Geri

2021 YILI HARÇ TUTARLARI

31.12.2020

 
2021 YILI
 
HARÇ TUTARLARI
 
 
 
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarına ilişkin 86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
 
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138’inci maddesinde,
 
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
 
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.
 
… Cumhurbaşkanı, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranı 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 521 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) ilan edilmiş bulunmaktadır.
 
492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanan 86 Seri No.lu Genel Tebliğ ile, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
 
Artırılan bu tutarlar 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
 
Bunun yanı sıra, 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.  
 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
 
Yeniden değerleme oranı uygulanmış 2021 yılı harçlarının yer aldığı Tebliğ Eki’ne aşağıda dosyadan ulaşılabilir.
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter