Geri

DEMİR-ÇELİK VE ALAŞIMLARINDAN MAMUL ÜRÜNLERİN TESLİMİNDE KDV TEVFİKAT ORANI 1 KASIM 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞİŞİYOR

30.10.2022
 
 
 
DEMİR-ÇELİK VE ALAŞIMLARINDAN MAMUL  ÜRÜNLERİN
 
TESLİMİNDE KDV TEVFİKAT ORANI 
 
1 KASIM 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN DEĞİŞİYOR
 
 
 
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği değişikliği ile,
 
• Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında uygulanmakta KDV  tevkifatı uygulaması 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 5/10’a yükseltilmiştir.
 
• Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla  kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme  ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
 
• 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan  malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en  erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla  nakden yapılması imanı getirilmiştir.
 
• Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri  sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi  gerekmektedir.
 
• KDV iadelerinde teminat mektubunun yanı sıra sigorta şirketi kefalet senedi de verilebilecektir. 
 
25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu KATMA DEĞER VERGİSİ  GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile 6/4/2014 tarihli ve  28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı  değişiklikler yapılmıştır. 
 
• Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla  kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait, 1  No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.
 
• Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında uygulanmakta olan KDV tevkifatı uygulaması, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 5/10’a yükseltilmiştir. Ayrıca demir-  çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler  tarafından tesliminde de tevkifat UYGULANACAKTIR.
 
 

 

 
*   *   *
 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter