Geri

7491 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

10.01.2024

 
7491 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 
 
 
7491 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA, vergi kanunlarında değişiklik yapıldı.
 
Ticari kazanç matrahının belirlenmesine yönelik GVK’nın 40’nci maddesinde değişiklik yapılarak ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere tanınan binde beşlik götürü gider uygulaması kaldırıldı.  
 
28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.
 
Haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebilmesine ve elektronik ortamda düzenlenecek haciz zaptına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. (Madde 4)
 
Devlete ait olan borçlara karşılık taşınmazların satın alınmasına imkan veren 31.12.2023 tarihinde sona erecek düzenlemenin süresi 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır. (Madde 5)
Üzerine kayıtlı konuta sahip olanların kullandıkları konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar BSMV istisnası kapsamı dışına çıkarılmıştır. (Madde 6)
Gerçek kişilerce internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetlere kazanç istisnası getirilmiştir. (Madde 7)
GVK 22’nci maddede değişiklik yapılarak gerçek kişilerce ödenmiş sermayesinin en az %50 sine sahip oldukları yurt dışındaki kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı ülkeye getirilmesi koşuluyla istisna tutulmuştur. (Madde 8)
 
Ticari kazanç matrahının belirlenmesine yönelik GVK’nın 40’nci maddesinde değişiklik yapılarak ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere tanınan binde beşlik götürü gider uygulaması kaldırılmıştır. (Madde 9)
 
Yurt dışına verilen hizmetlerden elde edilen kazançların beyanname üzerinde indirim olarak dikkate alınabilecek kısmı %50’den %80’e çıkarılmış; ayrıca indirimden yararlanılabilmesi kazancın Türkiye’ye transfer edilmesi şartına bağlanmıştır. (Madde 10)
 
Yıllara sari inşaat ve onarım işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden gerçekleştirilen stopaj oranının belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı yetkileri genişletilmiştir. (Madde 11)
 
Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatına ilişkin Cumhurbaşkanı yetkileri genişletilmiştir. (Madde 12)
 
Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesine ve beyanına ilişkin 2023 yılı sonunda  sona  ermekte  olan  düzenlemenin  süresi  2028  yılı  sonuna  kadar  uzatılmış; Cumhurbaşkanına tevkifat oranlarını belirleme ve uygulamanın süresini uzatma yetkisi verilmiştir. (Madde 13) 
 
Ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için tanınan ve 31.12.2023 tarihinde sona erecek gelir ve kurumlar vergisi istisnasının süresi 31.12.2028 e kadar uzatılarak; Cumhurbaşkanına maddenin uygulama süresini beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. (Madde 14)
 
GİB Sisteminde yer alan bilgilerin paylaşılması karşılığında ücret alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. (Madde 15)
 
Münhasıran imalat sanayiinde ya da Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere iktisap edilen yeni makina ve teçhizatlar ile teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmasını sağlayan düzenlemenin süresi 1 yıl uzatılmıştır. (Madde 16)
 
Finansal kurum ve kuruluşların 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapacakları enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar veya zararların kazancın tespitinde dikkate alınmamasına yönelik düzenlemede bulunulmuştur. (Madde 17)
 
Yalnızca ülkeye döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar yönünden damga vergisi istisnası sağlanması amacıyla düzenlemede bulunulmuştur. (Madde 20)
 
İhalenin iptal edilmesi hâlinde, iptal edilen ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin de hükmünden yararlanılmayan kısmının iadesine imkan veren düzenleme yapılmıştır. (Madde 21)
 
İdarenin kusurundan kaynaklı hataların düzeltilmesinde ticaret sicilinde yapılan düzeltmelerin harçtan istisna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. (Madde 22)
 
İdarenin kusurundan kaynaklı hataların re’sen düzeltilmesinde tapu kayıtlarının tashihlerin tapu harcından istisna tutulmasına yönelik düzenlemede bulunulmuştur. (Madde 23)
 
492 sayılı Harçlar Kanunun 98 inci, 102 nci ve 107 nci maddelerinde yer alan yola elverişlilik belgesinin adı liman çıkış belgesi olarak değiştirilmiştir. (Madde 24)
 
492 sayılı Kanunda yalnızca ülkeye döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar yönünden harç istisnası sağlanması amacıyla düzenleme yapılmıştır. (Madde 25)
 
Denizcilik mevzuatında yer alan düzenlemelere paralel olarak 492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (7) sayılı tarifede düzenlemeler yapılmıştır. (Madde 26)
 
Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüğü ruhsatnameleri yıllık harca tabi tutulmakta, tarife değiştirilerek bağlama kütüğüne kaydedilen söz konusu araçlara verilecek ruhsatnamelerden alınacak harçlar yeniden belirlenmiştir. (Madde 27)
 
Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştır. (Madde 30)
 
Cumhurbaşkanına iade hakkını kısmen veya tamamen kaldırma veya yeniden koyma ve bu şekilde iade hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirleme konusunda yetki verilmiştir. (Madde 31)
 
Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe çekilmiştir. (Madde 32)
 
Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe çekilmiştir. (Madde 33)
 
Bazı projelerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen mal teslimi ve hizmet ifalarına tanınan KDV istisnasının süresi 31.12.2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.  (Madde 34)
 
Ulaştırma ve Alt Yapı Harcamalarına yönelik KDV istisnasının süresi 31/12/2023 tarihinden 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır. (Madde 35)
 
Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna ve bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devir ve teslimine yönelik 31.12.2023 tarihine kadar tanınmış olan KDV İstisnasının süresi 31.12.2028 e kadar uzatılmıştır. (Madde 36)
 
Motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları adi sözleşmelere istinaden, ÖTV aranmaksızın işlem tesis edilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. (Madde 43)
 
Serbest bölgelere yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında ÖTV’den istisna olmadığına ilişkin düzenleme yapılmıştır. (Madde 44)
 
Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları için IV sayılı tarifeye göre hesaplanan ÖTV’nin 253 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 253Türk Lirası vergi alınmasına ilişkin düzelmenin süresi 2033 yılı sonuna kadar uzatılmakta ve 253 TL’nin her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. (Madde 45)
 
Gelir İdaresi Başkanlığına beyanname, bildirim veya form verme veya ödeme sürelerinin son gününü kanunî süresinden itibaren 15 günü geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi verilmiştir. (Madde 50)
 
Katılım bankalarının ortağı olduğu ve katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun her türlü finansman için kefalet vermek amacıyla kurulan Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketine kurumlar vergisi muafiyeti getirilmiştir. (Madde 57)
 
Yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olunması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması şartıyla, yurtdışı iştirak kazançlarının istisna tutulmasına ilişkin diğer şartlara bakılmaksızın kazancın %50’sinin istisna tutulmasına yönelik düzenlemede bulunulmuştur. (Madde 58)
 
Yurtdışına verilen hizmetlerden elde edilen kazancın %50 sinin kurumlar vergi beyannamesi üzerinde indirim olarak dikkate alınabilmesi için kazancın tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi şartı getirilmiş ve indirim olarak dikkate alınabilecek tutar kazancın %80 ine yükseltilmiştir. (Madde 59)
 
Cumhurbaşkanının yıllara sari inşaat ve onarım işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranının belirlenmesine ilişkin yetkileri genişletilmiştir. (Madde 60)
 
Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisinin 5 puan indirimli olarak uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. (Madde 62)
 
Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30/6/2024 tarihine kadar uzatılmıştır. (Madde 63)
 
Kurum ve kuruluşların tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamının üst sınırı %83 'den %93 'e arttırılmıştır. (Madde 64)
 
Çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31.12.2025 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmıştır. (Madde 65)
 
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN teklifi ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:
 
1) Haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. (Madde 4)
 
Haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebilmesine ve elektronik ortamda düzenlenecek haciz zaptına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
 
2) Devlete ait olan borçlara karşılık taşınmazların satın alınmasına imkan veren 31.12.2023 tarihinde sona erecek düzenlemenin süresi 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır. (Madde 5)
 
Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen diğer mükelleflerin, Devlete ait olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olanların bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin satın alınmasına imkan veren ve 31/12/2023 tarihinde sona erecek olan 6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2028 tarihine uzatılmıştır.
 
3) Üzerine kayıtlı konuta sahip olanların kullandıkları konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar BSMV istisnası kapsam dışına çıkarılmıştır (Madde 6). Üzerine kayıtlı konuta sahip olanların kullandıkları konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar BSMV istisnası kapsamı dışına çıkarılmıştır. (Madde 6.)
 
6802 sayılı gider vergileri Kanunu’nun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikler ile aşağıdaki konularda değişiklik yapılmıştır.
 
4) Üzerine kayıtlı konuta sahip olanların kullandıkları konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar BSMV istisnası kapsamı dışına çıkarılmış,
 
5) Konusu kredi işlemlerine ilişkin yapılan sigortalar dolayısıyla lehe alınan paralar da istisna kapsamı dışına çıkarılmıştır.
 
6) Gerçek kişilerce internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetlere kazanç istisnası getirilmiştir (Madde 7).
 
14.10.2021 tarihinde Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer madde 20/B maddesinde düzenlenen kazanç istisnasının kapsamı genişletilmiştir.
 
Düzenleme ile İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.
 
Özellikle internet üzerinden gerçekleşen video, ses, görüntü paylaşımlarından elde edilen gelirlerin kayıt altına alınması ve fakat istisna edilmesi, kayıt dışılığın engellenmesi ve bu platformlardan elde edilen gelirlerin muhasebeleştirilebilmesinin önünü açması bakımından önem taşımaktadır.
 
Madde, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
7) Gerçek kişilerce ödenmiş sermayesinin en az %50 sine sahip oldukları yurt dışındaki kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı ülkeye getirilmesi koşuluyla istisna tutulmaktadır
(Madde 8).
 
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı, bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50’sine sahip olunması ve kâr payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
8) İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere tanınan binde beşlik götürü gider uygulaması kaldırılmıştır (Madde 9).
İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflere, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla götürü olarak gider yazabilmelerine imkan veren düzenlemeye son verilmiştir.
 
Maddenin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
9) Yurt dışına verilen hizmetlerden elde edilen kazançların beyanname üzerinde indirim olarak dikkate alınabilecek kısmı %50’den %80’e çıkarılarak; ayrıca indirimden yararlanılabilmesi kazancın Türkiye’ye transfer edilmesi şartına bağlanmıştır (Madde 10).
 
Değişiklik öncesi yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların %50'si belirli koşullarda mükellefler tarafından beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilmekteydi.
 
Yapılan değişiklik düzenlemesi ile kazançların beyanname üzerinde indirim olarak dikkate alınabilecek kısmı %50’den %80’e çıkarılmış ve indirimden yararlanılabilmesi kazancın Türkiye’ye transfer edilmesi şartına bağlanmıştır.  
 
Düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
10) Yıllara sari inşaat ve onarım işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden gerçekleştirilen stopaj oranının belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı yetkileri genişletilmiştir
(Madde 11).
 
Cumhurbaşkanının yıllara sari inşaat ve onarım işlerini yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının oranını belirlemesine ilişkin yetkileri artırılmıştır.
 
Değişiklik düzenlemesi ile Cumhurbaşkanı ödenen istihkak bedellerinden, işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev'ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte, farklı oranlar tespit edebilecektir. Halen yıllara sari inşaat işlerinde % 5 stopaj uygulanmaktadır.
 
11) Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatına ilişkin Cumhurbaşkanı yetkileri genişletilmiştir (Madde 12).
 
Yapılan düzenleme ile yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden Gelir Vergisi
 
Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte %40'a kadar artırmaya ve geçici 67 nci maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası aracı, ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı %40'a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
 
12) Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesine ve beyanına ilişkin düzenlemenin süresi 2028 yılı sonuna kadar uzatılarak; Cumhurbaşkanına tevkifat oranlarını belirleme ve uygulamanın süresini uzatma yetkisi verilmiştir (Madde 13).
 
Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulamanın süresinin 31/12/2023 tarihi itibarıyla sona erecek olması nedeniyle, maddenin uygulama süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Ayrıca, Cumhurbaşkanına maddenin uygulama süresini beş yıla kadar uzatma ve tevkifat oranlarını artırma ve azaltma yetkisi verilmiştir.  
 
13) Ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için tanınan ve 31.12.2023 tarihinde sona erecek gelir ve kurumlar vergisi istisnasının süresi 31.12.2028 e kadar uzatılmış ve Cumhurbaşkanına maddenin uygulama süresini beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir (Madde 14).
 
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için gelir ve kurumlar vergisi açısından varolan ve 31/12/2023 tarihi itibarıyla sona erecek olan istisnanın uygulama süresi 31 /l 2/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Ayrıca, Cumhurbaşkanına maddenin uygulama süresini beş yıla kadar uzatma yetkisi, Hazine ve Maliye Bakanlığına bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.
 
14) GİB Sisteminde yer alan bilgilerin paylaşılması karşılığında katılma payı alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır (Madde 15).
Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve 213 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıtlar karşılığında katılma payı alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
Madde 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
 
 
*   *   *
 
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter