Geri

YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

24.10.2023

 
 
YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN 
 
PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI
 
 
 
Yurt Dışında çalıştırılan Sigortalıların Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı;
 
1) Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için, asgari ücretin 1 katı ile 3 katı arasında,
 
2) Sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri halinde asgari ücretin 1 katı ile 7,5 katı arasında,
 
3) İstisna Akdi Anlaşmasına göre iş üstlenen Türk işverenlerin Almanya’daki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalılar için, asgari ücretin 2 katı ile 7,5 katı arasında,
 
Olmak zorundadır.
 
YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARININ İNCELENMESİ:  
 
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerin sigortalılığı 5510 sayılı kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında düzenlenmiştir. Bu madde kapsamındaki sigortalılar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50’nci maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır.
 
Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Bu bent kapsamında yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır. Bu kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları 5510 sayılı kanunun 82 inci maddesine göre asgari ücretin 1 katı ile 3 katı arasında olmak zorundadır.
 
Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışına gönderilmeleri halinde sigortalılık durumu 5510 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde açıklanmıştır. Buna göre 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak yurt dışına gönderilmeleri veya (b) bendinde sayılanların sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam eder.
 
Bu nedenle bu kapsamdaki sigortaların prime esas kazançları asgari ücretin 1 katı ile 7,5 katı arasında olmalıdır.
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Türk firmaları isçilerinin istisna akdi çerçevesinde istihdamına ilişkin anlaşma 20 Aralık 1991 tarih ve 21087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu uygulamaya ilişkin olarak çıkarılan ve yürürlükte bulunan 24/4/2004 tarih ve 25142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanana “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AFC Hükümeti Arasında Türk Firmaları İsçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Uygulanması Hakkında Tebliğ”in Primlerin Ödenmesi başlıklı 12’nci maddesine göre bu sigortalılar prime esas kazançları, asgari ücretin 2 katı ile 7,5 katı arasında, olmak zorundadır.  
 
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter