Geri

İTHALATÇI BİLGİ FORMU - Yasal Yükümlülük - Nasıl Doldurulur - Ekinde neler bulunmalıdır - Üretici İthalatçı Bilgi Formu

 

27.05.2023

 

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

 

 

İthalatçılar tarafından “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ”ler kapsamında “Kayıt Belgesi” yapılması gerekmektedir.

Başvuruların ofisten bilgisayar ortamına aktarılabilmesini teminen gereken şifre alma yöntemi ile istenilen bilgi ve belgelere http://www.ebirlik.org/ithalat/ internet sayfasından ulaşılabilecektir.

Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formu ile üretici ithalatçılar için üretici ithalatçı bilgi formu ilk başvuruda aranır.

Ayrıca, 01 Haziran 2017 tarihinden sonra tüm ithalatçılar için (tüzel kişi ithalatçılar, şahıs firmaları ve şahıslar)  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde yer alan “Yeminli Mali Müşavir Onaylı İthalatçı Bilgi Formu” aranacaktır.

Üretici ithalatçılar için ise üretici ithalatçı bilgi formu her bir üretici ithalatçı için 01 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılacak ilk başvuruda aranacak olup form ithalatçı tarafından kaşelenip imzalanacaktır (2013/9 sayılı Tebliğ kapsamındaki eşya için aranmayacaktır).

Yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranmaktadır.

Yenilenmesi gereken ithalatçı bilgi formu ile üretici ithalatçılar için üretici ithalatçı bilgi formu üzerindeki bilgiler http://ithalat.ebirlik.org/impws/app internet adresinden kaydedildikten sonra anılan belge asılları kayıt merkezlerine ibraz edilecektir.

İthalatçı bilgi formu üzerinde yer alan bilgilerin tam ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

Faks, email veya fotokopi ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

İçerik:                             

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin amacı; ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ekonomi Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Tebliğdeki ek-2’de yer alan listede gösterilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir “Kayıt Belgesi” düzenlenir.

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kayıt, ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur.

Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için ek-3'te yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz olarak kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir.

Başvuruların ofisten bilgisayar ortamına aktarılabilmesini teminen gereken şifre alma yöntemi ile istenilen bilgi ve belgelere http://www.ebirlik.org/ithalat/ internet sayfasından ulaşılabilecektir.

Kayıt belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname aslı aranacaktır. (İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formu ile üretici ithalatçılar için üretici ithalatçı bilgi formu ilk başvuruda aranır. Ayrıca, 01 Haziran 2018 tarihinden sonra tüm ithalatçılar için (tüzel kişi ithalatçılar, şahıs firmaları ve şahıslar) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde yer alan “Yeminli Mali Müşavir Onaylı İthalatçı Bilgi Formu” aranacaktır.

İthalatçı bilgi formunda 2017 yılı sütununda yer alan bilgilerden kesinleşmemiş olanlarına “kesinleşmemiştir” ifadesi yazılarak onaylanacaktır.

Üretici ithalatçılar için ise üretici ithalatçı bilgi formu her bir üretici ithalatçı için 01 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılacak ilk başvuruda aranacak olup form ithalatçı tarafından kaşelenip imzalanacaktır (2013/9 sayılı Tebliğ kapsamındaki eşya için aranmayacaktır).

İthalatçı bilgi formu ile üretici ithalatçılar için üretici ithalatçı bilgi formu üzerindeki bilgiler http://ithalat.ebirlik.org/impws/app internet adresinden kaydedildikten sonra anılan belge asılları kayıt merkezlerine ibraz edilecektir. İthalatçı bilgi formu üzerinde yer alan bilgilerin tam ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

Eklenecek Belgeler:

KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1. Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

2. Aşağıda yer alan yeminli mali müşavir onaylı “İthalatçı Bilgi Formu” ilk başvuruda aranır. İthalatçı Bilgi Formu, ayrıca her takvim yılının haziran ayının birinci gününden sonra yapılacak ilk başvuruda aranır.

3. Aşağıda gösterilen İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registration Form) her farklı ihracatçıdan yapılan ilk başvuruda aranır. İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılır. İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanır. İhracatçı Kayıt Formu 1 yıl süre ile geçerlidir.

Daha önce usulüne uygun onaylanarak kabul edilmiş olan İhracatçı Kayıt Formu ibraz etmiş beyan sahiplerinin müteakip yıldaki başvurularında, anılan formu http://www.ebirlik.org adresinde gösterilen usuller çerçevesinde doldurup göndermeleri halinde söz konusu İhracatçı Kayıt Formu, ilgili ülke makamlarının onayı aranmaksızın kabul edilebilir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından onaylanmış İhracatçı Kayıt Formu ve diğer her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

4. Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu (fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulur.)

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

 

ÜRETİCİ İTHALATÇI BİLGİ FORMU

 

 
 
*   *   *

 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter