Geri

İKİNCİ EL ARAÇLARDA KDV ORANINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI

 
" İKİNCİ EL ARAÇLARDA
 
KDV ORANINA İLİŞKİN
 
CUMHURBAŞKANI KARARI "
 
 
 
21 Mart 2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce 2007/13033 sayılı BKK’nın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, yine bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı (%18) uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.  
 
 
30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar
 
aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
 
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
 
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1
 
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8
 
olarak tespit edilmiştir.
 
Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.
 
22 Mart 2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21 Mart 2019 tarihli ve 845 sayıl Cumhurbaşkanı Kararında (I) sayılı listenin 9’uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümlenin eklendiği belirtilmiştir.
 
"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oram uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.
 
Buna göre söz konusu 9’uncu sıra aşağıdaki gibi olmuştur.
 
9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,
 
"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile (10) (50) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1’inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.
 
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oram uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.
 
Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İndirilemeyecek katma değer vergisi” başlıklı 30’uncu maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki gibidir.
 
Madde 30– Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:
 
b) (Değişik: 3/6/1986-3297/10 md.) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
 
Buna göre İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı (%18) uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı (%18) uygulanacaktır.  
 
Saygılarımızla.
 
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter