Geri dön

TURİZM PAYI HESAPLAMA

 

Turizm Payı Düzenlemesinin Yer Aldığı

7183 Sayılı Kanun Yayımlandı.

15 Temmuz 2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, kapsama giren işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerden turizm payı alınacaktır.

Bu sirkülerimizde turizm payına ilişkin açıklamalara yer vermekteyiz.

1- Turizm payı oranları

Bu Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacaktır.

Turizm payı;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacaktır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

2- Turizm payının hesaplanması

Kanunda geçen ve yukarıda değinilen “net satış”lara; tekdüzen hesap planında yer alan ve 610. SATIŞTAN İADELER (-), 611. SATIŞ İSKONTOLARI (-), 612. DİĞER İNDİRİMLER (-) şeklinde bölümlenen "61. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)" hesap grubundaki değerlerin brüt satışlardan indirilmesiyle ulaşılmaktadır.

Örneğin 920.000 TL brüt satışı, 200.000 TL kira geliri ve 120.000 TL satış indirimi olan bir konaklama tesisi için turizm payı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

Net satışlar: 800.000 TL (920.000 TL Brüt Satışlar – 120.000 TL Satış İndirimleri)

Kira gelirleri: 200.000 TL

Turizm payının matrahı: 800.000 TL + 200.000 TL = 1.000.000 TL

Turizm payı oranı: 0,0075

Turizm payı tutarı: 1.000.000 TL X 0,0075 = 7.500 TL

3- Katkı payının beyanı ve ödemesi

Turizm payı, KDV mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24 üncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenecektir.

Turizm payına ilişkin bu Kanun 6 ncı maddesi ise 01/10/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre, turizm payı ödemeleri ilk olarak Kasım ayının 24 üncü günü sonuna kadar beyan edilecek ve aynı ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenecektir.

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacaktır.

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter