Geri

2020 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR

2020 YILINDA UYGULANACAK
 
EMLAK VERGİSİNE
 
ESAS DEĞERLER ARTTIRILMIŞTIR
 
 
2020 yılına ait  emlak vergisine esas  değerler yeniden değerleme oranın yarısı nispetinde artırılmıştır.
 
27.12.2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer)sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 76 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanununu Genel Tebliğinde 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.  
 
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.
 
29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bina, 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.
 
1319 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33’üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.  
 
Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
 
2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
 
2019 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2020 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2019 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2020 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
 
I- 2019 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2020 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı
Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (on bir virgül yirmi dokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
 
ÖRNEK 1- Mükellef (A) Kırşehir ili, Kaman Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2013 yılında satın almıştır. 2019 yılı emlak vergi değeri 130.000,00 TL olan meskenin 2020 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
1 Meskenin 2019 yılına ait emlak vergi değeri 130.000,00 TL
2 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%22,58/2) 11,29%
3 Meskenin 2020 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 144.677,00 TL
4 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 144.000,00 TL

 

II- 2020 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

Mükellefiyeti 2020 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (on bir virgül yirmi dokuz) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır

ÖRNEK 2- Mükellef (B) 2019 yılında Eskişehir ili, Sivrihisar Belediyesi sınırları içinde 1100 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 80,00 TL’dir.

2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,865, 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı ise %11,29 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2020 yılında başlayacak bu mükellefin 2019 yılında satın aldığı arsanın 2020 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 80,00 TL
2 2019  yılına  ait  asgari  ölçüde  arsa  ve  arazi  metrekare  birim  değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) 11,87%
3 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1x2)] 89,49 TL
4 2020  yılına  ait  asgari  ölçüde  arsa  ve  arazi  metrekare  birim  değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) 11,29%
5 2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3+(3x4)] 99,59
6 Arsanın yüzölçümü 1.100 m2
7 Arsanın 2020 yılı vergi değeri (5x6) 109.549,00 TL
8 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 109.000,00 TL

ÖRNEK 3- Mükellef (C) Ankara ili, Mamak Belediyesi sınırları içinde yer alan 500 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2009 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2019 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 140 m2’dir. Bu işyeri için 2020 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.436,85 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 760,00 TL’dir.

2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,865, 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %11,29 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2020 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2020 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)  

 

1 İnşaatın  türü  ve  sınıfına  göre  2020  yılına  ait  uygulanacak  bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1436,85 TL
2 Binanın dıştan dışa yüzölçümü 140 m2
3 Binanın maliyet bedeli (1x2) 201.159,00 TL
4 2018  yılından  itibaren  uygulanmak  üzere  takdir  komisyonunca  2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 760,00 TL
5 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) 11,87%
6 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4+(4x5)] 850,17 TL
7 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) 11,29%
8 2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [6+(6x7)] 946,15 TL
9 Arsanın yüzölçümü 500 m2
10 Arsanın vergi değeri (8x9) 473.075,00 TL
11 Binanın 2020 yılı vergi değeri (3+10) 674.234,00 TL
12 Bin  liraya  kadar  olan  kesirler  dikkate  alınmayacağından  verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 674.000,00 TL

III-EMLAK VERGİSİ ORANLARI

Emlak vergisi oranları aşağıdaki gibidir.

                   

B.Şehir Belediyesi sınırları dışındaki yerlerde

B.Şehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde %100 artışlı

Diğer Binalarda

Binde 2

Binde 4

Meskenlerde

Binde 1

Binde 2

Arazilerde

Binde 1

Binde 2

Arsalarda

Binde 3

Binde 6

IV-VERGİ ÖDEME SÜRESİ

1319 sayılı Yasanın 30’uncu maddesine göre, emlak vergisi aşağıda belirtilen tarihlerde iki taksitte ödenmektedir.

Her yıl 2 taksit halinde ödenir.

1.Taksit 31 Mayıs

2.Taksit 30 Kasım tarihine kadar ödenmelidir.

EMLAK VERGİSİNİ NASIL ÖDEYEBİLİRSİNİZ ?

Emlak Vergisi ödemeleri ilgili gayrimenkulün bağlı olduğu BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hesaplarına yapılmaktadır.  İnternet Üzerinden ödeme alan belediyelerde ise ilgili belediyenin Web sitesinden Kredi Kartı sistemi ile ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca PTT  ve İnternet Bankacılığı sisteminden HAVALE yöntemi ile de VERGİ ÖDEMESİ yapabilirsiniz.

ÖDENMEYEN VERGİLERİN CEZASI NEDİR ?

Emlak Vergisinde Ödenmeyen Vergilerde, ödenmeyen her ay için Gecikme Cezası hesaplanır. Vergi Aslı ile hesaplanan Gecikme Zammı birlikte ödenmek zorundadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter