Geri

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) - OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) 'NE ÖDENEN TUTARLARIN GİDERLEŞTİRİLMESİ - KDV ORANI - TEVSİK - MUHASEBELEŞTİRME

05.03.2020

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS)

OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ (OGS) 'NE

ÖDENEN TUTARLARIN GİDERLEŞTİRİLMESİ

KDV ORANI - TEVSİK - MUHASEBELEŞTİRME

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı    :  64597866-125.08-9661

Konu  :  HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİNE (HGS) ÖDENEN TUTARLARIN KVK VE KDV İNDİRİMİ

İlgi     :  20.07.2017 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekleri incelenmiş olup  şirketiniz tarafından bazı müşterilerinizin aktifinde kayıtlı araçlarına köprü, otoyol ve tünel olmak üzere HGS ürününün geçerli olduğu geçişlerde kullanmaları için şirketiniz tarafından temin edilen HGS cihazlarının geçiş ücretlerinin PTT tarafından yetkilendirilen bankalara ödendiği ve söz konusu tutarların müşterilerinize fatura düzenlemek suretiyle yansıtıldığı bir sistem kuracağınızı belirterek,

-HGS bedellerinin bankaya ödenmesi karşılığında temin ettiğiniz ödeme dekontuna istinaden ilgili tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı,

-Ödenen tutara ilişkin olarak indirilecek KDV nin iç yüzde yöntemi ile hesaplanarak ilgili döneme ait KDV beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı,

-Yap-işlet-devret yöntemi ile işletilen köprü ve otoyollarda KDV oranı %8, diğerlerinde %18 olduğundan, ödenen tutarlar üzerinden iç yüzde yöntemi ile %8-%18 oranında KDV hesaplanarak KDV beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı,

-Yap-işlet-devret yöntemi ile işletilen köprü ve otoyollardan geçen müşterilerinize yansıtacağınız geçiş bedelleri için düzenleyeceğiniz faturada uygulanacak olan KDV oranının %8 olarak mı, %18 olarak mı hesaplanacağı, hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış olup söz konusu kayıtların 229 uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Mezkur Kanunun 253 üncü maddesinde ise, Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanların, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, mükellefler tarafından yapılan HGS ödemelerinde Bankalar tarafından düzenlenen dekontların tevsik edici belge olarak kullanılması Bakanlığımızca kabul edilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Kurum kazancının safi tutarının tespit edilmesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi yanında Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bir giderin, kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve Vergi Usul Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, bazı müşterilerinizin aktifinde yer alan ve şirketiniz faaliyetlerinde kullanılmayan araçlara ilişkin olarak ödenen HGS bedellerinin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, müşterilerinizin araçlarına ait olan ve şirketinizce ödenen HGS bedellerinin müşterilerinize yansıtılması amacıyla şirketinizce düzenlenen faturada yer alan tutarı kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate almanız durumunda, müşterilerinize yansıtılan söz konusu tutarların kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi mümkündür.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-20/4 maddesinde, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği,

-29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin indirilebileceği,

-29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

-30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirilemeyeceği,

-34/2 nci maddesinde ise katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün 30 uncu sırasında, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerin geçiş ücretlerinde %8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz ile PTT arasında imzalanan Kurumsal Filo Yönetimi Projesi Protokolünde Şirketinizce HGS ürünlerinin satışlarının ne şekilde yapılacağına dair esasların belirlendiği, anılan protokolün 5/b maddesinde, Şirketinizin PTT'den aldığı HGS ürünlerini en fazla 1 TL komisyon ile satabileceği, 8/c maddesinde ise PTT'nin Şirketiniz HGS ürünleri ile ücretlendirme noktalarından yapılan Hızlı Geçiş Sistemi Bilgisayar Merkezinden geçiş tutarı üzerinden %2 (KDV Hariç) oranında Şirketinizden komisyon alacağı anlaşılmaktadır.

            Buna göre;

-Müşterilerinizin araçlarına ait HGS bedellerinin müşterilerinize yansıtılması amacıyla düzenlenen faturalarda köprü geçiş hizmetleri dikkate alınarak (yap-işlet-devret yöntemi ile işletilen köprüler ve denizaltı karayolu tünelleri için %8, diğerleri için %18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

-Yansıtılan tutarlar dışında bir bedel tahsil edilmesi halinde ise söz konusu bedel üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanacaktır.

-Müşterilerinizin araçlarına ait HGS bedellerinin müşterilerinize yansıtılması amacıyla sunduğunuz hizmet karşılığı ödenen HGS bedellerine ilişkin KDV tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda işletilmekte olan Boğaz köprüleri ve otoyollarda hızlı ve rahat geçiş sağlamak üzere OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) ve HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) olmak üzere iki sistem uygulanmaktadır. Mükellefler, anlaşmalı bankalara başvurarak ödeme yapmak suretiyle bu sistemlerden yararlanmaktadırlar. Bu şekilde yapılan ödemeler banka dekontu ile belgelendirilmektedir.

Aşağıda, mükelleflerin boğaz köprüleri ve otoyollarda geçiş için OGS ve HGS sistemlerinden yararlanmak üzere anlaşmalı bankalara ödedikleri tutarların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ve KDV’sinin indirilip indirilemeyeceği konusu incelenecek, bu konudaki kişisel görüşlerimiz belirtilecektir.

II- BANKALARA ÖDENEN OGS VE HGS ÜCRETLERİNİN GİDER KAYDI VE KDV İNDİRİMİ

A- OGS VE HGS ÜCRETLERİNİN GVK VE KVK YÖNÜNDEN GİDER KAYDEDİLİP

KAYDEDİLEMEYECEĞİ

GVK’nın 40/1. maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın safi tutarının tespitinde dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.  Öte yandan, 5520 sayılı KVK’nın 6. maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, işletme aktifinde kayıtlı olan veya işletmeye dahil bulunan taşıtların boğaz köprüleri ve otoyollardan geçişi için ödenen OGS ve HGS ücretleri prensip olarak genel gider mahiyetinde olup, ticari veya safi kurum kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabilecektir. İşletmenin faaliyet çeşidine göre, söz konusu ücretler bazı durumlarda pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak da dikkate alınabilmektedir.

B- BANKALARA ÖDENEN OGS VE HGS ÜCRETLERİNİN NE ŞEKİLDE

BELGELENDİRİLECEĞİ

Bilindiği üzere, VUK’un 227. maddesine göre, mükelleflerin bu Kanun’da aksine hüküm olmadıkça bu Kanun’a göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtlarını bu Kanun’da sayılan fatura veya fatura yerine geçen belgeler (serbest meslek makbuzu, ücretlere ait kayıt ve vesikalar ile diğer evrak ve vesikalar) ile tevsik etmeleri gerekmektedir. OGS ve HGS ücretleri için bankalarca düzenlenen dekontlar VUK’da sayılan fatura veya fatura yerine geçen belgeler arasında yer almamaktadır.

Ancak, Maliye Bakanlığı 243 ve 246 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri ile hesap bildirim cetvelleri ve dekontların fatura veya benzeri olarak kabul edileceği açıklanmıştır.

Bu açıklamalara göre, işletme aktifinde kayıtlı olan veya işletmeye dahil bulunan taşıtların boğaz köprüleri ve otoyollardan geçişi için ödenen OGS ve HGS ücretleri, 243 ve 246 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalara uygun olarak bankalarca düzenlenen dekont ve hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilebilir.

C- OGS VE HGS ÜCRETLERİNDE YER ALAN KDV’NİN İNDİRİMİ

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 20/4. maddesinde, “belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedelinin KDV dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği” hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 9 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde, “belli bir tarifeye göre tespit edilen işlerde, fiyatı ilgili müessese veya Devlet tarafından önceden belirlenen mal teslimi ve hizmet ifalarında nihai perakende satış fiyatının KDV dahil edilerek belirlenmesinin mümkün bulunduğu,” 22 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde ise, “tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işler ile özel matrah şekillerine tabi mal ve hizmetlere ait KDV’nin iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanıp indirim konusu yapılabildiğinden, bu mal ve hizmetlere ilişkin fatura ve benzeri vesikalarda KDV’nin ayrıca gösterilmeyeceği, vergi dahil tek tutar olarak ifade edileceği” belirtilmiştir.

Bu açıklamalara göre, OGS ve HGS ücretleri KDV Kanunu’nun 20/4. maddesine göre KDV dahil olarak belirlendiğinden, bu ücretler içindeki KDV’nin geçiş yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın banka dekontu veya hesap bildirim cetvellerinin yasal defterlere kaydedildiği dönemde iç yüzde yöntemiyle (vergili bedel x vergi oran / 100 + vergi oranı) ayrılarak, Kanun’un 29 ve 34. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir. Tarifeye dahil olan ve indirilecek nitelikte bulunan bu KDV’nin, Kanun’un 58. maddesine göre GVK ve KVK yönünden gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili olarak verilen bir Özelge’de de,

“Bilindiği üzere, 243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetkiye istinaden bankalar tarafından düzenlenen dekontlar bu kanun uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Bankaların yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin olarak anılan tebliğde yer alan açıklamalara uygun olarak düzenlemek zorunda oldukları dekontlar, fatura yerine geçen belge olarak 01.01.1996 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılmıştır.

Bu itibarla, köprü ve otobanlardan … ile geçişlerde …… Bankası’nca “köprü tahsil” açıklamalı dekont düzenlenmesi ve bu belgenin gider belgesi olarak kullanılması gerekmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, köprü ve otobanlardan …… ile geçişlerde kullanılmak üzere …….’na yatırılan paralar karşılığında düzenlenen dekontlarda yazılı bedellerin gider olarak indirilmesi ve bu belgeler üzerinde hesaplanan katma değer vergisinin de Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.” şeklinde idari görüş bildirilmiştir.

 III- SONUÇ

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, bankalara ödenen OGS ve HGS ücretlerinin bankalarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvellerine dayanılarak yasal defterlere gider olarak intikal ettirilmesi ve bu ücretler içerisindeki KDV’nin iç yüzde yöntemiyle ayrılarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Gider yazma veya KDV indirimi açısından dekont veya hesap bildirim cetvelinin yasal defterlere kaydedilmesi yeterli olup, araçların geçiş yapıp yapmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Ayrıca, tarifeye dahil olan ve indirilecek nitelikte bulunan bu KDV’nin, Kanun’un 58. maddesine göre GVK ve KVK yönünden gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

 

TARİFELİ İŞLER İLE BEDELİN

BİLETLE TAHSİL EDİLDİĞİ HALLERDE MATRAH


3065 sayılı Kanunun (20/4)’üncü maddesinde, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli KDV dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez hükmüne yer verilmiştir.

Bu hallerde, tarife veya bilet bedeli üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır. Hesaplanan KDV ise tarife veya bilet üzerinde ayrıca gösterilmez ancak tarife veya bilet üzerinde bedele KDV’nin dahil olduğu belirtilir. Böyle bir belirleme olmaması halinde, belirtilen tutar üzerinden KDV ayrıca hesaplanır.

Perakende satış safhasına kadar olan imalatçı veya toptancı safhalarındaki teslimlerde, vergi dahil perakende satış fiyatları dikkate alınmaksızın teslim karşılığında tahakkuk ettirilen gerçek bedeller üzerinden KDV hesaplanır. Bu malların perakende satışını yapanlar, vergi dahil olarak önceden tespit edilen fiyatlar üzerinden satış yaparak ayrıca KDV hesaplamazlar. Ancak vergili satış bedeline iç yüzde oranı uygulamak suretiyle bedele dahil KDV’yi tespit ederek ayırırlar. Bu şekilde hesaplanan KDV’den mal alımları sırasında ve sair suretle ödenen katma değer vergilerinin indirilebileceği tabiidir. 

MALİYE İDARESİNİN VE KARAYOLLARI GENEL
 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN (KGM) GÖRÜŞÜ
 

KGM tarafından bir soruya verilen cevap aşağıdaki gibidir.
 

SORU         

OGS-KGS Geçiş ücretleri KDV oranı var mıdır? KDV iadesi almak için banka dekontları kullanılabilir mi

CEVAP 

Katma Değer Vergisi Kanunun 1/3-g maddesi gereği Otoyol ve Boğaz Köprüleri Geçiş ücretlerine %18 oranında KDV dahil edilmiştir. OGS ve KGS kullanıcıları banka dekontunda gösterilen bedele iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle bulunacak Katma Değer Vergisi tutarı, mükellefler tarafından vergi indirimi yapılabilir. Bu vergi otoyol geçişine muhatap mükellefler tarafından, OGS ve KGS bedelleri ödenip alınan dekontlar, yıl geçmemek şartı ile kanuni defterlere kayıt edildiği dönemde( geçiş yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın) indirim konusu yapılabilecektir."

İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.29. 2560 sayılı ve 07.05.2003 tarihli mukteza

İlgi dilekçenizde, şirketiniz tarafından … ücreti olarak …. Bankası'na otomatik geçiş sistemi hesabına para yatırıldığı, yatırılan bu paralara ait dekontu muhasebe kayıtlarına işlediğinde mi KDV ayrılacağı, yoksa …. Bankası'nın …. hesap ekstresindeki araçların geçtiği tarihlerde mi KDV ayrılacağı konusunda tarafımızdan görüş sorulmaktadır.

Benzer bir konuda Bakanlık Makamı'ndan alınan 14.01.2003 tarih, 1707 sayılı yazıda; "Bilindiği üzere, 07.09.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetkiye istinaden bankalar tarafından düzenlenen dekontlar bu kanun uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Bankaların yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin olarak anılan tebliğde yer alan açıklamalara uygun olarak düzenlemek zorunda oldukları dekontlar, fatura yerine geçen belge olarak 01.01.1996 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılmıştır.

Bu itibarla, köprü ve otobanlardan ….. ile geçişlerde .… Bankası'nca "köprü tahsil" açıklamalı dekont düzenlenmesi ve bu belgenin gider belgesi olarak kullanılması gerekmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, köprü ve otobanlardan …. ile geçişlerde kullanılmak üzere ….'na yatırılan paralar karşılığında düzenlenen dekontlarda yazılı bedellerin gider olarak indirilmesi ve bu belgeler üzerinde hesaplanan katma değer vergisinin de Katma Değer vergisi Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır."    denilmektedir.

Buna göre, şirketiniz tarafından ….. için … Bankası Şubesi'ne yatırılan bedelin banka dekontunda KDV dahil tahsil edilmiş olması halinde banka dekontun düzenlendiği dönemde iç yüzde uygulanmak suretiyle KDV'nin indirim konusu yapılması gerekmektedir."


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.55/5529-655/1707 14.01.2003

İSTANBUL VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü) İliniz yükümlülerinden Serbest Muhasebeci-Maİi Müşavir ........ tarafından verilen bila tarih dilekçenin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilindiği üzere, 07.09.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetkiye istinaden bankalar tarafından düzenlenen dekontlar bu kanun uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Bankaların yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin olarak anılan tebliğde yer alan açıklamalara uygun olarak düzenlemek zorunda oldukları dekontlar, fatura yerine geçen belge olarak 01.01.1996 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılmıştır.

Bu itibarla, köprü ve otobanlardan Otomatik Ödeme Sistemi (OGS) ile geçişlerde Ziraat Bankasınca "köprü tahsil" açıklamalı dekont düzenlenmesi ve bu belgenin gider belgesi olarak kullanılması gerekmektedir;

Bu açıklamalar çerçevesinde, köprü ve otobanlardan OGS ile geçişlerde kullanılmak üzere Ziraat Bankasına yatırılan paralar karşılığında düzenlenen dekontlarda yazılı bedellerin gider olarak indirilmesi ve bu belgeler üzerinde hesaplanan katma değer vergisinin de Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesi" uyarınca indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve yukarıdaki açıklamalarımızın başvuru sahibine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.”


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/34-189 15/08/2012

Konu : KGS ve OGS otoyol geçiş ücretlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve ödenen bedellerin KDV iade taleplerinde yüklenim tablosunda gösterilip gösterilemeyeceği

İlgide kayıtlı dilekçenizde, makine ve yedek parça imalatı faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, aktifinize kayıtlı araçları otoyol ve köprü geçişi için KGS ve OGS sistemine kaydettirdiğiniz, ödemelerin banka kanalı ile ve nakit olarak yapıldığı belirtilerek, araç başına ödenen KGS ve OGS bedellerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile ödenen bu bedellerin KDV iade taleplerinde yüklenim tablosunda gösterilip gösterilemeyeceği hususunda bilgi talep edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup bu Kanunun 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gayrisafi kazançtan indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, aktifinize kayıtlı araçların otoyol ve köprü geçişleri dolayısıyla makina ve yedek parça imalatı faaliyeti ile iştigal eden şirketiniz tarafından ödenmiş olan KGS ve OGS bedellerinin, kurum kazancının elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması kaydıyla safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği, 34 üncü maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği, 53 üncü maddesinde de bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade edeceği, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirketinizin aktifinde kayıtlı araçların otoyol ve köprü geçişleri dolayısıyla ödemiş olduğunuz KGS ve OGS bedellerinin, kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan açık bir illiyet bağının bulunması kaydıyla safi kurum kazancından indirimi mümkün bulunduğundan, bu bedellere ait KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter