Geri

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GİB DUYURUSU

24.01.2021

 

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK

SÖZLEŞMESİ BİLGİ GİRİŞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri Başkanlığımız e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile söz konusu tebliğ ekinde yer alan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenlemeleri ve bu sözleşmelere ait bilgileri https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girmeleri gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre meslek mensupları, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini, TÜRMOB’un belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorundadırlar.

Yukarıda yer verilen düzenlemelerden anlaşılacağı üzere meslek mensuplarının, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri e-Beyanname Sistemine gönderebilmeleri için, müşterileri ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenlemeleri gerekmekte ayrıca hizmet sözleşmesine ilişkin bilgilerin Birliğin belirlediği e-Birlik Sistemine; Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine ait bilgilerin ise internet vergi dairesine girilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, gerek e-Birlik Sistemine bilgi girişi yapılan hizmet sözleşmesi, gerekse Başkanlığımız sistemine bilgi girişi yapılan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgilerinin uyumlu olması büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle, Başkanlığımızca 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren, https://intvd.gib.gov.tr/ adresinden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişi esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgileri online olarak, e-Birlik Sisteminde bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edilecektir. Başkanlığımız sistemlerine bilgi girişi yapılan hizmet sözleşmesine ilişkin bilgilerin, e-Birlik Sisteminde doğrulamasının yapılamaması durumunda Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi girişine izin verilmeyecektir.

Bu sebeple, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan meslek mensuplarının Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişinde mağduriyet yaşamamaları için öncelikle e-Birlik Sistemine hizmet sözleşmelerine ilişkin bilgilerin girişini yapmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter