Geri dön

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURULAR

 

 

 

 

Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 07.07.2023 Cuma günü saat 23.59 ila 08.07.2023 Cumartesi günü 03.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması yapılacaktır.Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 07.07.2023 Cuma günü saat 23.59 ila 08.07.2023 Cumartesi günü 03.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması yapılacaktır.Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu sistemler hizmet vermeye devam edecektir.

07.07.2023

26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

25.04.2023

2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

25.04.2023

7440 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un" 6. maddesinde işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında “7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtların Düzeltilmesine Yönelik Kılavuz” defterbeyan.gov.tr adresinde yer alan  “Kılavuz” bölümünde yayımlanmıştır.

11.04.2023

7440 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un" 6. maddesinde işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi” başlıklı 6’ncı maddesinde işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin hükümlere yer verilerek kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmesine imkân verilmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında gider ekle fonksiyonunda “Mal Alışı” gider kayıt alt tür seçeneğine “Mal Alışı (7440 Sayılı Kanun)”, “Sabit Kıymet Alışı” gider kayıt alt tür seçeneğine “Sabit Kıymet Alışı (7440 Sayılı Kanun)”, “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” gider kayıt alt tür seçeneğine  “Diğer (7440 Sayılı Kanun)” gelir ekle fonksiyonunda “Diğer Hasılat” gelir kayıt alt tür seçeneğine ise  “Diğer (7440 Sayılı Kanun)”  kayıt alt türleri eklenmiştir.

11.04.2023

12.03.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un" 6. maddesinde işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 7440 sayılı kanunun 6/2-a maddesinde  “Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara”  yönelik kayıtların düzeltilmesi kapsamında KDV1 ve KDV4 beyannamelerine “7440 Sayılı Kanunun 6/2-a Maddesi Kapsamında İşlemler” tablosu eklenmiştir.

03.04.2023

Mükelleflerin 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunabilmesi için bu yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen vergiye esas matrahın; 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 2022 takvim yılı için beyan edilen gelir vergisi matrahının 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunulması için yeterli olmadığı takdirde mükelleflerin beyan ettikleri matrahı artırmaları gerekmektedir. Söz konusu açıklamalar doğrultusunda Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde yer alan "Vergi Bildirimi" bölümüne "Vergiye Tabi Gelir (Matrah)" alanından sonra gelmek üzere "7440 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisine Yönelik Artırılan Matrah" alanı eklenmiştir. Mükellefler, geçici 1 inci maddede belirtilen matrah büyüklüğü şartını sağlayamadıkları durumda, yeni eklenen bu alana giriş yaparak ilave matrah beyanında bulunmak koşuluyla 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunabileceklerdir.

03.04.2023

31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

30.03.2023

Mükellefler tarafından, 27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mart 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

27.03.2023

 

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir."Bu Kanuna göre kazançları Basit Usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.”Bu kapsamda kazançları sadece “Basit Usulde Vergilendirilen” mükellefler “2021” vergilendirme döneminde elde ettikleri kazançlara ilişkin  “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) (1001C) vermeyeceklerdir.

01 Şubat 2022

Defter- Beyan Sistemine yönelik Sık Sorulan Sorular kılavuzuna defterbeyan.gov.tr/tr/yardim/kilavuz adresinden ulaşabilirsiniz.

26 Ocak 2022

26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

25 Ocak 2022

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükelleflerin sicil kayıtlarında yapılan değişiklikler, belirli periyotlar halinde otomatik olarak Defter-Beyan Sistemine aktarılmaktadır. Bununla birlikte dileyen mükelleflerimiz bahse konu periyotları beklemeden Defter-Beyan Sistemine aktarılması gereken sicil bilgilerini manuel olarak da güncelleyebilirler.Sicil kayıtlarındaki değişiklikler “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasında bulunan “Güncelle” butonu kullanılmak suretiyle Defter-Beyan Sistemine doğrudan yansıtılabilmektedir.Bu işlem adımlarını gerçekleştiren mükelleflerin güncel sicil bilgileri ile işlem yapabilmeleri için Sistemden çıkış yaparak tekrar giriş yapmaları gerekmektedir.

20 Ocak 2022

2022 hesap döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden, 01.01.2022 tarihinden itibaren başvuru yapmaları ve portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden “2022 Yılı Karşılama Ekranına Onay” vermeleri ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri” menüsünden “Defter Durum” kontrollerin yapmaları gerekmektedir.Mükellefiyet ve defter durumunuzu dikkate alarak, 2022  hesap dönemi  öncesinde bilanço usulüne göre defter tuttuğunuz hesap dönemleri için (2022 hesap dönemi hariç)   “Bilançoya Geçiş Yap” işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

05 Ocak 2022

2022 hesap döneminden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin, 01.01.2022 tarihinden itibaren portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2022 Yılı Karşılama Ekranına” onay” vermesi ve“Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2022 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap” adımlarını uygulayarak “2022 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

05 Ocak 2022

Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin “2022 Yılı Defter İşlemlerinin” aktif duruma getirilmesi için yeniden başvuru yapmalarına gerek bulunmamakta olup, 01.01.2022 tarihinden itibaren karşılama ekranına onay vermek suretiyle “2022 Defter İşlemlerini” aktif duruma getirmeleri yeterlidir.

24 Aralık 2021

Defter-Beyan Sisteminde 06.11.2021 22:00 - 07.11.2021 10:00 saatleri arası Planlı Bakım Çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışma kapsamında Sisteme erişim sağlanamayacaktır. Söz konusu çalışmanın planlanan süreden önce tamamlanması durumunda Başkanlığımızca ayrıca duyurulacaktır.

05.11.2021

Bilindiği üzere, 19/10/2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 532 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğiyle, 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Kayıt zamanı” başlıklı 7 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, elektronik kayıt usulü ile kayıtların Sisteme girilme ve iletilme zamanında, meslek mensuplarımızın iş ve işlemlerinde kolaylaştırma ve beyan dönemlerinde yaşanan yoğunlukların azaltılması amacıyla güncelleme yapılmıştır.Söz konusu düzenlemeyle, Sistem kapsamında olan mükelleflere ilişkin vergisel ve ticari işlem kayıtları, Mezkûr Genel Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen Sistemi kullanma yetkisi bulunan mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası (kullanıcılar) tarafından, öteden beri olduğu şekilde, elektronik ortamda, Sisteme kayıt yapılmak suretiyle yerine getirilebileceği gibi,“İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan mükellefler ile Serbest Meslek Kazancı Defteri tutan mükellefler için (söz konusu yetkili kullanıcıları tarafından) birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin;·         Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar,·    Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar,”Gerçekleştirilebilmesi de mümkün bulunmaktadır. ​​​​​​​

02.11.2021

Bilindiği üzere; 19/10/2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 532 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 486 sıra No.lu Vergi Usuı Kanunu Genel Tebliği’nin “Sistemin kullanımına ilişkin hususlar” başlıklı 12 nci maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.“MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-19/10/2021-31633) Başkanlık, Sistem üzerinden işlem veya kayıt yapılması, elektronik ortamda defter ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı ile Sistem üzerinden veya Elektronik Beyanname Sistemi üzerinden beyanname ve/veya bildirimlerin hazırlanması, elektronik ortamda beyannamelerin Sistem veya Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla verilmesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standart, kural, usul, zorunluluk veya izinleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlayacağı teknik veya uygulama kılavuzları veya duyuruları ile belirler.”Bu kapsamda, kayıtları “Defter-Beyan Sistemi” kapsamında elektronik ortamda tutulan mükelleflerimizin beyanname ve bildirimleri, bu duyurunun yayın tarihinden itibaren öteden beri olduğu üzere Sistem içerisinden verilebileceği gibi “Elektronik Beyanname Uygulaması” aracılığıyla da verilebilecektir.

22.10.2021

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:532) 19/10/2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

19.10.2021

Defter-Beyan Sisteminde 12.09.2021 00:00-06:00 saatleri arası Planlı Bakım Çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışma kapsamında Sisteme erişim sağlanamayacaktır. Söz konusu çalışmanın planlanan süreden önce tamamlanması durumunda Başkanlığımızca ayrıca duyurulacaktır.

10.09.2021

Defter-Beyan Sisteminde 20.08.2021 24:00 - 21.08.2021 10:00 saatleri arası Planlı Bakım Çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışma kapsamında Sisteme erişim sağlanamayacaktır. Söz konusu çalışmanın planlanan süreden önce tamamlanması durumunda Başkanlığımızca ayrıca duyurulacaktır.

20.08.2021

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken; aşağıdaki  yer alan beyannamelerin Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebilmesinin yanı sıra  e-Beyanname Uygulaması aracılığıyla da verilebilmesine imkan sağlanmıştır.E- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri:  2021/Temmuz Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B, KDV4) 2021/Temmuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2021/Temmuz Damga Vergisi Beyannamesi  2021/Temmuz Özel Tüketim Vergisi Beyananmesi-4  2021/Temmuz Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname

18.08.2021

Bilindiği üzere;- 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisinin ikinci taksidinin ödeme süresi,- 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onsekizinci taksidinin ödeme süresi,- 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dördüncü taksidinin ödeme süresi,- 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süresi,- Aşağıda dönem bilgileri belirtilen Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin yakın tarihlere denk gelmesi nedeniyle Başkanlığımız beyanname, bildirim ve ödeme sistemlerinde oluşan anlık yoğunluklar sonucunda, zaman zaman Defter-Beyan Sistemine erişimde veya bu sistem üzerinden beyannamelerin gönderilmesinde gecikmeler yaşandığı gözlenmektedir.Bu çerçevede, Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken; aşağıdaki beyannamelerin, Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebilmesinin yanı sıra     e-Beyanname Uygulaması aracılığıyla da verilebilmesine imkan sağlanmıştır.e- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri:-  2021/Haziran Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B, KDV4)-  2021/Nisan, Mayıs, Haziran Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B, KDV4)-  2021/Haziran Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,-  2021/Nisan, Mayıs, Haziran Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,-  2021/ Haziran Damga Vergisi Beyannamesi,-  2021/ Haziran Özel Tüketim Vergisi Beyananmesi-4-  2021/Haziran Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait BeyannameÖnemle duyurulur.

29.07.2021

26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

09.07.2021

Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle “İnteraktif Vergi Dairesinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi”nin gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu göndermiş olduğunuz dilekçe’nin işleme alınması sonrası  Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetiniz sistem tarafından otomatik aylığa  dönüştürülmüş olacaktır. Sicil kayıtlarınızdaki bu değişikliğin Defter- Beyan Sistemine anlık yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasının sağ alt köşesinde yer alan  “Güncelle” butonunu tıklayınız. Sisteme tekrar giriş çıkış yaptığınızda Muhtasar Prim Hizmet Beyannamenizde yer alan   “Dönem Tipi” “Aylık” olarak sisteme yansıyacaktır.

28.06.2021

3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

03.05.2021

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ Güncellemesi

16/2/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmış olup, konuya ilişkin  KDV beyannamelerine yönelik güncellemeler tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

02.04.2021

Defter Beyan Sisteminde Sicil Bilgilerine İlişkin Duyuru

Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle “İnteraktif Vergi Dairesinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi”nin gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu göndermiş olduğunuz dilekçe’nin işleme alınması sonrası  Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetiniz aylığa dönüştürülmüş olacaktır. Sicil kayıtlarınızdaki bu değişikliğin Defter- Beyan Sistemine anlık yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasının sağ alt köşesinde yer alan  “Güncelle” butonunu tıklayınız. Sisteme tekrar giriş çıkış yaptığınızda Muhtasar Prim Hizmet Beyannamenizde yer alan   “Dönem Tipi” “Aylık” olarak sisteme yansıyacaktır.

Sicil kayıtlarınızdak gelir unsuru değişikliklerin  Defter- Beyan Sistemine anlık  yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasının sağ alt köşesinde bulunan  “Güncelle” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem sonrası Sisteme tekrar giriş çıkış yaptığınızda sicil bilgileriniz güncellenecektir.

26.03.2021

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Tablosu

05/05/2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği; Birinci Bölüm “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” Madde 6 “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır.” ifadesi yer almaktadır. Genç girişimci kazanç istisnası, gelir bildirimleri tablosunda manuel düzeltme ile yapılması gerekmektedir.

19.03.2021

Stopaj Vergi Kodu Mükellefiyetinizin Dönem Tipinin Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüştürülme İşlemi Hk.

Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle “İnteraktif Vergi Dairesinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi”nin gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu göndermiş olduğunuz dilekçe’nin işleme alınması sonrası  Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetiniz aylığa dönüştürülmüş olacaktır. Sicil kayıtlarınızdaki bu değişikliğin Defter- Beyan Sistemine anlık yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasının sağ alt köşesinde yer alan  “Güncelle” butonunu tıklayınız. Sisteme tekrar giriş çıkış yaptığınızda Muhtasar Prim Hizmet Beyannamenizde yer alan   “Dönem Tipi” “Aylık” olarak sisteme yansıyacaktır.

15.03.2021

2021 Takvim Yılına İlişkin Kıst Dönem Beyannamesi Hk.

2021 takvim yılına ilişkin "Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi" (Kıst Dönem) kullanıma açılmıştır.

04.03.2021

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ Kapsamında Gelir ve Gider Kayıtlarında Güncelleme

16/2/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ ile 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmış olup, konuya ilişkin gelir ve gider kayıtlarına yönelik güncellemeler tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

03.03.2021

İşletme Hesabı Esasından Bilanço Usulüne Geçiş Yapacak Mükellefler

01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden” Bilanço Usulüne” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2021 Yılı Karşılama Ekranına Onay”  verilmesinden sonra  Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri →  İşletme Defteri → İşlem Yap → Bilançoya Geçiş Yap adımlarını uygulayarak “2021 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

26.02.2021

Bilanço Usulü Esasından İşletme Hesabına Geçiş Yapacak Mükellefler 01.01.2021 tarihinden itibaren  “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına”   göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2021 tarihinden itibaren; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden başvuru yapmaları ve Sisteme portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir.

26.02.2021

Sicil Bilgilerindeki Değişikliğin Sisteme Anlık YansımasıSicil kayıtlarınızdaki değişikliklerin  Defter- Beyan Sistemine anlık  yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasının sağ alt köşesinde bulunan  “Güncelle” butonunun tıklanması gerekmektedir. Bu işlem sonrası Sisteme tekrar giriş çıkış yaptığınızda sicil bilgileriniz güncellenecektir.

24.02.2021

Basit Usul Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Ticari kazançları "Basit Usulde"  vergilendirilen mükelleflerin 2020 takvim yılına ilişkin  "Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi"  kullanıma açılmıştır

01.02.2021

“Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü’2020 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin olarak “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü’’ www.gib.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

29.01.2021

Stok Defterin Kapatılması Hakkında - 2021 vergilendirme döneminden itibaren “Stok Defteri” kullanıma kapatılmıştır. Söz konusu defterin 2021 yılında açılması mümkün değildir. 2020 yılı sonundaki “Dönem Sonu Mal Mevcudu” tutarınızı, 2021 yılı defterine “Dönem Başı Mal Mevcudu” olarak aşağıda belirtilen kayıt doğrultusunda kaydedilmesi gerekmektedir. “Muhasebe bilgileri" başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde belge türü "tevsiki zaruri olmayan gider" seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla alış türü “normal alım”, gider kayıt türü “ticari mal alışı” ve gider kayıt alt türü “dönem başı emtia” seçilerek kayıt yapılması gerekmektedir.Emtia alış ve satışlarınızı “Stok Programı” aracılığı ile takip etmeyi tercih etmeniz durumunda Defter-Beyan Sistemi dışında "Stok Programı" kullanabilirsiniz.

05.01.2021

Karşılama Onay Ekranı Hakkında - Entegratör firmalar aracılığı ile gelir ve gider kaydı göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle  https://portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir. Karşılama ekranına onay verilmeden muhasebe yazılımları aracılığı ile kayıt gönderilmesi mümkün değildir.

05.01.2021

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk.

7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 27 ve 28 inci maddelere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde SGK Bildirimleri bölümlerine Aralık/2020 dönemi beyannamelerinden itibaren uygulanmak üzere 17256 ve 27256 kanun numaraları eklenmiştir. 

04.01.2021

01.01.2021 tarihinden itibaren  “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına”   göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden başvuru yapmaları ve portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden  “2021 Yılı Karşılama Ekranına Onay”  verilmesi sonrası “Mükellefiyet ve Defter Durumlarınız” dikkate alınarak aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri menüsünden “Defter Durum” kontrollerin yapılması gerekmektedir. Mükellefiyet ve defter durumunuz dikkate alınarak 01.01.2021 tarihinden önce vergi mükellefiyetiniz mevcut ise;  2018-2019 ve 2020 yılları arasında “Bilanço Usulü Esasına”  defter tutmuş iseniz;  uygun  “Mükellefiyet ve Defter Durumunuza” göre sadece 2018-2019 ve 2020 yıllarına ilişkin sayfanızda iken “Bilançoya Geçiş Yap” butonunu kullanınız. 01.01.2021 Tarihinden İtibaren  “İşletme Hesabı Esasına” defter tutacağınızdan Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2021 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap adımlarını kullanarak “Bilançoya Geçiş Yap” butonunu kesinlikle kullanmayınız. Başlangıç Tarihi: 01.01.2021  ibaresinin yer aldığı sayfanızda “Bilançoya Geçiş Yap” işlemenin yapılması durumunda 2021 yılı sayfanız kullanıma kapatılacaktır.  

02.01.2021

01.01.2021 tarihinden itibaren  “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına”   göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden başvuru yapmaları ve portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden  “2021 Yılı Karşılama Ekranına Onay”  verilmesi sonrası “Mükellefiyet ve Defter Durumlarınız” dikkate alınarak aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri menüsünden “Defter Durum” kontrollerin yapılması gerekmektedir. Mükellefiyet ve defter durumunuz dikkate alınarak 01.01.2021 tarihinden önce vergi mükellefiyetiniz mevcut ise;  2018-2019 ve 2020 yılları arasında “Bilanço Usulü Esasına”  defter tutmuş iseniz;  uygun  “Mükellefiyet ve Defter Durumunuza” göre aşağıdaki yer alan adımları uygulayınız. Söz konusu adımlara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda 2021 yılı öncesi “Bilanço Usulü Esasına” defter tutuğunuz dönem (ler) için e- beyanname (BDP) uygulaması üzerinde beyanname gönderilmesi mümkün olmayacaktır. 1-) 01.01.2020-31.12.2020 Tarih Aralığında “Bilanço Usulü Esasına”  Defter Tutmuş İseniz;Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2020 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap adımlarını uygulayarak öncelikle 2020 yılı sayfasına geçiş yapmanız ve özellikle   başlangıç ve bitiş tarihlerinin 01.01.2020-31.12.2020 ibaresinin yer aldığı sayfasında bulunduğunuza emin olduktan sonrası tekrar Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri →  İşletme Defteri → İşlem Yap → Bilançoya Geçiş Yap adımlarını uygulayarak “2020 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. 01.01.2019-31.12.2019 Tarih Aralığında “Bilanço Usulü Esasına”  Defter Tutmuş İseniz; Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2019 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap adımlarını uygulayarak öncelikle 2019 yılı sayfasına geçiş yapmanız ve özellikle   başlangıç ve bitiş tarihlerinin 01.01.2019-31.12.2019 ibaresinin yer aldığı sayfasında bulunduğunuza emin olduktan sonrası tekrar Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri →  İşletme Defteri → İşlem Yap → Bilançoya Geçiş Yap adımlarını uygulayarak “2019 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. 01.01.2018-31.12.2018 Tarih Aralığında “Bilanço Usulü Esasına”  Defter Tutmuş İseniz; Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2018 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap adımlarını uygulayarak öncelikle 2018 yılı sayfasına geçiş yapmanız ve özellikle   başlangıç ve bitiş tarihlerinin 01.01.2018-31.12.2018 ibaresinin yer aldığı sayfasında bulunduğunuza emin olduktan sonrası tekrar Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri →  İşletme Defteri → İşlem Yap → Bilançoya Geçiş Yap adımlarını uygulayarak “2018 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.   

02.01.2021

01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden” Bilanço Usulüne” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2021 Yılı Karşılama Ekranına Onay”  verilmesinden sonra; aşağıda yer alan iki aşamalı işlemleri gerçekleştirmeniz durumunda   “2021 Yılı Bilanço Geçiş”  işlemleriniz sonuçlandırılabilecektir.1. Aşama:  “Bilanço Geçiş Yap” butonu kullanılmadan önce; Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2021 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap adımlarını uygulayarak öncelikle 2021 yılı sayfasında geçiş yapmanız ve özellikle Başlangıç Tarihi: 01.01.2021  ibaresinin yer aldığı sayfasında bulunduğunuza emin olunuz. Söz konusu işleminin gerçekleştirilmesi sonrası aşağıda yer alan 2. Aşamadaki adımları uygulayarak “2021 Yılı Bilanço Geçiş” işlemleriniz sonuçlandırılabilecektir. 2. Aşama:  Başlangıç Tarihi: 01.01.2021  ibaresinin yer aldığı sayfasında;  Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri →  İşletme Defteri → İşlem Yap → Bilançoya Geçiş Yap adımlarını uygulayarak “2021 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerinin sonuçlandırılması mümkün olacaktır. Başlangıç Tarihi: 01.01.2021  ibaresinin yer aldığı sayfasında bulunduğunuzu kontrol ederek işlem yapmayı unutmayınız.

02.01.2021

01.01.2021 tarihinden itibaren  “İşletme Hesabı Esasına”  göre defter tutan mükellefiyet statüsünden   “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2021 tarihinden itibaren aşağıda yer alan adımları takip ederek “Bilanço Usulüne Geçiş İşlemine” onay vermesi gerekmektedir.   Sistem Yönetimi  >> Defter İşlemleri >>Yıl >>2021 >> İşletme Defteri >> İşlem Yap >> Bilançoya Geçiş Yap adımlarını takip ederek işlem sonuçlandırılabilecektir. Söz konusu işlemlerin 01.01.2021 tarihinden itibaren yapılması gerektiğini unutmayınız.  

30.12.2020

Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin “2021” yılına ilişkin yeniden başvuru yapmalarına gerek yoktur.  2021 yılına ilişkin karşılama ekranına onay verilmeden 2018, 2019 ve 2020 yönelik işlemler “Sistem Yönetimi” menüsü kullanılarak ilgili yıl ekranlarına geçiş yapılarak işlem yapılabilecektir.

30.12.2020

Entegratör firmalarına yönelik güvenlik sebebiyle test ortamı olan “apitest.defterbeyan.gov.tr” ve “apitestui.defterbeyan.gov.tr” adresleri internet trafiğine kapatılmıştır.Defter-Beyan Sistemi’ne entegre çalışan firmalara IP bazlı yetkilendirme yapılabilmesi için Internet çıkış IP’lerinin dbs.teknik1@gelirler.gov.tr adresiyle paylaşılması gerekmektedir.

21.12.2020

Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan aylık döneme dönüştürülme işleminin gerçekleşmesi için öncelikle “İnteraktif Vergi Dairesinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi”nin gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu göndermiş olduğunuz dilekçe’nin işleme alınması sonrası  Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetiniz aylığa dönüştürülmüş olacaktır. Sicil kayıtlarınızdaki bu değişikliğin Defter- Beyan Sistemine yansıması için “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasının sağ alt köşesinde yer alan  “Güncelle” butonunu tıklayınız. Sisteme tekrar giriş çıkış yaptığınızda Muhtasar Prim Hizmet Beyannamenizde yer alan   “Dönem Tipi” “Aylık” olarak sisteme yansıma işlemi gerçekleşecektir.

13.12.2020

İşçi çalıştıran mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık olarak vermek zorundadır. Ancak çalıştırılan işçi sayısı en az 1, en fazla 10 ise mükellefler isteğe bağlı olarak vergiye ilişkin kesintilerini üç ayda bir beyan edebilirler. Vergi kesinti bilgilerini üç ayda bir beyan etmeyi tercih eden mükellefler Mart-Haziran-Eylül ve Aralık dönemleri dışında Vergiye Tabi İşlemler tablosunu boş olarak beyan etmelidir. Çalıştırılan işçi sayısı en az 11 olan mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık olarak hem SGK Bildirim tablosunu hem de Vergiye Tabi İşlemler tablosu doldurularak göndermek zorundadır. İşçi çalıştırmayan mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini üç ayda bir vermeye devam edebileceklerdir.

13.12.2020

01.01.2021 tarihinden itibaren  “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına”   göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2021 tarihinden itibaren; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden başvuru yapmaları ve Sisteme portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir.

11.12.2020

01.01.2021 tarihinden itibaren  “İşletme Hesabı Esasına”  göre defter tutan mükellefiyet statüsünden   “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2021 tarihinden itibaren aşağıda yer alan adımları takip ederek “Bilanço Usulüne Geçiş İşlemine” onay vermesi gerekmektedir.   Sistem Yönetimi  >> Defter İşlemleri >>Yıl >>2021 >> İşletme Defteri >> İşlem Yap >> Bilançoya Geçiş Yap adımlarını takip ederek işlem sonuçlandırılabilecektir.

11.12.2020

Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin 2021 yılına ilişkin yeniden başvuru yapmalarına gerek yoktur.  2021 yılına ilişkin karşılama ekranına onay verilmeden 2018, 2019 ve 2020 takvim yılına ilişkin işlemler yapılabilecektir. 01.01.2021 tarihinden itibaren 2021 yılı karşılama ekranına onay verilmesi gerekmektedir.

11.12.2020

Meslek Mensupları veya Meslek odaları tarafından tanımlanan ve yetkilendirilen alt kullanıcılar kendi kullanıcı kodu ve şifreleri  ile “Beyanname Oluştur” “Beyanname “Görüntüle” “Beyanname Güncelle” “Beyanname Sil” işlemlerini yapabilmektedirler. Alt kullanıcıların beyanname gönderme ve iptal işlemi yapmaları mümkün bulunmamaktadır. Alt kullanıcılar; mükellef sayfasında yer alan “Beyannameler” bölümündeki beyannameleri mükellef bazında oluşturabilmekte ve “Onayla Kaydet” butonunu kullanarak beyannameyi “Paket Gönderilecek” aşamasına getirebilmektedir. Meslek Mensupları veya Meslek odaları;  alt kullanıcılar tarafından ilgili mükelleflerin sayfasında “Onayla Kaydet” işlemi sonucu gerçekleştirilmiş “Paket Gönderilecek” aşamadaki tüm beyannameleri “Mali Müşavir İşlemleri” ve/veya “Oda İşlemleri” bölümü altında yer alan “Beyanname İşlemleri” menüsünden beyanname türü bazında veya toplu olarak tüm beyannameleri tek bir seferde gönderilebilmektedir.

15.09.2020

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. Kırşehir, Amasya, Çankırı, Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde pilot olarak devam eden uygulamanın diğer iller için yeni olması ve mükellef alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle, kullanıcı hatalarının düzeltilmesinin zaman alabileceği göz önüne alındığında, özellikle çalışan sayıları ve/veya prime ilişkin tahakkuk sayıları fazla olan mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için beyannamelerini son günlere bırakmamaları önem arz etmektedir.

Pilot illerde yapılan uygulama sırasında tespit edilen hataların en aza indirilmesi ve beyannamelerin sorunsuz bir şekilde verilebilmesi için, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderecek mükelleflerimizin beyannamenin "SGK Bildirimleri" bölümünü doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde doldurulacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda detaylı olarak açıklanmıştır.

Mükelleflerimizin/işverenlerimizin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için söz konusu kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İlgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir. Sıkça rastlanan; “Sigortalı bilgilerinde "İşe Giriş Bilgisi Yanlış Girildi !!" hatası” "Soyadı bilgileri hatalıdır." "Adı bilgileri hatalıdır." “TC Kimlik Numarası, Sicil Numarası bilgileri hatalıdır.” gibi sigortalının tesciline ilişkin hatalar için aşağıdaki adresten düzenleme yapılabilir. https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap - Diğer taraftan, sigortalıların tescil bilgilerindeki değişiklikler nedeniyle alınan hataların da düzeltilmesi için mükelleflerimizin/işverenlerimizin çalıştırdıkları sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki bilgileri yine (https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap) linkinden ulaşacakları e-Bildirge ekranından güncellemeleri mümkündür. - Sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek gönderilmesi halinde mükelleflerimiz/işverenlerimiz hata mesajı alacaklardır.

Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına, Vergi İletişim Merkezi (189) veya mphb@gelirler.gov.tr adresinden gerekli teknik ve mevzuatsal destek verilmektedir. Beyannamenin “SGK Bildirimleri” bölümü ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (170) veya isverensistemi@sgk.gov.tr adresinden gerekli hizmetler verilmektedir. Duyurulur.

10.08.2020

Defter Beyan Sistemi Duyurusu: Verilme süresinin son günü 27 Temmuz 2020 olan vergi beyannamelerine ilişkin olarak Defter Beyan Sisteminde yaşanan sistemsel yoğunluk nedeniyle bazı mükelleflerimizin beyannamelerine ilişkin onay ve tahakkuk işlemleri 27 Temmuz 2020 saat 24.00’e kadar sonuçlanamamış olup, bu çerçevede Defter Beyan Sisteminde beyannamelerini 27 Temmuz 2020 saat 24.00 dan önce yükleyen ancak yaşanan sistemsel yoğunluk nedeniyle onay işlemlerini belirtilen saate kadar gerçekleştiremeyen mükelleflerimizin sisteme yükledikleri bu beyannameleri ile bu beyannameleri izleyen dönemlere ait sistemde hazırlanmış ancak gönderim ve onay işlemleri belirtilen saate kadar gerçekleştirilemeyen beyannamelerin, verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz 2020 tarihi olarak kabul edilecektir.

Başkanlığımızca belirtilen kapsamda olan beyannamelerin durumlarına ilişkin olarak sistem güncellemesi yapılmaya başlanmıştır. Defter beyan sisteminde yukarıda belirtilen statüde olan beyannamelerin, kanuni süresinde beyanname olarak onaylanamaması durumunda kanuni süresinden sonra veya pişmanlık talepli olarak onaylanması gerekmektedir. “Kanuni Süresinden Sonra” ya da “Pişmanlık Talepli” olarak onaylanan beyannamelere ait tahakkuklara ilişkin düzeltme işlemleri ilgili vergi dairesi müdürlüklerince yapılacaktır. Duyurulur.

29.07.2020

Bilindiği üzere Başkanlığımızca 28 Temmuz 2020 tarihinde yapılan duyuru ile; “Verilme süresinin son günü 27 Temmuz 2020 olan vergi beyannamelerine ilişkin olarak Defter-Beyan Sisteminde yaşanan sistemsel yoğunluk nedeniyle bazı mükelleflerimizin beyannamelerine ilişkin onay ve tahakkuk işlemleri 27 Temmuz 2020 saat 24.00’e kadar sonuçlanamamış olup, bu çerçevede, Defter-Beyan Sisteminde beyannamelerini hazırlayıp sisteme 27 Temmuz 2020 saat 24.00 dan önce yükleyen, ancak yaşanan sistemsel yoğunluk nedeniyle onay işlemini belirtilen saate kadar gerçekleştiremeyip onay işlemleri ertesi güne sarkan mükelleflerimizin, sisteme yükledikleri bu beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edilmesi ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerden vadesi 27 Temmuz 2020 tarihi olanların vadesi ertesi gün olan 28 Temmuz 2020 tarihi olarak kabul edileceği,” ifade edilmiştir.

Bununla birlikte Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, mükelleflerimizin beyannamelerini “Kanuni Süresinde” onaylayamadıkları için beyannamelerine onay vermedikleri anlaşılmıştır. Bu durumdaki mükelleflerimizin verilme süresinin son günü 27 Temmuz 2020 olan ve sisteme yükledikleri veya yükleyemedikleri beyannamelerini zaman kaybetmeden “Kanuni Süresinden Sonra” ya da “Pişmanlık Talepli” olarak onaylamaları gerekmektedir. “Kanuni Süresinden Sonra” ya da “Pişmanlık Talepli” olarak onaylanan beyannamelere ait tahakkuklara ilişkin düzeltme işlemleri ilgili vergi dairesi müdürlüklerince yapılacaktır. Duyurulur.

29.07.2020

Bilindiği üzere Başkanlığımızca 28 Temmuz 2020 tarihinde yapılan duyuru ile; “Verilme süresinin son günü 27 Temmuz 2020 olan vergi beyannamelerine ilişkin olarak Defter-Beyan Sisteminde yaşanan sistemsel yoğunluk nedeniyle bazı mükelleflerimizin beyannamelerine ilişkin onay ve tahakkuk işlemleri 27 Temmuz 2020 saat 24.00’e kadar sonuçlanamamış olup, bu çerçevede, Defter-Beyan Sisteminde beyannamelerini hazırlayıp sisteme 27 Temmuz 2020 saat 24.00 dan önce yükleyen, ancak yaşanan sistemsel yoğunluk nedeniyle onay işlemini belirtilen saate kadar gerçekleştiremeyip onay işlemleri ertesi güne sarkan mükelleflerimizin, sisteme yükledikleri bu beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edilmesi ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerden vadesi 27 Temmuz 2020 tarihi olanların vadesi ertesi gün olan 28 Temmuz 2020 tarihi olarak kabul edileceği,” ifade edilmiştir.

Bununla birlikte Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, mükelleflerimizin beyannamelerini “Kanuni Süresinde” onaylayamadıkları için beyannamelerine onay vermedikleri anlaşılmıştır. Bu durumdaki mükelleflerimizin beyannamelerini zaman kaybetmeden “Kanuni Süresinden Sonra” ya da “Pişmanlık Talepli” olarak onaylamaları gerekmektedir. “Kanuni Süresinden Sonra” ya da “Pişmanlık Talepli” olarak onaylanan beyannamelere ait tahakkuklara ilişkin düzeltme işlemleri ilgili vergi dairesi müdürlüklerince yapılacaktır. Duyurulur.

29.07.2020

Verilme süresinin son günü 27 Temmuz 2020 olan vergi beyannamelerine ilişkin olarak Defter Beyan Sisteminde yaşanan sistemsel yoğunluk nedeniyle bazı mükelleflerimizin beyannamelerine ilişkin onay ve tahakkuk işlemleri 27 Temmuz 2020 saat 24.00’e kadar sonuçlanamamış olup, bu çerçevede, Defter Beyan Sisteminde beyannamelerini hazırlayıp sisteme 27 Temmuz 2020 saat 24.00’dan önce yükleyen, ancak yaşanan sistemsel yoğunluk nedeniyle onay işlemini belirtilen saate kadar gerçekleştiremeyip onay işlemleri ertesi güne sarkan mükelleflerimizin, sisteme yükledikleri bu beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edilmesi ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerden vadesi 27 Temmuz 2020 tarihi olanların vadesi ertesi gün olan 28 Temmuz 2020 tarihi olarak kabul edilecektir. Başkanlığımızca belirtilen kapsamda olan beyannamelerin durumlarına ilişkin olarak sistemsel tarih güncellemesi yapılmaya başlanmıştır. Duyurulur

28.07.2020

18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait  Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

13.05.2020

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

21.04.2020

“Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin  30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin kayıt süresi 128 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.”

21.04.2020

04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) ile Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya  illeri dışında  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin  ülke genelinde uygulanmasına  1 Temmuz 2020 tarihinden  itibaren başlanacaktır.

05.04.2020

"Mükellef Bilgileri" başlığı altında yer  alan "Mükellef  Kartı" bölümüne  “Pos Satış Bilgileri”, “Başvuru  Bilgileri”, “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşme Bilgileri”, “KDV Bilgileri, “Eğitim  ve Sağlık Harcamaları Bilgi Girişi”, “İşyeri Bilgi Girişi“, “İşyeri Sahiplik Bilgi Girişi” ,”Kazancın Tespit Yöntemi ve Brüt  Kazanç Dağılım Tablosu  Bilgi Girişi” menüleri eklenerek kullanıma açılmıştır.

03.04.2020

Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflere ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)  24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

26.03.2020

26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

24.03.2020

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

17.03.2020

01.01.2020 tarihinden itibaren  “Bilanço Usulü Esasına” göre  defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına”   göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapan mükelleflerin “Sabit Kıymet Yönetim Modülüne”  “Devir Fişi” menüsü  eklenerek kullanıma açılmıştır.

26.02.2020

Tevkifata ( Stopaj)  tabi gider kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” otomatik aktarılması için  beyanname oluşturulmadan önce  "bu dönem vergiye ilişkin kesintilerimi beyan edeceğim”  seçeneği  "evet" işaretlenerek  beyannamenin  oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu  işlemin yapılmaması durumunda  "Matrah ve Vergi  Bildirimi"  tablosuna "Stopaj Tür Kodları" yansıyamayacaktır.

24.02.2020

Mükellef Kartı başlığı altında yer alan bölümlere ilişkin zorunlu alanlara bilgi girişlerinin süresi 15.03.2020  tarihine kadar uzatılmıştır.

19.02.2020

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında "Turizm Payı Beyannamesi"  Sisteme eklenmiş ve kullanıma açılmıştır.

14.01.2020

Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükelleflerin  https://portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir. Karşılama ekranına onay verilmeden Sisteme giriş yapmaları mümkün bulunmamaktadır.

13.01.2020

Gelir ve gider belgelerinin sicil bilgilerinde yer alan  "Faaliyet Kodu"  bilgilerini içerecek şekilde kayıt altına alınmasıyla amacıyla geliştirilen "Faaliyet Kodu" seçeneği gelir- gider kalemleri ve raporlama bölümlerine eklenmiş ve kullanıma açılmıştır. Özel entegratörlere yönelik "Faaliyet Kodu" parametreleri Defter-Beyan Sistemi Servis Kullanım Kılavuzu'nda yayımlanmıştır.

10.01.2020

7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesine, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına ve 68 inci maddesinin birinci fıkrasına ilave hükümler eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilecek kayıt işlemlerine yönelik kullanıcıları yönlendirecek bilgilendirme  metinleri Sisteme dâhil edilerek kullanıma açılmıştır. 

10.01.2020

7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine ilave hüküm eklenmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında Serbest Meslek Kazanç Defterinde yer alan “Amortisman Gider (GVK 68/4)” türlerine  “Binek İkinci El Araç”, “Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Dâhil)” ve  “Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Hariç)” gider alt türleri eklenmiş ve kullanıma açılmıştır. 

10.01.2020

7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine ilave hüküm eklenmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında İşletme Defterinde yer alan  “Amortisman Gider (GVK 40/7)” türlerine  “Binek İkinci El Araç”, “Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Dâhil)” ve  “Binek Sıfır Araç (KDV-  ÖTV Hariç)” gider alt türleri eklenmiş ve kullanıma açılmıştır. 

10.01.2020

"Defter İşlemleri" menüsünde yer alan "2020" yılına ilişkin seçeneğinin "aktif" duruma getirilmesi için karşılama ekranına onay verilmesi gerekmektedir. Karşılama ekranına onay verilmeden doğrudan "2019" yılı seçeneği ile devam edilmesi durumunda "2020" yılına ilişkin defterlere geçişler mümkün bulunmamaktadır.

03.01.2020

01.01.2020 tarihinden itibaren  “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına”   göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2020 tarihinden itibaren; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden başvuru yapmaları ve Sisteme portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir.

31.12.2019

 01.01.2020 tarihinden itibaren  “İşletme Hesabı Esasına”  göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2020 tarihinden itibaren aşağıda yer alan adımları takip ederek “Bilanço Usulüne Geçiş İşlemine” onay vermesi gerekmektedir.

 Sistem Yönetimi  >> Defter İşlemleri >>Yıl >>2020 >> İşletme Defteri >> İşlem Yap >> Bilançoya Geçiş Yap adımlarını takip ederek işlem sonuçlandırılabilecektir.

31.12.2019

01.01.2020 tarihinden itibaren  “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına”   göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2020 tarihinden itibaren; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden başvuru yapmaları ve Sisteme portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir.

17.12.2019

Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin yeniden başvuru yapmalarına gerek yoktur. 01.01.2020 tarihinden itibaren  karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir. 2020 yılına ilişkin karşılama ekranına onay verilmeden 2018 ve 2019 takvim yılına ilişkin işlemler yapılabilecektir.

16.12.2019

01.01.2020 tarihinden itibaren  “İşletme Hesabı Esasına”  göre defter tutan mükellefiyet statüsünden   “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2020 tarihinden itibaren aşağıda yer alan adımları takip ederek “Bilanço Usulüne Geçiş İşlemine” onay vermesi gerekmektedir. 

Sistem Yönetimi  >> Defter İşlemleri >>Yıl >>2020 >> İşletme Defteri >> İşlem Yap >> Bilançoya Geçiş Yap adımlarını takip ederek işlem sonuçlandırılabilecektir.

16.12.2019

Mükellef Kartı başlığı altında yer alan  “Genel Bilgiler” ve “ Beyannameyi Düzenleyen Bilgilerine”  yönelik  bilgi girişlerinin 15.01.2020  tarihine kadar  yapılması  gerekmektedir. Söz konusu bilgi girişlerinin yapılmaması durumunda, sistem içeresinde başka sayfalara geçiş yapılması mümkün olmayacaktır.

25.11.2019

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükellefler için ”Excel” aracılığıyla toplu gelir belgesi eklenmesinde en fazla 500 kayıt sınırı getirilmiştir.

12.11.2019

Beyannamelerin Sistemden hızlı ve pratik bir şekilde gönderilmesine imkan sağlayan "Mükellef Kartı" uygulaması "Mükellef Bilgileri" başlığı altına eklenerek kullanıma açılmıştır. Mükellef Kartı başlığı altında yer alan bilgiler beyannamelerin ilgili bölümlerinde kullanılacaktır Söz konusu zorunlu alanlara bilgi girişlerinin yapılması gerekmektedir. Genel Bilgiler ve Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri için: 15.01.2020 tarihlerine kadar bilgi girişlerinin yapılması gerekmektedir.

31.10.2019

Entegratörlerin gelir ve gider işlemleri (create, delete, update), tek seferde 20 belge ile sınırlandırılmıştır.

25.10.2019

Hızlı gelir ve hızlı gider kayıtları ilişkin kullanım kılavuzuna www.defterbeyan.gov.tr adresindeki “Yardım-Kılavuz” bölümünden erişilebilir.

18.10.2019

Gelir ve gider belgelerinin Sisteme hızlı ve pratik bir şekilde  kaydedilmesine imkan sağlayan "Hızlı Gelir Ekle" ve "Hızlı Gider Ekle” fonksiyonları "Muhasebe Bilgileri" başlığı altına eklenerek kullanıma açılmıştır. "Hızlı Gelir Ekle" ve "Hızlı Gider Ekle” fonksiyonlarının kullanabilmesi için öncelikle mevcut yapıda yer alan  "Gelir Ekle" ve "Gider Ekle" menüleri üzerinden "Kaydet ve Taslak Tanımla" butonunun  kullanılması  suretiyle taslak kayıtlarının oluşturulması gerekmektedir.

17.10.2019

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükelleflerin “e-Arşiv Fatura” ile tevsik edilen  gelir kayıtların Sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

17.10.2019

Brüt, net ve tahsil edilen tutardan hareketle serbest makbuzunda bulunması gereken bilgileri gösteren "Hesaplama Aracı" defterbeyan.gov.tr adresi ve portalda "Sistem Yönetimi" başlığı üzerinden kullanıma açılmıştır.

02.10.2019

Sistem Yönetimi başlığı altına “Vergi Levhası” menüsü eklenerek, vergi levhalarının “pdf” formatında oluşturulmasına ilişkin geliştirme kullanıma açılmıştır.

10.09.2019

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından 2019/Ocak, Şubat, Mart dönemi ile 2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemine ilişkin “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebileceği gibi Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulamasından da verilebilir. 2019/Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi ve sonraki dönemlere ait “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” sadece Sistem üzerinden verilecektir. Bahse konu beyannameye Sistem kapsamında bulunan tüm mükellefler tarafından erişilebilmekle birlikte, beyannamenin verilmesi gerekip gerekmediğine yönelik değerlendirmenin 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi ile 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.
24.07.2019

Sistemin “Beyannameler” bölümüne “Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Hasılat Esaslı Vergilendirilen Vergi Sorumluları İçin)” eklenmiştir. Söz konusu beyanname kayıtlardan hareketle otomatik olarak oluşmaktadır.

23.07.2019

“e-Fatura” ile tevsik edilen kayıtların Sisteme “Excel” aracılığıyla aktarılmasına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

12.07.2019

“Katma Değer Vergisi Beyannamesi-4 (Hasılat Esaslı)”nın kayıtlardan hareketle otomatik olarak oluşturulmasına ilişkin geliştirme tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

09.07.2019

Defter-Beyan Sisteminde 29.06.2019 22:00 - 30.06.2019 02:00 arası (Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece) bakım çalışması yapılacağından, bu zaman aralığında, Sisteme erişim sağlanamayacaktır.

26.06.2019

Korkuteli Vergi Dairesi Müdürlüğü sisteme eklendi.

21.06.2019

Sisteme, özel matrah şekilleri kapsamında "İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti” ile “Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmet” gelir kayıt alt türleri eklenmiştir.

11.06.2019

Sisteme, “ İş Güvenliği ve İş Sağlığı Hizmet Alımları(GVK 68/1-GVK 40/1)” gider alt türleri eklenmiştir.

29.05.2019

Defter-Beyan Sistemi mobil uygulamalarında “Mali Bilgilerim” bölümüne “Kira Geliri”, “Kesinti”, “Ücret”, “Gayrimenkul Satışı” ve “Sigorta” bilgileri eklenmiştir. Söz konusu bilgilerin sözleşme imzalanan mali müşavir/meslek odası tarafından görülebilmesi için mükelleflerin Sisteme giriş yaparak “Mali Bilgilerim” kısmından izin vermesi (yetkilendirme yapması) gerekmektedir.

27.05.2019

Sakarya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü sisteme eklendi.

27.05.2019

Muhasebenin “dönemsellik ilkesi ” kapsamında yer alan giderlerin dönem(ler) itibariyle kayıt altına alınmasına ilişkin geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Söz konusu kayıtların sistem içerisinde yönetilmesi amacıyla basit usule tabi mükellefler ile işletme ve çiftçi işletme defteri tutan mükellefler için “dönemsellik ilkesi” butonu ve belge türü seçeneğine “dönemsellik gider türü” eklenmiştir.

21.05.2019

Defter-Beyan mobil uygulamalarına “Beyanname ve Tahakkuk İndir” fonksiyonu eklenerek kullanıma açılmıştır.

13.05.2019

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38. maddesinde 7104 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde "Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü"ne ilişkin gelir ve gider kayıtlarının yapılmasına ilişkin geliştirme ile KDV4 beyannamesi kullanıma açılmıştır. Hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebilecek sektörler ve vergi oranı, 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirlenmiştir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 25 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmıştır.

09.05.2019

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinde 7104 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde, bir önceki takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı bir önceki yılda gerçekleşen) ait belgelerde yer alan “KDV” tutarlarının indirim konusu yapılabilmesine ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

09.05.2019

Geçici vergi beyannamesinde ekler bölümünde yer alan “eğitim sağlık harcamalarına ilişkin tablo"nun doldurulması suretiyle, "indirimler" bölümüne otomatik akışın sağlanmasına yönelik geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

06.05.2019

Geçici vergi beyannamesinde gelir-gider kayıtlarından, kaydedilen hesap özetinden ve sicil bilgilerinden hareketle “matrah bildirimi” ,” vergi bildirimi” , “işletme hesap özeti” , “serbest meslek kazançlarına ilişkin bildirim tablosu”, "faaliyet kodları itibari ile brüt kazanç dağılım tablosu" ve “mükellefin kazancının tespit yöntemi tablosunun” otomatik doldurulmasına yönelik geliştirme çalışmaları tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

06.05.2019

Sistemin “Mali Bilgilerim” bölümüne “Kira Geliri”, “Kesinti”, “Ücret”, “Gayrimenkul Satışı” ve “Sigorta” bilgileri eklenmiştir. Söz konusu bilgilerin sözleşme imzalanan mali müşavir/meslek odası tarafından görülebilmesi için mükelleflerin Sisteme giriş yaparak “Mali Bilgilerim” kısmından izin vermesi (yetkilendirme yapması) gerekmektedir.

25.04.2019

Sistemin “Beyannameler” bölümüne “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” eklenmiştir. 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinin geçici 1’inci maddesi uyarınca 2019/Ocak, Şubat, Mart dönemlerine ilişkin beyanname söz konusu dönemlerle sınırlı olmak üzere Sistem üzerinden verilebileceği gibi Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulamasından da verilebilir. 2019/Nisan, Mayıs, Haziran dönemi ve sonraki dönemlere ait “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” Sistem üzerinden verilecektir. Bahse konu beyannameye Sistem kapsamında bulunan tüm mükellefler tarafından erişilebilmekle birlikte, beyannamenin verilmesi gerekip gerekmediğine yönelik değerlendirmenin 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi ile 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

22.04.2019

Hal Komisyonculuğu” faaliyetinde bulunan mükelleflere yönelik olarak, işletme defterine “Müstahsil Makbuzu ve “e- Müstahsil Makbuzu” belge türü ile gerçekleştirilecek kayıtlar için “Hal Komisyon Alımı” gider alt türü ve stopaj alanına “093-094-095” tür kodları eklenerek kullanıma açılmıştır.

22.04.2019

“Sistem Yönetimi” menüsüne eklenen “İnteraktif Vergi Dairesi” ve “İnternet Vergi Dairesi” başlıkları ile söz konusu uygulamalara kullanıcı kodu ve şifre girilmeden geçiş yapılmasına yönelik geliştirme kullanıma açılmıştır.

17.04.2019

Mobil uygulamaya yönelik olarak ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler için gelir ekle bölümünde “Gün Sonu Hasılatı”, serbest meslek kazancı elde eden mükellefler için gelir ekle bölümünde “Serbest Meslek Makbuzu” ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için gelir ekle bölümünde “Z Raporu”, aynı zamanda bu üç mükellef grubu içinde gider ekle bölümünde “ÖKC Fişi” ile kayıt yapılabilmesine ilişkin geliştirme kullanıma açılmıştır.

10.04.2019

Özel matrah satış türü seçeneğine “stopaj vardır/yoktur” butonu eklenmiş ve kullanıma açılmıştır.

18.03.2019

“Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS)” işlemlerine yönelik çalışma tamamlanmıştır. https://intvrg.gib.gov.tr adresinden GEKSİS iade talebine ilişkin bilgi girişleri yapılabilir.

14.03.2019

Sisteme gelir kaydı yapılırken tahsil edilen tutara ilişkin olarak “Kredi Kartı” alanına kaydedilen tutarların, KDV beyannamesinin “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” satırına otomatik olarak yansımasına ve söz konusu tutarın bankalardan alınan POS satış bilgileri ile karşılaştırılarak farklılıkların “Beyanname Onay” aşamasında kullanıcılara mesaj olarak gösterilmesine yönelik çalışma tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

07.03.2019

Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine (1001E) ilişkin “İade Talep Dilekçesi” https://intvrg.gib.gov.tr adresinden alınmaya başlanmıştır. “Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş (GEKSİS)” işlemlerine yönelik geliştirme çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu çalışmanın tamamlanması sonrası tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

06.03.2019

Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nin kodu 1001E'dir. Sonuçları itibarıyla 1001E kodlu beyannamenin 1001A kodlu beyannameden bir farkı yoktur. 1001E beyannamesinin verilmesinin ardından iade talep edilmesine yönelik uygulamalarda geliştirme çalışması yapılmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasını müteakip bilgilendirme yapılacaktır.

04.03.2019

2018 takvim yılında Defter-Beyan Sistemini kullanan mükelleflerin söz konusu yıla ilişkin kazançlarını beyan edecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi kullanıma açılmıştır.

02.03.2019

23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği ile 1 no.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” bölümünün “İndirimler” tablosuna” “111 - Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” ve “Matrah” bölümünün “Diğer İşlemler” tablosuna “505 - VUK 322 Kapsamında Giren Borçlara Ait KDV” kodları eklenmiştir. Beyannameye eklenen söz konusu kodlara ilişkin bilgilerin kayıtlarından hareketle otomatik olarak oluşması için (a) “Gider Ekle” menüsünde “Belge Türü “Diğer”, “Alış Türü” “Normal Alım”, “Gider Kayıt Türü “İndirilecek Giderler” ve “Gider Kayıt Alt Türü” “Değersiz Hale Gelen Alacağa İlişkin Giderler” (b) “Gelir Ekle” menüsünde “Belge Türü” “Diğer”, “Satış Türü” “Diğer İşlemler (KDV Beyannamesi)” “Gelir Kayıt Türü” “Diğer Hasılat” Gelir Kayıt Alt Türü” “VUK 322 Kapsamında Giren Borçlara Ait Gelir” şeklinde kayıt yapılmalıdır.

27.02.2019

25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

25.02.2019

Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzuna www.defterbeyan.gov.tr adresindeki “Yardım-Kılavuz” bölümünden erişilebilir.

21.02.2019

"Z Raporu" ve "Perakende Satış Fişi" belge türlerine "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlem” ve “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlem" türleri eklenmiş ve kullanıma açılmıştır.

15.02.2019

"Deftere Kayıt Tarihi" alanına yazılan tarih bilgisinin "Belge Tarihi" alanına otomatik olarak yazılmasına ilişkin geliştirme tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

14.02.2019

2019 takvim yılında “bilanço usulü esasına” göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerini Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulaması üzerinden verebilmesi için “Sistem Yönetimi” başlığındaki “Defter Yönetimi” menüsünden durumlarına uygun olan seçeneği işaretlemek suretiyle tercihte bulunması gerekmektedir.

14.02.2019

İşletmeye tabi mükelleflerin belge türü "Fatura" olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

13.02.2019

KDV Beyannamesinin  "İndirimler Tablosu"nda yer alan "110 - İthalde Ödenen KDV" satırına gider kayıtlarından hareketle otomatik aktarımın sağlanması amacıyla belge türü alanına  "Gümrük Beyannamesi"  belge  türü eklenmiştir.

12.02.2019

1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, yerine 108, 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir. İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.   “108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV”: Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.   “109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV”: Tam ve kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.   “110 - İthalde Ödenen KDV”: İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.

12.02.2019

476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu kesintilerin beyan edilebilmesi için Muhtasar Beyanname ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin "Vergiye Tabi İşlemler" ve "Ödemeler" bölümlerine “137, 138, 139, 140, 279, 280” kodları eklenmiştir. Sistemden gider kaydı yapılırken “stopajlı alım vardır” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda söz konusu kodlar seçilebilecek ve seçilen kodlara ilişkin bilgiler beyannameye otomatik olarak yansıyacaktır.

12.02.2019

KDV beyannamesindeki "Önceki Dönem Devreden KDV" satırındaki tutar bilgisinin, bir önceki döneme ait  KDV beyannnamesinde yer alan "Sonraki Dönem Devreden KDV" satırından haraketle otomatik olarak doldurulmasına ilişkin geliştirme tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır.

11.02.2019

İşletmeye tabi mükelleflerin belge türü "Z raporu " olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

11.02.2019

İşletmeye tabi mükelleflerin belge türü "Perakende Satış Fişi" olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

11.02.2019

Meslek mensubu ile meslek odasının sözleşme imzaladıkları mükelleflere ilişkin olarak, sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki tarihte, sözleşme dönemine isabet eden beyannameleri gönderebilmelerine yönelik geliştirme kullanıma açılmıştır.

08.02.2019

ÖTV-1, ÖTV-2A, ÖTV-2B ve ÖTV-3 beyannamelerinin Sisteme eklenmesine yönelik çalışmaların devam etmesi nedeniyle söz konusu beyannameler, daha sonra yapılacak bilgilendirmeye kadar Beyanname Düzenleme Programı ile e-Beyanname uygulaması üzerinden verilebilecektir.

07.02.2019

“Stok (envanter) Defteri” tutmayan mükelleflerin, emtialarına ilişkin stoklarını (envanterlerini) dönem başı, geçici vergi dönemleri ile dönem sonu itibariyle takip etmeleri amacıyla geliştirilen “Envanter Takip Listesi” Sistem üzerinden kullanıma açılmıştır. “Stok (envanter) Defteri” tutmayan mükelleflerin Sistemdeki “Envanter Takip Listesi”ni kullanmaları zorunludur.
05.02.2019

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannameleri kullanıma açılmıştır.

01.02.2019

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin olarak, Şubat ayı içerisinde “Defter-Beyan Sistemi” üzerinden verecekleri “yıllık gelir vergisi beyannamesi” https://beta.defterbeyan.gov.tr adresinden test amaçlı kullanıma açılmıştır. Söz konusu beyannameye ilişkin geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

22.01.2019

Kanunen gider kabul edilmeyen ödemelere (teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar, vb.) ilişkin kayıtların “Muhtasar Beyanname” ile “Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi"ne otomatik aktarımının sağlanabilmesi için, “gider kabul edilmeyen ödemeler” türü seçilerek yapılacak kayıtlara “stopajlı alım” butonu eklenmiştir.

19.01.2019

“Karşılama Ekranı”na 2019 yılına ilişkin bilgiler onaylanmadan 2018 yılı işlemlerinin yapılabilmesi için “2018’e Devam Et” butonu eklenmiştir.

18.01.2019

“Karşılama Ekranı”nda çıkan bazı durumlar (örneğin gelir unsuru, defter, ortalık bilgisi vb.) Başkanlığımız sicil kayıtları ve Defter-Beyan Sistemine başvuru aşamasında alınan bilgilerden hareketle otomatik olarak düzeltilmiştir. Buna rağmen karşılama ekranında hata olduğu düşünülüyorsa, gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi ile iletişime geçilerek “gelir unsuru, ortalık bilgisi vb.” bilgilerin düzeltilmesi sağlanmalıdır.

18.01.2019

Gider kayıtlarının hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla geliştirilen ve seçilen “belge türüne” göre değişen “gider kayıt alt türü” mekanizması” kullanıma açılmıştır.

15.01.2019

2019 yılına girilmesiyle beraber dönemi biten defterlerde işlem yapabilmek için “Sistem Yönetimi” başlığı altında yer alan “Defter İşlemleri” menüsünden işlem yapılacak defter seçimi yapılmalıdır. 2019 Defter Yönetimi Kılavuzuna https://defterbeyan.gov.tr adresi Yardım ve Kılavuz bölümlerinden ulaşabilmektedir.

14.01.2019

“Karşılama Ekranı”nda çıkan “Hatalı defteriniz bulunmuştur. Lütfen vergi dairesine başvurunuz.” uyarısının çözümüne yönelik çalışma tamamlanmıştır. Bahse konu uyarıya ilişkin olarak “Hatalı Defterler” bölümünde yer alan “hatalı defterin silinmesi” sırasında, söz konusu deftere 2018 yılında ve 1.1.2019 sonrasında yapılan gelir ve/veya gider kayıtları varsa, bu kayıtlar silinerek söz konusu defter iptal edilebilecektir. Elde edilen kazanç dikkate alındığında, bahse konu bölümde yer alan defterin hatalı olmadığı düşünülüyorsa, gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi ile iletişime geçilerek “gelir unsuru” bilgisinin düzeltilmesi sağlanmalıdır.

10.01.2019

Sisteme giriş yapıldığında, “Karşılama Ekranı”nda çıkan “Hatalı defteriniz bulunmuştur. Lütfen vergi dairesine başvurunuz.” uyarısının çözüme yönelik olarak çalışma yapılmaktadır. Söz konusu uyarı metni ile karşılaşan kullanıcıların bu aşamada vergi dairesine gitmesine gerek yoktur. Konuya ilişkin çalışmanın tamamlanmasının ardından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

07.01.2019

Defter-Beyan Sistemine 2019 yılı için ilk kez giriş yapıldığında mükelleflerin sicil kayıtlarında yer alan bilgileri ile başvurularında ya da Sistemdeki mevcut bilgiler kontrol edilmekte ve eğer bir eksiklik ya da hata var ise bu konuda bilgilendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda, sicil kayıtlarındaki gelir unsuru bilgisi (ticari kazanç, serbest meslek kazancı, basit usul ticari kazanç gibi) mevcut faaliyeti ile uyumlu olmayan (örneğin serbest meslek faaliyetinde bulunmasına rağmen sicil kayıtlarındaki gelir unsuru ticari kazanç olan), gelir unsurunun işe başlama tarihi eksik veya hatalı olan ya da sicil kayıtlarında gelir unsuru bilgisi olmayan mükelleflerle Sisteme giriş yaptıklarında uyarı mesajları paylaşılmaktadır. Söz konusu uyarı mesajları ile karşılaşan mükelleflerin vergi dairesi sicil servisinden bahse konu eksiklikleri ya da hataları düzelttirmeleri gerekmektedir. Bu işlem İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “İşlemlerim” menüsü altında yer alan “Dilekçe Bildirim İşlem Başlat/Diğer” seçeneği ile “Genel Amaçlı Dilekçe” aracılığıyla yapılabileceği gibi vergi dairesine gidilerek de yapılabilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar giriş yapılarak Sistem kullanılabilir.

02.01.2019

2019 Defter Yönetimi ve 2019 Karşılama Ekranları Kılavuzlarına https://defterbeyan.gov.tr/tr adresi Yardım ve Kılavuz bölümlerinden ulaşabilmektedir.
31.12.2018

Defter-Beyan Sisteminde 31.12.2018 Pazartesi günü saat:17:00 - 01.01.2019 Salı günü saat:13:00 arası bakım çalışması yapılacağından, bu zaman aralığında, Sisteme erişim sağlanamayacaktır.

31.12.2018

Defter işlemleri 1.1.2019'dan itibaren Sistem içerisinde sol menüde yer alan "Sistem Yönetimi" başlığı altında yer alan "Defter Yönetimi" menüsü üzerinden gerçekleştirilecektir. Söz konusu menüden kayıt işlemi yapılacak yıl ve defter seçilebilecektir.

31.12.2018

2018 yılında Sistemi kullanan serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile Sistemi 2019 yılından itibaren kullanmaya başlayacak işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mükelleflerin 1.1.2019'dan itibaren Sisteme ilk kez giriş yaptıklarında, defter ve sicil kayıtlarına ilişkin bilgileri kontrol edip onay vermeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgiler onaylanmadan Sistem kullanılamayacaktır.

31.12.2018

Defter-Beyan Sisteminde 26.12.2018 Çarşamba günü saat 18:00- 19:00 arası bakım çalışması yapılacağından, bu zaman aralığında, Sisteme erişim sağlanamayacaktır.

26.12.2018

“2018” takvim yılında "basit usule tabi mükellef" olarak Defter-Beyan Sistemini kullanan ve "2019" takvim yılında "işletme hesabı esasına göre tespit edilen ticari kazanç" ve/veya "serbest meslek kazancı" yönünden Sistemi kullanacak olanların, tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.

24.12.2018

Defter-Beyan Sistemini 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler” ile “noterler” ve “noterlik görevini ifa ile mükellef olanların” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr  internet adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecektir.

21.12.2018

“Bilanço usulüne” göre defter tutmakta iken, 1/1/2019 tarihinden itibaren “işletme hesabı esasına” göre defter tutmaya başlayacak olan mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir.

21.12.2018

“Bilanço usulüne” göre defter tutup aynı zamanda serbest meslek faaliyetinden dolayı “serbest meslek kazanç defteri” tutan mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir.

21.12.2018

“2018” takvim yılı içerisinde “işletme defteri”ne ilave olarak “envanter defteri” de tasdik ettiren mükelleflerin, “2019” takvim yılında Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir

21.12.2018

Ticari kazanç faaliyetinden dolayı “işletme hesabı esasına” göre defter tutan mükelleflerden sicil kayıtlarına göre “0001 (yıllık gelir vergisi)”, “0032 (gelir geçici vergi)”, “0003 (gelir vergisi stopaj-muhtasar)” vergi kodları bulunup “0015 (gerçek usulde KDV)” vergi kodu bulunmayanların Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir.

21.12.2018

“Basit usul ticari kazanç” faaliyetinin yanında, “gayrimenkul sermaye iradı”, “menkul sermaye iradı”, “ücret” ve “diğer kazanç ve iratlar”dan da gelir elde eden ve bu duruma bağlı olarak sicil kayıtlarında “0001 (yıllık gelir vergisi)” mükellefiyeti bulunan mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini kullanmaları için yapmaları gereken başvuru, gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi/malmüdürlüğü aracılığıyla yapılabilecektir.

21.12.2018

“2018” takvim yılında “işletme hesabı esasına” göre defter tutmakla birlikte “2019” takvim yılında “bilanço esasına” göre defter tutacak olan mükellefler, Sistem kapsamında yer almamaları nedeniyle, Defter-Beyan Sistemine başvuru yapmayacaklardır.

21.12.2018

“2018” takvim yılında “işletme hesabı esasına” göre defter tutan ve “2019” takvim yılında Defter-Beyan Sistemini kullanmak üzere başvuru yapan ancak başvuru yaptıktan sonra Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince “2019” takvim yılında “bilanço usulüne” göre defter tutacak olan mükellefler, gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurarak daha önce yaptıkları başvuruları iptal edebileceklerdir.

21.12.2018

“2018” takvim yılında Defter-Beyan Sistemini kullanan ve “2019” takvim yılında da bu Sistemi kullanmaya devam edecek olan mükelleflerin, tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur.

21.12.2018

Alt kullanıcı olarak tanımlanan personelin tüm mükellefler adına işlem yapabilmesi amacıyla geliştirilen "toplu yetkilendirme" özelliği kullanıma açılmıştır.

14.12.2018

Sistemi 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden alınmaya başlanmıştır.

06.12.2018

Sistemi 1/1/2019 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan “noterler” ve “noterlik görevini ifa eden mükelleflerin” başvuruları www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden alınmaya başlanmıştır.

06.12.2018

Kaydedilen gelir belgelerinin “tahsilat türü (kredi kartı, banka/nakit)” bilgisine “Gelir Listele” menüsünden ulaşılmasına ilişkin özellik kullanıma açılmıştır.

29.11.2018

Basit usule tabi mükelleflerin belge türü "Perakende Satış Fişi" olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
26.11.2018

"Taşıt Akaryakıt (GVK 40/5)" gider kayıt alt türü, "Taşıt Akaryakıt Giderleri (GVK 40/1- 40/5)" şeklinde revize edilmiştir.

20.11.2018

"Diğer hasılat" gelir kayıt tür seçeğine "yansıtma gelir" alt türü eklenmiştir.

20.11.2018

Defter-Beyan Sisteminin beta sürümü https://beta.defterbeyan.gov.tr/auth/login adresinden kullanıma açılmıştır. Mevcut durumda söz konusu sürümde, Sistemin mevcut özelliklerine ilave olarak, Sisteme 1/1/2019 tarihinde eklenecek “Sabit Kıymet Modülü” ile “alt türlerin seçilen belge türüne göre şekillenmesi” konuları yer almaktadır. Sistemin beta sürümüne, kullanıcılar tarafından önceden bilinmesi ve kullanılması amacıyla, ilerleyen süreçte de başka uygulama ve özelliklerin eklenmesine devam edilecektir. Beta sürümünde yapılan işlemlerin ve kayıtların gerçek kayıtlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

14.11.2018

Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine yönelik olarak mükelleflere bilgilendirme metinlerinin gösterilmesine başlanmıştır.

13.11.2018

Sisteme serbest meslek kazançlarına ilişkin olarak, “Sağlık ürünleri sarf malzemeleri alımları (diş protezi vb.) (GVK68/7)” ve “Hizmetli ve işçilerin GVK 27 nci maddede yazılı giyim giderleri (GVK 68/2)” gider alt türleri eklenmiştir.

13.11.2018

Serbest meslek kazançlarına ilişkin “Trafik kasko gideri (GVK68/5)” alt türü “Araç sigorta giderleri (zorunlu trafik, kasko vb.) (GVK68/5)” şeklinde revize edilmiştir.

13.11.2018

“Bireysel emeklilik ödemesi gideri GVK/40/9)” alt türü ile kayıt yapan mükelleflere, söz konusu alt türün hangi koşullar altında kullanılması gerektiğine yönelik bilgileri içeren bilgilendirme metinlerinin gösterilmesine başlanmıştır.

13.11.2018

Geçici Vergi Beyannamesinin “brüt kazanç dağılımı” bölümünde ve “serbest meslek kazançlarına ait bildirim” tablosunda yer alan “şube faaliyet kodları”na” ilişkin bilgilerin sicil kayıtlarından hareketle otomatik aktarımı mümkün hale getirilmiştir.

13.11.2018

“Basit usule tabi mükellef” statüsünden “serbest meslek kazanç defteri tutan mükellef” statüsüne geçiş yapan mükelleflerin bahse konu kazançlarına ilişkin işlemlerini Sistem içerisinde geçiş yaparak gerçekleştirmelerine yönelik özellik kullanıma açılmıştır.

13.11.2018

“Muhtasar” ile “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 031, 032, 041, 042, 043, 071, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 101, 102, 103, 141, 143, 145, 146, 147, 221, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 256, 258, 272, 281, 282, 283” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılmaktadır. 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılamayacaktır.

02.11.2018

Defter-Beyan Sistemi mobil uygulaması kullanıma açılmıştır. Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilir.

26.10.2018

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi amacıyla geliştirilen “sabit kıymet modülü ”nün “demo sürümü” https://sabitkiymet.defterbeyan.gov.tr/auth/login adresinden kullanıma açılmıştır. Söz konusu modül 1/1/2019 tarihine kadar deneme amaçlı olarak kullanılabilecek ve bu süreye kadar bu modüle yapılan kayıtların hukuki değeri olmayacaktır. Demo sürüme kaydedilen bilgiler Sistem tarafından 31/12/2018 tarihinde otomatik olarak silinecektir. Amortismana tabi iktisadi kıymetler 1/1/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak Sistemde yer alan “sabit kıymet modülü” üzerinden takip edilecektir.

24.10.2018

Basit usule tabi mükelleflerin "Gider Ekle" bölümündeki belge türlerine "e-Fatura" ve "e-Müstahsil Makbuzu", "Gelir Ekle" bölümündeki belge türlerine ise "e- Fatura" ve "e-Arşiv Fatura" belge türleri eklenmiştir.
23.10.2018

Alt kullanıcı olarak tanımlanan ve yetkilendirilen personelin hesap özeti, gelir ve gider listelerini “Pdf ve Excel” formatında doküman oluşturma imkanı kullanıma açılmıştır.

19.10.2018

Defter-Beyan Sistemine başvuru yapılmasından sonra meslek odası/ meslek mensubu değişikliği yapan mükelleflerin, Sisteme tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Meslek odası/ meslek mensubu Sisteme giriş yaparak üyesini/ müşterisini "Mükellef Yönetimi" bölümünden ekleyebilir.
17.10.2018

Gider kayıtlarının hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen “hızlı kayıt türleri” kullanıma açılmıştır.

17.10.2018

Basit usule tabi mükelleflerin belge türü "Z Raporu" olan kayıtlarının sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

17.10.2018

Geçici Vergi Beyannamesinin “İndirimler” tablosunda yer alan “türlerin” kar veya zarar durumlarına göre aktif veya pasif olmasına ilişkin geliştirme kullanıma açılmıştır.

01.10.2018

Geçici Vergi Beyannamesinin “Brüt Kazanç Dağılımı” bölümünde ve “Serbest Meslek Kazançlarına Ait Bildirim” tablosunda yer alan “faaliyet kodları”na ilişkin bilgilerin sicil kayıtlarından hareketle otomatik aktarımı sağlanmıştır.

01.10.2018

Geçici Vergi Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünde yer alan “Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı”nın gelir kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik aktarım sağlanmıştır. Bununla birlikte bahse konu “tevkifat tutarı”nda beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.

01.10.2018

Geçici Vergi Beyannamesinin “Ekler” bölümüne, “eğitim ve sağlık harcamaları”na ilişkin bilgilerin bir önceki dönem beyannameden otomatik aktarımı sağlanmıştır. İstenirse bu bilgiler üzerinde manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.

01.10.2018

T.C. Merkez Bankası döviz kurlarına ilişkin bilgiler, bilgi amaçlı olarak, Sisteme eklenmiştir.

01.10.2018

Basit usule tabi mükelleflerin 2018 yılının ilk 9 ayına ait gelir ve gider belgelerinin Sisteme kaydı için son tarih 31 Ekim 2018’dir
01.10.2018

Gelir ve gider kayıtları üzerinde istenilen şekilde filtreleme yapılabilmesi ve rapor alınabilmesi amacıyla geliştirilen “kişisel raporlama” mekanizması kullanıma açılmıştır.

28.09.2018

Sistemde yer alan kayıtlardan hareketle yapılan kontroller neticesinde, “301, 302” ve “303” stopaj tür kodu seçilerek yapılan kayıtlara ilişkin olarak tespit edilen hususlar hakkında ilgili mükelleflerle bilgilendirilme mesajları paylaşılmıştır.

28.09.2018

“Basit usul ticari kazanç” faaliyetinin yanında, “gayrimenkul sermaye iradı”, “menkul sermaye iradı”, “ücret” ve “diğer kazanç ve iratlar”dan da gelir elde eden mükelleflerden, www.defterbeyan.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapamayanların, gelir vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden başvuru yapması gerekmektedir.

28.09.2018

Basit usule tabi mükelleflerin belge türü "Gün Sonu Hasılatı" olan kayıtlarının Gelir Kayıt Alt Türünde “Hizmet Satış Alt Türleri”nin Sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Hizmet Satış Alt Türlerinin koduna sol menüde “Sistem Yönetimi” başlığı altında “Ayarlar” menüsüne tıklanarak ulaşılabilir.

28.09.2018

2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)” bölümünde “021, 022, 023, 031, 032, 041, 042, 043, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 147” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılacaktır. Söz konusu kayıtların beyannameye otomatik aktarımı için gider kayıtlarının “stopajlı alım vardır” seçeneği seçilmek suretiyle ve “uygun stopaj kodu” seçilerek yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.

25.09.2018

2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar için geçerli olmak üzere, “Muhtasar” ve “Muhtasar ve Prim Hizmet” beyannamelerinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünde “011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 031, 032, 041, 042, 043, 071, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 101, 102, 103, 141, 143, 145, 146, 147, 221, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 256, 258, 272, 281, 282, 283,” stopaj tür kodları ile beyan edilen tevkifata tabi işlemler 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren gider kayıtlarından hareketle beyannameye otomatik olarak aktarılacaktır. Söz konusu kayıtların beyannameye otomatik aktarımı için gider kayıtlarının “stopajlı alım vardır” seçeneği seçilmek suretiyle ve “uygun stopaj kodu” seçilerek yapılması gerekmektedir. 2018/10 aylık ve 2018/10-12 üç aylık vergilendirme dönemine ilişkin kayıtlar açısından bahse konu “stopaj tür” kodlarında beyanname üzerinden manuel (elle) değişiklik yapılamayacaktır.

25.09.2018

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine yapacakları başvuru için son tarih 30 Eylül 2018’dir. www.defterbeyan.gov.tr internet adresinden ya da gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinden başvuru yapılabilir.

24.09.2018

Sistemde yer alan kayıtlardan hareketle yapılan kontroller neticesinde, “zorunlu mesleki sorumluluk sigortası”, “basit usule tabi mükellefler açısından ‘doğrudan gider yazılan demirbaş’ ve ‘taşıt bakım onarım gideri’ ve ‘taşıt akaryakıt gideri’” ile “motorlu taşıtlar vergisi” türleri ile yapılan kayıtlara ilişkin olarak tespit edilen hususlar hakkında ilgili mükelleflerle bilgilendirilme mesajları paylaşılmıştır.

24.09.2018

Sisteme, serbest meslek kazancına ilişkin olarak “Temsil ve Ağırlama (GVK 68/1)” gider alt türü eklenmiştir.

24.09.2018

e-Serbest Meslek Makbuzu ile e-Arşiv Fatura bilgilerinin Sistem içerisinde “Mali Bilgilerim” başlığı altında görüntülenmesi sağlanmıştır. Bu bilgilerin sözleşme imzalanan mali müşavirler/meslek odaları tarafından görülebilmesi için mükelleflerin Sisteme giriş yaparak “Mali Bilgilerim” kısmından izin vermesi (yetkilendirme yapması) gerekmektedir.

21.09.2018

Muhasebe bilgileri başlığı altında gelir listele ve gider listele ekranlarında yer alan sütün başlıklarının, her sütuna ilişkin bilgilerin sıralanabilmesi özelliği kullanıma açılmıştır.

07.09.2018

“Muhtasar Beyanname" ile "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin ekler bölümüne “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (6.6.2018 Öncesi)” ve “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (6.6.2018 Sonrası)” ekleri eklenmiştir.

07.09.2018

011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 stopaj tür kodu ile “stopajlı alım vardır” seçeneği ile kaydedilen, damga vergisi kesintisine tabi ve tutarı “302-Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek bedeli, harcırah, tazminat” ödemeler tür koduna yansıyan gider kayıtlarının “muhtasar beyanname” ile “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi”ne otomatik aktarımı sağlanmıştır. Bununla birlikte beyanname yansıyan “302” koduna ilişkin tutar üzerinde manuel (elle) değişiklik yapılabilecektir.

07.09.2018

"Damga Vergisi Defteri"nde "açıklama" ve "adres" alanlarına bilgi girişi ihtiyarı hale getirilmiştir

04.09.2018

“Taslak olarak kaydedilen” beyannamelerin tamamının silinmesi sağlayan menü, “Beyannameler-İşlemler” kısmına eklenmiştir.

29.08.2018

Serbest Meslek Kazanç Defterinde "Mali Sorumluluk Sigorta" gideri, "Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigorta” şeklinde revize edildi.

29.08.2018

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter