Geri

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

08.04.2021
 
 
İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA
 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 
 
 
 
Özellikle son zamanlarda “KOD 29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih “işten çıkış kodu konusunda yaşanan tartışmalar üzerine SGK “KOD 29” u yürürlükten kaldırarak işten çıkış kodlarında, 41 numaralı koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklemiştir. Yeni eklenen kodlar şunlardır.
 
1- “Kod 42”- “4857/25-II-a “İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.”
 
2- “Kod 43”- “4857/25-II-b “İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.”
 
3- “Kod 44”- “4857/25-II-c “İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.”
 
4- “Kod 45”- “4857/25-II-d “İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.”
 
5- “Kod 46”- “4857/25-II-e “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.”
 
6- “Kod 47”- “4857/25-II-f “İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.”
 
7- “Kod 48”- “4857/25-II-g “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”
 
8- “Kod 49”- “4857/25-II-h “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.”
 
9- “Kod 50”- “4857/25-II-ı “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.”  
 
İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
VE GÜNCEL İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI  
 
İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırılabilir. İşten çıkış işlemlerinin yapıldığı süreçte işverenler, iş akdinin ne şekilde sona erdiğini işten ayrılış bildirgesinde ve aylık prim hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtmek zorundadır. İşten çıkış kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır. İşten çıkış kodları ve açıklamaları ile ilgili 28/05/2020 tarihli 123 numaralı sirkülerimiz yayımlanmıştır.
 
SGK, ilgili mevzuat bölümünde yaptığı düzenleme ile işten çıkış kodlarından "29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodunu çıkarmış ve "41-" nolu koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklemiştir.
 
Yeni eklenen kodlar dahil güncel olan ve 1'den 50’ye kadar 47 adet işten çıkış kodları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
 
İŞTEN ÇIKIŞ AÇIKLAMASI KODU
 
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi:
 
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
 
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
 
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
 
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
 
9 Malulen emeklilik
 
10 Ölüm
 
11 İş kazası sonucu ölüm
 
12 Askerlik
 
13 Kadın işçinin evlenmesi
 
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
 
15 Toplu işçi çıkarma
 
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
 
17 İşyerinin kapanması  
 
18 İşin sona ermesi
 
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4”nolu kod kullanılır.)
 
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
 
21 Statü değişikliği
 
22 Diğer nedenler
 
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
 
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
 
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
 
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
 
30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
 
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
 
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
 
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
 
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 
35 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
 
36 KHK ile işyerinin kapatılması
 
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
 
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
 
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
 
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
 
41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
 
42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması
 
43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması
 
44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 
45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
 
46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 
47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
 
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
 
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter