Geri

FATURA DÜZENLEMEDE 7 (YEDİ) GÜNLÜK AZAMİ SÜRE NASIL HESAPLANIR

15.03.2020

 

FATURA DÜZENLEMEDE 7 (YEDİ) GÜNLÜK

AZAMİ SÜRE NASIL HESAPLANIR?

 

Faturanın düzenlenmesi sırasında uyulacak hususlara Vergi Usul Kanununun “Fatura nizamı” başlıklı 231 nci maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı fıkrasına göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Yukarıdaki bent hükmü 04.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenmiştir. Dolayısıyla Kanunun ilk halinde faturanın düzenlenmesi belli bir süreye bağlı tutulmamıştır. 1985 yılında yapılan değişiklik ile fatura düzenleme için azami 10 (on) günlük süre öngörülmüş iken bu süre, 5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere “ 7 (yedi) güne” indirilmiştir.

Yukarıdaki düzenlemeye göre mükellefler, mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin işlemlere ait faturayı azami 7 gün içinde düzenlemek zorundadır. Peki, 7 günlük sürenin hesabı nasıl yapılacaktır? İşlemin gerçekleştiği gün dikkate alınacak mı, yoksa sürenin hesabı takip eden günden itibaren mi başlayacaktır?

Bu konuda müracaat edilmesi gereken düzenleme, VUK’un “Sürelerin Hesaplanması” başlıklı 18 inci maddesidir. Maddeye göre, süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.

Yukarıdaki düzenlemeye göre, fatura düzenleme için öngörülmüş 7 (yedi) günlük azami sınırın hesabında faturanın düzenlenmesi gereken gün hesaba katılmayacak, takip eden günden itibaren yedinci günün mesai saati bitimine kadar fatura düzenlenebilecektir.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 08.07.2014 tarihli ve 64597866-105[231-2014]-104 sayılı özelgesinde benzer şekilde görüş vermiştir:

“Mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle 7 günlük sürenin hesabının, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekmektedir.” 

Örnek 1:

10 Ocak 2018 tarihinde fatura kesilmesini gerektirecek mal teslimi veya hizmet ifası gerçekleştiğini varsayalım. Mükellef faturayı işlemin gerçekleştiği günde düzenleyebileceği gibi, 17 Ocak 2018 gününün mesai saati bitimine kadar da tanzim edebilecektir. Faturanın bu tarihten sonra düzenlenmesi durumunda, usulsüzlük cezasına muhatap olması söz konusudur.

Örnek 2:

18.10.2017 tarihinde düzenlenen sevk irsaliyesi mal teslim edilmiştir. Teslim edilen mallara ilişkin faturanın en geç 25.10.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmesi gerekmektedir.

Mükellefler, VUK’ta yer alan fatura düzenlenmesine ilişkin düzenlemelere uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, faturada düzenleme için öngörülmüş süre sınırına riayet konusunda hassasiyet gösterilmesi, muhtemel cezai müeyyidelere muhatap olmamak açısından önem arz etmektedir.

e-Fatura ve e-arşiv Faturalarının Düzenlenmesinde 7 Günlük Süre

e-fatura ve e-arşiv faturaların düzenlenmesinde de 7 günlük süre aynen geçerlidir. Bu faturaların 7 günlük süreden sonra düzenlenmesi durumunun Vergi İdaresince tespiti ve bu tespite dayanarak ceza uygulama imkan ve ihtimali daha yüksektir.

Bu nedenle sistemin 7 günden daha eski tarih için e-fatura veya e-arşiv fatura düzenlenmesine imkan vermesi, VUK açısından fatura düzenlemedeki sürelerle ilgili düzenlemelere aykırılık oluşmadığı ve bu aykırılıkların cezalandırılmayacağı anlamına gelmemektedir. 

Yedi Günlük Fatura Düzenleme Süresi Geçirilirse Ne Olur?

VUK 231/1-5 maddesine göre “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” Bu durumda hiç düzenlenmemiş sayılan faturaya VUK 353/1 uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır. 

VUK 353/1’e göre; “Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240(513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020’dan itibaren 350 TL) Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000(513 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2020’dan itibaren 180.000 TL) Türk lirasını geçemez.”

Yukarıdaki düzenlemeye göre, yedi günlük süreden sonra düzenlendiği için hiç düzenlenmemiş sayılan fatura için 2020 yılında 350 TL’den az olmamak üzere fatura tutarının %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı    :  64597866-105[231-2014]-104

Tarih   :  08.07.2014

Konu   :  Vergi Usul Kanununda gün olarak belirlenen sürelerin hesabı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin sevk irsaliyesine ilişkin faturayı düzenlerken Vergi Usul Kanununun 231/5 maddesindeki hüküm gereğince "azami 7 gün"  hesabında mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştiği gün dahil edilmek suretiyle mi, yoksa dahil edilmeden mi hesaplama yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak, tanımlanmış, 231 inci maddenin 5 inci bendinde; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Anılan Kanunun 231 inci maddesinin 5 inci bendindeki "azami"  ifadesi ile faturanın mutlaka bu süre içerisinde düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

            Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler uyarınca, mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle 7 günlük sürenin hesabının,  malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekmektedir.

            Buna göre; örneğin 17/5/2014 tarihinde düzenlenen sevk irsaliyesi ile teslim edilen mallara ilişkin faturanın 24/5/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmesi gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

FATURA DÜZENLEMEDE 

ZORUNLU KURALLAR

Fatura düzenlenen firma Şahıs Firması ise; Şahıs ismi yazılmalıdır. Firma Unvanı yazılması zorunlu değildir. Örnek:  Ali BALTÜRK – Baltürk Gıda

Fatura düzenlenen firma Şirket ise; Şirket ismi tam olarak yazılmalıdır.

Fatura Düzenlenen Firma-Şahıs Adresi Ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

Firmanın Vergi Dairesi yazılmalıdır. (Fatura, Mükellef olmayan tüketiciye kesilecek ise zorunlu değildir.)

Firmanın vergi numarası yazılmalıdır. Firma Şahıs firması ise; TC Kimlik numarası(11 Hane) yazılmalıdır. Firma Şirket ise Vergi numarası(10 Hane) yazılmalıdır.

Düzenleme Tarihi Yazılmalıdır.

Faturaya dayanak satış kredi kartı ile tahsil edilmiş ise; fatura üzerine KREDİLİ SATIŞ yazılmalıdır.

Rakam bilgileri net ve okunaklı biçimde yazılmalıdır. (Sayı ve Yazı ile) Noktalama işaretlerini doğru yerlere ekleyiniz. Örn: 1.000,00-TL -  1.253,28.-TL

Açıklama bölümünde satılan malın, mamülün yada hizmetin cinsi ayrıntılı olarak yazılmalıdır.

Tahsilat yapılmış ise Kapalı Fatura düzenlenmelidir. Faturanın alt kısmına kaşe basılmalı ve imzalanmalıdır.

Tahsilat yapılmamış ise Açık Fatura düzenlenmelidir. Faturanın üst kısmına kaşe basılmalı ve imza atılmalıdır.

Fatura üzerinde kazıntı veya karalama yapılamaz. Hatalı olan yazının ortasından tek çizgi çizilir. Üst kısmına doğru rakam yada yazı yazılır. “TARAFIMIZCA DÜZELTİLMİŞTİR” yazılıp paraf imza atılır.

Satışa ait Katma Değer Vergisi hesaplamasını özenle yapınız. KDV Oranını mutlaka fatura üzerinde belirtiniz. Aynı fatura üzerinde birden fazla KDV Oranı mevcutsa KDV hesaplamalarını ayrı ayrı belirtiniz. % 18 Matrah - % 18 Kdv   / % 8 Matrah - % 8 Kdv /    % 1 Matrah - % 1 Kdv

Düzenlediğiniz faturayı acilen düzenlenen firmaya iletiniz. Dönemsellik ilkesi gereği fatura ilgili tarihte yazılmalıdır. Karışıklığa Mahal vermeyiniz.

Saygılarımızla,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter