Geri

MÜKELLEFÇE VERİLEN DEĞİŞİKLİK BEYANI ÜZERİNE YAPILAN TARHİYAT SIRASINDA, VERGİ ASLINA BAĞLI CEZA KESİLİP KESİLMEYECEĞİ HK.

29.03.2022

 
 
 
MÜKELLEFÇE VERİLEN DEĞİŞİKLİK BEYANI ÜZERİNE
 
YAPILAN TARHİYAT SIRASINDA,
 
VERGİ ASLINA BAĞLI CEZA KESİLİP KESİLMEYECEĞİ HK. ÖZELGE
 
 
 
 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 11.12.2000

SAYI : B.07.0.GEL.0.60/6000-2213/58778

KONU : Mükellefçe verilen değişiklik beyanı üzerine yapılan tarhiyat sırasında, vergi aslına bağlı ceza kesilip kesilmeyeceği hk.

 

ANTALYA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

 

İLGİ : 15/11/2000 gün ve B.07.4.DEF.0.07.10/VRS.2000.6/4162-10119 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, .....'un 13/03/1994 tarihinde ölümü üzerine intikal eden mallar dolayısıyla veraset ilamı ile belirlenen mirasçılar tarafından kanuni süresinde verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesine göre gerekli tarh ve tahakkuk işlemlerinin yapıldığı, daha sonra muris tarafından düzenlediği anlaşılan vasiyetnamenin, lehine vasiyette bulunulan murisin eşi .....'un açtığı dava sonucunda 12/11/1997 tarihli mahkeme kararı ile tescili üzerine, adı geçen tarafından 12/06/2000 tarihinde verilen ek beyana göre gerekli veraset ve intikali vergisinin tarh edildiği, ancak olayda gecikme faizi uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Olayda, ..... tarafından sonradan yapılan beyan vasiyetnamenin kabul edilmesi üzerine mirasçıların miras hisselerinin değişmesi sonucu verilen değişiklik beyanıdır.

2000/1 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi İç Genelgesinde açıklandığı üzere, mükellefçe vergi dairesince beyana çağrı yapılmadan kendiliğinden beyanda bulunulduğundan olayda vergi ziyaı söz konusu değildir. Dolayısıyla, mükellefçe verilen değişiklik beyanı üzerine yapılan tarhiyat sırasında vergi aslına bağlı ceza kesilmeyeceği gibi, gecikme faizi de uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter