Geri

TAPU HARCI İLE KONUT, MOBİLYA, TAŞIT, MOTOSİKLET TESLİMLERİNDE KDV VE ÖTV İNDİRİMİ UYGULAMASINDA SÜRE UZATIMI

" TAPU HARCI İLE KONUT,
 
MOBİLYA, TAŞIT, MOTOSİKLET TESLİMLERİNDE
 
KDV VE ÖTV İNDİRİMİ
 
UYGULAMASINDA SÜRE UZATIMI "
 
 
20/03/2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halen uygulanmakta olan aşağıdaki vergi indirimlerinde süre uzatımına gidilmiştir.
 
- Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
- Konut ve işyeri (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
- Mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
- Tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde uygulanan KDV oran indiriminin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600 cm³’ü geçmeyip özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayan binek otomobillerinin ÖTV oranlarında uygulanan indirimin süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı mallar (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
- Yakıt motorlu olan; motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan benzeri tekerlekli taşıtlardan motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler ile aynı taşıtlardan elektrik motorlu olup motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler için uygulanan %0 ÖTV oranı uygulamasının süresi 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
21/03/2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/03/2019 tarihli ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tapu harcı ile konut, mobilya, taşıt, motosiklet teslimlerinde KDV ve ÖTV indirimi uygulamasında süre uzatımı yapıldı.
 
Söz konusu Karar ile yapılan süre uzatımları aşağıdaki gibidir.
 
I-) Tapu harcına ilişkin düzenleme
 
31/10/2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, 31/03/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak alınacaktı.
 
843 Sayılı Kararın 1’inci maddesi ile söz konusu süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.  
 
Buna göre söz konusu madde aşağıdaki gibi olmuştur:
 
“20-a) yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (31 Aralık 2019 tarihine kadar) Binde 15,”
 
2-) Konut Teslimlerinde İndirimli KDV Oranı Uygulaması
 
Konut ve işyerleri teslimlerinde KDV Uygulaması 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan konutlar ile işyerlerinin1 (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8’e indirilmiş, daha sonra yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu konutlar için %8 KDV oranı uygulaması 31/3/2019 tarihine kadar uzatılmıştı.
 
843 Sayılı Kararın 2’nci maddesi ile söz konusu süre 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.  
 
Buna göre konut ve işyeri teslimlerinde KDV uygulaması aşağıdaki gibi olmuştur:
 
(6) (2017/9759 sayılı Kararnamenin 22’nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 03/02/2017) (I) sayılı listenin 11’ inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;
 
(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;
 
1 (2018/11750 sayılı Kararname ile değişmeden önceki ibare. Yürürlük: 18/5/2018)konutların Bu ibare, “konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Dolayısıyla, konutlar için yürürlük tarihi 5/5/2018; işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için yürürlük tarihi 18/5/2018 tarihidir.
 
a) Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı (%8),
 
b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) (31/12/2019 tarihine kadar (%8), uygulanır.
 
ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;
 
a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)
 
b) İki  bin  Türk  Lirasının  üzerinde  olan  konutların  tesliminde  bu  maddenin  birinci
 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) (31/12/2019 tarihine kadar %8), uygulanır.  
 
Öte yanda işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde de KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.
 
3-) Mobilya Teslimlerinde KDV İndirimi
 
843 Sayılı Kararın 3’üncü maddesi ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmemektedir.

4-) Bazı Taşıt Teslimlerinde KDV İndirimi

Daha önce 31/03/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmişti.

843 Sayılı Kararın 3’üncü maddesi ile söz konusu süre 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla.

 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter