Geri

2020 EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI

EK MALİ TABLOLARI
DÜZENLEME SINIRI
2019 BEYANLARI İÇİN (TL)
(  2020 Yılında verilmesi gereken)
AKTİF TOPLAMI                     
                 25.370.800,00.-                                
NET SATIŞLAR TOPLAMI                                        
56.379.100,00.-             

 

Yıllar itibariyle ek mali tablo düzenleme zorunluluğu limitleri 2007-2019

 

EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
Ait Olduğu Dönem Verildiği Yıl Aktif Toplam (TL) Net Satış Tutarı (TL)
2019 2020 27.370.800 56.379.100
2018 2019 20.697.300 45.993.700
2017 2018 16.727.800 37.172.600
2016 2017 14,613,300 32,474,000
2015 2016 14,074,300 31,276,000
2014 2015 13.330.500 29.622.800
2013 2014 12.106.500 26.902.900
2012 2013 11.648.700 25.885.600
2011 2012 10.804.700 24.012.600
2010 2011 9.799.300 21.778.200
2009 2010 9.099.600,00 20.221.200,00
2008 2009 8.903.700,00 19.785.900,00
2007 2008 7.949.700,00 17.666.000,00
2006 2007 7.415.800,00 16.479.500,00
 

 

 EK MALİ TABLOLARI

DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN

MÜKELLEFLER ve PARASAL LİMİTLER

 

Mali Tablolar

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin “IV-Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması” bölümünde mali tablolar “temel mali tablolar” ve “diğer mali tablolar” şeklinde aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Uygulamada ve literatürdü diğer mali tablolar genellikle “ek mali tablolar” olarak adlandırılmıştır.

Temel Mali Tablolar:

1- Bilanço
2- Gelir Tablosu

Diğer (Ek) Mali Tablolar:

1- Fon Akım Tabloları

1.1. Fon Akım Tablosu,
1.2. Nakit Akım Tablosu,
1.3. Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosu,

2- Kâr Dağıtım Tablosu

3- Özkaynaklar Değişim Tablosu

4- Satışların Maliyeti Tablosu

Satışların maliyeti tablosu esas olarak gelir tablosunun tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle diğer mali tablo tanımı kapsamına girmesine karşın, ek mali tablo kapsamında değerlendirilmemektedir.

“IV-Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması” bölümünde, (IV/A-2.e) numaralı bölümde yer verilen düzenleme satışların maliyeti tablosunun niteliği konusunda belirleme yapmaktadır:

“e) SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

Gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmı işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamül, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. (Ek Tablo 5) Bu tablo, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.”

Hangi Mükellefler Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorundadır?

3 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı kriteri getirilmiştir. 8 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosu”nu eklemeleri yeterli görülmüştür.

10 sıra numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesi için Maliye Bakanlığı’nca aktif toplam ve net satışlara ilişkin parasal hadler ayrıca belirlenmezse, bir önceki yıl için geçerli olan parasal hadlerin yine bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yukarıdaki belirlemeler uyarınca aktif toplamı veya net satışlar toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. Bu tutarlar daha önce 19.12.2000 tarih ve 24965 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca ayrıca belirleme yapılmaması halinde her yıl Maliye Bakanlığınca VUK hükümleri çerçevesinde belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanmaktadır.

Düzenlenmesi Zorunlu Ek Mali Tablolar ile Beyannameye Eklenmesi Zorunlu Ek Mali Tablo

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca, ilgili yıl aktif toplamı ve net satış limitlerini aşana mükellefler hesap dönemi sonunda bilanço ve gelir tablosunun yanında ek mali tabloların da düzenlenmek zorundadırlar.

Söz konusu tabloların düzenleme zorunluluğu ile düzenlenen ek mali tabloların gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine eklenmesi zorunluluğu birbirinden farklılaşmaktadır.

8 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosu” nu eklemeleri yeterli bulunmuş; Satışların Maliyet Tablosu ve Nakit Akım Tablosunun beyannameye eklenmesinden vazgeçilmiştir.

Ek mali tablolara ilişkin düzenleme ve beyannameye ekleme zorunluluğuna uyulmaması durumunda VUK 353/6 uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanması söz konusu olabilecektir.

YÜKÜMLÜLÜĞE UYULMAMASININ MÜEYYİDESİ

“6. (Değişik: 25/5/1995 – 4108/8 md.) Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilir.”

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter