Geri

2020 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

14.07.2020

 

 
 
2020 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE
 
UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI
 
 
2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,10 (yüzde iki virgül on) olarak açıklandı.
 
09/07/2020 tarihli ve 54 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,10 (yüzde iki virgül on) olarak açıklanmıştır.  
 
EK:    İLGİLİ MEVZUAT
 
GVK’nın mükerrer 120’nci maddesi uyarınca, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları1 (42’nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi ödemek zorundadırlar.
 
Aynı şekilde, Kurumlar Vergisi Kanununun 25’nci maddesi uyarınca kurumlar vergisi mükellefleri de cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120’nci maddesinde belirtilen esaslara göre geçici vergi ödemektedirler.
 
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilân edilmektedir.  
 
1 Yasa maddesinde altı aylık ibaresi olmakla birlikte 2000/1514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bu süre üç ay olarak belirlenmiştir.
 
1 Mart 2014 tarihli ve 289218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan. 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 14’üncümaddesi ile 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”  
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.  
 

Saygılarımızla,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter