Geri

İSTİRAHAT RAPORU HALİNDE ÖDENEN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

28.04.2021
 
 
İSTİRAHAT RAPORU HALİNDE ÖDENEN
 
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN HESABINDA
 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 
 
 
 
 
Analık ve hastalık halinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki SGK’ ya bildirilen prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.
 
Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.
 
 
İŞ GÖRMEZLİK HALİNDE VERİLEN
 
ÖDENEKLERİN HASAPLAMA İŞLEMLERİ  
 
 
7316  sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkında  Kanun  İle  Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9'uncu maddesinde ” İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki 80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta  primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.” Hükmü düzenlenmiştir.
 
Buna göre, söz konusu Kanunun yürürlük tarihi olan 22/04/2021 tarihinden sonra analık ve hastalık halleri nedeniyle ödeneğe hak kazanılmış istirahat raporlarına ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında yeni hükümler uygulanacaktır. Bu hesaplamaya uygun örneklere aşağıda yer verilmiştir.
 
ÖRNEK 1 
 
19.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında hastalık nedeniyle istirahat raporu düzenlenen sigortalının iş göremezlik ödeneği aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
 
AYLAR GÜN KAZANÇ (TL)
 
2021-3 20 4.800
 
2021-2 10 2.400
 
2021-1 30 7.200
 
2020-12 10 1.920
 
2020-11 30 5.760
 
2020-10 30 5.760
 
2020-9 20 3.840
 
2020-8 30 5.760
 
2020-7 30 5.760
 
2020-6 30 5.760
 
2020-5 10 1.920
 
2020-4 30 5.760
 
Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 56.640  /  280  =   202,29 TL olacaktır.
 
ÖRNEK 2
 
AYLAR GÜN KAZANÇ (TL)
 
2021-3 30 5.700
2021-2 15 2.850
2021-1 10 1.900
 
Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 10.450/55 = 190 TL olacaktır.
 
ÖRNEK 3 
 
01.11.2020 tarihinde özel sektörde çalışmaya başlayan ve 01.04.2021 tarihinde analık doğum öncesi (32. Hafta) istirahatine ayrılan sigortalının son bir yılda bildirilen prim ödeme gün sayısı 150’dir. Sigortalının iş göremezliğinin başladığı tarihten önceki on iki ayda bildirilen kazanç bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.  
 
AYLAR GÜN KAZANÇ (TL)
 
2021-3 30 9.600
 
2021-2 30 9.600
 
2021-1 30 9.600
 
2020-12 30 8.500
 
2020-11 30 8.500
 
Bu sigortalının ödeneğe esas günlük kazancı 45.800 / 150  =  305,33 TL’dir.
 
Ancak, sigortalının son bir yıldaki gün sayısı 180 günden az olduğundan ve hesaplanan ödeneğe esas kazanç tutarı 2021 yılı prime esas kazanç altı sınırı olan 119,25 TL’nin iki katından (119,25 x 2=238,50) fazla olduğundan, ödeneğe esas günlük kazanç, 238,50 TL olarak esas alınacaktır.
 
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter