Geri

OCAK 2019 AYI KDV BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

" OCAK 2019 AYI
 
KDV BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİ
 
HAKKINDA AÇIKLAMA "
 
 
"Ocak 2019 ayından itibaren 1 No.lu KDV beyannamesinin indirimler tablosunda değişiklik yapıldı. 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kaldırılırken, bu satır yerine 108, 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendi. İndirimler tablosundaki bu yeni kodlar aşağıdaki gibi belirlendi."
 
108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV
 
109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV
 
110 - İthalde Ödenen KDV
 
Gelir İdaresi Başkanlığının e-Beyanname hizmetini verdiği internet sayfasında (https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html) 1.2.2019 tarihinde yaptığı duyuruda “1 No.lu KDV Beyannamesinin "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırının Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırıldığını ve bu satır yerine 108 - 109 ve 110 numaralı olarak üç ayrı yeni satırın eklendiğini, "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve bu tablonun yeni oluşturulacak satırların (108, 109, 110 no.lu satırlar) toplamını içerecek şekilde beyan edileceğini” ve indirimler tablosundaki yeni kodların beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacağını belirtilmiştir.
 
108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV
 
Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.
 
109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV
 
Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır. 
 
110 - İthalde Ödenen KDV
 
İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 
 
Söz konusu duyuru metninin 109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ile ilgili bölümüyle yer verilen açıklamalarda sadece KISMİ TEVKİFAT kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin tevkifatı yapan mükellefler tarafından bu satırda indirim konusu yapılacağı belirtilmiş, ancak TAM TEVKİFAT kapsamındaki işlemler için bir belirlemede bulunulmamıştır. Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinde Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat olmak üzere iki tür tevkifat müessesesi bulunmakta olup, gerek kısmi tevkifat işlemlerinde gerekse tam tevkifat işlemlerinde alıcı tarafından tevkif edilen KDV (tam tevkifat işlemlerinde KDV’nin tamamı) alıcı tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmekte ve beyanın yapıldığı aya ait 1 no.lu KDV beyannamesinde ise indirim konusu yapılmaktadır.
 
Bu çerçevede 109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ile ilgili yer verilen açıklamalar arasında tam tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV’nin de eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
 
 
Ayrıca, yapılan duyuru metni çerçevesinde, muhasebe hesaplarında kullanılmakta olan 191-İNDİRİLECEK KDV ve 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR ana hesapları altında gerekli alt muavin hesapların tanımlanması özellikle bu muavin hesaplar yoluyla KDV beyannamelerinde (1 ve 2 no.lu) ilgili satırların kolaylıkla ve doğru bir şekilde doldurulabilmesi açısından önem arz etmektedir.
 
Saygılarımızla.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter