Geri

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA AÇILAN TÜRK LİRASI HESAPLARIN VADE SONUNDA DÖVİZE DÖNÜŞÜMÜNDE BANKA TARAFINDAN YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA UYGULANACAK BSMV ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

26.03.2022
 
 
 
 
TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA
 
DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA AÇILAN
 
TÜRK LİRASI HESAPLARIN VADE SONUNDA DÖVİZE DÖNÜŞÜMÜNDE
 
BANKA TARAFINDAN YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA UYGULANACAK
 
BSMV ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ
 
 
 
5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile banka ve sigorta muamele vergisi oranlarının belirlendiği 98/11591 sayılı Kararda değişiklik yapılarak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında uygulanacak BSMV oranı %0 olarak belirlenmiştir.  
 
Karar, 23 Mart 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28’inci maddesine göre banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.
 
Verginin oranı, Kanunun 33’üncü maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
 
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti %15 (binde iki) dir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde ikisidir.
 
Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir.
 
Maddenin verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, banka ve sigorta muamelelerine vergisi oranlarına ilişkin düzenleme yapılmış ve muhtelif tarihlerde bu oranlarda değişiklik yapılmıştır.
 
Son olarak 23 Mart 2022 tarihli ve 31787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının l’inci maddesi ile 98/11591 sayılı Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
 
"7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,"
 
Bu düzenleme sonucunda söz konusu Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında uygulanacak BSMV oranı %0 olmuştur.
 
98/11591 sayılı Kararın güncel hali aşağıdaki gibidir.
 
Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;
 
a) Bankalar arası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,
 
b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden %1,
 
c) (2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1
 
d) (2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,
 
e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde iki, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;
 
1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
 
2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
 
3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
 
4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
 
5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
 
6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,
 
7) (5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Yürürlük; 23.03.2022) ile eklenen bent) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları, f) (2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 29.06.2011) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1
 
g) (2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 29.06.2011) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,
 
h) Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden %5, olarak uygulanır.
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter