Geri

2024 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

10.01.2024

 
2024 YILI 
 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
 
TUTARLARI
 
 
 
 
 
2024 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırıldı.
 
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1.70 TL olarak hesaplanacaktır.
 
Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 85 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
 
İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılacaktır.
 
Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak uygulanır.
 
İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. Buna göre 1. taksit Mart- Nisan - Mayıs ayı, 2. Taksit ise Kasım ayı sonuna kadar ödenir.
 
Verginin mükellefi, binaları kullananlardır.
 
Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi ile ilgili düzenleme, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44. maddesinde yer almaktadır. Bu maddede, konutlara ait çevre temizlik vergisinin su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisinin ise madde de yer alan tarifeye göre yıllık olarak hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Mükerrer 44. maddenin on birinci fıkrasında ayrıca, “Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46(elli sekiz virgül KIRK ALTI) olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
 
Yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yukarıda yer alan düzenlemelere göre tespit edilen 2024 yılı çevre temizlik vergisi tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2.mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 57 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.
 
Bu Tebliğde yer alan düzenlemelere göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları aşağıda gibidir.
 
1- Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
 
 
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL (2023 yılında 1,50 TL), diğer belediyelerde 1,70 TL (2023 yılında 1,10 TL) olarak hesaplanacaktır.  
 
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, Tebliğin izleyen bölümlerinde yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarları üzerinden tahakkuk ettirilecektir.  
 
Örneğin büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde, 2024 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tutarı tarifenin yedinci grubuna göre hesaplanacaktır.
 
2 -İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
 
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
 
İşyeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenmektedir.  
 
Buna göre 1. taksit Mart- Nisan - Mayıs ayı, 2. Taksit ise Kasım ayı sonuna kadar ödenir
 
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter