Geri

ŞEKER FABRİKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN OFİS, MİSAFİRHANE, LOJMANLAR VE FABRİKA GENEL ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE ÇAYCILIK, ODACILIK HİZMET İŞİNİN ŞİRKETİNİZCE YAPILACAĞINDAN BAHİSLE, SÖZ KONUSU İŞLEMİN KDV TEVKİFATINA TABİ OLUP OLMADIĞI

26.06.2023

 

ŞEKER FABRİKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

OFİS, MİSAFİRHANE, LOJMANLAR VE FABRİKA

GENEL ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE ÇAYCILIK, ODACILIK

HİZMET İŞİNİN ŞİRKETİNİZCE YAPILACAĞINDAN BAHİSLE,

SÖZ KONUSU İŞLEMİN

KDV TEVKİFATINA TABİ OLUP OLMADIĞI

 

T.C.
ARDAHAN VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı:    92862618-2015/3-2

Tarih:    26/05/2015


Sayı:     92862618-2015/3-2 26/05/2015
 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ….. Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğünün ofis, misafirhane, lojmanlar ve fabrika genel çevre temizliği ve çaycılık, odacılık hizmet işinin Şirketinizce yapılacağından bahisle, söz konusu işlemin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.
Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

(I/C-2.1.3.2.5.1.) bölümünde; “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

(I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünde ise; “Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmet alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.
Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

– Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

– Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.”
açıklamalarına yer verilmiştir

(I/C-2.1.3.2.10.) bölümünde; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.2.10) bölümünde ise; malzemesiz temizlik hizmetlerinin işgücü temin hizmetine ilişkin koşulları taşıması kaydıyla ilgili bölüm kapsamında değerlendirilerek (9/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırması gibi karineler göz önünde bulundurularak, bu hususların varlığında, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki işler dikkate alınacaktır.

Özelge talep formu ekinde yer alan 2014 Yılı Temizlik Hizmetleri Teknik Şartnamesi ve Hizmet Alımında Uygulanacak İdari Şartnamenin incelenmesinden; söz konusu işlemin Şirketiniz uhdesinde bulunan elamanlar tarafından yapılacağı, hizmet ifasının Genel Müdürlüğün İç Hizmetler Şefliği tarafından takip ve kontrol edileceği, yüklenici temsilcisinin elemanlarının İç Hizmetleri Şefinin direktifleri doğrultusunda çalıştırılacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,… Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğüne vermiş olduğunuz “malzemesiz temizlik hizmeti ile çaycılık ve odacılık hizmetleri” işlerinin, işgücü temin hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde personel çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler. Bu kapsamda, kısmi tevkifat uygulanacak işlemler arasında gösterilen “işgücü temin hizmeti” alımlarında, hizmeti alan tarafın, işlem bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 9/10'unu hizmet aldığı kurum ya da gerçek kişiye ödemeyip, sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutarak 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca mükellefe tevkif ettiği tutarı, 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile indirim konusu yapabilme imkanı verilmiştir.

Maliye Bakanlığı, KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de ya¬yımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde, tevkifat yapılacak kuruluşları, tevkifat uygulana¬cak işlemleri ve tevkifat oranlarını belirlemiştir. Tevkifat uygulaması ile vergi idaresi, vergi alacağından doğan sorumluluğu işlemi yapan taraflar arasında mükellef ve vergi sorumlusu olarak paylaştırmakta, bir yerde vergi alacağını emniyet altına almaktadır.                

Her ne kadar anılan tebliğde temin edilen işgücünün Katma Değer Vergisi açısından kısmi tevkifata tabi olduğu açıkça belirli olsa da, uygulamada bazı tereddütler ortaya çıkmıştır. 


KONU İLE İLGILI YASAL DÜZENLEMELER

KDV açısından sorumluluk uygulaması ilgili kanunun 9'uncu maddesinde açıklanmış ve aynı maddede Maliye Bakanlığı'na sorumluluk uygulamasının kapsamı bakımından yetki verilmiştir.                            

Maliye Bakanlığı, bu yetkiye dayanarak yayınladığı 89, 91, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri'nde, tevkifat uygulaması ile ilgili olarak "İşgücü Temin Hizmetlerinde Kısmi Tevkifat"  konusunu da içine alacak şekilde açıklamalara yer vermiştir. Vergi idaresi, bunun sonrasında yayınladığı 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği  ile 89, 91, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri'ni yürürlükten kaldırmıştır. Son olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile konuya ilişkin genel değerlendirmelere yer vermiştir.

Bu bağlamda, işgücü temin hizmeti alımında tevkifat uygulaması ile ilgili güncel açıklamalar KDV Uygulama Genel Tebliği'nde yer aldığından, bu yazıda yapılan açıklamaların dayanağı olarak da ilgili tebliğ esas alınmıştır. 

İŞGÜCÜ TEMININDE TEVKIFAT UYGULAYACAK ALICILAR

KDV Uygulama Genel Tebliği'nde hangi mükelleflerin işgücü temin hizmeti alımlarında KDV tevkifatı uygulayacağı açıklanmıştır:

Bu kapsamda aşağıda sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kendilerine işgücü hizmeti veren firmaların bu hizmeti karşılığı düzenlediği faturalarda gösterdikleri KDV için tevkifat uygulayacaklardır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
Döner sermayeli kuruluşlar,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
Bankalar,
Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
Kalkınma ve yatırım ajansları.

İŞGÜCÜ HIZMETI TEMININDE TEVKIFAT UYGULAMASI

3. maddede sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bizzat sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılmasının mümkün olduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi hususlar göz önünde bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir.

İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde, sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanır. Burada örnek vermek gerekirse A firması B firması ile temizlik işi için anlaşmıştır. B firması ise temizlik işinde kullanacağı işgücünü  C firmasından temin etmiştir. A firması ile B firması arasında düzenlenecek faturada tevkifat uygulanmayacak, B firması ile C firması arasında düzenlenecek faturada tevkifat uygulanacaktır.

Yine konuya ilişkin bazı örnekler aşağıda yer almaktadır.

Örnek 1: (A) hastanesi, hastane faaliyetleri kapsamındaki yazışma, veri girişi, hazırlama ve kontrol, hasta yardımcılığı, hasta karşılama ve yönlendirme, hasta taşıma, hasta danışmanlığı, tıbbi dokümantasyon, koli, kargo ve posta ayrım dağıtım, sekreterlik, tıbbi sekreterlik ve benzeri hizmetleri, doğrudan kendi elemanlarına (ücret akdi ile kendisine bağlı bulunan elemanlarına) yaptırmak yerine bu konuda faaliyet gösteren firmalardan almayı tercih etmiş ve (B) firması ile söz konusu hizmetlerin verilmesi hususunda anlaşmıştır.

(A) hastanesine verilen bu ve benzeri hizmetlerde kullanılan elemanların, esas itibariyle hastane yönetiminin bilfiil sevk ve idaresi altında çalışması gerektiğinden, (B) tarafından (A) ya fatura edilecek söz konusu işler, eleman temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve işleme ait KDV, (A) tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Örnek 2: Yapımcı (C), yapımcılığını üstlendiği bir sinema filminde rol alacak oyuncuları bir ajans aracılığıyla temin etmek amacıyla (D) Film Ajansı ile anlaşmıştır. (D), söz konusu oyuncuların bir kısmını kendisine hizmet akdi ile bağlı (bordrolu elemanı) olanlardan bir kısmını da kişisel başvuru yapan (bordrolu elemanı olmayan) oyunculardan seçmiş ve (C) ye göndermiştir.

(D) tarafından verilen söz konusu hizmet, (C) ye gönderilen oyuncuların kendi bordrolu çalışanı olup olmadığına bakılmaksızın, işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve (D) nin verdiği söz konusu hizmete ait bedel üzerinden hesaplanan KDV, (C) tarafından (%90) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Ancak, (D) nin kişisel başvuru yapanlar arasından göndermiş olduğu oyuncuların doğrudan (C) ile anlaşmaya varmış olmaları ve ödemelerini (C) den almaları halinde, bunlar için tevkifat uygulanmayacaktır. 

Öte yandan (D) nin, doğrudan kişisel başvurular üzerine anlaşmaya vardığı kişilerden (aralarında ücret akdi bulunmayanlardan) seçtiği oyunculara yapacağı ödemelerde de tevkifat uygulanmayacaktır. (D) nin, söz konusu oyuncuları başka bir ajanstan temin etmiş olması halinde, işgücü temin hizmeti kapsamında diğer ajansa yaptığı ödemeler üzerinden hesaplanacak KDV nin %90 ını tevkif etmesi ve sorumlu sıfatıyla beyan etmesi gerekecektir. 

Örnek 3: (T) Ticaret Odası, ihtiyacı olan araçları satın almak yerine kiralama yoluyla (K) Araç Kiralama A.Ş.’den temin etmiştir. Yapılan sözleşme gereğince araçları kullanacak şoförler de araçlarla birlikte (K) tarafından temin edilmiştir.

(K) nın şoförüyle birlikte vermiş olduğu araç kiralama hizmeti, temin edilen şoförün sevk ve idaresi (T) de olacağından, şoförle (T) arasında hizmet akdi olmaması kaydıyla, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve toplam bedel üzerinden hesaplanacak KDV,  (T) tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Ancak bu hizmetle ilgili olarak şoför teminine ilişkin bedelin, toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi kaydıyla, yalnızca şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılabilecektir.

Örnek 4: (F) inşaat firması, yapmakta olduğu inşaat işinde çalıştırılmak üzere iş makinesine ihtiyaç duymuş, (O) şirketinden operatörü ile birlikte iş makinesi kiralamıştır.

Bu işlemde, (O) firması tarafından operatörüyle birlikte verilen iş makinesi kiralama hizmeti, temin edilen operatörün sevk ve idaresi (F) de olacağından, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve toplam bedel üzerinden hesaplanacak KDV, (F) tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Ancak bu hizmetle ilgili olarak iş makinesi operatörü teminine ilişkin bedelin, toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi kaydıyla yalnızca iş makinesi operatörü teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılabilecektir.

Örnek 5:  (M) firması, işyeri merkezinin başka bir binaya taşınması için (N) firması ile sözleşme yapmış, (N) firması taşıma işini gerekli ekipmanla birlikte 6 eleman kullanarak yerine getirmiştir.

Bu işlemde işgücü temin hizmeti değil, bir taşıma hizmeti söz konusu olduğundan tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak (N) firması, taşıma işinde kullanacağı elemanları bir alt firma olan (P) firmasından temin etmişse, taşıma işinde kullanılacak elemanların sevk ve idaresi (N) firmasında olduğundan, söz konusu elemanların (P) firmasından teminine ait bedel üzerinden hesaplanan KDV, (N) firması tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Örnek 6:  Sağlık Bakanlığına bağlı (H) hastanesi laboratuar hizmetlerini (L) laboratuar firmasından temin etmektedir. (L) laboratuar firmasının personeli hastaneye ait laboratuarda doktorlar tarafından istenilen tahliller için kan, idrar vb. örnekleri almakta, gerekli analizleri, hastaneye ait cihazları kullanarak yapmakta ve sonuçları ilgili doktorlara bildirmektedirler.

Bu işlemde, söz konusu hizmet, hastane yönetiminin sevk, idare ve kontrolü altında verilebileceğinden "işgücü temin hizmeti" kapsamında değerlendirilerek hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (H) hastanesi tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Ancak, laboratuar hizmetinin hastane yönetiminin tahsis ettiği bir bölümde, (L) firmasının kendi araç ve gereçleri ile sunulması veya alınan örneklerin (L) firmasının hastane dışındaki işyerine götürülerek orada gerekli analizler yapıldıktan sonra sonuçların bildirilmesi şeklinde ifa edilmesi halinde, bir işgücü temin hizmetinden söz edilemeyeceğinden işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Örnek 7: Sağlık Bakanlığına bağlı (S) Hastanesi, tahlil edilmek üzere örnek alınması amacıyla hastaların veya hastanede alınan örneklerin dışarıdaki bir laboratuara götürülmesi işi için (Y) firması ile anlaşmış ve (Y) firmasından şoförü ile birlikte araç kiralamıştır.

(Y) nin vermiş olduğu şoförüyle birlikte araç kiralama hizmeti, temin edilen şoförün sevk ve idaresi (S) Hastanesinde olacağından, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve toplam bedel üzerinden hesaplanacak KDV, (S) tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Ancak bu hizmetle ilgili olarak şoför teminine ilişkin bedelin, toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi durumunda, yalnızca şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılabilecektir.

Örnek 8: (B) Belediyesi kendisine ait hayvan barınağındaki sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için (R)  firması ile anlaşmıştır.

Bu işlemde söz konusu hizmet, belediyenin sevk, idare ve kontrolü altında verilebileceğinden "işgücü temin hizmeti" kapsamında değerlendirilecek ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (B) Belediyesi tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır. 

Öte yandan, söz konusu hizmetin sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması vb. hizmetleri de kapsaması halinde, bu hizmetler, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2-b) bölümünde düzenlenen "temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri" kapsamında tevkifata tabi tutulacağından ayrıca işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.

Örnek 9:  Kamu kurumuna ait bir kreşin personel ihtiyacının (bakıcı anne, öğretmen ve hizmetli) karşılanması için (G) firması ile bir hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu hizmet kamu kurumunun sevk, idare ve kontrolü altında verilebileceğinden hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, "işgücü temin hizmeti" kapsamında ilgili kamu kurumu tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Örnek 10: (J) Ltd. Şti. idare binasının temizliği, personelin yemek yediği alakart lokantada servis hizmetlerinin yapılması, bulaşıkların yıkanması ve odacılık hizmetleri için (T) firması ile anlaşmış, (T) firması kendisine iş akdi ile bağlı 10 elemanını bu iş için (J) ye göndermiştir.

Bu işlemde, söz konusu hizmetler (J) firmasının sevk, idare ve kontrolü altında verilebileceğinden "işgücü temin hizmeti" kapsamında değerlendirilecek ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (J) tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

SONUÇ

KDV Kanunu’nun 9. Maddesi ile vergi alacağının güvenlik altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları ver¬ginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan tebliğlerle tam sorumluluk ve kısmi sorumluluk uygulamaları düzenlenmiştir. Tam sorumluluk uygulama¬sında KDV mükellefi tarafından ödenmesi gereken KDV’nin tamamı sorumlu sıfatıyla alıcı tarafından ilgili vergi dairesine ödenmekte, kısmi sorumluluk uygulamasında ise KDV’nin bir kısmını alıcı tarafından tevkifat yapılarak, diğer kısmının ise mükellef tarafından ilgili vergi dairesine ödenmektedir.

Buna göre, ilgili tebliğlerde kısmi tevkifat uygulanacak işlemler arasında gösterilen "işgücü temin hizmeti" alımlarında, hizmeti alan tarafın, işlem bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 9/10'unu alıcıya ödemeyip, sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutarak 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca mükellefe tevkif ettiği tutarı, 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile indirim konusu yapabilme imkanı sağlanmıştır.

Yapılan açıklamalar ışığında mükelleflerin satın aldıkları işgücü hizmetinin karşılığı olan bedel üzerinden tevkifat yapılıp yapılmaması konusunda mevzuatta yer alan şartların varlığı aranırken, mükelleflerin aralarında yapmış oldukları sözleşme ile bağlı kalınmamalı, işin gerçek mahiyeti araştırılarak alınan hizmetin niteliği belirlendikten sonra tevkifata tabi olup olmadığı belirlenmelidir. Bir kısım mükellefler satın aldıkları işgücüne istinaden hizmeti veren mükellefler ile imzaladıkları sözleşmelerde yer alan hükümleri öne sürerek, söz konusu alımın tevkifata tabi olmadığını savunmaktadır. Burada firmalar arasında yapılan sözleşmeden daha çok yapılan işin mahiyeti göz önünde tutulmalıdır.

 

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın

13.03.2007 Tarih ve B.07.1.GİB.4.42.16.02/KDV – 556 Sayılı Özelgesi

“Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin ……….Devlet Hastanesinde çalışan işçilerinizin sevk ve idaresinin hastane tarafından yapılması nedeniyle vermiş olduğunuz hizmetin ‘işgücü hizmeti temini’ kapsamında, 96 ve 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca %90 oranında katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.” 

Maliye Bakanlığı’nın

24.01.2006 Tarih ve GİB.4.34.17.01.9/866 Sayılı Özelgesi

“İşgücü hizmet temini kapsamında istihdam edilen satış ve pazarlama elemanları adına, ücret niteliğinde olmayan işle ilgili masrafların gider karşılığı müşterilere aynen yansıtılması işlemi esas itibariyle bir masraf aktarımı sayılmadığından, söz konusu bedel üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplanarak, tevkifata da tabi tutulması gerektiği. Şirketinizin bordro ve personel özlük işleri konusunda faaliyette bulunduğu, müşterilerinizden bazılarına doğrudan bordro servisi verilmekte olup, bazılarına ise özellikle satış ve pazarlama elemanı istihdam ederek, toplam hizmet bedelinin müşteriye fatura edildiği, ayrıca ilgili personel adına ödenen ücret niteliğinde olmayan işle ilgili masrafların gider karşılığı olarak müşterilere yansıtılması sırasında oluşan KDV’nin tevkifata tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Konu ile ilgili olarak dilekçeniz ekindeki …. A.Ş. ile aranızda yapılan ….. sözleşmesinden firmanız bordrosunda yer alan personelin ….’ın belirleyeceği zaman ve görev yerlerinde, …..’ın gözetim ve denetiminde çeşitli hizmetleri ifa etmek üzere görevlendirileceği anlaşılmıştır.

Buna göre, firmanızın bordrosunda kayıtlı işçilerin …. A.Ş.’nin belirleyeceği zaman ve görev yerlerinde çeşitli hizmetleri ifa etmek üzere görevlendirilmesi işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri kapsamında tevkifata tabi olup, tevkif edilen verginin …… A.Ş. tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, firmanız bordrosunda kayıtlı, …… A.Ş.’de çeşitli hizmetleri ifa etmek üzere görevlendirilen personel adına ödenen, ücret niteliğinde olmayan işle ilgili masrafların gider karşılığı müşterilerinize aynen yansıtılması işlemi esas itibariyle bir masraf aktarımı sayılmadığından, söz konusu bedel üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplanacak ve tevkifata da tabi olacaktır.”

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2008/16858 tarih ve B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-Muk.291 Sayılı  Özelgesi   

“96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde düzenlenen işgücü temin hizmeti, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılması halinde tevkifat kapsamına girmektedir.

Diğer taraftan, dilekçeniz eki aydınlatma armatürleri montajına ait sözleşmenin incelenmesinde; sözleşmenin konusunun şirketinize ait makine ve ekipman ile armatür metal parçalarının boyanması ile armatür montaj işlerine ilişkin hizmetler olduğu, söz konusu hizmetlerin şirketinizin gözetim ve denetiminde verileceği, çalıştırılacak personel sayısı, personelin ücret ve diğer sosyal haklarının firmanız tarafından belirleneceği, personel seçimi, alınması ve çıkartılmasında da tüm yetkilerin firmanızda olduğu görülmüştür.

Buna göre, şirketiniz ile taşeron firma arasında yapılan sözleşme kapsamındaki söz konusu işlerin taşeron firmanın bordrosunda kayıtlı elemanların firmanızın sevk ve idaresi altında çalıştırılmak suretiyle bizzat firmanız tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı  5.1. bölümü uyarınca hizmet bedeli üzerinden % 90 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.”

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın

B.07.1.GİB.4.06.17.01/KDV:2006-14009-01  Sayılı Özelgesi

“Bu itibarla; verilen hizmetin 96 ve 97 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerine göre işgücü hizmetlerinde tevkifat kapsamında değerlendirilebilmesi için katma değer vergisi mükelleflerinin; mal ve hizmet üretimlerini gerçekleştirebilmek amacıyla bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarda veya alt işverenlerde veya organizasyonlarda ücretli statüsünde çalışmakta olan hizmet erbabınca sağlanan işgücünü bir bedel ödeyerek satın alması, hizmet erbabının sevk ve idaresinin, çalışma şartlarının işgücü talep eden mükelleflerce belirlemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla; verilen tüm hizmet işlerinin işgücü olarak değerlendirilmemesi gerekmekte olup, dilekçeniz ekinde sunulan sözleşmenin tetkikinden;

Güvenlik elemanı temini yoluyla, çeşitli kurum, kuruluş ve işletmelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılacak elemanların sevk ve idarelerinin firmanıza ait olduğu anlaşılmış olup, 96 ve 97 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri kapsamında tevkifata tabi tutulmayacaktır.”

Maliye Bakanlığı’nın

14.02.2006 / 8557 Tarih Ve Sayılı Özelgesi

“İşgücü temin hizmeti alt işverenlerden temin edilen elemanların hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılması halinde tevkifat kapsamına girmektedir. İmalat işlerinde alt taşeronlara malzeme dâhil veya hariç olarak yaptırılan işlerin, montaj, imalat, tadil, onarım, tesisat vb. belirli bir hizmet olarak ortaya çıkması halinde, çalışanların alt taşeronların elemanları olması ve hizmetin, bu elemanların sevk ve idaresi bilfiil taşeronlarda olmak üzere meydana getirilmesi halinde “işgücü temin hizmeti” kapsamında tevkifat yapılmayacaktır

Ancak, alt taşeronlar hizmeti alan firmaya sadece eleman temin etmiş ve elemanlar hizmeti alan firmanın bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılarak yukarıdaki işler hizmeti alan firmanın kendisi tarafından bizzat gerçekleştirilmişse 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (5.1) bölümüne göre, % 90 oranında katma değer vergisi tevkifatı uygulanacaktır.

Öte yandan, yukarıda sayılan imalat işi ile ilgili hizmetlerin 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin, (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelere verilmesi halinde, bu hizmet bedellerine ilişkin katma değer vergisi üzerinden aynı Tebliğ’de belirtilen kapsam, usul, esas ve oranlar dikkate alınarak her hal ve takdirde tevkifat uygulanacağı tabiidir. “

İdare tarafından verilen özelgelerde görüleceği üzere, işgücü temin hizmetine ilişkin olarak tevkifat uygulamasının yapılıp yapılmayacağı hususundaki en önemli ölçüt; “işgücünün sevk, idare ve kontrolünün” kimde olduğudur.

İşgücü hizmetlerinin tevkifat kapsamında değerlendirilebilmesi için, katma değer vergisi mükelleflerinin ve 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin; mal ve hizmet üretimlerini gerçekleştirebilmek amacıyla bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlardan, alt işverenlerden veya organizasyonlardan temin ettikleri işgücünün sevk, idare ve kontrolünü ellerinde bulundurmaları gerekmektedir.

 

 

*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter