Geri

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI İLE DİĞER YENİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLADI

14.06.2021
 
FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI İLE
 
DİĞER YENİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN
 
KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLADI
 
 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde aşağıdaki konularda düzenleme yapıldı.
 
1) Finansman gider kısıtlaması
 
2) Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları
 
3) Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması
 
4) Kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25 olarak uygulanması
 
Finansman gider kısıtlaması konusunda aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.  
 
− Düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olup; işletme hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 
− Gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla Vergi Usul Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas alınmak suretiyle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmayacaklarını tespit edecekleridir.
 
− Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün değildir.
 
− Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle zaten KKEG olarak dikkate alınmış olan finansman giderleri mükerrerliğin önlenmesi adına gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır.
 
Bilanço esasında defter tutan gelir vergisi mükellefleri de Tebliğde belirtilen esaslara göre finansman gider kısıtlaması uygulamasına tabidirler.
 
Gider kısıtlamasına ilişkin olarak.Hesaplama Aracından faydalanılabilir.
 
Kurum geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren %25 oranında uygulanacaktır.
 
25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı  Resmî Gazetede yayımlanan KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18) İle aşağıdaki konularda değişiklikler yapıldı.
 
1)  Finansman gider kısıtlaması
 
2) Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları
 
3) Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması
 
4) Kurumlar vergisi oranının 2021 yılında %25 olarak uygulanması
 
I- Finansman Gider Kısıtlaması
 
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11'inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi uyarınca; işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak indiriminin mümkün olmadığına yönelik düzenleme yapılmış; ancak 2021 yılına kadar herhangi bir belirleme yapılmadığı için finansman giderlerine yönelik bir kısıtlama uygulanmamıştı.
 
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter