Geri

KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

13.02.2024

 
KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
 
 
 
 
10 Şubat 2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 50)’de aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır.
 
1. “Kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri), 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) 5/10 oranında KDV tevkifatı yapmakla sorumlu tutulmuştur.
 
2. 1 Mart 2024 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlem, KDV dahil bedeli 6.900 TL’yi aşmadığı takdirde, KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır. Bu tutar, izleyen yıllarda işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırına göre belirlenecektir.
 
3. Mahsuben İade Taleplerinde, vergi dairesinin eksik bulduğu hususların 30 gün içerisinde yerine getirilmemesi durumunda, 30 günden sonra uygulanan gecikme zammı, bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için uygulanmayacaktır.
 
4. 31 Aralık 2023 tarihinden 31 Aralık 2028 tarihine uzatılan geçici KDV istisnalarına ilişkin süre değişiklikleri, Tebliğe işlenmiştir.
 
5. 7491 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la yapılan değişiklikle, sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe, çekilmiş ayrıca; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştı. Tebliğde bu düzenlemeye ilişkin düzeltme değişiklikler yer almıştır.
 
Diğer taraftan 10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip beden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar değiştirilmiştir.
 
10 Şubat 2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 50)’de aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır.
 
1. “Kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) KDV tevkifatı yapmakla sorumlu tutuldu. Bu diğer hizmet alımlarında KDV tevkifatı oranı (5/10)’dur.
 
2. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlem, halen KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, KDV tevkifatına tabi tutulmamaktadır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılmamaktadır. 1 Mart 2024 tarihinden itibaren bu tutar, işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırı olarak değiştirilmiştir. Buna göre 1 Mart 2024 tarihinden itibaren 6.900 TL’ye kadar olan işlemlerde, kısmi tevkifat uygulaması yapılmayacaktır.
 
3. Mahsuben İade Taleplerinde İade vergi daireleri, gerekli kontrolleri yaparak, belgelerdeki muhteviyat eksikliklerinin tespiti halinde, eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirmekte, yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin vergi inceleme raporu, YMM Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilmekte ve bunlara gecikme zammı uygulanmamaktadır.
 
“30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanmaktadır.
Bu konuda uygulamada değişiklik yapılarak bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı uygulanmayacağı belirtilmiştir.
 
4. 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la yapılan değişiklikle, sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe, çekilmiş ayrıca; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştı. Tebliğde beyanname süre değişikliğine ilişkin düzeltme değişiklikler yer almıştır.
 
Tebliğde yer alan örnekler aşağıdaki gibidir.  
 
Örnek 1: (D) A.Ş. 8/1/2024 tarihinde 100.000 TL karşılığında ağaç ve orman ürünleri teslim almıştır. Şirket tarafından bu alımla ilgili olarak tevkif edilen 10.000 TL KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden 10.000 TL KDV’nin 23/2/2024 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu tutar mükellef tarafından Ocak/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
 
Örnek 2: (S) Ltd. Şti. (G) güvenlik şirketinden Temmuz/2024 ayı içerisinde özel güvenlik hizmeti satın almıştır. Bu hizmet alımı ile ilgili vergi (S) Ltd. Şti. tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmiş ve tahakkuk eden 50.000 TL KDV 28/8/2024 tarihinde ödenmiştir. (S) Ltd. Şti. tarafından süresinden sonra ödenen KDV, ödemenin yapıldığı tarihi kapsayan dönem olan Ağustos/2024 dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
 
Örnek 3: (D) Yapı İnşaat A.Ş. 24/4/2024 tarihindeki inşaat demiri alımı nedeniyle tevkif ettiği vergiye ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesini süresinden sonra 20/6/2024 tarihinde vermiş ve tahakkuk eden 125.000 TL KDV’nin 25.000 TL’sini 21/6/2024 tarihinde, kalan 100.000 TL’lik kısmını 2/7/2024 tarihinde ödemiştir. (D) Yapı İnşaat A.Ş. tarafından ödenen KDV’nin 25.000 TL’si Haziran/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde, 100.000 TL’si de Temmuz/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
 
Ayrıca 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk eden KDV’nin mükellefin iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkündür. Bu durumda iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş (mahsuben iade talepleri YMM Raporu sonucuna göre yerine getirilen iadelerde YMM Raporu dahil) ve hangi vergilendirme dönemine ilişkin tahakkuk eden 2 No.lu KDV Beyannamesinden kaynaklanan borca mahsubunun talep edildiğinin belirtilmiş olması gerekir. Söz konusu mahsup talebinin bu şekilde yapılmış olması halinde, mahsuba konu edilen KDV tutarının 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacağı dönem yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tespit edilir.
 
Örnek 4: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (Ö) A.Ş. 5/4/2024 tarihinde 200.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri teslim almıştır. Şirket, bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 20.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan etmiş ve tahakkuk eden KDV’nin önceki dönemlerde gerçekleşen ihracat teslimlerinden doğan KDV iade alacağından mahsubunu 23/5/2024 tarihinde talep etmiştir. Mükellefin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeleri eksiksiz ve tam olarak vermiş olması halinde, mahsuba konu edilen 20.000 TL KDV mükellef tarafından Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
 
Örnek 5: Demir-çelik alım satımı ile iştigal eden (G) A.Ş. 10/4/2024 tarihinde 1.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünü satmış olup alıcı tarafından 100.000 TL tevkifat uygulanmıştır. Mükellefin Nisan/2024 dönemine ilişkin indirilecek KDV tutarı ise 500.000 TL olup mükellef bu döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde toplam 120.000 TL iade beyan etmiştir.
 
Aynı mükellef 5/5/2024 tarihinde 2.000.000 TL karşılığında demir-çelik ürünleri satın almıştır. Mükellef, bu alımla ilgili olarak tevkif ettiği 200.000 TL KDV’yi 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan etmiş ve tahakkuk eden 200.000 TL KDV’nin 50.000 TL’sini 23/6/2024 tarihinde nakden ödemiştir. Mükellef tarafından ödenen 50.000 TL Mayıs/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
 
Ayrıca mükellef tarafından Nisan/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde yer alan iade beyanına yönelik standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgeler eksiksiz ve tam olarak 5/9/2024 tarihinde vergi dairesine verilmiş ve Mayıs/2024 dönemi 2 No.lu KDV Beyannamesinde tahakkuk eden KDV borcuyla gecikme zammına mahsubu talep edilmiştir. Mükellef tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve mahsuba konu edilen 100.000 TL KDV, mükellefin Eylül/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Mükellef, geri kalan 50.000 TL KDV borcunu ise 28/10/2024 tarihinde nakden ödemiştir. Mükellef tarafından nakden ödenen 50.000 TL Ekim/2024 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktı.
 
Diğer taraftan 10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri bakımından bu beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeniden düzenlenmiştir.
 
Bu çerçevede 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar değiştirilmiştir.
 
5. Aşağıda yer alan ve 31.12.2023 tarihinde sona ermesi öngörülen ancak 7491 sayılı Kanunla 31/12 /2028 tarihine kadar uzatılan Geçici KDV istisnalarına ilişkin olarak Tebliğde gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde verilen teslim ve hizmetler
 
3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret veya 3359 sayılı Kanun ile 652 sayılı Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde KDV istisnası,
 
Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri
 
Taşınmazların  Sosyal  Güvenlik  Kurumuna  Devir  ve  Teslimi  ile  Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri
 
MADDE 17- Bu Tebliğin;
 
a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri yayımını izleyen ayın başında,
 
b) Diğer  maddeleri  ise  yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter