Geri

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN MENKUL MALLARIN, VERASET YOLUYLA İNTİKALLERDE ÖLÜM TARİHİNDEKİ, İVAZSIZ İNTİKALLERDE İSE HUKUKEN İKTİSAP EDİLDİKLERİ TARİHTEKİ RAYİÇ BEDELLERİYLE VERGİ MATRAHINA DAHİL EDİLEREK VERGİLENDİRİLMELERİ

29.03.2022

 
 
 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN
 
MENKUL MALLARIN, VERASET YOLUYLA İNTİKALLERDE
 
ÖLÜM TARİHİNDEKİ, İVAZSIZ İNTİKALLERDE İSE
 
HUKUKEN İKTİSAP EDİLDİKLERİ TARİHTEKİ RAYİÇ BEDELLERİYLE
 
VERGİ MATRAHINA DAHİL EDİLEREK VERGİLENDİRİLMELERİ 
 
 
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

 

Sayı:   B.07.0.GEL.0.60/6000-2256/009039

Tarih:   06/03/2003
 

KONU :  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN MENKUL MALLARIN, VERASET YOLUYLA İNTİKALLERDE ÖLÜM TARİHİNDEKİ, İVAZSIZ İNTİKALLERDE İSE HUKUKEN İKTİSAP EDİLDİKLERİ TARİHTEKİ RAYİÇ BEDELLERİYLE VERGİ MATRAHINA DAHİL EDİLEREK VERGİLENDİRİLMELERİ 

 

.........................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

 

İLGİ: .............. gün ve ........................... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden; muris ...............'ın 22/11/1974 tarihinde vefatı üzerine mirasçıları tarafından, 16/04/2002 tarihinde ............ Vergi Dairesine verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinde, muristen intikal eden traktörün %50 hissesi için 3.000.000.000.-lira değer beyan edildiği ve takdir komisyonunca da aynen takdir edilen değer üzerinden mirasçılar adına gerekli vergi tarh ve tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin (c) bendinde, menkul malların rayiç bedelle değerleneceği, 11'inci maddesinde de veraset yoluyla intikallerde bu vergiye konu malların değerleme gününün mirasın açıldığı gün olacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, veraset ve intikal vergisinin konusuna giren menkul malların, veraset yoluyla intikallerde ölüm tarihindeki, ivazsız intikallerde ise hukuken iktisap edildikleri tarihteki rayiç bedelleriyle vergi matrahına dahil edilerek vergilendirilmeleri gerekmektedir. Diğer bir ifade ile söz konusu malların beyannamenin verildiği tarihteki değerlerinin vergiye matrah olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 76'ıncı maddesinde "Mükellefin evvelce beyan ettiği bir matraha ait olan takdir işlerinde, takdir olunan matrah mükellefin beyanından düşük olamaz." hükmü yer almakta olup, aynı kanunun 378'inci maddesinin ikinci fıkrasında ise "Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrah üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur." hükmü bulunmaktadır.

Muris ...............'ın mirasçısı .............. ve İştirakçileri tarafından Bakanlığımıza verilen ve bir örneği ........... gün ve ............. sayılı yazımızla Valiliğinize de gönderilen dilekçede, 1974 model traktörün  satış bedelinin 80.000.-lira, ölüm tarihi olan 1974 yılı değerinin de aynı değer olması gerektiği belirtilerek, veraset ve intikal vergisi beyannamesinde beyan edilen 3.000.000.000.-liralık değerin bir hatadan kaynaklandığı ileri sürülmektedir.............. Şoförler ve Otomobilciler Odası ile .............. Ticaret ve Sanayi Odasının yazılarındaki veriler de mükelleflerin bu iddialarını doğrulamaktadır.

Bu durumda, sözü edilen madde hükmü ile mükellef beyanlarında vergi hatası bulunması halinde mükelleflere dava açma hakkı tanındığına göre, düzeltme işlemi yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yazınıza konu olayda 1974 yılı fiyatlarına göre gerçek olarak bir beyan hatasının ve buna bağlı olarak takdir komisyonunun kararında da bir matrah hatası yapıldığı açık olduğundan,  söz konusu traktörün değerinin ikinci bir takdir komisyonu kararı ile düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yukarıdaki açıklamalara göre yapılarak sonucundan dilekçesine cevaben mükellefe ve Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

 

 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter