Geri

2023 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

04.03.2024

 
2023 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN
 
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE
 
YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
 
 
 
1. 323 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, “Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığında bulunan “Serbest Meslek Kazancına İlişkin Bildirim” başlığı altındaki “Engellilik İndirimi” satırına girilecek olan tutarların aşağıdaki gibi hesaplanması gerekmektedir.
 
Birinci derece engelliler için (4.400 x 12=) 52.800
İkinci derece engelliler için (2.600 x 12=) 31.200
Üçüncü derece engelliler için (1.100 x 12=) 13.200
 
2. 323 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyan gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 550.000 TL’yi aşanlar GMSİ istisnasından faydalanamaz. Bu durumda olanlar GMSİ istisnası tutarına SIFIR yazmalıdır.
 
3. 323 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, “Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığında bulunan “Serbest Meslek Kazancına İlişkin Bildirim” başlığı altındaki “GVK 18 İnci Madde Kapsamında Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim” tablosunun “Kar (Hisseye İsabet Eden Tutar)” sütununa ilişkin Gelir Vergisi Kanununun 18 inci madde kapsamındaki beyan sınırı 1.900.000 TL olarak belirlenmiştir.
 
4. 324 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, “Vergi Bildirimi” kulakçığındaki “Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı (GVK Mükerrer 121)” satırına girilebilecek en yüksek tutar 6.900.000 TL olarak belirlenmiştir.
 
5. “Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığında bulunan “Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Bildirim” tablosunda; Kazancın Türü (Md. 80.2, 80.3, 80.4, 80.5, 80.6) için  Değer Artış Kazançları alanında bulunan İstisna Tutarı 55.000 TL olarak belirlenmiştir.
 
Kazancın Türü (Md. 82.1, 82.2.1, 82.3, 82.4) için Arızi Kazançlar alanında bulunan İstisna Tutarı 129.000 TL olarak belirlenmiştir.
 
6. “Vergi Bildirimi” kulakçığında bulunan “Asgari Ücret İstisnası (GVK 23/18 madde kapsamında ücret geliri beyan edenlerce doldurulacaktır.)” satırına girilebilecek en yüksek tutar 20.390,94 TL olarak belirlenmiştir.
 
7. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen genç girişimcilerde kazanç istisnasına ve 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirime ilişkin usul ve esaslar 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Anılan Tebliğin “Diğer Hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır.” ifadesi yer almaktadır.
 
2023 yılı için “Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığındaki “İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim” tablosunun “Türü” sütununda yer alan “Genç girişimcilerde kazanç istisnası (GVK Mük. Md. 20)” için en yüksek tutar 150.000 TL olarak belirlenmiştir. 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
 
Tebliğinin yukarıda ifade edilen 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere, “Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığında ticari, zirai ya da mesleki faaliyetine ilişkin tablolara girilen tutarın genç girişimci kazanç istisna tutarı düşülerek beyan edilmesi gerekmektedir.
 
Örnek-1:
 
Ticari Kazanç (Defter Kayıtlarına Göre) : 250.000 TL
Genç Girişimci Kazanç İstisnası : 150.000 TL
Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim Tablosunda Beyan Edilmesi Gereken Tutar : 100.000 TL
 
Örnek-2:
 
Ticari Kazanç (Defter Kayıtlarına Göre) : 150.000 TL
Genç Girişimci Kazanç İstisnası : 150.000 TL
Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim Tablosunda Beyan Edilmesi Gereken Tutar : 0 TL
 
Örnek-3:
 
Ticari Kazanç (Defter Kayıtlarına Göre) : 100.000 TL
Genç Girişimci Kazanç İstisnası : 100.000 TL
Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim Tablosunda Beyan Edilmesi Gereken Tutar : 0 TL
 
8. “Vergi Bildirimi” kulakçığında bulunan “Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” tablosundaki “Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (GVK Geçici Md. 82)” satırına girilebilecek en yüksek tutar 2.500.000 TL olarak belirlenmiştir.
 
9. “Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığında bulunan “Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim” tablosundaki;
 
606, 607, 608, 611, 612, 613 numaralı irat türlerinin (kar paylarının) istisna tutarı, gayri safi iradın %50’sinden fazla olmamalıdır.
 
602, 603, 604, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625 numaralı irat türlerine istisna tutarı girişi yapılmamalıdır.
 
602, 604, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622 numaralı irat türlerine kesinti tutarı girişi yapılmamalıdır.
 
613 numaralı irat türünün adı “Girişim Sermayesi Yatırım Fon ve Ortaklıklarından Sağlanan Kar Payları” şeklinde değiştirilmiştir.
 
622 numaralı irat türünün adı “Yurt dışından elde edilen menkul sermaye iratları (Kar Payları hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.
 
624 numaralı irat türü için kesilen gelir vergisi, gayri safi iradın %7’sinden fazla olmamalıdır. “Yurt dışından elde edilen kar payları” adında 626 numaralı yeni irat türü eklenmiştir. İrat türünün istisna tutarı, gayri safi iradın %50’sinden fazla olmamalı ve kesinti tutarı girişi yapılmamalıdır.
 
10. “Gelir Bildirimi” kulakçığında bulunan “Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” tablosundaki; “İndirim Türü” ile “İndirim Tutarı” sütunlarının arasına “Açıklama” sütunu eklenmiştir. “Diğer İndirimler” türü seçilmesi halinde açıklama alanına bilgi girişi yapılması zorunludur.
 
“Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlarla Sponsorluk Harcamaları” başlığının “7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları” şeklinde değiştirilmiştir.
 
“İndirim Tutarı” alanı, “Ekler” kulakçığında bulunan “Türkiye’den Yurt Dışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetleri” tablosundaki “Eğitim Hizmetlerinin Bedeli (KDV Hariç)” satırına girilen toplam tutarın %80’inden fazla olmamalıdır. (Bu kazancın maliyet ve kazanç elde edilirken yapılan gider düşmesi sonrası kalan net karın %80’i indirim tutarı alanına yazılacaktır.)
 
“İndirim Tutarı” alanı, “Ekler” kulakçığında bulunan “Türkiye’den Yurt Dışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetleri” tablosundaki “Sağlık Hizmetlerinin Bedeli (KDV Hariç)” satırına girilen toplam tutarın %80’inden fazla olmamalıdır. (Bu kazancın maliyet ve kazanç elde edilirken yapılan gider düşmesi sonrası kalan net karın %80’i indirim tutarı alanına yazılacaktır.)
 
Ayrıca;
 
6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları,
 
7432 sayılı Uludağ Alan Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları, 7474 sayılı Aile ve Gençlik Fonuna Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar,
 
7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar, 7441 sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanuna Göre Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar,
 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Göre Yapılan Bağışlar,
 
278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Göre Yapılan Bağışlar,
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Göre Yapılan Bağışlar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Yapılan Bağışlar,
 
2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar,
 
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar,
 
3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar,
 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa Göre Yapılan Bağışlar,
 
4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa Göre Kurulan Ormanlarda, Ağaçlandırma, Bakım ve Koruma Masrafları,
 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar,
 
6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar,
 
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar,
 
Türkiye’den Yurt Dışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Diğer Hizmetlere İlişkin İndirim (GVK 89/13)  satırları eklenmiştir.
 
11. "Kazanç Bildirim Detayı" kulakçığında bulunan "İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirim" tablosuna, "GVK Geçici Madde 76 Kapsamında Kazanç İstisnası" istisna türü eklenmiştir.
 
12. "Ekler" kulakçığında bulunan "Ayrıntılı Bilanço" başlıklı alt kulakçığı altında "Aktif" ve "Pasif" başlıklı bölümde "Cari Dönem (*)" sütunundan sonra gelmek üzere "Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem (*)" sütunu eklenmiştir.
 
13. “Vergi Bildirimi” kulakçığında bulunan “Vergi Bildirimi” tablosundaki “7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisine Yönelik Arttırılan Matrah” ve “Vergiye Tabi Toplam Gelir (Toplam Matrah)” satırları kaldırılmıştır.
 
14. “Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığında bulunan “Ücretlere İlişkin Bildirim” başlığı altındaki “Ücretlere İlişkin Bildirim” tablosunda kesintili ücret bulunmadığında, toplam ücret matrahı 119.454,72 TL'yi geçmiyorsa beyana dâhil edilmemelidir.
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter