAĞI.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin imalat bölümünde çalışan işçilerin iş sözleşmelerinin feshedildiği, hesaplanan kıdem tazminatının yarısından fazlasının nakit olarak banka hesaplarına yatırıldığı, kalan kısım için ileriki tarihlerde senetle ödenmesi konusunda işçi  Devamını Oku

BEDELSİZ KİRALAMA İŞLEMİNİN GELİR, KATMA DEĞER VE DAMGA VERGİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Diğer taraftan, 31/12/2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5281 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yapılan değişiklikle belli parayı ihtiva etmeyen bazı kağıtlar 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisine tabi kağıtlar kapsamından çıkartılmıştır.  Devamını Oku

SERBEST MESLEK ERBABININ GEÇMİŞ YILLARA AİT BAĞKUR VE TOPLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİ HANGİ YILDA İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEĞİ

İlgide kayıtlı özelge talep dilekçenizle, ... TC kimlik numarasında ... faaliyetinden dolayı ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi bulunduğunuzu, 2004-2011 takvim yıllarındaki (topluluk) sigorta ve bağ-kur primlerini maddi imkansızlıklar nedeniyle süresinde ödeyemediğinizi,  Devamını Oku

DEĞER ARTIŞ KAZANCINDA İLK İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ VE MALİYET ARTIŞINDA ENDEKSLEME

İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, Nisan/2006'da inşa aşamasındaki konutu banka kredisi kullanarak Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesiyle aldığınız, Temmuz/2007'de inşaat firması tarafından teslim tutanağı ile tarafınıza teslim edildiği ve Ağustos/2007'de konutta ikamet etmeye başladığınız belirtilerek,   Devamını Oku

DAİRE SAHİBİNE ÖDENEN KİRA VE DAİRE SAHİBİNDEN ALINAN KOMİSYONUN GELİR-GİDER KAYITLARININ VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN NASIL UYGULANACAĞI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin yaklaşık 200 adet 1+1 daire inşaatı yaptığı, dairelerin büyük bir bölümünün inşaatının tamamlandığı, bir kısmının inşaatının ise devam ettiği, daire satışı yaptığınız müşterilerinizle şirketiniz arasında yapılan sözleşmeye göre, şirketinizin daireyi satın alan müşterilerinize satış tarihinden itibaren, daireler ister kiraya verilsin  Devamını Oku

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNİ KIRTASİYE, AKARYAKIT, TEMİZLİK MALZEMESİ GİBİ GİDER OLARAK İŞLERKEN TOPLAMININ ÇEKİLEREK FİŞ AÇIKLAMASINA FİŞLİ GİDERLER ŞEKLİNDE KAYIT YAPILMASININ UYGUN OLUP OLMADIĞI

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın yapmış olduğu iş yeri giderlerinden ödeme kaydedici cihaz fişlerini (kırtasiye, akaryakıt, temizlik malzemesi gibi) gider olarak işlerken 10'ar günlük olarak A4 kağıtlarına yapıştırıp, toplamının çekilerek fiş açıklamasına  Devamını Oku

01/07/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDE YEMEK BEDELİNDEN İSTİSNA EDİLECEK SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARI 105,75 TL OLDU

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 inci maddesinin 7 inci fıkrası gereği; işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan  Devamını Oku

1 TEMMUZ 2023 TARİHİ İTİBARİYLE e-FATURAYA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEF GRUPLARI

Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların  Devamını Oku

01.07.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI BELLİ OLDU

01.07.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret Ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu.   Devamını Oku

NOTER HARÇ ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Bir kimsenin belirli iş ve işlemlerini kendi adına yapmaya bir başkasını yetkili kılmasına vekalet vermek, verilen yazılı belgeye ise vekaletname denir. Kişi, noter aracılığı ile tüm hukuki iş ve işlemlerini takip etmesi, sözleşme yapması, taşınmaz alım satımı yapması gibi yetkiler için  Devamını Oku

AMORTİSMANIN SÜRESİNDE AYRILMAMASI - EKSİK AMORTİSMAN AYRILMASI - AMORTİSMAN AYIRMAK ZORUNLU MU -

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 318 inci maddesindeki yetkisine istinaden VUK Tebliğleri çıkarmak suretiyle ATİK’lerin ömürlerini dolayısıyla hangi ATİK için ne oranda amortisman ayrılacağını belirlemektedir.  Devamını Oku

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KEP NEDİR - NEREDEN ALINIR - ZORUNLU MU - MALİYETİ NE KADAR - ŞİFREMİ UNUTTUM

Gerçek kişiler KEP hesaplarını yalnızca kendileri kullanabilir. Tüzel kişiler ise hesaplarını kendi nam ve hesaplarına kullanmak üzere, başvuru sırasında veya daha sonradan bir veya birden fazla işlem yetkilisi tanımlayabilirler.  Devamını Oku

ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI - E-Muhasebe Fişi Kullanımı Zorunlu Değildir

Kağıt ortamda tutulması tercih edilen muhasebe fişleri hariç olmak üzere, elektronik ortamda oluşturulan muhasebe fişlerinin Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mali Mühür ile değiştirilemezliğinin garanti altına alındığı ve bu nedenle kağıt ortamında saklanmayacağı ve elektronik ortamdaki bu  Devamını Oku

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Vergi Dairesi Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı

Ticaret siciline tescil edilen işlemlerden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (“Bakanlık”) yapılan bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların   Devamını Oku

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FATURA NASIL KESİLİR

Yatırım Teşvik Belgesi (iç link) kapsamında kesilecek faturalar için; 4369 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine eklenen (d) bendinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge  Devamını Oku

İTHALATÇI BİLGİ FORMU - Yasal Yükümlülük - Nasıl Doldurulur - Ekinde neler bulunmalıdır - Üretici İthalatçı Bilgi Formu

Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının  Devamını Oku

İTHALATTA MATRAH - GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE KDV MATRAHI - MUHASEBELEŞTİRME

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’dir. Bir önceki cümlede verdiğimiz linke tıklandığı takdirde, bu ana Tebliğ’de sonradan yapılan değişikliklerin de görülebileceği metne ulaşılabilmektedir.  Devamını Oku

DÖNEMSELLİK İLKESİ KAPSAMINDA, DEFTER BEYAN SİSTEMİNDE GİDER KAYITLARI

Ana gider kaydını oluşturabilmek içn kullanıcı, alış türü olarak “Normal Alım” ; mükellefiyetine uygun olarak ise “İndirilecek Giderler (GVK Md. 40)”, “Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler (GVK Md.57)” ya da “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler (GVK Md. 41)” kayıt  Devamını Oku

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU KAPSAMINDAKİ TARİHİ ESER, GAYRİMENKUL İÇİN KISITLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI

Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununda, Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazinin vergisinin, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır.  Devamını Oku

E FATURA ONAY - İPTAL - İTİRAZ İŞLEMLERİ

Ticari Fatura senaryosuna göre düzenlenen faturalara, e-Fatura uygulaması üzerinden aldığı tarihi takiben 8 gün içinde yine uygulama içerisinden "Kabul" veya "Red" yanıtları verilebilir. "Kabul" veya "Ret" yanıtlarını göndermek zorunlu değildir.  Devamını Oku

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO 509 - E BELGE NEDİR - ÇEŞİTLERİ NELERDİR - MÜKELLEF GRUPLARI

Günümüzde bilişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle büyük bir hızla ilerlemektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun   Devamını Oku

SGK - VERGİ YAPILANDIRMA - MATRAH ARTIRIMI BAŞVURU, BİLDİRİM, BEYAN VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Yayımlanan 7300 sayılı CK ile 7440 sayılı Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Maddeleri ile 10. Maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci,   Devamını Oku

EMEKLİ ÇALIŞAN RAPOR - İSTİRAHAT PARASI ALABİLİR Mİ

Bir emekçi, çalışmaya başladığı tarih itibariyle 4/a kapsamında sigortalı sayılmakta ve bu tarihten itibaren genel sağlık sigortası kapsamına girmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarına göre esasen iki tür yardımdan yararlanılabilmektedir. Birincisi sigortalıların tetkik, teşhis, tedavi, ilaç, ortez-protez cihazlar  Devamını Oku

FAALİYET RAPORU NEDİR. KİM HAZIRLAR. NASIL HAZIRLANIR

Herhangi bir şirketin bir önceki döneme ait faaliyetleri hakkında kapsamlı bir şekilde hazırladığı rapora yıllık faaliyet raporu denmektedir. Her yıl sonu hazırlanma zorunluluğu olan bu raporlarda şirketlerin finansal durumları ve faaliyetleri şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır.  Devamını Oku

SGK İDARİ PARA CEZALARI - İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ - İNDİRİM - MAHKEME - TEŞVİK SÜRECİNE ETKİSİ

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, sigortalılar ve işverenlerden toplanan primler ile bunlara devlet katkısı sonucu oluşan fondan, hak sahiplerine çeşitli yardımların yapılması suretiyle işlemektedir. Sistemin düzenli bir şekilde işlemesi,   Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN TÜRMOB’UN YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİ ÜZERİNDEKİ VESAYET KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 16/2/2023 tarihli ve E.2022/142, K.2023/32 sayılı kararı ile 3568 sayılı SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU’nun 50 nci maddesinin   Devamını Oku

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18) ile idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunuldu.  Devamını Oku

Vergi Levhası 31 Mayıs 2023 Gün Sonuna Kadar Oluşturulmalıdır. Döküm Alınan Levha İşyerinde Bulundurulmalıdır. Asma Zorunluluğu Bulunmamaktadır.

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31 / Mayıs’a kadar GİB İNTERNET VERGİ DAİRESİ veya İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ sisteminden oluşturulacaktır.  Devamını Oku

SGDP’li Çalışanlar İçin Beş Puanlık İndirimden Yararlanma Şartları - EYT'li olup işe başlayanlar için

İlk defa 8/9/1999 veya önceki bir tarihte sigortalı olup, yaşlılık aylığına hak kazanmış sigortalının 3/3/2023 veya sonrası bir tarihte “08-Emeklilik” koduyla işten ayrılış bildirgesinin verilip, işten ayrıldığı işyerinde 30 gün içinde 08-Sosyal Güvenlik Destek Primi sigorta koluna tabi olarak işe giriş bildirgesinin  Devamını Oku

2023 yılı Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri”kısmının son verilme süresi

e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 26/04/2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.  Devamını Oku

KURUMLARIN 31 MART 2023 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALARINI KUR KORUMALI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA YATIRMALARI HALİNDE VERGİ İSTİSNASI

Döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün usul ve esaslarının belirlendiği 2021/14 sayılı T.C. MERKEZ BANKASI Tebliğinde yapılan değişiklikle yurt içi yerleşik tüzel kişilere 31/12/2021 ile 31/3/2023 tarihleri arasındaki herhangi   Devamını Oku

BÜYÜKŞEHİRLERDE MÜNHASIRAN BİR İŞYERİ AÇMAKSIZIN GEZİCİ OLARAK VEYA PAZAR TAKİBİ SURETİYLE PERAKENDE EMTİA ALIM SATIMI İLE UĞRAŞANLAR BASİT USUL KAPSAMINA ALINDI

7166 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum ve Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları  Devamını Oku

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı

26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri, 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine  Devamını Oku

BASİT USULE TABİ OLMA KOŞULLARI - GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

Kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan, 193 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen kira tutarını (2023 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 35.000 TL, diğer yerler için 22.000 TL) aşmayan ve 48 inci maddesinde yer alan alış-satış ve/veya hasılat sınırı altında kalan küçük esnaf ve sanatkarların kazançları basit usulde tespit edilmektedir.  Devamını Oku

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,  Devamını Oku

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN EK VERGİNİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancının tespitinde dikkate alınan bazı istisna ve indirim tutarları ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar ek verginin konusunu oluşturmaktadır.  Devamını Oku

ÖZET DÖVİZ POZİSYON RAPORU ZORUNLULUĞUNDA ERTELEME VE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.   Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinin işsizlik sigortası primi işveren payı, teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlandığı üç yıllık süreyi takip eden üç yıllık sürede %1 olarak hesaplanacaktır.  Devamını Oku

ÖZET DÖVİZ POZİSYON FORMU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın20Mart2023tarihliTüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda,yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi   Devamını Oku

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLIĞİ (SERI NO: 1) YAYIMLANDI

Kanunun Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler başlıklı 3 ve 4 üncü maddeleri hükümlerinden yararlananların Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması karşısındaki durumuna,  Devamını Oku

DEPREMDEN ETKİLENEN SİGORTALILARA YAPILAN YARDIMLAR SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMEYECEKTİR

5510 sayılı Kanuna göre ayni (mal) olarak yapılan yardımlar prime esas kazançtan istisna olduğundan; 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan ayni yardımlar 5510 sayılı  Devamını Oku

BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile;  Devamını Oku

ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BEDELİNİN HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2022 yılında “Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler” ile 3 farklı yapı yaklaşık birim maliyetleri açıklanması üzerine SGK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin altıncı  Devamını Oku

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK SİGORTALILARIN SGK BİLDİRİM İŞLEMLERİ

Emeklilik hakkı olan çalışanların emekli olmak istemeleri halinde “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile işten çıkışı gerçekleştirilmelidir. İşten çıkışı yapılan sigortalı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvuru yaparak veya elektronik olarak e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra yeniden  Devamını Oku

2023 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2023/Ocak ila 2023/Haziran döneminde ilgili ayda 2023 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini(1.000,8 TL) geçmeyecek tutarda  Devamını Oku

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANILABİLİR

Şartlarının varlığı halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar sigortalı başına sigorta prim desteği verilecektir.   Devamını Oku

PREFABRİK YAPI VE KONTEYNER TESLİMLERİNDE KDV ORANI % 1 OLARAK BELİRLENDİ

6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere  Devamını Oku

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ 31 TEMMUZ 2023 TARİHİNE KADAR ÜLKE GENELİNDE DEPREM KAPSAMINDA YAPACAKLARI ÖDEMELERDE VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI ARANILMAYACAK

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına verdiği yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun  Devamını Oku

DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN TUTARLAR ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANI %0’A DÜŞÜRÜLDÜ

14.2.2023 tarih ve 32104 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca; tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış  Devamını Oku

DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN 6 ŞUBAT 2023 İLE 31 TEMMUZ 2023 TARİHLERİ ARASINDA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Bakanlığımız tarafından  Devamını Oku

06.02.2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE SGK’YA OLAN PRİM BORÇLARI İLE BELGE VERME SÜRELERİ ERTELENDİ

06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.  Devamını Oku

2023 YILI FATURA DÜZENLEME SINIRI

Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.  Devamını Oku

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLERDEN TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA YAPILAN BİLDİRİMLERİN MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILMIŞ BİLDİRİM OLARAK KABUL EDİLMESİ

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanuna eklenen “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddenin verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 546 Sıra  Devamını Oku

2023 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 400 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

12/01/2023 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7431 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 4 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 93 üncü madde eklenmiştir. Bu madde  Devamını Oku

ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİNİN BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI YOLUYLA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

459 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri gereği tahsilat ve ödemelerini banka yoluyla yapma zorunluluğu getirilenlerin beşten az çalışanı olsa da çalıştırdıkları işçiye geçekleştirecekleri asgari ücret ödemeleri 7.000 TL’yi  Devamını Oku

6111 KANUN NUMARALI TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde 6111 sayılı Kanunla eklenen “Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten” yararlanma süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.  Devamını Oku

2013 YILI ÖNCESİNE AİT GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI SİLİNDİ

01/01/2013 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası (Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç) kapsamındaki genel  Devamını Oku

1 ARALIK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV BEYANNAMESİ VERME VE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 No.lu VUK Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler   Devamını Oku

01/01/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI BELLİ OLDU

01/01/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.  Devamını Oku

2023 YILINDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 61,5 OLARAK UYGULANIYOR

6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranının 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu  Devamını Oku

KONAKLAMA VERGİSİ 1 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLIYOR

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler ile karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden istisnadır.  Devamını Oku

01 OCAK 2023’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK KONAKLAMA VERGİSİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6802 sayılı Kanunun (bundan sonra Kanun olarak ifade edilecektir) 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca konaklama vergisinin konusunu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde  Devamını Oku

YEMEK BEDELİNDEN KISMEN SİGORTA PRİMİ ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

24.11.2022 tarihli 166 numaralı sirkülerimizde 01.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarının 51,01 olarak uygulanacağını   Devamını Oku

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERE İLİŞKİN KRİTERLER YENİDEN BELİRLENDİ

Yayımlanan Karar ile birlikte, 26.3.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Karara ekli (I) sayılı listede sayılan herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan işletmeler, Sermaye Piyasası Kanunu  Devamını Oku

TÜM ALIŞ VE/VEYA SATIŞLARI KDV HARİÇ 5.000 TL’NİN ALTINDA KALAN VEYA ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENEN BELGELERDEN OLUŞAN MÜKELLEFLERİN BOŞ FORM BA / FORM BS BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile (Form Ba) ve (Form Bs) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen had olan KDV hariç 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak  Devamını Oku

GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞ HAKKINDA ÖZELGE

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ortaklık olarak şehir içi dolmuş işletmeciliği faaliyetinizden dolayı mükellef olduğunuz, ortaklardan birinin kepçe alması sonucunda 2010 yılı itibariyle gerçek usulde vergilendirilmeye başladığınız, ortağınızın söz konusu kepçeyi   Devamını Oku

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇTAN İSTİSNA EDİLECEK YEMEK BEDELİ TUTARI GÜNLÜK 51,01 TL OLARAK BELİRLENDİ

01.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı; 215,70 TL x %23,65 = 51,01TL (Günlük) olarak uygulanacaktır.  Devamını Oku

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 122,93 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 542 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edildi.  Devamını Oku

SERMAYE AZALTIMINDA VERGİLEMENİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ - 7420 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİKLİKLER

Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutlarda elektrik enerjisi üretip tedarik şirketlerine satanlara ilişkin esnaf muafiyeti sınırı istisna 25 kW ’den 50 kW ’ye çıkartılmıştır. (Madde 1) Elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan  Devamını Oku

YEMEK BEDELLERİNİN SİGORTA PRİMİNDEN KISMEN İSTİSNA EDİLMESİYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YAPILDI

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “… Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek bedelleri … prime esas kazanca tabi tutulmaz.” Hükmü düzenlenmiştir. Bu hükme istinaden SGK, Sosyal Sigorta  Devamını Oku

KUR FARKI ZARARLARININ SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMAMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATILDI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin kur farklarından doğan zararlara ilişkin geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılarak 1/1/2023 tarihi 1/1/2024 olarak değiştirildi.  Devamını Oku

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT PROGRAMI 01.11.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM TÜRKİYE’ DE UYGULANACAK

01.11.2022 tarihinden itibaren bütün illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanacak olup, e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.  Devamını Oku

ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA KAMU TEK İŞVEREN TANIMI DEĞİŞTİRİLDİ

Gelir Vergisi Tebliğ değişikliği ile Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesine yönelik uygulama Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi şeklinde yeniden düzenlendi.  Devamını Oku

DEMİR-ÇELİK VE ALAŞIMLARINDAN MAMUL ÜRÜNLERİN TESLİMİNDE KDV TEVFİKAT ORANI 1 KASIM 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞİŞİYOR

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında uygulanmakta KDV tevkifatı uygulaması 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 5/10’a yükseltilmiştir.  Devamını Oku

VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA KOMİSYONU KARARLARI

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu tarafından, Kurul Başkanlığınca talep edilen konulara ilişkin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 20/12/2021 tarihinde yapılan toplantı neticesinde alınan ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlık Makamının  Devamını Oku

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASININ UYGULANDIĞI İLLER KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Eskişehir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Ankara illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmesi uygulaması, 07.10.2022 tarihinden itibaren Adana -Antalya - Aydın -Balıkesir -Denizli-Diyarbakır- Erzurum- Hatay -İstanbul- İzmir- Kahramanmaraş -Kayseri  Devamını Oku

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI BROŞÜRÜ

Mükellef veya vergi sorumlusu cezalarda indirim talep dilekçelerini, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yapabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesini kullanarak elektronik ortamda da yapabileceklerdir.  Devamını Oku

SGK’DAN TOPTAN ÖDEME ŞEKLİNDE ALINAN SİGORTA PRİMLERİ İHYA EDİLEBİLİR

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazıda açıklandığı üzere, 5510 sayılı Kanunun 31 inci ve 36 ıncı maddeleri ile geçici 5 inci maddesinde toptan ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır.  Devamını Oku

YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLERİN KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN YARARLANMA TARİHLERİ 30 EYLÜL 2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Yapılan değişiklikle yurt içi yerleşik tüzel kişilere de 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini bozdurarak sisteme dahil olabilmeleri imkanı getirildi.  Devamını Oku

2022 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

İşverenin 28.02.2023 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin SGK’ ya olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup  Devamını Oku

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

4 Ağustos 2022 tarih ve 31913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen ve 3 Şubat 1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ’nde bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre;  Devamını Oku

YABANCILAR VE/VEYA TÜRKİYE MUKİMİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERLE YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğuna ilişkin 459 sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde 540 sıra No.lu VUK Tebliğ ile değişiklik yapılarak ile aşağıdaki ödemeler, belgelendirme (tevsik) zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır.  Devamını Oku

KABAHATLER KANUNU’NA GÖRE KESİLEN CEZALARA İLİŞKİN TAHSİLAT TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Kanun yolu 5326 sayılı Kanunda düzenlenen hükümlere göre belirlendiği hallerde idari yaptırım kararının tebliğ tarihinden itibaren geçecek 15 günlük başvuru süresi, mahkemeler tarafından verilen idari yaptırım kararlarında ise kararın tebliğ tarihinden   Devamını Oku

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLETİMİNDE OLAN OTOYOLLAR İLE KÖPRÜLERDEN GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ ÖDEMEDEN GEÇİŞ YAPILMASI HALİNDE CEZA UYGULAMASI

6001 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddeyle de, 7417 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 5/7/2022 tarihinden geriye doğru kırk beş gün öncesine (21 Mayıs 2022 tarihine) kadar ücret ödemeden yapılan geçişler için Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikten yararlanılabilecekti.  Devamını Oku

2022 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI

2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %61,12 (yüzde altmış bir virgül on iki) olarak ilan edildi.  Devamını Oku

30/12/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK %1,6 ORANINDA UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI 21/07/2022 TARİHİNDEN İTİBAREN %2,5 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletiminde olan otoyollar ile köprülerden geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği durumlarda, 15 günlük süreyi takip eden 30 gün   Devamını Oku

2022 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 100 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

İlgili ayda 2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647,1 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.  Devamını Oku

01.07.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI BELLİ OLDU

01/07/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücreti; brüt günlük 215,70.-TL Aylık brüt 6.471,00 TL, net 5.500,35.-TL olarak açıklamıştır.  Devamını Oku

VERGİ İNCELEMESİNE “İNCELEMEYE BAŞLAMA BİLDİRİMİ” İLE BAŞLANILACAK

7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklere bağlı olarak VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE bazı değişiklikler yapılmıştır.  Devamını Oku

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI YÜKSELTİLDİ

11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile BSMV oranlarının düzenlendiği 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın birinci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.  Devamını Oku

01/12/2021 TARİHİNDEN ÖNCE İHALESİ YAPILAN İŞLERİN DEVRİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Yüklenici tarafından devre ilişkin işlemlerin onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanması, Şartlarının gerçekleşmesi halinde ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyecek, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği işyeri  Devamını Oku

FUARLARIN DÜZENLENDİĞİ İÇ ALANLARDA YAPILAN İLAN VE REKLAMLARA VERGİ İSTİSNASI GETİRİLDİ

7408 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yapılan değişiklikle Türkiye’de gerçekleştirilen  Devamını Oku

SGK MEVZUATINDA ALT İŞVEREN NASIL OLUNUR

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin doğabilmesi için, işyerinde sigortalı çalıştıran bir asıl işverenin bulunması gerekmektedir. Sigortalı çalıştırmayan işverenlik sıfatını kazanamayacağı için bu durumdaki kişilerden iş alanlar da alt işveren sayılmayacaktır. Ayrıca asıl  Devamını Oku

ARACI HİZMET, SOSYAL AĞ VE YER SAĞLAYICILARINA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılarına, sosyal ağ sağlayıcılarına ve yer sağlayıcılarına bir aylık süre içerisinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlere ilişkin olarak;   Devamını Oku

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 16’ncı maddesinde “(1) Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur. (2) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” hükmü ile Geçici 1 inci maddesinin (2) numaralı  Devamını Oku

TAVANI AŞAN SGK PRİMLERİNİN İADESİ İSTENEBİLİR

Sigorta primine esas kazanç üst sınırı aşan kazancı bulunan sigortalıların, talepte bulunmaları halinde, tavanı aşan kazancının %14 oranındaki sigorta prim tutarı (% 9 MYÖ Primi ve %5 GSS Primi) ve %1 oranında işsizlik sigortası prim tutarı, sosyal güvenlik destek primi kapsamında  Devamını Oku

BASİT USULDE TESPİT OLUNAN KAZANÇLARDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7338 sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Mükerrer 20/A maddesi uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklama yapılmış ve örnek uygulamalara yer verilmiştir.  Devamını Oku

SGK İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI

Yasal suresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan idari para cezalarına konu belge veya bildirgenin ilgililerce kendiliğinden düzenlenmiş olması, söz konusu belge veya bildirgenin yasal verilme suresini takip eden günden itibaren başlamak üzere en geç otuz gün içinde SGK’ ya verilmiş olması ve idari para cezasının tebliğ edildiği tarihi takip  Devamını Oku

SGK MEVZUATINA GÖRE KAYIT GEÇERSİZLİĞİ DURUMLARI NELERDİR

SGK mevzuatına göre, işyeri kayıt ve belgelerinin süresinde ibraz edilmesine karşılık, tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla aşağıda sayılan geçersizlik  Devamını Oku

TEVKİFAT UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN KDV İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE TEVKİF EDİLEN KDV’NİN ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTI KALDIRILDI

Danıştay Dördüncü Dairesi, 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ’in 15 inci maddesinin yürütmesini durdurmuştur.   Devamını Oku

İHRACAT VE ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİNİN 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemede bulunulmuştu.  Devamını Oku

SGK ÇOK SAYIDA İŞÇİ İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE ÖZEL TEMSİLCİ ATAYACAK

İşyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayılarına göre SGK tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, yapılması gereken iş ve işlemlerin yakın  Devamını Oku

NAKDİ ÖDENEN KUMANYA YARDIMINDAN SİGORTA PRİMİ KESİLİR Mİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayan 5510 sayılı   Devamını Oku

İHRACAT BEDELİNİN %25’İNİN BANKAYA BOZDURULMASINA İLİŞKİN ZORUNLULUK %40’A YÜKSELTİLDİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.12.2021 tarihli talimatı ile TCMB İhracat Genelgesi’ne eklenen ve 03.02.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ek 1.madde düzenlemesi uyarınca; İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya   Devamını Oku

MENKUL SATIŞLARINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TL OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli   Devamını Oku

HİZMET AKDİNİN OLMADIĞI DÖNEMDE SİGORTALILARA YAPILAN GERİYE YÖNELİK ÖDEMELER SİGORTA PRİMİNE TABİ MİDİR

5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas alınacak olan kazançları aynı Kanunun 80 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir, iki ve üç numaralı alt bentlerinde açıklanmıştır. Buna göre;   Devamını Oku

HİZMET AKDİNİN OLMADIĞI VEYA ASKIDA OLDUĞU DÖNEMDE ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETİ SİGORTA PRİMİNE NASIL TABİ TUTULUR

4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği   Devamını Oku

2021 YILI BEYANLARINDA 1 MİLYON VE ÜZERİ TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASINDAN VEYA AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE YÖNELİK HATIRLATMALAR

2021 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnası ile Ar-ge İndiriminden yararlanan mükelleflerin 2022 yılındaki yükümlülüklerine ilişkin hatırlatmalar aşağıdaki gibidir:   Devamını Oku

YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER, KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN 31/12/2021 İLE 31/03/2022 TARİHLERİ ARASINDA MEVCUT HESAPLARI İÇİN DE YARARLANABİLECEK

Yapılan değişiklikle yurt içi yerleşik tüzel kişilere de 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini bozdurarak  Devamını Oku

ENFLASYON ENDEKSİ - ARTIŞ ORANI - KİRA ARTIŞ ORANI GEÇMİŞ YILLAR ENFLASYON ORANLARI 2022 MART

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,30 artış gerçekleşti.  Devamını Oku

MEVDUAT, KATILMA PAYI İLE TAHVİL, BONO VE KİRA SERTİFİKALARI GETİRİLERİNE İLİŞKİN İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI

01/04/2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31/03/2022 tarihli ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 31/3/2022 tarihleri 30/06/2022 şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira   Devamını Oku

BAZI MAL VE HİZMETLERDE KDV İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - TEMİZLİK - KONUT VE ARSA TESLİMLERİ

Ekli mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince  Devamını Oku

BAZI MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.  Devamını Oku

MÜKELLEFÇE VERİLEN DEĞİŞİKLİK BEYANI ÜZERİNE YAPILAN TARHİYAT SIRASINDA, VERGİ ASLINA BAĞLI CEZA KESİLİP KESİLMEYECEĞİ HK.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, .....'un 13/03/1994 tarihinde ölümü üzerine intikal eden mallar dolayısıyla veraset ilamı ile belirlenen mirasçılar tarafından kanuni süresinde verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesine göre gerekli tarh ve tahakkuk işlemlerinin yapıldığı, daha sonra muris tarafından düzenlediği anlaşılan vasiyetnamenin, lehine vasiyette bulunulan  Devamını Oku

MİRASÇININ ÖLÜMÜ İLE TÜM MİRASÇILARI TARAFINDAN MİRAS REDDEDİLDİĞİNDE MİRASÇIDAN İNTİKAL EDEN MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE TEREKE ALACAKLILARINA ÖDEME YAPILMASI İŞLEMLERİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN MEVZUUNA GİRİP GİRMEDİĞİ

İlgide kayıtlı yazınızda, 11/12/2002 tarihinde vefat eden ..................'ın yasal mirasçılarının .............. Sulh Hukuk Mahkemesinin ........./............ esas ve karar sayılı ilamı ile mirası koşulsuz reddetmeleri üzerine adı geçen murisin ipotekli borcundan dolayı adına kayıtlı 4 adet gayrimenkulün tasfiye memurluğunca 28/05/2004 tarihinde satıldığı, ancak tapuda yapılacak tescil işlemi sırasında ilgili tapu sicil  Devamını Oku

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN MENKUL MALLARIN, VERASET YOLUYLA İNTİKALLERDE ÖLÜM TARİHİNDEKİ, İVAZSIZ İNTİKALLERDE İSE HUKUKEN İKTİSAP EDİLDİKLERİ TARİHTEKİ RAYİÇ BEDELLERİYLE VERGİ MATRAHINA DAHİL EDİLEREK VERGİLENDİRİLMELERİ

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden; muris ...............'ın 22/11/1974 tarihinde vefatı üzerine mirasçıları tarafından, 16/04/2002 tarihinde ............ Vergi Dairesine verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinde, muristen intikal eden traktörün %50 hissesi için   Devamını Oku

e-Arşiv FATURADA İMZA ZORUNLULUĞU

Klasik tarzda fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken konuları elektronik ortamdaki konularla oldukça fazla benzerlikler içerir. Elektronik ortamda düzenlenen faturalar da diğer faturalar gibi Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanun hükümlerine tabi olduğundan   Devamını Oku

GERÇEK KİŞİLER, KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINI BOZDURARAK SİSTEME DAHİL OLABİLECEKLERDİR

5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile banka ve sigorta muamele vergisi oranlarının belirlendiği 98/11591 sayılı Kararda değişiklik yapılarak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap  Devamını Oku

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA AÇILAN TÜRK LİRASI HESAPLARIN VADE SONUNDA DÖVİZE DÖNÜŞÜMÜNDE BANKA TARAFINDAN YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA UYGULANACAK BSMV ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile banka ve sigorta muamele vergisi oranlarının belirlendiği 98/11591 sayılı Kararda değişiklik yapılarak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade  Devamını Oku

SGK’DAN “KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI” ALMA ŞARTLARI NELERDİR

22.06.2013 tarihli 2013-26 sayılı genelgenin 4 üncü maddesinde;4447 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (5) numaralı bentle 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları (sigortalılık süresi ile  Devamını Oku

BAZI NACE KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan ve aşağıda ayrıntıları belirtilen “86.90.14” satırının tanımı  Devamını Oku

İŞÇİ SENDİKALARININ BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLER İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE TABİDİR

İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin işçi statüsünün devam etmesi ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  Devamını Oku

ALTIN CİNSİNDEN FİZİKİ VARLIKLARIN FİNANSAL SİSTEME KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Ayrıca ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı ve yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesabının, hesap   Devamını Oku

VADESİ GEÇMİŞ VERGİ BORÇLARININ, MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDEN OLAN ALACAKLARDAN MAHSUBU

77 sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ödemelerinde, öncelikle vadesi geçmiş vergi borcu ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  Devamını Oku

DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARININ TL’YE DÖNÜŞÜMÜNDE TÜZEL KİŞİLERE DE 3 AY VADELİ HESAP AÇMA VE VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI GETİRİLDİ

Ayrıca Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı/altın miktarı ve dönüşüm kuru/dönüşüm fiyatı üzerinden   Devamını Oku

SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARINA TATİL DÜZENLEMESİ YAPILDI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü   Devamını Oku

2022 YILI OCAK AYI SİGORTA PRİMLERİ ÖDEME SÜRESİ 03.03.2022 TARİHİNE UZATILDI

Son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihi 3/3/2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.  Devamını Oku

DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜM HESAPLARINDA SIFIR TEVFİKAT UYGULAMASINA TÜZEL KİŞİLER DAHİL EDİLDİ

4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3’üncü maddesi kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından  Devamını Oku

10 SORUDA KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABI

u hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir.  Devamını Oku

GIDA MADDELERİNDE KDV ORANI %8’DEN %1’E DÜŞÜRÜLDÜ

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende  Devamını Oku

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI ESKİŞEHİR İLİNDE PİLOT UYGULAMA OLARAK BAŞLAYACAK

Elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer   Devamını Oku

ENFLASYON ENDEKSİ - ARTIŞ ORANI - KİRA ARTIŞ ORANI - GEÇMİŞ YILLAR ENFLASYON ORANLARI - 2022 OCAK

Yıllık en düşük artış; %25,88 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, %28,08 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %29,95 ile giyim eşyası alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %180,75, ham petrol ve doğal gaz %162,84  Devamını Oku

KOOPERATİFLERİN DIŞ DENETİMİNDE 3568 SAYILI KANUNA TABİ MESLEK MENSUPLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ

Bu Yönetmelik uyarınca dış denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayan kooperatiflerin finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra konularında alınan genel kurul kararları geçersiz kabul edilecektir.  Devamını Oku

KAZANÇLARI SADECE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER 2021 YILI İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEYECEKLER

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek  Devamını Oku

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 3.600 TL’YE ÇIKARILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA  Devamını Oku

ENFLASYON DÜZELTMESİ ERTELENDİ

7352 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 33. madde uyarınca; geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon  Devamını Oku

TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLDİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 14’üncü madde eklenmiş olup; 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere elde etmiş oldukları  Devamını Oku

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR İÇİN EN YÜKSEK ÜCRET BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK FORM

01.01.2022 tarihinden itibaren hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.   Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ İLE 7256 SAYILI İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN DOĞAN İNDİRİM TUTARLARI 2021/ARALIK AYI SİGORTA PRİMLERİNE OTOMATİK OLARAK MAHSUP EDİLMEYECEKTİR

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi (17256) ve geçici 28 inci maddesinde (27256) düzenlenen ilave istihdam teşviki ile 4447 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesinde yer alan işsizlik sigortası prim indirimlerinden yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarlar SGK tarafından 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsubu  Devamını Oku

1 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATININ YENİ TUTARI 10.848,59 TL’DIR

19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci madde hükmü ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme uyarınca %5 artış oranı üzerinden  Devamını Oku

252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YER ALAN VE TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN NAKDEN İADESİNE YÖNELİK TESPİT OLUNAN HADLER 2022 YILI İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000  Devamını Oku

2021/ARALIK AYI MUHSGK’NIN “SİGORTA BİLDİRİMLERİ” KISMININ SON VERİLME SÜRESİ MUHTASAR VERGİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ 31 / 01 / 2022 TARİHİNE UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 25 Ocak 2022 tarihli ve 138 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri   Devamını Oku

7351 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KVK 5/1-a maddesine eklenen 4. bent ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç; kurumların tam mükellefiyete tabi diğer   Devamını Oku

E-BELGE UYGULAMALARINA DAHİL EDİLEN YENİ MÜKELLEF GRUPLARI

Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri   Devamını Oku

E-FATURA UYGULAMASINA ZORUNLU GEÇİŞTE YILLIK CİRO LİMİTLERİ KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLDÜ

Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,   Devamını Oku

E-ARŞİV FATURASI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU TUTARLARI DÜŞÜRÜLDÜ. 2.000.-TL ÜZERİ FATURALAR E-ARŞİV FATURASI OLARAK DÜZENLENMELİDİR

Daha önce 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura”  Devamını Oku

SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİNE YÖNELİK TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ değişikliği ile Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere  Devamını Oku

E-ARŞİV FATURA VE E-SMM İPTAL, İHTAR/İTİRAZLARIN GİB’E BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI

526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'un 18'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP   Devamını Oku

MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 (CM3) GEÇMEYEN ARAÇLARDA ÖTV HESAPLANMASINA İLİŞKİN DİLİM SAYISI 3'TEN 5'E ÇIKARILDI

13/01/2022 tarihli ve 31718 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile motor silindir hacmi 1600 (cm3) geçmeyen binek otomobilleri için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim   Devamını Oku

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI

Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama   Devamını Oku

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 77 inci maddesinde; “GEÇİCİ MADDE 77- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı  Devamını Oku

1 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre kıdem tazminatlarının belirli koşullar  Devamını Oku

2022 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER

2021 yılı Aktif Toplamı 6.283.900 TL veya Net Satışlar Toplamı 12.567.300 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2022 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.  Devamını Oku

2022 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece "Kar Dağıtım Tablosu"nu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir.  Devamını Oku

2022 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2021 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 18,057,000 TL ve net satışlar toplamı 36,104,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2022 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.   Devamını Oku

2022 YILINDA UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik   Devamını Oku

KOSGEB - MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:   Devamını Oku

TARIM BAĞ-KUR VE EK 5 SİGORTALILARININ PRİMLERİ 6 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ÖDENEBİLECEK

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, 2022 yılı ocak ayından itibaren genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu  Devamını Oku

BORCU YOKTUR AKTİVASYON İŞLEMLERİ e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEKTİR

e-Borcu Yoktur aktivasyonu bulunmayan işverenler e-Devletten işyerleri için aktivasyon başvurularını gerçekleştirebilecek, başvuru durumlarını izleyebilecek, iptal edebilecek, aktivasyon sonrası oluşan aktivasyona dahil olan işyerlerini kontrol edebileceklerdir.  Devamını Oku

2022 YILI SGK PARAMETRELERİ

2022 Yılı SGK Parametreleri - Cenaze Ödeneği - Doğum Yardımı - Hizmet Borçlanması - Günlük Alt ve Üst Sınırları  Devamını Oku

ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT HESAPLARI İLE ALTIN CİNSİNDEN KATILIM FONU HESAPLARINDAN DÖNÜŞÜM FİYATI ÜZERİNDEN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN MEVDUAT HESAPLARI İLE KATILMA HESAPLARINDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak belirlendi.  Devamını Oku

İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLARA İLİŞKİN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE TALEP SÜRESİ UZATILDI

2022, 2023 ve 2024 yıllarında da imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisinin talep edilmesi   Devamını Oku

5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİNDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMASI 2022/OCAK AYINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

5 puanlık sigorta prim teşvikinde, işverenin SGK’ ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 2022/Ocak ayından/döneminden itibaren işverenin Türkiye   Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS) HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla  Devamını Oku

VUK GEÇİCİ 31 İNCİ MADDE UYARINCA ARALIK AYINDA YAPILAN YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİNE AİT VERGİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine eklenen fıkra kapsamında; tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri ve bunların amortismanlarını   Devamını Oku

TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZİNDE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONELİN EN FAZLA YÜZDE YİRMİSİNE KADARININ BÖLGE DIŞINDA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR

7346 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler uyarınca; ilgili personelin bu merkezler veya bölge dışında geçirdikleri sürelerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesinde   Devamını Oku

KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT/ KATILIM HESAPLARINDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu  Devamını Oku

ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULDU

Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.  Devamını Oku

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 31.12.2021 TARİHİNDE SONA ERİYOR

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir   Devamını Oku

2022 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.  Devamını Oku

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALINAN DEMİRBAŞ VB FATURALARIN GİDER KAYDI - KDV İNDİRİMİ MÜMKÜN MÜ

Satın aldığınız demirbaşlar için 2015 yılında tarafınıza fatura düzenlenerek vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu, buna göre faaliyete başladığınız 2016/Şubat döneminde ilgili takvim yılı aşılmış olduğundan söz konusu faturada yer alan KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.  Devamını Oku

ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV’den müstesna olması   Devamını Oku

2022 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20 TL özel iletişim vergisi alınacağı düzenlemesi yer almaktadır. Bu tutar aynı madde uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin  Devamını Oku

HARÇLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÖVİZ KURU BELİRLENDİ

Harçlar Kanunu’nda yer alan ve 2022 yılında uygulanacak harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kurunun belirlendiği 90 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.   Devamını Oku

2022 YILINDA İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlendi.  Devamını Oku

2022 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınacak ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar  Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetleri kapsamında KDV tevkifatına tabi olmayacağı   Devamını Oku

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİNE İLİŞKİN 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARAR VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN VERGİ KESİNTİSİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı  Devamını Oku

2022 DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI GÜNCELLENDİ

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur  Devamını Oku

2022 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI AÇIKLANDI

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenen vergi tarifesi artan oranlı bir tarife olup aynı maddenin, 3’üncü fıkrasındaki “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme  Devamını Oku

2022 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İSTİSNA BEYAN VE ORANLARI AÇIKLANDI

Verginin matrahı beyanda bulunulacak değerli konut vergisi konusuna giren mesken niteliğindeki taşınmazın ilgili yıl bina vergi değerinin üzerindeki kısmıdır.  Devamını Oku

2022 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI AÇIKLANDI

6/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas  Devamını Oku

2022 HARÇ TUTARLARI AÇIKLANDI

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.  Devamını Oku

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI AÇIKLANDI

Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.  Devamını Oku

KVKK VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN ARASINDAKİ FARK - VERBİS SON KAYIT TARİHİ

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler  Devamını Oku

GAYRİMENKUL VE TAŞIT SATIŞINDA VERGİ MÜKELLEFİYETİNN ESASLARI BROŞÜRÜ

Bu Broşürde, bir takvim yılı içinde gayrimenkul ve/veya taşıt alım-satımı yapanların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından ticari kazanç veya değer artışı kazancı olarak nasıl vergilendirileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır  Devamını Oku

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİNİN İADESİ

26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları,   Devamını Oku

SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİ 31.01.2022 TARİHİNE UZATILDI

Bilindiği üzere, 24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik”in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre  Devamını Oku

SGK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARINI AÇIKLADI

İşverenler elektronik tebligat adresi almak zorundadır. İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde, 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.  Devamını Oku

2022 YILINDA MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ %25 ARTIYOR

4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 533 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak ilan edilen yeniden değerleme oranının Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanuna ekli I, II, IV sayılı tarifeler ve I/A sayılı sayılı tarifede yer alan taşıtlar için %25 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.   Devamını Oku

GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki”   Devamını Oku

7326 SAYILI SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLER İÇİN BİR HAK DAHA VAR

7326 sayılı Kanunun öngördüğü SGK ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde yapılandırılan borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31/12/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde yapılandırma geçerli sayılacaktır.   Devamını Oku

YMM VE SMMM’LERİN GÜMRÜK KANUNU'NA GÖRE EKSİK YA DA HATALI BEYAN NEDENİYLE CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMUYOR

Birliğimizce Gümrük Beyannamelerinde "Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu" başlığı altında YMM ve SMMM'lerin adı, soyadı ve vergi numaralarının yazılması gerekliliği ile ilgili olarak  Devamını Oku

VERGİ ÖDEVLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL OLACAK DERECEDE AĞIR HASTALIĞI BULUNAN VEYA DOĞUM YAPAN MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILMASI

Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar bu Sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.  Devamını Oku

İLGİLİLERİ DIŞINDA İHALENİN FESHİNİN TALEP EDİLMESİ HÂLİNDE İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN BİNDE 68,31 HARÇ ÖDENECEKTİR

Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “(A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III – Karar ve ilam harcı” başlıklı fıkrasının “1. Nispi harç” başlıklı bendinin, (f) alt bendinden sonra gelmek üzere eklenen “g” alt bendi uyarınca; İcra ve İflas Kanununun 134 üncü maddesi   Devamını Oku

2022 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış   Devamını Oku

YANGIN VE SEL FELAKETİ NEDENİYLE ERTELENEN SİGORTA PRİM BORÇLARI AZAMİ 24 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİR

Sigorta Primleri 31.01.2022 tarihine kadar ertelenen (Ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçları) Kastamonu İli Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar,  Devamını Oku

BAZI HUKUK İŞLEMLERİNDE KDV ORANI İNDİRİMİ YAPILDI

25/11/2021 tarihli ve 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tarihi 1 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri” için   Devamını Oku

2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %36,20 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 533 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.  Devamını Oku

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN E-TEBLİGATA İLİŞKİN KARARI

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 22/09/2021 tarihli ve E.2021/2, K.2021/4 sayılı Kararında, muhatabın cep telefonuna SMS veya e-posta adresine mail yoluyla tebligatla ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.   Devamını Oku

DANIŞTAY’IN TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ'NİN TARH ZAMANAŞIMININ SONA ERMESİNE ÜÇ AYDAN AZ ZAMAN KALMASI HALİNDE UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNULAMAYACAĞI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN İPTAL KARARI

Danıştay 4. Dairesi, 30.09.2021 tarihli ve E.2018/459, K.2021/4770 sayılı kararında 31/10/2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan "İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine   Devamını Oku

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞME BİLGİLERİNİN E-BİRLİK SİSTEMİNDE YER ALAN HİZMET SÖZLEŞME BİLGİLERİ İLE KONTROLÜ VE GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre meslek mensuplarının hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri Hizmet Sözleşmelerine ilişkin bilgileri, 13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazetede   Devamını Oku

VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN e-BİLDİRGE ŞİFRELERİ OTOMATİK OLARAK PASİFE ALINACAK

Gerçek kişi işveren ile e-Bildirge kullanıcısının farklı kişi olması halinde, vefat eden gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi, vefat eden işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.  Devamını Oku

MESLEK MENSUPLARININ ASGARİ İŞÇİLİK RAPORU DÜZENLEME SINIRI ARTTIRILDI

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 10.000.000,00 TL(10 milyon TL)’ den 15.000.000,00 TL(15 milyon TL)’ ye yükseltilmiştir.  Devamını Oku

SGK AYNI İŞVERENİN BAŞKA BİR İŞYERİNE NAKLİ NEDENİYLE DÜZENLENEN SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ VE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN E-SİGORTA KANALIYLA VERİLMESİ USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

SGK, Yönetmelikte yer alan bu hükümler çerçevesinde sigortalının aynı işverenin başka bir işyerine nakli nedeniyle düzenlenen sigortalı işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla verilmesi usulünde 31.05.2017 tarihli duyurusuyla değişiklik yaptığını  Devamını Oku

7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Bankacılık Kanunu  Devamını Oku

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR (MD.1, 4, 5, 6, 9)

Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile VUK ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabi olma durumları   Devamını Oku

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE GELİR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR. (MD.2, 55 )

1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları  Devamını Oku

ÇİFTÇİLERE TARIMSAL DESTEKLEME KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Buna bağlı olarak çiftçilere yapılan destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi nedeniyle, bu ödemeler dolayısıyla  Devamını Oku

GEÇİCİ VERGİ IV'ÜNCÜ DÖNEM BEYANNAMESİ KALDIRILMIŞTIR

İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamından çıkarılmıştır. Düzenleme 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Devamını Oku

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Yapılan değişiklikle İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl gerçekleşen ve kesinleşmeyen tarhiyatlar vergi indirimi uygulamasını etkilemeyecek ve maddenin birinci fıkrasındaki indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda  Devamını Oku

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI, UZLAŞMA KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır ve 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki  Devamını Oku

NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINA İLİŞKİN KVK’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişikle nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı için üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından  Devamını Oku

SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN İŞYERİ BİLDİRGESİ EKİNDEKİ BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEBİLECEK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK ünitelerince istenen diğer belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir. İşyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca SGK’ya gönderilmesine gerek   Devamını Oku

HANGİ DURUMLARDA ÖDENEN SİGORTA PRİMLERİ GERİ ALINABİLİR

5510 sayılı kanunun 4-1/ (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde  Devamını Oku

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA HATIRLATMALAR

Tebliğ kapsamında, gerekli izin ve testleri tamamlanmış belli başlı işletici kuruluşlar tarafından 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uyumlu olarak yukarıda bahsi geçen hizmetleri bir araya getiren Android POS cihazlarının sahada satışa başlandığı görülmektedir.   Devamını Oku

TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

315 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapıldı.   Devamını Oku

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN İHBAR TAZMİNATININ VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARARI

Bölge İdare Mahkemeleri arasında içtihat farklılığı oluşturan konu, işçi işveren ilişkileri bakımından İş Kanunu uyarınca ödenen ihbar tazminatının Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergiye tabi olup olmadığı bir başka deyişle ücret niteliğinde olup olmadığı yönündeki   Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETLERDE YASAL TEMSİLCİNİN SORUMLULUK DÖNEMİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA TEMYİZ KARARI

Dava konusu olayda ödeme emri ile istenen 2013/2 dönemine ait KDV ve fer’ilerinden oluşan kamu alacağının (22/02/2013 tarihli ortaklar kurulu kararının 04/03/2013 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı ile) borçlu şirketteki ortaklığı ve müdürlüğü biten kişiden istenmesinin  Devamını Oku

SGK TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPACAK

İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay   Devamını Oku

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UZATILAN BAŞVURU, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ HAKKINDA GİB YAZISI

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” konulu 01/09/2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının uzatılan başvuru, bildirim ve ödeme sürelerinin uygulanması ile ilgili bazı   Devamını Oku

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE SONA ERECEK OLAN BAZI BAŞVURU, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

(4) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmesine rağmen ödenmemiş olan, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye   Devamını Oku

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Hizmet borçlanmasına ilişkin taleplerin, örneği SGK tarafından hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgesi veya borçlanma isteğini belirtir dilekçe ile SGK’ ya yapılacağı, Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra geçen ve Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen  Devamını Oku

KDV ARTIRIMINDA BULUNANLARIN ÖZEL ESASLAR KARŞISINDAKİ DURUMU

Öte yandan Tebliğ değişikliği uyarınca; Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığına yapacakları "Yetki Belgesi" başvurularında dilekçeleri ekine İmza sirkülerinin onaylı bir örneğinin eklenmesine ilişkin zorunluluk da kaldırılmıştır.   Devamını Oku

SAHTE İŞYERİ VE SAHTE SİGORTALILIĞIN USUL VE ESASLARI İLE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI

Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş sahte işyerlerinde, ilişiksizlik belgesinin verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda, ödenen ücretler gelir kaydedildiğinden dolayı asgari işçilik hesabı yeniden yapılır.  Devamını Oku

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORANI UYGULAMASI 30 EYLÜL 2021’E KADAR UZATILDI

31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde  Devamını Oku

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ 30 EYLÜL 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak  Devamını Oku

5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİNDE 2021/EYLÜL AYINDAN İTİBAREN İŞYERİ BAZLI DEĞİL İŞVEREN BAZLI BORÇ SORGUSU YAPILACAKTIR

5 puanlık sigorta prim teşvikinde, işverenin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) itibaren   Devamını Oku

2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

2021 yılında, 2021 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392 TL ve altında olan  Devamını Oku

“GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Gerçek faydalanıcı; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişi olarak tanımlanmaktadır.   Devamını Oku

TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 7326 sayılı Kanun ile VUK geçici 31 inci maddeye eklenen ve tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı  Devamını Oku

İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEKLERİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI AÇIKLANDI

4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı artı istihdam prim desteğinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin;  Devamını Oku

01/07/2021 TARİHİNDE SONA EREN KISA ÇALIŞMA, FESİH YASAĞI VE PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASINDA SGK’YA YAPILAN BİLDİRİMLERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulaması 1/7/2021 tarihi itibariyle sona erdiğinden 2021/Temmuz ayı itibariyle covid-19 gerekçesiyle SGK’ ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27- kısa çalışma ödeneği   Devamını Oku

65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLAR VEYA KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İLE BEYANNAMELERİ BU KİŞİLER TARAFINDAN VERİLENLER BEYANNAMELERİNİ MALİ TATİLDEN SONRA VEREBİLİRLER

528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca   Devamını Oku

İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN FATURA NEDİR - AÇIK KAPALI FATURA NEDİR - E ARŞİV FATURADA İADE VE GİDER PUSULASI

Her iki alanda önemli bir konumda olan bu belgenin fonksiyonlarının iyi anlaşılması açısından özellikli bazı konuların incelenmesi, bu konuların yargının görüşü ile birlikte değerlendirilmesinin meslek camiamıza faydalı olacağı inancı   Devamını Oku

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ ALTI AY UZATILDI

7256 sayılı Yasa ile getirilen ve Varlık Barışı olarak bilinen Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 93’üncü maddesinde yer alan başvuru süreleri 30 Haziran 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı. Uzatılan bu süreler aşağıdaki gibidir.   Devamını Oku

TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER FORM Ba VE Bs BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMİYOR

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte  Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYAT HAKKI

7326 sayılı Kanunun 5'inci maddesi hükümleri uyarınca katma değer vergisinden vergi artırımında bulunulması, artırımda bulunulan yılın sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden incelenmesine engel değildir.   Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE MEDİKAL MALZEME VE İLAÇ/ETKEN MADDE TEMİN EDEN MÜKELLEFLER İÇİN E-FATURA ZORUNLULUĞU 1 TEMMUZ 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

e-Belge düzenlemelerine ilişkin 509 sıra No.lu Tebliğ ile yapılan düzenleme kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin  Devamını Oku

İLK ÜLKE BAZLI TRANSFER FİYATLANDIRMA RAPORLARININ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

19/02/2021 tarihli Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküleri ile yapılan düzenlemeye göre nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat   Devamını Oku

OTEL, TATİL KÖYÜ BENZERİ YERLERDE GECELEME HİZMETLERİ İÇİN %1 KDV ORANI İNDİRİMİ 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete   Devamını Oku

7326 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI

Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlar da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilir ve ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, inceleme  Devamını Oku

SGK EV HİZMETLERİ EK 9

Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.  Devamını Oku

İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAKTIR

Sigortalının, meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması veya ihbar ve şikâyette bulunulması halinde, SGK tarafından yapılacak inceleme sonucunda meslek adı ve kodunun yanlış bildirildiğinin anlaşılması halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır.  Devamını Oku

HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞ USUL VE YÖNTEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Öte yandan maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmadığına  Devamını Oku

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN

Bu Sirkülerin konusunu 7326 sayılı “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN kapsamında, kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, mevcut ve muhtemel ihtilafların sonlandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla  Devamını Oku

İŞVERENLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN PRİM VE İDARİ PARA CEZALARI BORÇLARININ 7326 SAYILI KANUN'A GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMA REHBERİ

03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 09.06.2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun prim ödeme yükümlülerine ne gibi haklar getiriyor, bu haklardan yararlanmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği bu rehberde açıklanmıştır.   Devamını Oku

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI İLE DİĞER YENİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLADI

Gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas alınmak suretiyle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmayacaklarını tespit edecekleridir.  Devamını Oku

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ 31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI - KİRALAMADA TEVKİFAT İNDİRİMİ UZADI - EĞLENCE VERGİSİ İNDİRİMİ UZADI

02 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddesinde yer alan 31/5/2021 ibareleri   Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları” ile “emeklilik şirketleri” KDV tevkifatı uygulamasında belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildi. Bu kuruluşlar kendilerine ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.  Devamını Oku

APHB VE MUHSGK’DA UZAKTAN YAPILAN ÇALIŞMANIN BİLDİRİMİ İÇİN AYRI ALAN OLUŞTURULDU

İlgililerce belgelerin/beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde çalışma gün sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışmaya ilişkin olduğunu da belirtmesi gerekmekte olup, bildirilen uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma  Devamını Oku

SOSYAL YARDIM ALINAN HANEDE BULUNAN KİŞİNİN ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE VERİLECEK PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunan, yeşil kartlı diye adlandırılan 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan, Türkiye İş   Devamını Oku

İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN İŞVERENLERİN ÖDEDİKLERİ SİGORTA PRİMLERİ KULLANDIKLARI KREDİLERİN FAİZLERİNDEN DÜŞÜLECEKTİR

2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işverenlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta sayısına ilave olarak 01/07/2021 ila 30/06/2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 12 ay süreyle ödenen ve prime   Devamını Oku

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle genel kurul toplantı yerinde; hazır bulunanlar listesine ilave olarak varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin  Devamını Oku

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

7136 sayılı Kanunla ÖTV Kanunu’nun Vergiyi doğuran olay başlıklı 3’üncü maddesinde değişiklik yapılarak Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya  Devamını Oku

ESNAF VE SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ HAKKINDA KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 5000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri (1. GRUP) için   Devamını Oku

BAZI PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV TUTARI ARTTIRILDI

Diğer taraftan 17 Mayıs 2018 tarihli ve 40424 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK ile yapılan düzenlemede Karardaki listede yer alan akaryakıt ürünleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında,  Devamını Oku

31 MAYIS 2021 TARİHİNDE SONA ERECEK VERGİ İNDİRİMLERİ

Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.  Devamını Oku

E-ARŞİV FATURA VE E-SMM İPTAL, İHTAR/İTİRAZLARIN GİB’E BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI

GİB portal yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura veya e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yaparak, Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-Belge kullanıcısı olmayan (5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB portaldan  Devamını Oku

MESLEKİ FAALİYETİN YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN ZORUNLU OLAN EĞİTİMLERE VE ORGANİZASYONLARA KATILIM İÇİN ÖDENEN ÜCRETLERİN GİDER KAYDI

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca mesleki faaliyetin yürütülmesi için zorunlu olan eğitimler ve mesleki sempozyum ve kongreler gibi  Devamını Oku

ŞİRKETLERİN SGK İŞYERİ TESCİLİNDE TESCİL BİLGİLERİ MERSİS SİSTEMİNDEN ALINACAK

Tüzel kişiliklere ait özel işyeri (tüzel özel işyerleri) açılışlarında gerek ortak bilgileri gerekse yönetici bilgileri kullanıcılar tarafından sisteme kaydedilmekte, işverenler tarafından SGK’ ya değişiklik ve güncelleme talebi gelmediği sürece tescil kütüklerinde ilk girilen bilgiler saklı tutulmaya devam  Devamını Oku

HİSSE DEVRİ, KATILIM, BİRLEŞME VE ADİ ŞİRKETE YENİ ORTAK EKLEME İŞLEMLERİNDE SGK İŞYERİ BİLDİRGESİ ELEKTRONİK OLARAK VERİLECEKTİR

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan düzenlemede; “29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline  Devamını Oku

2021/MART AYI SİGORTA PRİMİ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE 31 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden bir defaya mahsus olmak üzere, 2021/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade  Devamını Oku

YAPILANDIRMA ÖDEME SON GÜNLERİ

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.   Devamını Oku

30 NİSAN 2021- 31 MAYIS 2021 TARİHLERİ ARASINDA ÇEKLE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

7318 sayılı Yasanın 15’inci maddesi ile “ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştı.   Devamını Oku

7316 SAYILI KANUNLA BAZI SEKTÖRLERE VERİLEN PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU

2021/Mart ayında 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların 2021/Nisan ve Mayıs aylarına/dönemlerine ilişkin olmak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (3.577,50 TL üzerinden) hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin  Devamını Oku

81 İL VALİLİĞİNE MARKET TEDBİRLERİ GENELGESİ GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya  Devamını Oku

7256 SAYILI KANUN'DA DÜZENLENEN DESTEK UYGULAMALARINDA EMANETTE BULUNAN PARALARIN MAHSUP İŞLEM ADIMLARI AÇIKLANDI

17256 ve 27256 Kanun numaralı belge karşılığında sigortalı bazında hesaplanan indirim tutarlarının işyeri emanet hesaplarında yer alması ve işyeri emanet hesaplarında yer alan paraların işverenlerin cari ay borçlarına mahsup yapılması için gerekli işlem adımları açıklandı. Bu işlem adımları SGK ünitelerince  Devamını Oku

OTEL, TATİL KÖYÜ VE BENZERİ YERLERDE 1 HAZİRAN-30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA GECELEME HİZMETLERİ İÇİN KDV ORANI %8’DEN %1’E İNDİRİLDİ

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete  Devamını Oku

EVDE ÜRETİP İNTERNETTEN SATIŞ YAPANLARA İLİŞKİN ESNAF MUAFLIĞI İLE ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE MAL İHRACATINA İLİŞKİN İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

2021 yılı için 240.000 TL’yi aşmayan tutarda ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlara ilişkin Esnaf Muaflığı ile  Devamını Oku

FESİH YASAĞI SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILDI

30/04/2021 tarihli 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile; - 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/05/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihine,  Devamını Oku

FATURA DÜZENLEME SÜRESİ VE ÇEK İBRAZLARINA İLİŞKİN YASA DÜZENLEMESİ YAPILDI

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunanlardan doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat istenmesi, teminat vermeyenlerin faaliyetlerinin durdurulması  Devamını Oku

TAM KAPANMA DÖNEMİNDE GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİ VE SIK SORULAN SORULAR

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri /fabrika / imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e ­devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e­ başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması  Devamını Oku

İSTİRAHAT RAPORU HALİNDE ÖDENEN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Analık ve hastalık halinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki SGK’ ya bildirilen prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.  Devamını Oku

BEYANNAME VERME, ÖDEME, BİLDİRİM VE YÜKLEME İLE MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN UZAYAN SÜRELER

26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna  Devamını Oku

E-BELGELERE İLİŞKİN YAPILAN İPTAL, İHBAR VE İHTARLARIN GİB’E BİLDİRİLMESİ UYGULAMASI 1 MAYIS 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

9 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 526 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi konusunda düzenleme yapılarak, 509 sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında   Devamını Oku

TAM KAPANMA - KİMLER MUAF - HANGİ İŞLETMELER FAAL - NE ZAMAN BAŞLIYOR - NE ZAMAN BİTİYOR

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş   Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILDI

31/1/2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri 01/04/2021 tarihinden itibaren 30/06/2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler.   Devamını Oku

KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2021 YILI İÇİN %25’E, 2022 YILI İÇİN %23’E ARTTIRILDI

Düzenleme 01/07/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.   Devamını Oku

YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILABİLECEKTİR

Yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından SGK’ ya on-line olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.  Devamını Oku

SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLERE YENİ İMKAN SAĞLANDI

Yapılandırma ilk taksitini ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 30/04/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödeme talebinde bulunulması ve peşin olarak hesaplanan borcun 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte   Devamını Oku

SGK MEVZUATINDA YER ALAN TEŞVİK, DESTEK VE ÖDENEKLER KONUSUNDA YENİ YASAL DÜZENLEMELER YAPILDI

Yapılan düzenlemeyle İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık  Devamını Oku

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMASININ YASAKLANMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç   Devamını Oku

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HAKKINDA 81 İL VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Kısmi Kapanma Genelgesi gönderildi. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,   Devamını Oku

SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN FİRMALAR YILLIK İŞLETME CETVELİNİ 30/04/2021 TARİHİNE KADAR VERMELERİ GEREKİR

Sanayi sicil belgesi olan firmalar , 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni her yılın ilk dört ayı içerisinde, bildirim mecburiyetleri bulunmaktadır.(01 .OCAK. 2021 – 30. NİSAN. 2021)  Devamını Oku

BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GİB’İN BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE AKTARIM ZAMANI

2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık ve üç aylık dönemleri için e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  Devamını Oku

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

07.4.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yapılan yönetmelik değişikliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:  Devamını Oku

VERGİ İNCELEMELERİ İLE İLGİLİ RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Yönetmelik ile 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)'ne uygun olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında yer alan Grup Başkanlıkları  Devamını Oku

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısında değişiklik yapılmış  Devamını Oku

VERGİ DENETİM KURULU DANIŞMA KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Komisyonun görevi, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususları Başkanlığın talebi üzerine gündeme alarak görüşmek ve ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek Başkanlığa bildirmektir.   Devamını Oku

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:  Devamını Oku

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Özellikle son zamanlarda “KOD 29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih “işten çıkış kodu konusunda yaşanan tartışmalar üzerine SGK “KOD 29” u yürürlükten kaldırarak işten çıkış kodlarında, 41 numaralı koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklemiştir. Yeni eklenen kodlar şunlardır.  Devamını Oku

EVDEN E TİCARET YAPANLARA VERGİ MUAFİYETİ - TEVKİFAT ORANI - BAŞVURU YOLLARI - E TİCARET VERGİLERİ - ESNAF MUAFİYETİ - E İHRACAT

Ticari işler ile ilgilenen gerçek kişiler yıllık kazançlarına göre gelir vergisi ödemekle yükümlüdürler. Ticari faaliyetler kapsamı 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen esnaf muafiyet şartlarına uygun olan kişiler, "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" alarak elde ettikleri gelir üzerindeki vergiden muaf olurlar.  Devamını Oku

MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ UZATILDI

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranları.  Devamını Oku

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

5746 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin brüt ücretlerinin hesaplama şekli 4691 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge tasarım ve destek personeli bakımında da uygulanacaktır. 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge tasarım   Devamını Oku

RAPORLU SİGORTALININ SGK’YA BİLDİRİMİ KOLAYLAŞTIRILDI

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışmazlık Bildirimi) işverenleri tarafından SGK’ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.   Devamını Oku

COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARININ ERTELENMESİ HAKKINDA İLGİLİ BAKANLIK TASARRUFLARI

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığın görev alanındaki kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarının 30/04/2021 tarihine kadar ertelenmiş olduğuna ilişkin,   Devamını Oku

KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLAR

Ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de özel belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildiklerinden, avukatlar, SMMM ya da YMM gibi serbest meslek erbabı bu kişilere düzenledikleri serbest meslek   Devamını Oku

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA YENİ NESİL AKARYAKIT POMPA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Elektronik kayıt ünitesi olmayan (EKÜ’süz) ve akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC’lerin) en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar,  Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI İLE VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU 31.12.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sorumlusu olarak nitelendirilen kişi ve kurumların Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından belirlenen özellikleri taşıyan kurumların Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları gerekmektedir.   Devamını Oku

İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İhracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, diğer şartların yanında, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi  Devamını Oku

İŞYERİ KAYDI YOKTUR/BORCU YOKTUR BELGESİ E-DEVLETTEN ALINABİLECEKTİR

Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu gerek yardımları sağlayan kurumların mevzuatları gereği   Devamını Oku

GERİYE YÖNELİK TEŞVİK ALACAKLARI, TALEBE BAĞLI OLMAKSIZIN PRİM BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLECEK

5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim alacaklarının, işverenin vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilirken, işverenlerin mahsup işlemi  Devamını Oku

SON GÜNÜ 11/03/2021 TARİHİ OLAN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5 İŞ GÜNÜ UZATILMIŞTIR

11/03/2021 tarihinde SGK sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle birçok mükellef/işveren işyeri bildirgesi, işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini verememiş, idari para cezalarını ödeyememiştir. SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile bu yükümlülüklerden dolayı 5 iş günü uzatma yapmıştır.  Devamını Oku

01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA SGK’DAN AYLIK ALABİLMEK İÇİN İŞTEN AYRILMAK VE YAZILI TALEPTE BULUNMA ŞARTI DEVAM EDİYOR

Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı ile 506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya  Devamını Oku

BAZI MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP HALİNİN KALKTIĞINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU YAYIMLANDI

524 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği düzenlemesi ile İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında; geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine ya da durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi ile faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüldüğü tarih kadar mücbir sebep  Devamını Oku

UZAKTAN ÇALIŞMANIN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU

4857 sayılı İş Kanunu’nun 14'üncü maddesine 6/5/2016 tarih ve 6715/2 madde ile eklenen hükümle uzaktan çalışmaya ilişkin yasal alt yapı oluşturulmasına rağmen bu zaman kadar buna ilişkin ikincil mevzuat açıklanmamıştır. İlgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelikle konunun usul ve esasları açıklanmıştır. Ancak yine de uzaktan çalışmanın özellikle  Devamını Oku

VERGİ KANUNLARI İLE BELİRLENEN İSTİSNA MİKTARININ MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN TEBLİĞ İLE AZALTILMASI MÜLKİYET HAKKININ İHLALİDİR

Bireysel başvuru yapan şirket vergiden istisna olan teslimleri nedeniyle yüklendiği ve indirim yoluyla gideremediği katma değer vergilerinin iade talebinde bulunmuştur. Talep sonrasında şirket hakkında gerçekleşen vergi inceleme raporunda Maliye Bakanlığı’nın Genel Tebliğlerinde belirlenen miktarları aşan teslim miktarının hesaplanması  Devamını Oku

2021 YILINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BEKLENMEKSİZİN TERKİN EDİLECEK VERGİ BORCU TUTARLARI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 maddesi kapsamında 2021 yılında yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına kadar olan tutarlar, tahsil zamanaşımı süresi   Devamını Oku

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 17/05/2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

09/03/2021 tarihli 31418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, 1) 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/03/2021 tarihinden itibaren,  Devamını Oku

5.000 TL VE 30.000 TL E-ARŞİV FATURA PORTALI GİRİŞİNDE KULLANICI KODU VE ŞİFRE KULLANIMI HAKKINDA DUYURU

02/03/2021Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının  Devamını Oku

KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin  Devamını Oku

İLAVE ALTI PUANLIK TEŞVİK 31/12/2021 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI

29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden  Devamını Oku

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TCMB TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

17/02/2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile   Devamını Oku

7.000 TL’Yİ AŞAN TUTARDAKİ TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMASI ZORUNLULUĞU KISIM KISIM ÖDEMELERİ DE KAPSAMAKTADIR

Bu kapsamda, aynı gün içinde toplam miktarı 7.000 TL’yi aşan veya farklı tarihlerdeki kısım kısım gerçekleşen ödemelerle 7.000 TL’yi aşan ödemelerin finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. 459 sıra No.lu VUK Genel  Devamını Oku

GENÇ GİRİŞİMCİ BAĞ-KUR 4-B TEŞVİKİ - DESTEĞİ - TEŞVİK TUTARI - DESTEK MİKTARI - KİMLER YARARLANIR - KİMLER YARARLANAMAZ - TESCİL İŞLEMLERİ - BAŞVURU - DİLEKÇESİ - ÖRNEK

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 31/03/2021 TARİHİNE UZATILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 31/1/2021 tarihine kadar dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak,  Devamını Oku

KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ORAN VE KAPSAM DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri ve fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin etmek suretiyle aracılık hizmeti aracılık hizmetlerinde, alıcılar  Devamını Oku

EV HİZMETİ İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI

Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence   Devamını Oku

SGK MEVZUATINDA PRİM ÖDEME VE EKSİK GÜN SAYILARI NASIL HESAPLANIR

Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, kısa çalışma gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE SGK TARAFINDAN VERİLEN EK SÜRELER

Ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesine ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden  Devamını Oku

HANGİ İŞLER EV HİZMETİ SAYILIR

Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.  Devamını Oku

SGK KOLAY İŞVERENLİK - APARTMANLARDA İŞVERENLİK ŞİMDİ DAHA KOLAY

Eğer söz konusu kısım “HAYIR” olarak seçilirse, işyeri tescilinin gerçekleşmesinden sonra, SGK e-bildirge sisteminden çalıştırılacak kişinin sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi yani sigortalı girişinin yapılması, ardından http://e.sgk.gov.tr/ internet sayfasındaki İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik adresinden   Devamını Oku

E-BELGE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşan faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge düzenleme portaline  Devamını Oku

YABANCI PARALARIN 31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE DEĞERLEME KURLARI

Borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için 31.12.2020 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları ilan edildi.   Devamını Oku

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

4691 sayılı Kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde  Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGISI GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacaktır.  Devamını Oku

SERBEST BÖLGELERDE ÜCRETLERE İLİŞKİN FOB BEDELİNİN EN AZ %85’İ OLARAK BELİRLENMİŞ OLAN YURT DIŞINA İHRAÇ ORANI, 2020 YILI İÇİN %80 OLARAK UYGULANIYOR

3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile serbest bölgelerde ürettikleri ürünleri yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisini, verecekleri muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden  Devamını Oku

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI GETİRİLDİ

3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede  Devamını Oku

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI ATTIRILDI

3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yıllara yaygın inşaat işlerinde tevkifat oranı, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3’den, %5’e çıkarıldı.  Devamını Oku

ELEKTİRİKLİ OTOMOBİLLERİN ÖTV ORANI ARTTIRILDI

3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan sadece elektrik motorlu olanların özel tüketim vergisi oranları arttırılmıştır.   Devamını Oku

1 OCAK 2021- 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA YURT İÇİ VE YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

2021 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak ayında değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir.   Devamını Oku

KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILABİLMESİ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’de yapılan değişiklik uyarınca; 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedecekleri  Devamını Oku

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV İNDİRİMİ

29/01/2021 tarihli ve 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 16/5/2012 tarihli 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut  Devamını Oku

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE CEP TELEFONU HABERLEŞMESİ VE İNTERNET GİBİ HİZMETLERE UYGULANAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI %7,5’DEN %10’A ARTTIRILDI

29 Ocak 2021 tarihli ve 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 39’uncu maddesi ile aşağıdaki hizmetlere uygulanmakta olan iletişim vergisi oranları 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %7,5’den % 10’a çıkartıldı.  Devamını Oku

SGK MEVZUATINDA SÜRESİNDE YAPILMAMASINA KARŞILIK YASAL SÜRESİNDE YAPILMIŞ KABUL EDİLEN DURUMLAR

Sosyal Güvenlik mevzuatına göre aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme süreleri ile buna ilişkin tahakkuk eden primlerin ödeme süreleri SSİY’ de belirtilmesine karşılık bazı durumlarda bu yükümlülükler süresi dışında yapılmasına  Devamını Oku

FAALİYETLERİ TAMAMEN YA DA GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN MÜKELLEFLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ düzenlemesi ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen   Devamını Oku

TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ELEKTRONIK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER FORM Ba VE Bs LERE DAHİL EDİLMİYOR

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü bulunmaktadır.   Devamını Oku

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 2.670 TL'YE ÇIKARILDI

Buna göre bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 25 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2.225 TL’den 2.670 (iki bin altı yüz yetmiş) Türk Lirasına, (2010/2 sayılı Tebliğden önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı içinse 1.680 TL’ye) yükseltilmiştir.  Devamını Oku

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

23/1/2021 tarihli 31373 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 3432 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 28/2/2012 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara geçici 77 inci madde ile düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile;  Devamını Oku

ÖZEL TEKNEDE YAT KAPTANI İLE DİĞER ÇALIŞANLARA ÖDENEN ÜCRETTEN YAPILAN TEVKİFAT

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.   Devamını Oku

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GİB DUYURUSU

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine  Devamını Oku

ANAYASA MAHKEMESİ, SAHTE FATURA KULLANIMINA İLİŞKİN DAVADA BAŞKA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN DİKKATE ALINMAMASININ HAKKANİYETE UYGUN YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETMEDİĞİNE KARAR VERDİ

Başvurucu hakkında 2013 yılında 2010 yılındaki faaliyetlerine ilişkin olarak vergi incelemesi yapılmıştır. İnceleme sonucunda, sahte fatura tespiti gerçekleşmiş ve 30.12.2015 tarihinde cezalı katma değer vergisi tarhiyatı tebliğ edilmiştir. Başvurucunun tarhiyatın iptali için açtığı dava İstanbul 14. Vergi  Devamını Oku

2021 YILI DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI

Mükellef (G), değerli konut vergisinin konusuna giren mesken nitelikli tek taşınmazı olduğu için 9.000.000 TL bina vergi değerli taşınmazdaki hissesine isabet eden vergiden, 1319 sayılı Kanunun 46'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği muaf olacaktır. Mükellef (H)’nin 5.500.000 TL bina vergi değerli   Devamını Oku

2021 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER

Daha sonra 18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile yapılan düzenlemeyle de 7/A seçeneğini uygulamak zorunda olan işletmelerin tespitinde kullanılan kriterleri netleştirilerek bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar lirayı veya net satışlar toplamı 50 milyar lirayı aşan üretim   Devamını Oku

TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNİ KAPSAYAN GEKAP BEYANNAMELERİ 1 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMELİDİR

2872 sayılı Kanun'un ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya sürenler/ithalatçılar ve satış   Devamını Oku

2021 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece "Kar Dağıtım Tablosu"nu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir.  Devamını Oku

KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN TABLO

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler. (Aşağıda sayılan tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin  Devamını Oku

VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI DEVAM EDİYOR

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.  Devamını Oku

MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAN ANCAK ÖDEME KOŞULLARINI YERİNE GETİRMEYEN MÜKELLEFLERİN VERGİ İNCELEMESİNE TABİ TUTULMASI ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL

Matrah ve vergi artırımının bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen  Devamını Oku

WHATSAPP UYGULAMASI HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

Kişisel verilerin işlenebilmesi için ise, Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olması gerekmektedir. Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre; “kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak  Devamını Oku

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tüketicilerimiz söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir.  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU - STOK DEFTERİ KAPATILDI

2020 yılı sonundaki “Dönem Sonu Mal Mevcudu” tutarınızı, 2021 yılı defterine “Dönem Başı Mal Mevcudu” olarak aşağıda belirtilen kayıt doğrultusunda kaydedilmesi gerekmektedir.  Devamını Oku

SGK GENEL YAZI – 4/1-(A) VE 4/1-(B) KAPSAMINDA GELİR/AYLIK ALANLARIN 2021/OCAK ARTIŞLARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82 nci maddesine göre  Devamını Oku

4447 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ 24, 27 VE 28'İNCİ M.DESTEK TUTARLARI ARTIRILDI

13/01/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, asgari ücrette meydana gelen artış nedeniyle 4447 sayılı Kanunun Geçici 24'üncü maddesinde belirtilen ücretsiz izin hallerinde verilen nakdi ücret destek tutarı ile aynı Kanunun  Devamını Oku

2021 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

Tebliğde ayrıca Bakanlıklarınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Türk Lirası ve daha düşük olan tutarların  Devamını Oku

2021 YILI MALİ VE SOSYAL HAKLAR GENELGESİ YAYINLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile 01.01.2021– 30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olacak memur aylık katsayısı, taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı ve kıdem tazminatı tavanı gibi veriler belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılına ilișkin mali ve sosyal haklar genelgesini yayınladı.  Devamını Oku

2021 YILI OCAK AYINA AİT YURTDIŞI EMSAL KATSAYILARINA İLİŞKİN GENELGE SIRA NO: 2 (YURTDIŞI AYLIKLARI)

Sürekli görevle yurtdışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayılar hakkındaki 29.06.2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 1. maddesinde yer alan  Devamını Oku

KORONAVİRÜS (Covid19) YENİ TEDBİRLER VE GENELGELER - SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF TUTULANLAR - SIKÇA SORULAN SORULAR

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin  Devamını Oku

ÜZERİNDE YAZILI DÜZENLEME TARİHİNDEN ÖNCE ÇEKİN ÖDENMEK İÇİN MUHATAP BANKAYA İBRAZININ GEÇERSİZ OLMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN SÜRESİ UZATILDI

31 Aralık 2020 tarihli (5. Mükerrer) 31351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 26'ncı maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yapılan  Devamını Oku

PAY DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ İLE GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI

7262 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle Ticaret Bakanlığı'na, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılma konusunda yetki verildi.   Devamını Oku

2021 YILINDA MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI %18,25 OLARAK BELİRLENDİ

Kanunda veya sözleşmede, mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme usulünün öngörüldüğü hâllerde, borçlu, faturayı veya eş değer ödeme talebini, kabul veya gözden geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya bu tarihten daha önce almışsa, bu tarihten sonraki otuz günlük sürenin sonunda; şu kadar ki,  Devamını Oku

2021 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2020 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınacak ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilecektir.  Devamını Oku

E-DEFTER DOSYALARI VE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GİB BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNDE SAKLANMASI UYGULAMASI BAŞLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 09/10/2020 tarihinde yayımlanan “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” ile 2020 ve müteakip yıllara ait e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.  Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA YÖNELİK İDARİ PARA CEZALARI UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLDİ

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Çevre Ajansı kurulması, kısa süreli elektrikli skuter kiralama imkânı veren paylaşımlı elektrikli skuter işgallerinin  Devamını Oku

2021 YILINDA ALINACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11'inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan  Devamını Oku

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 27 NCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ - 17256 KANUN NUMARALI BELGE İŞLEMLERİ

Bu kapsamda, anılan destekten yararlanılacak sigortalılar için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama / 17256 İstihdama Dönüş” ekranları vasıtasıyla tanımlama  Devamını Oku

ELEKTRİK ABONELİĞİNİZİN KENDİ ÜZERİNİZE OLMAMASI USULSÜZ KULLANIMDIR

Elektrik aboneliğinizin kendi üzerinize olmaması usulsüz kullanımdır.  Devamını Oku

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 28 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN PRİM DESTEĞİ 27256 KANUN NUMARALI BELGE İŞLEMLERİ

Bu kapsamda, anılan destekten yararlanılacak sigortalılar için öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden erişilecek “İşveren Sistemi / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama / 27256 İlave İstihdam” ekranları vasıtasıyla   Devamını Oku

2021 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER

29.12.2020 tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu'nu Genel Tebliğinde 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında   Devamını Oku

2021 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir.  Devamını Oku

HARÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN HARÇLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÖVİZ KURU BELİRLENDİ

Harçlar Kanunu’nda yer alan ve 2021 yılında uygulanacak harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kurunun belirlendiği 87 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.  Devamını Oku

2021 DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur  Devamını Oku

2021 YILI HARÇ TUTARLARI

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.  Devamını Oku

E-BELGE UYGULAMALARINDAN GİB PORTAL YÖNTEMİ İLE YARARLANAN MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere; e-Belge uygulamaları kapsamında kağıt belge düzeninden farklı olarak belge seri ve sıra numarası yerine 16 haneli “Belge Numarası” kullanılmaktadır. Belge numarası, 3 haneli birim kod, 4 haneli yıl kodu ve 9 haneli müteselsil numaradan oluşmaktadır.   Devamını Oku

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKMEKLE BİRLİKTE HENÜZ MALİ MÜHÜRLERİNİ TEMİN EDEMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına e-Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.  Devamını Oku

7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI HAKKINDA KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Söz konusu Karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin (31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit   Devamını Oku

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.  Devamını Oku

FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.03.2021 TARİHİNE UZATILDI

4857 sayılı İş Kanunun geçici 10'uncu maddesinde belirtilen; - Fesih yasağı 17 / 03 / 2021 tarihine,  Devamını Oku

DOĞUM YARDIMI HAKKINDA BİLGİLER

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu  Devamını Oku

SMMM VE YMM’LER MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI GİDER YAZABİLİR

Gelir İdaresi Başkanlığı, vermiş olduğu özelgede Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin, mesleki faaliyetlerini ifa ederken meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırdıkları mesleki sorumluluk  Devamını Oku

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMASI 1 OCAK 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün değerli konut vergisine tabi tutulacak mesken nitelikli taşınmaz ile ilgili değer belirleme görevi kaldırılmış ve Kanunda bununla ilgili maddelerde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Değerli Konut Verginin konusuna Türkiye   Devamını Oku

2021 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 Kuruş olarak hesaplanacaktır. Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 19 kuruş olarak hesaplanacaktır.  Devamını Oku

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ESNAF VE SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA DUYURU

Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık   Devamını Oku

TELEVİZYON, BEYAZ EŞYA, MOBİLYA VE KUYUMDA TAKSİT SAYISI AZALTILDI

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.  Devamını Oku

TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILDI

Buna göre, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine veya raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri  Devamını Oku

2021 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20 TL özel iletişim vergisi alınacağı düzenlemesi yer almaktadır. Bu tutar aynı madde   Devamını Oku

ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın  Devamını Oku

2021 YILINDA İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlendi.   Devamını Oku

2021 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Bu Tebliğin amacı, 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılmak   Devamını Oku

29/12/2020 TARİHLİ VE 31349 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN TEBLİĞLERDE; BAZI KANUN VE TEBLİĞLERDE YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARA YER VERİLMİŞTİR.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde, yeniden değerleme oranında değişiklikler yapılmaktadır. Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.  Devamını Oku

SGK YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Son başvuru tarihine kadar (31/12/2020 tarihi) tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce/ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.  Devamını Oku

YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

16/12/1997 tarihli ve 23202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/10349 sayılı BKK ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi oranları aşağıdaki gibi belirlenmişti.   Devamını Oku

MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ UZATILDI

(2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahviller, kira sertifikaları ve (1) numaralı alt bent kapsamında 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası   Devamını Oku

2021 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE KOLALI GAZOZLAR, ALKOLLÜ IÇECEKLER VE TÜTÜN MAMULLERİ ÖTV’Sİ ARTMIYOR

3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamulleri özel tüketim vergisi tutarlarının, yurtiçi üretici fiyat endeksinde son altı aya göre meydana gelen artış oranında arttırılmasına ilişkin düzenlemenin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı belirtildi.  Devamını Oku

SERMAYENİN KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUMUNA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumunun; zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması hali olduğu belirtildi.   Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN MAYIS/2020 DÖNEMİ BORÇLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA

518 sayılı VUKGT ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mayıs 2020 vergilendirme dönemine ilişkin 27 Temmuz 2020 tarihine kadar vermiş oldukları KDV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri   Devamını Oku

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE YAPILMASI GEREKEN İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASI 31 MAYIS 2021’E KADAR UZATILDI

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ İLE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01/01/2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunacak işyerleri için son başvuru tarihi 31/01/2021 olarak belirlenmiştir.  Devamını Oku

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ 31 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi   Devamını Oku

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.  Devamını Oku

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI ARTTI

Bu Tebliğ ile 19 Aralık 2020 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir  Devamını Oku

COVİD-19 GEREKÇELİ 2020/EKİM AYI VE ÖNCESİNE AİT YERSİZ YARARLANILAN KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ TERKİN EDİLDİ

7256 sayılı Torba Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu maddesinde; “Yeni Korona virüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum   Devamını Oku

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIRKEN İŞE BAŞLAYANLARA SAĞLANAN PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 7256 sayılı Kanunla eklenen ek 7'nci maddeyle işsizlik ödeneği alırken özel sektör işyerlerinde işe girenlere aşağıdaki şartların sağlanması halinde uzun vadeli sigorta primi desteği uygulaması getirilmiştir.  Devamını Oku

YURT DIŞI BORÇLANMA YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN KISA SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞMASI HALİNDE AYLIKLARI KESİLMEYECEKTİR

7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3'üncü maddesi ile 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında  Devamını Oku

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun ile Öǧrenim ve Katkı Kredisi borcu olanlardan, 17.11.2020 tarihi itibarı ile vadesi geldiǧi halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar yapılandırma imkanlarından yararlanabilecektir.  Devamını Oku

E-FATURA, E-ARŞİV VE E-DEFTER'E ZORUNLU GEÇİŞ TARİHLERİNİ KAÇIRMAYIN

e-Fatura sistemine geçmek zorunda olan mükelleflerin, e-Fatura'ya geçtikleri zaman zarfında e-Defter sistemine de geçiş yapmaları gerekecek. e-Fatura mükellefleriyle bağımsız denetime tabi olan şirketler  Devamını Oku

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE TRAFİK PARA CEZASI BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

17/11/2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla bu Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir. Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve alacağın takibi için yapılmış işlemlere ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.  Devamını Oku

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI

Yurt dışında bulunan mükelleflerin faks yoluyla Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları hâlinde, söz konusu başvuruları kabul edilecektir. Motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarının, bulundukları   Devamını Oku

TÜM YÖNLERİYLE YENİLEME FONU UYGULAMASI

Bu nedenle işletme içi yatırımların teşvik edilmesi, üretimde teknolojik gelişmelerin sağlanması yönünde vergisel teşviklerin yapılmasına ilişkin yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Vergi Usul Kanununun 328 ve 329. maddelerinde bu amaca yönelik olarak Yenileme Fonu düzenlemesi yapılmıştır.  Devamını Oku

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA - YENİ KISITLAMA VE TEDBİRLER GENELGELERİ - SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur.  Devamını Oku

7256 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN İSTİHDAMA DÖNÜŞ DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI BELLİ OLDU

− Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde İş Kanun’un 25/1-II’inci fıkrası gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin   Devamını Oku

7256 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet  Devamını Oku

2020 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 9,11 OLARAK BELİRLENDİ

521 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak belirlendi. 2021 yılında uygulanacak vergi artışları bu orana göre belirlenecektir.  Devamını Oku

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI, İL ÖZEL İDARELERİ İLE BELEDİYELER VE YİKOB’A AİT ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

27/11/2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler   Devamını Oku

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

7256 sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü madde ile yeni bir varlık barışı düzenlemesi yapılmıştı. Söz konusu maddeye ilişkin olarak yayımlanan BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)”’de uygulamaya ilişkin usul ve esasları hakkında  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU SÜRESİ 31/12/2020 TARİHİNE UZATILDI

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için son başvuru tarihi 30/6/2020 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra kısa çalışma ödeneğine başvurmak mümkün olmamıştır. 01/12/2020 tarihli 31321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  Devamını Oku

6111, 7103 VE 7252 KANUN NUMARALI TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

13.11.2020/205 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre 6111, 7103 ve 7252 istihdam teşviklerinin süresini uzatmaya Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti. Kanunun verdiği yetkiye istinaden Cumhurbaşkanınca ilgili mevzuat bölümünde belirtilen  Devamını Oku

5510 SAYILI KANUN’UN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI VE İHYASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını; − 1/2/2021 tarihine kadar (31/01/2021 hafta sonuna denk geldiğinden) ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde,  Devamını Oku

KORONAVİRÜS SALGINI YENİ TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup  Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRMA REHBERİ

7256 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; 2020 yılı Ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 17.11.2020 tarihi itibariyle ödenmemiş olan  Devamını Oku

VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Devamını Oku

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,  Devamını Oku

COVID-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN YA DA BU SEBEPLE KARANTİNAYA ALINAN MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP BAŞVURULARINDA İZLENECEK YOL

Korona virüs testi pozitif çıkan ya da bu salgın dolayısıyla resmi karantinaya alınan meslek mensuplarının mücbir sebep başvurularında izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.   Devamını Oku

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ-GİRİŞ

Karaparanın aklanması, yasa dışı yollar ile elde edilen paranın yasal hale dönüştürülmesi ve böylece yasal kaynaklardan elde edilmiş gibi harcanabilmesi sürecidir. Karapara aklama, suç gelirlerini meşrulaştırır ve uyuşturucu çetelerinin, insan kaçakçılarının ve diğer suçluların faaliyetlerini genişletmelerine ve bunlardan   Devamını Oku

7256 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve kanunlaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile işverenlere ve çalışanlara yönelik yeni bazı düzenlemeler yapıldı. Aşağıda açıklandığı üzere Kanunda;  Devamını Oku

TİCARET BAKANLIĞI’NCA NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Sermaye şirketlerinin 31/12/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilmesine ve geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilememesine yönelik olarak 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ değişikliği yayımlandı.  Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ 2020/EYLÜL AYI BORÇLARINA MAHSUP EDİLDİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 4’üncü maddesine istinaden hesaplanan işsizlik sigortası primi işveren payı desteğinin 2019 yılı ilk altı ayına ait işsizlik indirimi tutarları işyeri emanet listelerinde gösterilmiş olup, kapsama giren işyerleri için hesaplanan 2019/1,2,3,4,5,6.aylara ait indirim tutarları 2020/Eylül dönemi cari ay borçlarına SGK tarafından otomatik olarak mahsup edilmiştir. Diğer aylara ait indirim tutarları ise gelecek aylara sırası ile mahsup edecektir.   Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 2 AY UZATILDI

Resmi Gazetede yayımlanan 27/10/2020 tarihli 31287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3134 ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları gereği kısa çalışma ödeneği süresi ile birlikte, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süreleri iki ay daha uzatılmıştır.  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN MART/2020 DÖNEMİ BORÇLARINA İLİŞKİN HATIRLATMA

518 sayılı VUKGT ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart 2020 vergilendirme dönemine ilişkin 27 Temmuz 2020 tarihine kadar vermiş oldukları KDV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27 Ekim 2020 Salı günü dolmaktadır.  Devamını Oku

BAĞ-KUR 4 B PRİMİ NE ZAMAN TAHAKKUK EDİLİR - BAĞ-KUR 4 B PRİMİ NE ZAMAN ÖDENİR - CARİ DÖNEM PRİM ÖDEMESİ NE DEMEK

Her ayın prim borcunu sonraki ayın sonuna kadar ödemeniz gerekiyor. Yani sonraki ayın sonuna kadar bu borç cari borç olarak ödenir. Sonraki ayın sonundan yani son ödeme tarihinden sonra ödenmesi halinde ise bağkur geçmiş dönem menüsünden   Devamını Oku

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞME BEDELLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAYINLADI

12.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları   Devamını Oku

FARKLI ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN OLARAK TEK BİR YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARDA YARARLANILAMAYAN YATIRIMA KATKI TUTARININ ENDEKSLENEBİLMESİ HAKKINDA ÖZELGE

GİB Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yapılacak yenid