Geri

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLETİMİNDE OLAN OTOYOLLAR İLE KÖPRÜLERDEN GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ ÖDEMEDEN GEÇİŞ YAPILMASI HALİNDE CEZA UYGULAMASI

 
23.07.2022
 
 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLETİMİNDE OLAN
 
OTOYOLLAR İLE KÖPRÜLERDEN GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ
 
ÖDEMEDEN GEÇİŞ YAPILMASI HALİNDE CEZA UYGULAMASI
 
 
 
 
7417 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,
 
“Karayolları Genel Müdürlüğünün işletiminde olan otoyollar ile köprülerden geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği durumlarda, 15 günlük süreyi takip eden 30 gün içinde geçiş ücreti ile idari para cezasının geçiş ücretinin 1 katı tutarında ödenmesi halinde, kalan 3 kat idari para cezasının tahsilinden vazgeçilmesi”
 
yönünde düzenleme yapılmıştı.
 
6001 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddeyle de, 7417 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 5/7/2022 tarihinden geriye doğru kırk beş gün öncesine (21 Mayıs 2022 tarihine) kadar ücret ödemeden yapılan geçişler için Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikten yararlanılabilecekti.
 
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO:13), bu düzenlemelere ilişkin açıklama yapılmıştır.
 
05/07/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53 ve 54 üncü maddeleriyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış ve Kanuna geçici 6 ncı madde eklenmişti.
 
Söz konusu maddeler aşağıdaki gibiydi.
 
MADDE 53- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler ve beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
 
“Bu maddenin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere, ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beş gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat verilmiş sayılır ve bu ceza için ayrıca tebligat yapılmaz. Bu takdirde idari para cezasından 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan indirim hükmü uygulanmaz.” “Bununla birlikte, bu maddenin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlerden, ödemekle yükümlü oldukları geçiş ücreti ile birlikte bu ücretin bir katı ceza tahsil edilir. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beşinci günden sonra ise geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücreti ile birlikte dört katı tutarında ceza, araç sahibine ücret toplama sistemlerinde tanımlı olan bilgiler doğrultusunda, en az on beş gün önceden kısa mesaj, e-posta, ihbarname, e-devlet bildirimi vb. yöntemlerinden en az biriyle bilgi verilir. Bu tutar genel hükümlere göre tahsil edilir.”
 
MADDE 54- 6001 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanunun geçiş ücretlerini ödemeden yapılan geçişlere ilişkin olarak verilen veya verilmesi gereken veya bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ödenmemiş olan para cezaları ve idari para cezaları hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarının bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik hükümleri uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar red ve iade edilmez.”
 
21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ:B SIRA NO: 13) ile bu değişikliklere ilişkin açıklama yapılmıştır.
 
Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince ödemesiz geçiş tarihini;
a) İzleyen on beş gün içinde KGM’ye veya bu Genel Müdürlük adına ödeme yapılabilen sistemler üzerinden geçiş ücretinin ödenmesi halinde, idari para cezası verilmemesi,
b) İzleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmemesi halinde, geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezasının KGM tarafından verilmesi,
gerekmektedir.
 
Ancak, geçiş ücretlerini ödemeden yapılan geçişle ilgili olarak ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş günü takip eden otuz gün içinde idari para cezası muhatabına;
 
a) Tebliğ edilmeden önce, geçiş ücretinin ve bir katı tutarındaki idari para cezasının KGM’ye veya bu Genel Müdürlük adına ödeme yapılabilen sistemler üzerinden ödenmesi halinde, idari para cezasının dört kat yerine bir kat verilmiş sayılması,
 
b) Tebliğ edildikten sonra, geçiş ücretinin dört katı olarak verilen idari para cezasının %25’i ile geçiş ücretinin KGM’ye veya bu Genel Müdürlük adına ödeme yapılabilen sistemler üzerinden ya da vergi dairelerine veya vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan bankalara ya da posta idaresine ödenmesi halinde, idari para cezasının %75’inin tahsilinden vazgeçilmesi,
gerekmektedir.
 
Bu şekilde ödenen idari para cezalarına, ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan peşin ödeme indirimi uygulanmayacaktır.
 
Karayolları Genel Müdürlüğü işletimindeki otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarından 21/5/2022 ila 4/7/2022 tarihleri arasında belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden yapılan geçişlere ilişkin olarak geçiş tarihini izleyen günden itibaren on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği durumlarda, on beş günden sonraki otuz gün içinde geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının ödenmesi halinde madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 
Ödemesiz geçiş tarihinin 23/5/2022 tarihi olduğu varsayıldığında, geçici 6 ncı maddeden yararlanılabilmesi için geçiş ücreti ve 1 katı tutarındaki idari para cezasının 07/07/2022 tarihi sonuna kadar ödenmiş olması şarttır.
 
 
 
*   *   *
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter