Geri

ARTIRILMIŞ HARÇ TUTARLARI 2023 - TELEFON HARCI - TİCARET SİCİL HARCI - DAVA HARCI

14.07.2023

 

ARTIRILMIŞ HARÇ TUTARLARI 2023

 

8.7.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştı.  

Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091 TL’den 20.000 TL’ye yükseltilmişti. 13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılması üzerine yeni belirlenen tutarlar ilan edilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138’inci maddesinde,  ".....  Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz. " … Cumhurbaşkanı, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”  hükmüne yer verilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmişti.  492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanan 91 Seri No.lu Genel Tebliğ ile, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştı. 

Artırılan bu tutarlar 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 91 Seri No.lu Genel Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiş olup; konuyla ilgili açıklamalarımıza 3.1.2023/10 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.  7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7344 sayılı CK ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmış; ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091 TL’den 20.000 TL’ye yükseltilmişti.

Bu defa 13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılması üzerine yeni belirlenen tutarlar ilan edilmiştir.  Tebliğ, 8/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.

Yüzde 50'lik artış çalışma izni, ipotek, dava, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçlarını da kapsıyor.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan sürücü belgesi harçlarında değişiklik olmayacak.

91 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği ile 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılmıştı.

7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7344 sayılı CK ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır.

Bu düzenleme ile maktu harçlar 2022 yılına göre %234,4 oranında artırmıştır.

Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091 TL’den 20.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Karar, 8 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138’inci maddesinde,
".....
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.
"
… Cumhurbaşkanı, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile ilan edilmiştir.

492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanan 91 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği ile, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Artırılan bu tutarlar 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 91 Seri No.lu Genel Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.  7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7344 sayılı CK ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır.

Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091 TL’den 20.000 TL’ye yükseltilmiştir. Karar; 8.7.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

 

*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter