Geri

MEVDUAT, KATILMA PAYI İLE TAHVİL, BONO VE KİRA SERTİFİKALARI GETİRİLERİNE İLİŞKİN İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI

02.04.2022
 
 
MEVDUAT, KATILMA PAYI İLE TAHVİL,
 
BONO VE KİRA SERTİFİKALARI GETİRİLERİNE İLİŞKİN
 
İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI
 
 
 
 
 
5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikaları getirilerine ilişkin olarak daha önce getirilmiş olan indirimli gelir vergi tevkifatına yönelik düzenlemenin süresi 31 Mart 2022 tarihinden 30 Haziran /2022 tarihine kadar uzatıldı.
 
01/04/2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31/03/2022 tarihli ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 31/3/2022 tarihleri 30/06/2022 şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikaları getirilerine ilişkin olarak daha önce getirilmiş olan indirimli gelir vergi tevkifatına yönelik düzenlemenin süresi uzatılmıştır.
 
Bu düzenleme sonrasında 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddelerinin son hali aşağıdaki gibi olmuştur.
 
I-) Geçici 2 nci Madde
 
“GEÇİCİ MADDE 2-1 30/06/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/06/2022 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.
 
2) Mevduat faizlerinden;
 
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 
iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0
 
v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0
 
3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
 
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.
 
iv) Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0”
 
Süre uzatımına ilişkin düzenleme 1/4/2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  
 
II-) Geçici 3 ncü Madde
 
“GEÇİCİ MADDE 3-2 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.
 
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 
iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5
 
v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 
vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,”
 
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/6/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘’döviz’’ ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.”
 
Süre uzatımına ilişkin düzenleme 1/4/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen banklar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısının bu banklar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1/4/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde; diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
 
 
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter