Geri dön

DEFTER BEYAN SİSTEMİ UYARILAR - YENİLİKLER - DUYURULAR

" DEFTER BEYAN SİSTEMİ "

 

"DUYURULAR"

Sistemin “Mali Bilgilerim” bölümüne “Kira Geliri”, “Kesinti”, “Ücret”, “Gayrimenkul Satışı” ve “Sigorta” bilgileri eklenmiştir. Söz konusu bilgilerin sözleşme imzalanan mali müşavir/meslek odası tarafından görülebilmesi için mükelleflerin Sisteme giriş yaparak “Mali Bilgilerim” kısmından izin vermesi (yetkilendirme yapması) gerekmektedir.
25.04.2019
Sistemin “Beyannameler” bölümüne “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” eklenmiştir. 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinin geçici 1’inci maddesi uyarınca 2019/Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin beyanname söz konusu dönemlerle sınırlı olmak üzere Sistem üzerinden verilebileceği gibi Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulamasından da verilebilir. 2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemi ve sonraki dönemlere ait “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” Sistem üzerinden verilecektir. Bahse konu beyannameye Sistem kapsamında bulunan tüm mükellefler tarafından erişilebilmekle birlikte, beyannamenin verilmesi gerekip gerekmediğine yönelik değerlendirmenin 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi ile 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
22.04.2019
Hal Komisyonculuğu” faaliyetinde bulunan mükelleflere yönelik olarak, işletme defterine “Müstahsil Makbuzu ve “e- Müstahsil Makbuzu” belge türü ile gerçekleştirilecek kayıtlar için “Hal Komisyon Alımı” gider alt türü ve stopaj alanına “093-094-095” tür kodları eklenerek kullanıma açılmıştır.
22.04.2019
“Sistem Yönetimi” menüsüne eklenen “İnteraktif Vergi Dairesi” ve “İnternet Vergi Dairesi” başlıkları ile söz konusu uygulamalara kullanıcı kodu ve şifre girilmeden geçiş yapılmasına yönelik geliştirme kullanıma açılmıştır.
17.04.2019
Mobil uygulamaya yönelik olarak ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler için gelir ekle bölümünde “Gün Sonu Hasılatı”, serbest meslek kazancı elde eden mükellefler için gelir ekle bölümünde “Serbest Meslek Makbuzu” ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için gelir ekle bölümünde “Z Raporu”, aynı zamanda bu üç mükellef grubu içinde gider ekle bölümünde “ÖKC Fişi” ile kayıt yapılabilmesine ilişkin geliştirme kullanıma açılmıştır.
10.04.2019
Özel matrah satış türü seçeneğine “stopaj vardır/yoktur” butonu eklenmiş ve kullanıma açılmıştır.
18.03.2019
“Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS)” işlemlerine yönelik çalışma tamamlanmıştır. https://intvrg.gib.gov.tr adresinden GEKSİS iade talebine ilişkin bilgi girişleri yapılabilir.
14.03.2019

Sisteme gelir kaydı yapılırken tahsil edilen tutara ilişkin olarak “Kredi Kartı” alanına kaydedilen tutarların, KDV beyannamesinin “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” satırına otomatik olarak yansımasına ve söz konusu tutarın bankalardan alınan POS satış bilgileri ile karşılaştırılarak farklılıkların “Beyanname Onay” aşamasında kullanıcılara mesaj olarak gösterilmesine yönelik çalışma tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

07.03.2019

Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine (1001E) ilişkin “İade Talep Dilekçesi” https://intvrg.gib.gov.tr adresinden alınmaya başlanmıştır. “Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS)” işlemlerine yönelik geliştirme çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu çalışmanın tamamlanması sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

06.03.2019

Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nin kodu 1001E'dir. Sonuçları itibarıyla 1001E kodlu beyannamenin 1001A kodlu beyannameden bir farkı yoktur. 1001E beyannamesinin verilmesinin ardından iade talep edilmesine yönelik uygulamalarda geliştirme çalışması yapılmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip bilgilendirme yapılacaktır.

04.03.2019

2018 takvim yılında Defter-Beyan Sistemini kullanan mükelleflerin söz konusu yıla ilişkin kazançlarını beyan edecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi kullanıma açılmıştır.

02.03.2019

23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği ile 1 no.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” bölümünün “İndirimler” tablosuna” “111 - Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” ve “Matrah” bölümünün “Diğer İşlemler” tablosuna “505 - VUK 322 Kapsamında Giren Borçlara Ait KDV” kodları eklenmiştir. Beyannameye eklenen söz konusu kodlara ilişkin bilgilerin kayıtlarından hareketle otomatik olarak oluşması için (a) “Gider Ekle” menüsünde “Belge Türü “Diğer”, “Alış Türü” “Normal Alım”, “Gider Kayıt Türü “İndirilecek Giderler” ve “Gider Kayıt Alt Türü” “Değersiz Hale Gelen Alacağa İlişkin Giderler” (b) “Gelir Ekle” menüsünde “Belge Türü” “Diğer”, “Satış Türü” “Diğer İşlemler (KDV Beyannamesi)” “Gelir Kayıt Türü” “Diğer Hasılat” Gelir Kayıt Alt Türü” “VUK 322 Kapsamında Giren Borçlara Ait Gelir” şeklinde kayıt yapılmalıdır.

27.02.2019

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

25.02.2019

Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzuna www.defterbeyan.gov.tr adresindeki “Yardım-Kılavuz” bölümünden erişilebilir.

21.02.2019

"Z Raporu" ve "Perakende Satış Fişi" belge türlerine "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlem” ve “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlem" türleri eklenmiş ve kullanıma açılmıştır.

15.02.2019
"Deftere Kayıt Tarihi" alanına yazılan tarih bilgisinin "Belge Tarihi" alanına otomatik olarak yazılmasına ilişkin geliştirme tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

14.02.2019
2019 takvim yılında “bilanço usulü esasına” göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerini Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulaması üzerinden verebilmesi için “Sistem Yönetimi” başlığındaki “Defter Yönetimi” menüsünden durumlarına uygun olan seçeneği işaretlemek suretiyle tercihte bulunması gerekmektedir.

14.02.2019
İşletmeye tabi mükelleflerin belge türü "Fatura" olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

13.02.2019
KDV Beyannamesinin  "İndirimler Tablosu"nda yer alan "110 - İthalde Ödenen KDV" satırına gider kayıtlarından hareketle otomatik aktarımın sağlanması amacıyla belge türü alanına  "Gümrük Beyannamesi"  belge  türü eklenmiştir.

12.02.2019
1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, yerine 108, 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir. İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.   “108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV”: Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.   “109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV”: Tam ve kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.   “110 - İthalde Ödenen KDV”: İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.
12.02.2019
476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu kesintilerin beyan edilebilmesi için Muhtasar Beyanname ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin "Vergiye Tabi İşlemler" ve "Ödemeler" bölümlerine “137, 138, 139, 140, 279, 280” kodları eklenmiştir. Sistemden gider kaydı yapılırken “stopajlı alım vardır” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda söz konusu kodlar seçilebilecek ve seçilen kodlara ilişkin bilgiler beyannameye otomatik olarak yansıyacaktır.
12.02.2019
KDV beyannamesindeki "Önceki Dönem Devreden KDV" satırındaki tutar bilgisinin, bir önceki döneme ait  KDV beyannnamesinde yer alan "Sonraki Dönem Devreden KDV" satırından haraketle otomatik olarak doldurulmasına ilişkin geliştirme tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.
11.02.2019
İşletmeye tabi mükelleflerin belge türü "Z raporu " olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
11.02.2019
İşletmeye tabi mükelleflerin belge türü "Perakende Satış Fişi" olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
11.02.2019
Meslek mensubu ile meslek odasının sözleşme imzaladıkları mükelleflere ilişkin olarak, sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki tarihte, sözleşme dönemine isabet eden beyannameleri gönderebilmelerine yönelik geliştirme kullanıma açılmıştır.
08.02.2019
ÖTV-1, ÖTV-2A, ÖTV-2B ve ÖTV-3 beyannamelerinin Sisteme eklenmesine yönelik çalışmaların devam etmesi nedeniyle söz konusu beyannameler, daha sonra yapılacak bilgilendirmeye kadar Beyanname Düzenleme Programı ile e-Beyanname uygulaması üzerinden verilebilecektir.
07.02.2019
“Stok (envanter) Defteri” tutmayan mükelleflerin, emtialarına ilişkin stoklarını (envanterlerini) dönem başı, geçici vergi dönemleri ile dönem sonu itibariyle takip etmeleri amacıyla geliştirilen “Envanter Takip Listesi” Sistem üzerinden kullanıma açılmıştır. “Stok (envanter) Defteri” tutmayan mükelleflerin Sistemdeki “Envanter Takip Listesi”ni kullanmaları zorunludur.
05.02.2019
Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannameleri kullanıma açılmıştır.
01.02.2019
Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin olarak, Şubat ayı içerisinde “Defter-Beyan Sistemi” üzerinden verecekleri “yıllık gelir vergisi beyannamesi” https://beta.defterbeyan.gov.tr adresinden test amaçlı kullanıma açılmıştır. Söz konusu beyannameye ilişkin geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
22.01.2019
Kanunen gider kabul edilmeyen ödemelere (teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar, vb.) ilişkin kayıtların “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi"ne otomatik aktarımının sağlanabilmesi için, “gider kabul edilmeyen ödemeler” türü seçilerek yapılacak kayıtlara “stopajlı alım” butonu eklenmiştir.
19.01.2019
“Karşılama Ekranı”na 2019 yılına ilişkin bilgiler onaylanmadan 2018 yılı işlemlerinin yapılabilmesi için “2018’e Devam Et” butonu eklenmiştir.
18.01.2019
“Karşılama Ekranı”nda çıkan bazı durumlar (örneğin gelir unsuru, defter, ortalık bilgisi vb.) Başkanlığımız sicil kayıtları ve Defter-Beyan Sistemine başvuru aşamasında alınan bilgilerden hareketle otomatik olarak düzeltilmiştir. Buna rağmen karşılama ekranında hata olduğu düşünülüyorsa, gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi ile iletişime geçilerek “gelir unsuru, ortalık bilgisi vb.” bilgilerin düzeltilmesi sağlanmalıdır.
18.01.2019
Gider kayıtlarının hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla geliştirilen ve seçilen “belge türüne” göre değişen “gider kayıt alt türü” mekanizması” kullanıma açılmıştır.
15.01.2019
2019 yılına girilmesiyle beraber dönemi biten defterlerde işlem yapabilmek için “Sistem Yönetimi” başlığı altında yer alan “Defter İşlemleri” menüsünden işlem yapılacak defter seçimi yapılmalıdır. 2019 Defter Yönetimi Kılavuzuna https://defterbeyan.gov.tr adresi Yardım ve Kılavuz bölümlerinden ulaşabilmektedir.
14.01.2019
“Karşılama Ekranı”nda çıkan “Hatalı defteriniz bulunmuştur. Lütfen vergi dairesine başvurunuz.” uyarısının çözümüne yönelik çalışma tamamlanmıştır. Bahse konu uyarıya ilişkin olarak “Hatalı Defterler” bölümünde yer alan “hatalı defterin silinmesi” sırasında, söz konusu deftere 2018 yılında ve 1.1.2019 sonrasında yapılan gelir ve/veya gider kayıtları varsa, bu kayıtlar silinerek söz konusu defter iptal edilebilecektir. Elde edilen kazanç dikkate alındığında, bahse konu bölümde yer alan defterin hatalı olmadığı düşünülüyorsa, gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi ile iletişime geçilerek “gelir unsuru” bilgisinin düzeltilmesi sağlanmalıdır.
10.01.2019
Sisteme giriş yapıldığında, “Karşılama Ekranı”nda çıkan “Hatalı defteriniz bulunmuştur. Lütfen vergi dairesine başvurunuz.” uyarısının çözüme yönelik olarak çalışma yapılmaktadır. Söz konusu uyarı metni ile karşılaşan kullanıcıların bu aşamada vergi dairesine gitmesine gerek yoktur. Konuya ilişkin çalışmanın tamamlanmasının ardından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.
07.01.2019
Defter-Beyan Sistemine 2019 yılı için ilk kez giriş yapıldığında mükelleflerin sicil kayıtlarında yer alan bilgileri ile başvurularında ya da Sistemdeki mevcut bilgiler kontrol edilmekte ve eğer bir eksiklik ya da hata var ise bu konuda bilgilendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda, sicil kayıtlarındaki gelir unsuru bilgisi (ticari kazanç, serbest meslek kazancı, basit usul ticari kazanç gibi) mevcut faaliyeti ile uyumlu olmayan (örneğin serbest meslek faaliyetinde bulunmasına rağmen sicil kayıtlarındaki gelir unsuru ticari kazanç olan), gelir unsurunun işe başlama tarihi eksik veya hatalı olan ya da sicil kayıtlarında gelir unsuru bilgisi olmayan mükelleflerle Sisteme giriş yaptıklarında uyarı mesajları paylaşılmaktadır. Söz konusu uyarı mesajları ile karşılaşan mükelleflerin vergi dairesi sicil servisinden bahse konu eksiklikleri ya da hataları düzelttirmeleri gerekmektedir. Bu işlem İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “İşlemlerim” menüsü altında yer alan “Dilekçe Bildirim İşlem Başlat/Diğer” seçeneği ile “Genel Amaçlı Dilekçe” aracılığıyla yapılabileceği gibi vergi dairesine gidilerek de yapılabilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar giriş yapılarak Sistem kullanılabilir.
02.01.2019
2019 Defter Yönetimi ve 2019 Karşılama Ekranları Kılavuzlarına https://defterbeyan.gov.tr/tr adresi Yardım ve Kılavuz bölümlerinden ulaşabilmektedir.
31.12.2018
Defter-Beyan Sisteminde 31.12.2018 Pazartesi günü saat:17:00 - 01.01.2019 Salı günü saat:13:00 arası bakım çalışması yapılacağından, bu zaman aralığında, Sisteme erişim sağlanamayacaktır.
31.12.2018
Defter işlemleri 1.1.2019'dan itibaren Sistem içerisinde sol menüde yer alan "Sistem Yönetimi" başlığı altında yer alan "Defter Yönetimi" menüsü üzerinden gerçekleştirilecektir. Söz konusu menüden kayıt işlemi yapılacak yıl ve defter seçilebilecektir.
31.12.2018
2018 yılında Sistemi kullanan serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile Sistemi 2019 yılından itibaren kullanmaya başlayacak işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mükelleflerin 1.1.2019'dan itibaren Sisteme ilk kez giriş yaptıklarında, defter ve sicil kayıtlarına ilişkin bilgileri kontrol edip onay vermeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgiler onaylanmadan Sistem kullanılamayacaktır.
31.12.2018
Defter-Beyan Sisteminde 26.12.2018 Çarşamba günü saat 18:00- 19:00 arası bakım çalışması yapılacağından, bu zaman aralığında, Sisteme erişim sağlanamayacaktır.
26.12.2018
“2018” takvim yılında "basit usule tabi mükellef" olarak Defter-Beyan Sistemini kullanan ve "2019" takvim yılında "işletme hesabı esasına göre tespit edilen ticari kazanç" ve/veya "serbest meslek kazancı" yönünden Sistemi kullanacak olanların, tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.
24.12.2018
Defter-Beyan Sistemini 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler” ile “noterler” ve “noterlik görevini ifa ile mükellef olanların” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr  internet adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecektir.
21.12.2018
“Bilanço usulüne” göre defter tutmakta iken, 1/1/2019 tarihinden itibaren “işletme hesabı esasına” göre defter tutmaya başlayacak olan mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir.
21.12.2018
“Bilanço usulüne” göre defter tutup aynı zamanda serbest meslek faaliyetinden dolayı “serbest meslek kazanç defteri” tutan mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir.
21.12.2018
“2018” takvim yılı içerisinde “işletme defteri”ne ilave olarak “envanter defteri” de tasdik ettiren mükelleflerin, “2019” takvim yılında Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir
21.12.2018
Ticari kazanç faaliyetinden dolayı “işletme hesabı esasına” göre defter tutan mükelleflerden sicil kayıtlarına göre “0001 (yıllık gelir vergisi)”, “0032 (gelir geçici vergi)”, “0003 (gelir vergisi stopaj-muhtasar)” vergi kodları bulunup “0015 (gerçek usulde KDV)” vergi kodu bulunmayanların Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir.
21.12.2018
“Basit usul ticari kazanç” faaliyetinin yanında, “gayrimenkul sermaye iradı”, “menkul sermaye iradı”, “ücret” ve “diğer kazanç ve iratlar”dan da gelir elde eden ve bu duruma bağlı olarak sicil kayıtlarında “0001 (yıllık gelir vergisi)” mükellefiyeti bulunan mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir.
21.12.2018
“2018” takvim yılında “işletme hesabı esasına” göre defter tutmakla birlikte “2019” takvim yılında “bilanço esasına” göre defter tutacak olan mükellefler, Sistem kapsamında yer almamaları nedeniyle, Defter-Beyan Sistemine başvuru yapmayacaklardır.
21.12.2018
“2018” takvim yılında “işletme hesabı esasına” göre defter tutan ve “2019” takvim yılında Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere başvuru yapan ancak başvuru yaptıktan sonra Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince “2019” takvim yılında “bilanço usulüne” göre defter tutacak olan mükellefler, gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurarak daha önce yaptıkları başvuruları iptal edebileceklerdir.
21.12.2018
“2018” takvim yılında Defter-Beyan Sistemini kullanan ve “2019” takvim yılında da bu Sistemi kullanmaya devam edecek olan mükelleflerin, tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.
21.12.2018
Alt kullanıcı olarak tanımlanan personelin tüm mükellefler adına işlem yapabilmesi amacıyla geliştirilen "toplu yetkilendirme" özelliği kullanıma açılmıştır.
14.12.2018
Sistemi 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden alınmaya başlanmıştır.
06.12.2018
Sistemi 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “noterler” ve “noterlik görevini ifa eden mükelleflerin” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden alınmaya başlanmıştır.
06.12.2018
Kaydedilen gelir belgelerinin “tahsilat türü (kredi kartı, banka/nakit)” bilgisine “Gelir Listele” menüsünden ulaşılmasına ilişkin özellik kullanıma açılmıştır.
29.11.2018
Basit usule tabi mükelleflerin belge türü "Perakende Satış Fişi" olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
26.11.2018
Suruç Vergi Dairesi Müdürlüğü sisteme eklendi.
21.11.2018
"Taşıt Akaryakıt (GVK 40/5)" gider kayıt alt türü, "Taşıt Akaryakıt Giderleri (GVK 40/1- 40/5)" şeklinde revize edilmiştir.
20.11.2018
"Diğer hasılat" gelir kayıt tür seçeğine "yansıtma gelir" alt türü eklenmiştir.
20.11.2018
Defter-Beyan Sisteminin yenilenen web sayfası yayında.
19.11.2018
Defter-Beyan Sisteminin beta sürümü https://beta.defterbeyan.gov.tr/auth/login adresinden kullanıma açılmıştır. Mevcut durumda söz konusu sürümde, Sistemin mevcut özelliklerine ilave olarak, Sisteme 1/1/2019 tarihinde eklenecek “Sabit Kıymet Modülü” ile “alt türlerin seçilen belge türüne göre şekillenmesi” konuları yer almaktadır. Sistemin beta sürümüne, kullanıcılar tarafından önceden bilinmesi ve kullanılması amacıyla, ilerleyen süreçte de başka uygulama ve özelliklerin eklenmesine devam edilecektir. Beta sürümünde yapılan işlemlerin ve kayıtların gerçek kayıtlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
14.11.2018
Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine yönelik olarak mükelleflere bilgilendirme metinlerinin gösterilmesine başlanmıştır.
13.11.2018
Sisteme serbest meslek kazançlarına ilişkin olarak, “Sağlık ürünleri sarf malzemeleri alımları (diş protezi vb.) (GVK68/7)” ve “Hizmetli ve işçilerin GVK 27 nci maddede yazılı giyim giderleri (GVK 68/2)” gider alt türleri eklenmiştir.
13.11.2018
Serbest meslek kazançlarına ilişkin “Trafik kasko gideri (GVK68/5)” alt türü “Araç sigorta giderleri (zorunlu trafik, kasko vb.) (GVK68/5)” şeklinde revize edilmiştir.
13.11.2018
“Bireysel emeklilik ödemesi gideri GVK/40/9)” alt türü ile kayıt yapan mükelleflere, söz konusu alt türün hangi koşullar altında kullanılması gerektiğine yönelik bilgileri içeren bilgilendirme metinlerinin gösterilmesine başlanmıştır.
13.11.2018
Geçici Vergi Beyannamesinin “brüt kazanç dağılımı” bölümünde ve “serbest meslek kazançlarına ait bildirim” tablosunda yer alan “şube faaliyet kodları”na” ilişkin bilgilerin sicil kayıtlarından hareketle otomatik aktarımı mümkün hale getirilmiştir.
13.11.2018
“Basit usule tabi mükellef” statüsünden “serbest meslek kazanç defteri tutan mükellef” statüsüne geçiş yapan mükelleflerin bahse konu kazançlarına ilişkin işlemlerini Sistem içerisinde geçiş yaparak gerçekleştirmelerine yönelik özellik kullanıma açılmıştır.
13.11.2018
“Muhtasar” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 031, 032, 041, 042, 043, 071, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 101, 102, 103, 141, 143, 145, 146, 147, 221, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 256, 258, 272, 281, 282, 283” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılmaktadır. 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılamayacaktır.
02.11.2018
Defter-Beyan Sistemi mobil uygulaması kullanıma açılmıştır. Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilir.
26.10.2018
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi amacıyla geliştirilen “sabit kıymet modülü ”nün “demo sürümü” https://sabitkiymet.defterbeyan.gov.tr/auth/login adresinden kullanıma açılmıştır. Söz konusu modül 1/1/2019 tarihine kadar deneme amaçlı olarak kullanılabilecek ve bu süreye kadar bu modüle yapılan kayıtların hukuki değeri olmayacaktır. Demo sürüme kaydedilen bilgiler Sistem tarafından 31/12/2018 tarihinde otomatik olarak silinecektir. Amortismana tabi iktisadi kıymetler 1/1/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak Sistemde yer alan “sabit kıymet modülü” üzerinden takip edilecektir.
24.10.2018
Basit usule tabi mükelleflerin "Gider Ekle" bölümündeki belge türlerine "e-Fatura" ve "e-Müstahsil Makbuzu", "Gelir Ekle" bölümündeki belge türlerine ise "e- Fatura" ve "e-Arşiv Fatura" belge türleri eklenmiştir.
23.10.2018
Alt kullanıcı olarak tanımlanan ve yetkilendirilen personelin hesap özeti, gelir ve gider listelerini “Pdf ve Excel” formatında doküman oluşturma imkanı kullanıma açılmıştır.
19.10.2018
Defter-Beyan Sistemine başvuru yapılmasından sonra meslek odası/ meslek mensubu değişikliği yapan mükelleflerin, Sisteme tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Meslek odası/ meslek mensubu Sisteme giriş yaparak üyesini/ müşterisini "Mükellef Yönetimi" bölümünden ekleyebilir.
17.10.2018
Gider kayıtlarının hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen “hızlı kayıt türleri” kullanıma açılmıştır.
17.10.2018
Basit usule tabi mükelleflerin belge türü "Z Raporu" olan kayıtlarının sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
17.10.2018
Geçici Vergi Beyannamesinin “İndirimler” tablosunda yer alan “türlerin” kar veya zarar durumlarına göre aktif veya pasif olmasına ilişkin geliştirme kullanıma açılmıştır.
01.10.2018
Geçici Vergi Beyannamesinin “Brüt Kazanç Dağılımı” bölümünde ve “Serbest Meslek Kazançlarına Ait Bildirim” tablosunda yer alan “faaliyet kodları”na ilişkin bilgilerin sicil kayıtlarından hareketle otomatik aktarımı sağlanmıştır.
01.10.2018
Geçici Vergi Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünde yer alan “Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı”nın gelir kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik aktarım sağlanmıştır. Bununla birlikte bahse konu “tevkifat tutarı”nda beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.
01.10.2018
Geçici Vergi Beyannamesinin “Ekler” bölümüne, “eğitim ve sağlık harcamaları”na ilişkin bilgilerin bir önceki dönem beyannameden otomatik aktarımı sağlanmıştır. İstenirse bu bilgiler üzerinde manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.
01.10.2018
T.C. Merkez Bankası döviz kurlarına ilişkin bilgiler, bilgi amaçlı olarak, Sisteme eklenmiştir.
01.10.2018
Basit usule tabi mükelleflerin 2018 yılının ilk 9 ayına ait gelir ve gider belgelerinin Sisteme kaydı için son tarih 31 Ekim 2018’dir
01.10.2018
Gelir ve gider kayıtları üzerinde istenilen şekilde filtreleme yapılabilmesi ve rapor alınabilmesi amacıyla geliştirilen “kişisel raporlama” mekanizması kullanıma açılmıştır.
28.09.2018
Sistemde yer alan kayıtlardan hareketle yapılan kontroller neticesinde, “301, 302” ve “303” stopaj tür kodu seçilerek yapılan kayıtlara ilişkin olarak tespit edilen hususlar hakkında ilgili mükelleflerle bilgilendirilme mesajları paylaşılmıştır.
28.09.2018
“Basit usul ticari kazanç” faaliyetinin yanında, “gayrimenkul sermaye iradı”, “menkul sermaye iradı”, “ücret” ve “diğer kazanç ve iratlar”dan da gelir elde eden mükelleflerden, www.defterbeyan.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapamayanların, gelir vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden başvuru yapması gerekmektedir.
28.09.2018
Basit usule tabi mükelleflerin belge türü "Gün Sonu Hasılatı" olan kayıtlarının Gelir Kayıt Alt Türünde “Hizmet Satış Alt Türleri”nin Sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Hizmet Satış Alt Türlerinin koduna sol menüde “Sistem Yönetimi” başlığı altında “Ayarlar” menüsüne tıklanarak ulaşılabilir.
28.09.2018
2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)” bölümünde “021, 022, 023, 031, 032, 041, 042, 043, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 147” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılacaktır. Söz konusu kayıtların beyannameye otomatik aktarımı için gider kayıtlarının “stopajlı alım vardır” seçeneği seçilmek suretiyle ve “uygun stopaj kodu” seçilerek yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.
25.09.2018
2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 031, 032, 041, 042, 043, 071, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 101, 102, 103, 141, 143, 145, 146, 147, 221, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 256, 258, 272, 281, 282, 283,” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılacaktır. Söz konusu kayıtların beyannameye otomatik aktarımı için gider kayıtlarının “stopajlı alım vardır” seçeneği seçilmek suretiyle ve “uygun stopaj kodu” seçilerek yapılması gerekmektedir. 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar açısından bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılamayacaktır.
25.09.2018
Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine yapacakları başvuru için son tarih 30 Eylül 2018’dir. www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden başvuru yapılabilir.
24.09.2018
Sistemde yer alan kayıtlardan hareketle yapılan kontroller neticesinde, “zorunlu mesleki sorumluluk sigortası”, “basit usule tabi mükellefler açısından ‘doğrudan gider yazılan demirbaş’ ve ‘taşıt bakım onarım gideri’ ve ‘taşıt akaryakıt gideri’” ile “motorlu taşıtlar vergisi” türleri ile yapılan kayıtlara ilişkin olarak tespit edilen hususlar hakkında ilgili mükelleflerle bilgilendirilme mesajları paylaşılmıştır.
24.09.2018
Sisteme, serbest meslek kazancına ilişkin olarak “Temsil ve Ağırlama (GVK 68/1)” gider alt türü eklenmiştir.
24.09.2018
e-Serbest Meslek Makbuzu ile e-Arşiv Fatura bilgilerinin Sistem içerisinde “Mali Bilgilerim” başlığı altında görüntülenmesi sağlanmıştır. Bu bilgilerin sözleşme imzalanan mali müşavirler/meslek odaları tarafından görülebilmesi için mükelleflerin Sisteme giriş yaparak “Mali Bilgilerim” kısmından izin vermesi (yetkilendirme yapması) gerekmektedir.
21.09.2018
Muhasebe bilgileri başlığı altında gelir listele ve gider listele ekranlarında yer alan sütün başlıklarının, her sütuna ilişkin bilgilerin sıralanabilmesi özelliği kullanıma açılmıştır.
07.09.2018
“Muhtasar Beyanname" ile "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin ekler bölümüne “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (6.6.2018 Öncesi)” ve “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (6.6.2018 Sonrası)” ekleri eklenmiştir.
07.09.2018
011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 stopaj tür kodu ile “stopajlı alım vardır” seçeneği ile kaydedilen, damga vergisi kesintisine tabi ve tutarı “302-Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek bedeli, harcırah, tazminat” ödemeler tür koduna yansıyan gider kayıtlarının “muhtasar beyanname” ile “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi”ne otomatik aktarımı sağlanmıştır. Bununla birlikte beyanname yansıyan “302” koduna ilişkin tutar üzerinde manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.
07.09.2018
"Damga Vergisi Defteri"nde "açıklama" ve "adres" alanlarına bilgi girişi ihtiyarı hale getirilmiştir
04.09.2018
“Taslak olarak kaydedilen” beyannamelerin tamamının silinmesi sağlayan menü, “Beyannameler-İşlemler” kısmına eklenmiştir.
29.08.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde "Mali Sorumluluk Sigorta" gideri, "Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigorta” şeklinde revize edildi.
29.08.2018
27.08.2018 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyanname,Damga Vergisi Beyannamesi ve KDV Beyannamesinin verilme süreleri 28.08.2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
27.08.2018
"Muhtasar " ve "Muhtasar ve Prim Hizmet" beyannamelerine "147- Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç)" tür kodu eklenmiştir.
17.08.2018
Şarköy Vergi Dairesi Müdürlüğü sisteme eklendi.
16.08.2018
Bismil Vergi Dairesi Müdürlüğü sisteme eklendi.
14.08.2018
Telefon, internet,  faks ve haberleşme gider alt türlerine ilişkin özel iletişim vergisi tutarının, satır ekle fonksiyonu kullanılmadan, ekranda açılan özel iletişim vergisi kutucuğuna yürürlükte olan orana isabet eden tutar miktarında hesaplanarak kaydedilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda, özel iletişim vergisi tutarının ayrı bir kayıt ile giriş yapılmasına gerek kalmamıştır.
14.08.2018
"Muhtasar Beyanname" ile "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin ekler kulakçığına "GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim" eklenmiştir.
13.08.2018
"Meslek odası" veya "meslek mensubu"nun, Sistemin yanısıra, gelir vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak yanında sigortalı olarak çalışanını Defter-Beyan Sistemine alt kullanıcı olarak tanımlayabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
13.08.2018
Basit usule tabi mükelleflerin belge türü "Gün Sonu Hasılatı" olan kayıtlarının Sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır .
13.08.2018
Vergi dairesindeki sicil bilgilerinin "Mükellef Bilgileri" başlığı altında yer alan "Sicil Bilgileri" bölümündeki "Güncelle" butonu kullanmak suretiyle anlık olarak güncellenmesi ve Sistem üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır.
02.08.2018
“Basit Usule Tabi Mükellef” statüsünden “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellef” statüsüne geçiş yapanların, geçiş işlemlerine onay verilmesi halinde, e-Beyanname uygulamasının otomatik olarak kullanılabilir olması sağlanmıştır.
02.08.2018
25.07.2018 Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyanname,Damga Vergisi Beyannamesi ve KDV Beyannamesinin verilme süreleri 26.07.2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
25.07.2018
"3 Aylık Muhtasar Beyanname" ile "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin Sisteme kaydedilmesi sırasında “Toplam Vergi Kesinti Tutarı Yanlış Hesaplanmıştır” şeklinde hata mesajı alan kullanıcıların Nisan ayına ait stopajlı gider kayıtlarını güncellemeleri ya da belgeleri tekrar oluşturmaları gerekmektedir. Farklı bir alternatif olarak kullanıcı, beyanname üzerinde “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosu üzerinden “Vergi Kesinti Tutarı”nı manuel güncelleyerek de beyannamelerini oluşturup kaydedebilir
25.07.2018
“Muhtasar Beyanname” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” 20.7.2018 tarihinde yapılan duyuruda ifade edilen kodlar için otomatik akışla oluşmakla birlikte, bu kodlara ilişkin olarak beyannamede yer alan alanlar bir süre için kullanıcılar tarafından değiştirilebilir hale getirilmiştir.
23.07.2018
Sistemde 20.7.2018 tarihinde yapılan güncelleme ile söz konusu duyuruda belirtilen kodlar için “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin gider kayıtlarından hareketle otomatik olarak oluşması mümkün hale gelmiştir. Bahse konu beyannamelerin otomatik akışla oluşabilmesi için yapılması gereken işlemler “3 aylık” ve “aylık” dönemler için aşağıda belirtilmiştir. “3 aylık” döneme ilişkin olarak verilecek beyannamelerde, beyannamenin otomatik akışla oluşabilmesi için, öncellikle Nisan ve Mayıs ayına ilişkin olarak “stopajsız” seçeneği ile yapılan personel ve/veya kira gideri gibi kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir. Bunun için “Gider Listele” menüsünden ilgili kaydı bulup “belgeye git” seçeneği ile ilgili belgeye ulaşılır. Belge üzerinde, “gider kalemleri” bölümünde “(gider) stopajlı alım vardır”ı ve “stopaj” kısmında ilgili kodu seçerek “stopaj tutarı” alanına kesinti tutarını yazdıktan sonra sırasıyla “satır güncelle” ve “belgeyi güncelle” işlemleri yapıldığında ilgili kayıtlar, beyannameye otomatik olarak yansıyacak şekilde güncellenmiş olacaktır. Haziran ayına ilişkin giderleri ise “gider ekle” menüsünden “belge bilgisi” bölümüne bilgi girişi yaptıktan sonra “gider kalemleri” bölümünde “(gider) stopajlı alım vardır”ı ve “stopaj” kısmında ilgili kodu seçerek “stopaj tutarı” alanına kesinti tutarını yazarak kaydedebilirsiniz. Bu işlemler sırasında “stopaj” alanına kaydettiğiniz tür kodları “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne otomatik olarak aktarılacaktır. Bu tür kodlarına ilişkin olarak gider kaydı sırasında girilen “Brüt Tutar”, beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunda “Ödemelerin Gayrisafi Tutarı”nı oluştururken, “Stopaj Tutarı” ise beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosundaki “Vergi Kesinti Tutarı”nı oluşturmaktadır. “aylık” döneme ilişkin olarak Haziran ayına ilişkin giderleri “gider ekle” menüsünden “belge bilgisi” bölümüne bilgi girişi yaptıktan sonra “gider kalemleri” bölümünde “(gider) stopajlı alım vardır”ı ve “stopaj” kısmında ilgili kodu seçerek “stopaj tutarı” alanına kesinti tutarını yazarak kaydedebilirsiniz. Bu işlemler sırasında “stopaj” alanına kaydettiğiniz tür kodları “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne otomatik olarak aktarılacaktır. Bu tür kodlarına ilişkin olarak gider kaydı sırasında girilen “Brüt Tutar”, beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunda “Ödemelerin Gayrisafi Tutarı”nı oluştururken, “Stopaj Tutarı” ise beyannamedeki “Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosundaki “Vergi Kesinti Tutarı”nı oluşturmaktadır.
23.07.2018
Beyanname Düzenleme Programındaki güncelleme işlemi tamamlanmış ve “Muhtasar Beyanname”nin gönderimi mümkün hale gelmiştir.
20.07.2018
“Muhtasar” ve “Muhtasar Prim Hizmet” beyannameleri için Beyanname Düzenleme Programındaki güncelleme tamamlanmış olup, “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” ekinde yapılan güncelleme kullanıma açılmıştır.
20.07.2018
“Muhtasar “ve “Muhtasar Prim Hizmet” beyannamelerinde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 031, 041, 071, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 145, 146, 151, 284” tür kodları için, “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümüne, ”021, 022, 031, 041, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097” tür kodları için ise “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)” bölümüne otomatik akış sağlanmış ve sistem kullanımına açılmıştır.
20.07.2018
Beyanname Düzenleme Programındaki güncelleme nedeniyle geçici bir süre için Muhtasar Beyannamenin gönderilmesine ara verilmiştir. Güncelleme işlemi tamamlanınca ayrıca duyuru yayınlanacaktır.
19.07.2018
Geçici vergi beyannamesi “Matrah Bildirimi” bölümünde yer alan “Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları” alanına veri girişi yapıldığında “7143 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında bulunulmuş ise, matrah artırılan yıla ilişkin geçmiş yıl zararının %50'si yazılmalıdır.” uyarısı verilmektedir.
10.07.2018
Geçici vergi beyannamesi ekler bölümünde yer alan “Eğitim Sağlık Harcamaları” tablosundaki “Belge Türü” alanına “e-Arşiv” belge türü eklenmiştir.
10.07.2018
Geçici vergi beyannamesinde yer alan Fatura-Serbest Meslek Makbuz Bilgilerinin girilmesine ilişkin ek, mükelleflerin gelir ve gider bilgilerinin Defter-Beyan Sisteminde yer alması nedeniyle, mevcut beyanname içeriğinden çıkarılmıştır.
10.07.2018
Damga Vergisi Defteri'ne atılan kayıtlar için Suret alanı getirilmiştir.
06.07.2018
Basit usul mükelleflerin Amortisman giderleri, taşıt bakım onarım giderleri, araç sigorta giderleri, yıllara yaygın inşaat giderleri alt türlerine kayıt atması engellenmiştir. Daha önce kayıt atan mükelleflerin bu kayıtları silmesi/taşıması gerekmektedir.
06.07.2018
KDV beyannamesinde yer alan "Beyan Edilecek Bilgim Vardır/Yoktur" seçeneğine ilişkin işlev,  Sistem içerisindeki gelir ve gider kayıtlarından ve/veya daha önceki dönemlerde verilen KDV beyannamelerinden haraketle yönetildiğinden, "Beyan Edilecek Bilgim Vardır/Yoktur" seçeneği KDV beyannamesi içeriğinden çıkarılmıştır .
06.07.2018
Kısmi İstisna Kapsamında yer alan “218 - Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri, Gümrüklü Sahalar ve Vergisiz Satış yapılan Mağazalarla İlgili Hizmetler” işlem türünün adı “218 - Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda Vergisiz Satış Yapılan İş yeri, Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması” olarak değiştirilmiştir.
04.07.2018
KDV1 Beyannamesinde geçerli olan; “242 - Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine Konu Mallar İle Transit Rejim Kapsamında İşlem Gören Mallar İçin Verilen Ardiye, Depolama ve Terminal Hizmetleri” türleri Kısmi İstisna Kapsamında ki İşlemlere eklenmiştir.
04.07.2018
KDV1 Beyannamesinde geçerli olan; “444 - Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin Ödenen KDV” Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemlere eklenmiştir.
04.07.2018
KDV1 Beyannamesinde geçerli olan; “333 - Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” ve “334 - Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna” türleri Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere eklenmiştir.
04.07.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Diğer Hizmet Giderleri ( GVK 40/1 ) gider alt türü Diğer Hizmet Giderleri ( GVK 68/1 ) olarak revize edildi.
29.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Mesleki Faaliyetlerle İlgili Ödenen Diğer Giderler, Mesleki Faaliyetlerle İlgili Ödenen Diğer Giderler( GVK 68/1) olarak revize edildi.
29.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Diğer Sarf Malzeme Giderleri, Diğer Sarf Malzeme Giderleri( GVK 68/7) şeklinde revize edildi.
29.06.2018
İşletme ve basit usulde; Diğer Sarf Malzeme Gider alt türü Diğer Sarf Malzeme Giderleri ( 40/1) şeklinde revize edildi.
29.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde; Şehir İçi Ulaşım (Otobüs veya Dolmuş) gider alt türünün Şehir İçi Ulaşım (Otobüs veya Dolmuş) ( GVK 68/1 şeklinde revize edildi.
29.06.2018
Gider listeleme ekranında gider türüne ve gider alt türüne göre filtreleme yapılacak şekilde güncelleme yapılmıştır.
29.06.2018
KDV 2 Beyannamesinde kesinti yapılan satıcılar da ki hata giderildi.
29.06.2018
Defter ekranında ki filtreleme alanlarında tarih sınırlandırılması kaldırıldı.
29.06.2018
Gelir listeleme ekranında gelir türüne ve gelir alt türüne göre filtreleme yapılacak şekilde güncelleme yapılmıştır.
29.06.2018
Gelir kayıtlarında kaydet ve devam et butonu kullanmak suretiyle Z raporu ve Gün sonu hasılat belge türü secildiğinde deftere kayıt tarihi ve belge tarihi bir arttırılması şeklinde güncellenmiştir.
29.06.2018
Mükellefler beyannamelerine kalan gün süresini görevlerim menüsünden ve bilgilendirme menüsünden son 10 gün kala görebilmelerine ilişkin güncelleme yapılmıştır.
29.06.2018
KDV-1'de tam ve kısmi istisna hataları düzeltildi.
26.06.2018
İşletme ve basit usulde;Mali Müşavirlik Hizmeti gider alt türü Mali Müşavirlik Hizmeti giderleri( GVK 40/1) şeklinde revize edildi.
22.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Sabit Kıymet Satış Zararı (GVK 68/9) gider alt türü Sabit Kıymet Satış Zararı (GVK 68/4) şeklinde revize edildi.
22.06.2018
Gelir-gider listeleme ekranlarında excel ve pdf raporlarının dökümünde KDV oranı sütunun eklenmesine ilişkin güncelleme yapılmıştır.
22.06.2018
işletme ve basit usulde;İşle İlgili Olmak Şartıyla Sözleşmeye Bağlı Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminat (GVK 40/1) gider alt türü İşle İlgili Olmak Şartıyla Sözleşmeye Bağlı Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminat (GVK 40/3) şeklinde revize edildi.
22.06.2018
İşletme ve basit usulde;Finansman Giderleri (GVK 40/1-40/3-40/9) gider alt türü Finansman Giderleri (GVK 40/1) şeklinde revize edildi.
22.06.2018
İşletme ve basit usulde;İşle İlgili Olmak Şartıyla Sözleşmeye Bağlı Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminat (GVK 40/1) gider alt türü İşle İlgili Olmak Şartıyla Sözleşmeye Bağlı Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminat (GVK 40/3) şeklinde revize edildi.
22.06.2018
İşletme ve basit usulde;Yakıt Giderleri (GVK 40/1-40/5) gider alt türü Akaryakıt Giderleri(GVK 40/5) şeklinde revize edildi.
22.06.2018
Muhtasar ve Pirim hizmet beyannamelerinin dış sistemlerden doldurulması için servis çalışması entegratör firmaların hizmetine açılmıştır.
22.06.2018
Muhtasar ve muh-sgk beyannamelerinde beyanname gönderme ile alakalı sorun giderildi.
20.06.2018
Satış türü diğer işlemler(KDV beyannamesi) seçilerek yapılan gelir kayıtlarında ki sorun giderildi.
20.06.2018
Stopajlı gider kayıtlarında görülen tevkifat durumu hatası giderildi.
20.06.2018
Hizmet alışı ve hizmet satışı türlerinin eklenmesine ilişkin servis entegratör firmaların hizmetine açılmıştır.
20.06.2018
Adres servisleri entegratör firmaların hizmetine açılmıştır.
20.06.2018
Muhtasar Beyannamenin Dış Sistemlerden doldurulması için servis çalışması entegratör firmaların hizmetine açılmıştır.
20.06.2018
Daha önce indirim konusu yapılan ilave edilecek KDV satış türüne ilişkin gelir kayıt alt türleri mevzuata uygun şekilde güncellenmiştir.
18.06.2018
Oturumun zaman aşımı süresi 15 dk. olacak şekilde güncellenmiştir.
18.06.2018
Mali müşavirlerin kendi ekranlarından toplu beyanname gönderebileceği düzenleme yapılmıştır.
18.06.2018
İşletme Defterlerinde ve çiftçi işletme defterinde gider alt türü,defter türüne göre sınıflandırıldı.
13.06.2018
Belge türlerine yolcu taşıma bileti eklendi.
12.06.2018
Gider listeleme ekranında stopaj tutarı görünür hale getirilerek güncellendi.
12.06.2018
Muhtasar ve MUHSGK beyannamelerindeki hatalar giderilmiştir.
12.06.2018
Kaydet ve Devam Et Butonunun işleyişine ilişkin güncelleme yapılmıştır.
12.06.2018
Muh ve MuhSGK kodlu muhtasar beyannamelerde İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72 nci maddesi kapsamında yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin bildirim mükelleflerin kullanımına açılmıştır.
11.06.2018
7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi gereği KDV-1 beyannamesinde değişiklik yapıldı.
08.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş (GVK 68/9) türü Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş (GVK 68/1) şeklinde revize edildi.
08.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Sabit Kıymet Onarım Gideri (GVK 68/9) gider alt türü Sabit Kıymet Bakım ve Onarım Gideri (GVK 68/1) şeklinde revize edildi.
08.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde İşletmeye dahil olan gayrimenkule ait mantolama gideri ( amortisman sınırını aşmamak kaydıyla) (GVK 68/9) gider alt türü; İşletmeye dahil olan gayrimenkule ait mantolama gideri amortisman sınırını aşmamak kaydıyla GVK 68/1 ) şeklinde revize edildi.
08.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde; Oda, Dernek , Sendika ve Vakıf Aidatları (GVK 68/8) gider alt türü; Mesleki Teşekküllere Ödenen Oda, Dernek , Sendika ve Vakıf Aidatları (GVK 68/8) şeklinde revize edildi.
08.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Faiz Gideri gider alt türü, Faiz Giderleri ( GVK 68/1) şeklinde revize edildi.
08.06.2018
Defter raporlarına silinmiş ve güncellenmiş kayıtlar, güncelleme geçmişi ile birlikte eklendi.
01.06.2018
Beyanname onayı için kullanıcının son kez işlemi doğrulaması beklenecektir.
01.06.2018
Mali müşavirlerin mükellef yönetim ekranlarında, hızlı geçiş işlemleri Mükellef Ünvanı üzerinden yapılacak şekilde düzenlendi.
01.06.2018

Defter ekranları kullanım kolaylığı sağlaması için güncellendi.
01.06.2018
Gider Kayıt Türü GVK 57 ve Gider Kayıt Alt Türü Zirai faaliyet yanında işletme sahiplerinin şahsi veya ailevi ihtiyaçları içinde kullanılan Taşıtların amortismanlarının tamamı ile giderlerinin yarısı (GVK 57/11) ile kaydedilen gider kayıtları, Hesap Özeti'nde Amortisman Giderleri alanına gelecek şekilde düzenlendi.
01.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde; Zarar (GVK 68/10) ve Ziyan (GVK 68/10) gider alt türleri, Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelename göre ödenen tazminatlar(GVK 68/10) şeklinde revize edildi.
01.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Yakıt Giderleri (GVK 68/5) gider alt türü, Araç Akaryakıt Giderleri (GVK 68/5) şeklinde revize edildi.
01.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Oto Kiralama (GVK 68/3) gider alt türü, Oto Kiralama İşlemleri (Seyahat Amaçlı ) (GVK 68/3) şeklinde revize edildi.
01.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Yakıt Giderleri (GVK 68/5) gider alt türü, Araç Akaryakıt Giderleri (GVK 68/5) şeklinde revize edildi.
01.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Muhasebe/Mali Müşavirlik Gider alt türü, Muhasebe/Mali Müşavirlik Giderleri(GVK 68/1) şeklinde revize edildi
01.06.2018
Serbest Meslek Kazanç Defterinde Sgk İşveren Payı gider alt türü, Sgk İşveren Payı(GVK 68/2) şeklinde revize edildi.
01.06.2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 499) yayınlanmıştır.
29.05.2018
Beyannamelerdeki elle arama işlemi otomatik hale getirildi.
24.05.2018
Kdv-1'de tam tevkifatlı kayıtların filtrelenmesi eklendi.
24.05.2018
'Çakabey İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü' sisteme eklendi.
24.05.2018
Kdv-1'de 'Beyanım yoktur' durumunda olmaması gerekiyorsa ilgili bileşen pasif hale getiriliyor.
24.05.2018
Kdv-1'de beyan vermesi gereken durumlarda Matrah sayfasındaki tablolar boş ise Tevkifat Uygulanmayanlar'a 0 matrahlı %18'lik kayıt eklendi.
24.05.2018
'Gelir/Gider Ekle' sayfalarında 'Belge Bilgisi' bölümündeki 'Adres' alanı ayrı bir pencere aracılığı ile veri alacak hale getirildi.
24.05.2018
Açıklama alanı ihtiyari olarak ayrı bir pencere aracılığı ile veri alacak hale getirildi. (Zorunlu olduğu durumlarda eskisi gibi çalışıyor)
24.05.2018
Muhtasar beyannamesinde vergiye tabi işlemler bölümüne 301-303 tür kodları eklenmiştir.
24.05.2018
Mükellef sayfasından beyanname gönderme işlemleri eklendi.
21.05.2018
Damga vergisi defterden otomatik olarak besleniyor.
18.05.2018
Hesap özeti raporunun alınması sağlandı.
11.05.2018
Damga vergisi defteri ve damga vergisi beyannamesi arasındaki akış sağlandı.
11.05.2018
Damga vergisi defterine kayıt atma özelliği eklendi.
11.05.2018
Avukat ortaklıklarının hesap özetinin ortakların geçici vergisine otomatik aktarımı sağlandı.
11.05.2018
Adi ortaklık ortaklarının "Geçici Vergi Beyannamelerini" gönderebilmeleri için, öncelikle ortakların her birinin ayrı ayrı Defter-Beyan Sistemine başvuru yapması gerekmektedir. Beyanname gönderme yetkisi olan ortaklar, sözleşme yaparak veya kendi kullanıcı kodu ve şifreleriyle giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerdir. Beyanname gönderme yetkisi bulunmayan ortakların beyannameleri ise sözleşme yapmış olduğu meslek mensubu aracılığıyla gönderilebilecektir.
11.05.2018
Muhtasar'a 091 kodunun doğrulaması eklendi.
07.05.2018
Geçici vergide adi ortaklıklardan gelen hesap özeti kayıtları eklendi.
04.05.2018
KDV-1, KDV-2, Muhtasar, Muhtasar-SGK ve Damga Vergisi beyannamelerinde aylık beyanname veren mükelllefler için Nisan ayı seçimi açılmıştır.
02.05.2018
Geçici Vergi Beyannamesi'nde Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosunda Pay Oranı'nın ondalıklı girilebilmesi sağlanmıştır.
02.05.2018
Bir ortaklığın ortağının alt kullanıcı olarak eklenmesine izin verildi.
27.04.2018
Alt kullanıcı silme özelliği eklendi(Kullanıcı Listele sayfasında erişilebilir).
27.04.2018
Alt kullanıcı şifresi değiştirme özelliği eklendi(Kullanıcı Listele sayfasında erişilebilir).
27.04.2018
Muhtasar beyannamesi için kullanılmak üzere 014, 018, 019, 091, 094, 016, 020 ve 151 tür kodlarının eklenmiştir.
20.04.2018
Çoklu (Birden Fazla) Belge Girişi'nde, belgeye ait toplam tutar sınırı 100 TL'den 300 TL'ye çıkarıldı.
20.04.2018
Serbest Meslek Makbuzu (POS) girişinde, aynı Fiş No ile gelir belgesi ekleyememe sorunu giderildi.
20.04.2018
Gelir/Gider ekleme ekranlarından Kimlik Numarası girildiğinde, daha önce hiç bu kişiye kayıt atılmadıysa, ünvan bilgileri ile vergi dairesi bilgisi otomatik doldurulacak şekilde düzenlendi.
18.04.2018
Gider Pusulası'na KDV'siz kayıt atma imkanı sunuldu.
17.04.2018
İstisna Kapsamındaki Serbest Meslek Gelirleri (GVK 18) kayıt türleri ve alt türleri eklendi.
17.04.2018
Muhtasar ve Muh-SGK için, bir önceki dönemden bilgilerin aktarılması sağlandı.
17.04.2018
Geçici beyanname sistemde aktif hale gelmiştir.
12.04.2018
Yurtdışı hizmet satımına ilişkin gelir belge girişinde, TCKN/VKN alanında TCKN biçimi yerine VKN biçiminde 10 tane 2 girişine izin verilmesi sağlandı.
09.04.2018
Yurtdışı hizmet alımına ilişkin gider belge girişinde, TCKN/VKN alanında TCKN biçimi yerine VKN biçiminde 10 tane 1 girişine izin verilmesi sağlandı.
09.04.2018
Gider Kayıt Alt Türü verisi "Alınan Malzemeler (GVK 68/7)" → "Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmetlerin alım bedelleri (GVK 68/7)" şeklinde değiştirildi.
09.04.2018
Özel Matrah satış türüne ilişkin gelir kayıt alt türleri eklendi.
09.04.2018
Serbest meslek kazancı yanında işletme defteri tutan kullanıcılarda serbest meslek kazanç defterine geçildiği zaman, hesap özetinde çıkan dönem başı emtia ve dönem sonu emtia mevcuduna ilişkin uyarı mesajları kaldırıldı.
09.04.2018
Kısmi tevkifat kapsamına ilişkin uyarı mesajı, tam tevkifatlı işlemlerden kaldırıldı.
09.04.2018
3 Aylık Muhtasar ile Muhtasar Prim Hizmet beyannameleri sistemde aktif hale gelmiştir.
03.04.2018
Oda mükelleflerin Sistem Yönetimi menüsü aktifleştirildi. Bu sayede odalar alt kullanıcı tanımlama ve dış sistem kullanıcısı tanımlama özelliklerini kullanabilir oldular.
03.04.2018
KDV beyannamesine Aylık/3 Aylık eklendi
03.04.2018
Mart ayı KDV beyannameleri açıldı
03.04.2018
Gelir/Gider Ekle ekranlarında Tüm Belgeyi Görüntüle ekranından önizlemenin "PDF'e Aktar" butonu ile indirilmesi sağlandı.
03.04.2018

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter