Geri

ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULACAK MALİ TABLOLARIN DÜZELTME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

27.02.2024

 

ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULACAK

MALİ TABLOLARIN DÜZELTME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

 

 


Gelir İdaresi Başkanlığının 20 Şubat 2024 tarihli ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 No.lu Sirkülerinde, ROFM hesaplamasında toplam finansman maliyeti yönteminin esas alınması halinde hesaplamada dikkate alınacak ortalama ticari kredi faiz oranlarına yer verilmiş ve uygulamaya yönelik aşağıdaki konulara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.  

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi

Sermayenin düzeltilmesi

Stokların düzeltilmesi

Yapılmakta olan yatırımlar hesabının düzeltilmesi

Ar-Ge harcamalarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması

Avansların düzeltilmesi

Yabancı para cinsinden avanslar ve iştiraklerin düzeltilmesi Yeniden değerleme yapan mükelleflerde enflasyon düzeltmesi

Atik dışındaki parasal olmayan kıymetlerin düzeltmiş değerinin altında satışının yapılması

Ortalama ticari kredi faiz oranları, Yİ-ÜFE Değerleri ve düzeltme katsayıları

2023 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesine göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:555) yayımlanmıştı.

Tebliğde;

Düzeltme sırasında göz önünde bulundurulacak temel ilkelere, Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolara,
Enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğüne,

Bilançoda düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetlere, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine,

2024 hesap dönemi ve sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerine ve uygulamada özellik arz edebilecek diğer hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığının 20 Şubat 2024 tarihli ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 No.lu Sirkülerinde de düzeltme işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranlarının belirlenmesi ile uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  

Sirkülerde aşağıdaki konularda açıklamalar yer almıştır.

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi

Sermayenin düzeltilmesi

Stokların düzeltilmesi

Yapılmakta olan yatırımlar hesabının düzeltilmesi

Ar-Ge harcamalarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması

Avansların düzeltilmesi

Yabancı para cinsinden avanslar ve iştiraklerin düzeltilmesi Yeniden değerleme yapan mükelleflerde enflasyon düzeltmesi

Atik dışındaki parasal olmayan kıymetlerin düzeltmiş değerinin altında satışının yapılması

Ortalama ticari kredi faiz oranları ve düzeltme katsayıları

Sirkülerde, “haklar” hesabında takip edilen finansal kiralamadan kaynaklananlar dâhil maddi olmayan duran varlıkların, Reel Olmayan Finansman Maliyeti (ROFM) ayrıştırması yapılması gereken parasal olmayan kıymetler kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoya ait düzeltme ile sınırlı olmak üzere, amortisman süresi bitmemiş olan kıymetlere ilişkin maliyet veya alış bedelinden düşülen ROFM’den amortisman ayrılmamış tutarların, 2024 ve sonraki hesap dönemlerinde 5 yılda ve eşit taksitler halinde dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Sirkülerde, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesine göre, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerce 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoya ilişkin yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılmak üzere, mükelleflere kolaylık sağlanması açısından, Sirkülerin ekinde 2004/Aralık – 2023/Aralık dönemine ait Yİ-ÜFE değerleri EK 1 ve düzeltme katsayılarına EK 2’de yer verilmiştir.

ROFM hesaplamasında toplam finansman maliyeti yönteminin esas alınması halinde hesaplamada dikkate alınacak ortalama ticari kredi faiz oranlarına EK 3’de yer verilmiştir.

Özel hesap dönemine tabi olanlar ile sonraki dönemlere ilişkin enflasyon düzeltmesi işlemlerinde mükellefler, düzeltme/taşıma katsayılarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından resmi olarak yayımlanan ilgili dönemler Yİ-ÜFE değerleri üzerinden kendileri hesaplayacaktır.

 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter