Geri

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

10.04.2021
 
 
VERGİ DENETİM KURULU 
 
YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
 
 
 
 
18   Nisan 2020   Tarihli   ve 31103   Sayılı   Resmi   Gazetede   yayımlanan   Bazı Cumhurbaşkanlığı  Kararnamelerinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısında değişiklik yapılmış ve Grup Başkanlıkları, Daire Başkanlığına dönüştürülmüştü. 
 
Bu değişiklikler kapsamında ayrıca Kurulda; Denetim Daire Başkanlığı, Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı ve Sektörel Denetim Daire Başkanlığı kurulabilecekti.
 
Bu Karara paralel olarak, 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak 7.4.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yeni bir VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ yayımlanmıştır.
 
Yönetmelikte Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, Daire Başkanlıklarının görev alanlarını, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleğe   alınmalarını,   yetiştirilmelerini,   yeterliklerini,   yükselmelerini   ve   Daire Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.
 
Yönetmeliğe göre Vergi Müfettişleri, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda  herhangi bir  görev  veya  iş alamazlar, 3568  sayılı  Kanun  kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa uymayanlar hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 
sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 
07.04.2021  tarih  ve 31447   sayılı   Resmi   Gazetede   VERGİ   DENETİM   KURULU YÖNETMELİĞİ yayımlanmıştır.
 
Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, Daire Başkanlıklarının görev alanlarını, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleğe    alınmalarını,    yetiştirilmelerini,    yeterliklerini,    yükselmelerini    ve    Daire Başkanlıklarında   görevlendirilmelerine   ilişkin   usul   ve   esasları   düzenlemektedir. Yönetmelikte yer alan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:
 
Başkanlık;  Başkan,  Başkan  Yardımcıları,  Daire  Başkanları  ve  Vergi  Müfettişlerinden oluşmaktadır.
 
Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması ile işgücünün verimli kullanılması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki Daire Başkanlıkları kurulabilir veya kaldırılabilir:
 
a) Denetim Daire Başkanlığı.
 
b) Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı.
 
c) Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı.
 
ç) Sektörel Denetim Daire Başkanlığı.
 
Yukarıda belirtilen Daire Başkanlıkları, uygun görülen yerlerde ihtiyaca göre birden fazla sayıda kurulabilir.
 
Vergi Müfettişlerinin görev ve yetkileri şunlardır:
 
a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.
 
b) Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında, Bakan tarafından Kurula verilen inceleme, teftiş, denetim ve idari soruşturmaları yapmak.
 
c) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, karar ve tebliğlere göre incelemeler yapmak.
 
ç) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelemeler yapmak.
 
d) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili memurların hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim personeli hakkında görüş bildirmek.
 
e) Mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini Başkanlığa bildirmek.
 
f) Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde iktisat, maliye, işletmecilik ve mali denetim gibi konularda araştırma ve etütler yapmak.
 
g) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37'nci maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında denetim yapmak.
 
ğ)   Başkanlıkça   görevlendirilmeleri   halinde   Vergi   Müfettişleri   ve   Vergi   Müfettiş Yardımcılarının  mesleki  alanda  yetkinliklerini  artırıcı  konferans,  kurs,  seminer  gibi çalışmalara katılmak.
 
h) Refakatlerine verilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini Başkanlığa intikal ettirmek.
 
ı) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
i) Bakan tarafından Kurula verilen her türlü görevi yapmak.
 
Vergi Müfettişlerine, Başkanlıkça veya Başkanlıkça uygun görülen hallerde ilgili Daire Başkanlığınca verilir. Usulüne uygun görevlendirme yapılmadıkça, Vergi Müfettişleri re ’sen, vergi incelemesi, teftiş, denetim ve soruşturma yapamazlar.
 
Vergi Müfettişleri, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel kurallara uyarlar:
 
a)  Yetkili  makamlar  tarafından  verilen  iş  ve  görevleri  süresinde  ve  eksiksiz  olarak tamamlarlar.
 
b)   Mesleğin   gerektirdiği   saygınlığı   ve   güven   duygusunu   sarsacak   davranışlarda bulunamazlar.
 
c) Refakatine verilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir önem verirler ve bu amaçla refakat boyunca Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.
 
ç) Teftiş edilen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde teftiş yaparlar.
 
d) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü ve saygılı davranırlar.
 
e) İnceleme, teftiş ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili bulunanlara konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.
 
f)  Toplumun  Başkanlığa  ve  kendilerine  duyduğu  güveni  sarsabilecek  davranışlardan kaçınırlar.
 
g) Dijital platformların kullanımında mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, saygınlık, güven, nezaket ve saygı ilkelerine yakışır bir şekilde hareket ederler.
 
ğ) Başkanlıkça izin verilmedikçe Başkanlık adına; panel, sempozyum ve komisyonlara, kurs ve seminerlere katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar; mesai saatleri içerisinde lisansüstü eğitim yapamazlar, bu amaçla verilen kurslara katılamazlar.
 
Vergi Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını, işlerin özelliğine göre;
a) Vergi inceleme raporu,
 
b) Vergi suçu raporu,
 
c) Görüş ve öneri raporu,
 
ç) Cevaplı rapor,
 
d) Genel kuruluş raporu,
 
e) Genel durum raporu,
 
f) Ön inceleme raporu,
 
g) Soruşturma raporu,
 
ğ) Disiplin soruşturması raporu,
 
h) Oda ve birlik denetim raporu,
 
ı) Bilim raporu,
 
i) Yazı,
 
ile tespit ederler.
 
Vergi Müfettişleri, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 3568   sayılı  Kanun  kapsamında  sözleşme  düzenleyemezler. Bu  yasağa uymayanlar hakkında 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
 
31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Söz konusu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter