Geri

SAHTE İŞYERİ VE SAHTE SİGORTALILIĞIN USUL VE ESASLARI İLE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI

17.08.2021
 
 
SAHTE İŞYERİ VE SAHTE SİGORTALILIĞIN
 
USUL VE ESASLARI İLE
 
UYGULANACAK YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI
 
 
 
 
1) Sahte işyeri; tabela işyeri olarak da adlandırılan gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı halde, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkan vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerlerdir.  
 
İşyerinin veya sigortalılığın sahte olduğunun anlaşılması halinde;
 
Ödenmiş olan sigorta primleri ile idari para cezaları irat kaydedilir, yararlanılmış olan teşvik ve destekler gecikme zammı ve gecikme cezası ile geri alınır.
 
Sahte sigortalı olduğu tespit edilenlere bağlanmış olunan aylıklar ile ödenmiş olan gelirler gecikme cezası ve zammıyla geri alınır.
 
Sahte sigortalı olduğu tespit edilenlere ödenmiş olan geçici iş göremezlik ve emzirme ödenekleri ile kullanmış oldukları iyileştirme vasıtası, ortez ve protez giderleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınır.
 
Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş sahte işyerlerinde, ilişiksizlik belgesinin verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda, ödenen ücretler gelir kaydedildiğinden dolayı asgari işçilik hesabı yeniden yapılır.
 
Sahte tescilli işyerinin alt işvereni var ise bu alt işveren de sahte işveren olarak kayıt edilir.
 
Sahte hizmet kazandırmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle SGK’nın yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
“Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TC Kimlik Numarası (TCKN), tüzel kişi olması halinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerleri, “Şüpheli İşyeri” olarak tanımlanır ve bu işyerlerinde inceleme yapılır.
 
Gerçek ve eylemli çalışanların da bulunduğu gerçek işyerlerinden bildirim yapılan aynı aylarda sahte sigortalı/sigortalıların da bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda işyeri  sahte  olarak  değerlendirilmeyerek  sigortalı  sahte  sayılmak  üzere  sahte sigortalıların hizmetleri iptal edilecektir.
 
2) SGK’nın kendi kriterlerine göre sahte olma potansiyeli yüksek olduğu tespit edilen işyerlerine “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılacaktır. Kontrollü işyeri olarak tanımlanan işyerleri ile ilgili olarak;
 
Kontrollü İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerlerinden e-beyanname üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına izin verilmeyecektir.
 
Kontrollü kodu konulan işyerleri işyerinin sahte olup olmadığının tespiti amacıyla derhal denetime sevk edilerek incelemeye tabi tutulacaktır.
 
SAHTE  İŞYERİ  VE  SAHTE  SİGORTALIĞIN  USUL  VE  ESASLARI  İLE YAPTIRIMLARI:
 
SGK gerçek dışı hizmet bildirimlerinden kaynaklanan zararının önlenmesi, sahte hizmetlerle yaşlılık aylığına hak kazananlardan sonradan bu hizmetleri iptal edilerek bakiye hizmet süresiyle aylığa hak kazanamadığı anlaşılanların aylıklarının kesilerek yersiz ödenen aylıklar nedeniyle büyük bir borç yükü altına girmelerinin engellenmesi, bu vakaların artmaması için sahte işyeri tespitlerinin hızlandırılması ve gereksiz emek ve zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla, gerek sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu anlaşılan kişilerin aynı fiili yeniden işlemelerinin önüne geçilmesi, gerekse sahte işyerlerinin tespit edilebilmesi için ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genelgeyi yayımlamıştır.
 
İşyerleri tescil durumları itibariyle;
 
Sahte (S),
 
Kontrollü (K), Şüpheli (Ş)
 
olmak üzere üç farklı sınıfta tanımlanmıştır.
 
Ayrıca, aynı şekilde sigortalının hizmet döküm cetvelinde; “Sahte İşyeri”, “Kontrollü İşyeri” ve “Şüpheli İşyeri”nden bildirilen hizmetlerin turuncu renk ve “S”, “K”, “Ş” harfleri ile gösterilecektir.  
 
1- Sahte, İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler
 
SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sonucunda “Sahte İşyeri” tescili yapıldığı tespit edilen işyerleri sisteme “Sahte İşyeri” olarak, Tanımlanmaktadır.  
 
Sahte işyeri; tabela işyeri olarak da adlandırılan gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı halde, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkan vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerlerdir.
 
Ayrıca sahte işyeri; yeni işyeri dosyası tescil edilmeksizin SGK’ da tescilli bulunan ve gerçekte var olan faal veya gayri faal bir işyerini devralmak ya da bu işyeri işvereni olan şirketin hisselerini satın almak veya gayri faal olan işyerlerinin e-bildirge şifrelerini usulsüzce kullanmak suretiyle bu işyeri dosyaları üzerinden gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyette bulunmadan sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla da kendini gösterebilmektedir.
 
Söz konusu nitelikteki işyerleri hakkında SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen raporlarda;
 
İşyerinin Kanun kapsamına alındığı tarihten itibaren bildirimi yapılan tüm sigortalıların sahte olduğunun tespit edilmesi halinde “Sahte İşyeri/1-Kanun Kapsamına Alındığı Tarihten İtibaren Sahte İşyeri”,
 
Belirli bir tarihten sonra sigortalı bildirilen kimselerin çalışmalarının gerçek ve eylemli olmadığının, bir başka ifade ile belirli bir tarihten sonra işyerinin gerçekte var olmadığının tespit edilmesi halinde ise “Sahte İşyeri/2-Belirli Bir Tarihten Sonra Sahte İşyeri”, Olarak kayıt altına alınmaktadır.
 
Bununla birlikte sahte işyeri incelemesi sonucunda;
 
Gerçek ve eylemli çalışanların da bulunduğu gerçek işyerlerinden bildirim yapılan aynı aylarda sahte sigortalı/sigortalıların da bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda ise işyeri sahte olarak değerlendirilmeyerek sigortalı sahte sayılmak üzere sahte sigortalıların hizmetleri iptal edilecektir.
 
1.1- Sahte İşyeri veya Sahte Sigortalılık Tespit Edilen Denetim Raporlarıyla İlgili Yapılacak İşlemler
 
SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerde sahte veya gerçek işyerinden bildirimi yapılan sahte sigortalıların saptanması durumunda,
 
İşyerinin sahte olduğunun tespit edilmesi halinde, düzenlenecek raporun bir sureti işyerinin Muhtasar Beyannamesinin/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) verildiği yetkili vergi dairesine gönderilecektir.
 
Sahte hizmet kazandırmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle SGK’nın yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında SGK zararı da belirtilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204 üncü, 206 ncı ve 207 nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
SGK’ ya sahte işyeri ve/veya sahte sigortalı bildiriminde kastı veya kusuru bulunduğu tespit edilen meslek mensubu hakkında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ne bilgi verilecektir.
 
SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerde sahte veya gerçek işyerinden sahte sigortalılar adına yapılan bildirimlere ilişkin prim ve idari para cezası ödenmiş olduğunun tespiti halinde, ödenen primlerin ve idari para cezalarının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 81 inci maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin ek 7 nci maddesine istinaden irat kaydedilmesi, sahte sigortalılar adına yapılan bildirimlerden kaynaklanan primlerin ve idari para cezalarının ödenmemiş olması halinde ise tahsili cihetine gidilmeyecektir.
 
Geçici iş göremezlik ve emzirme ödenekleri ile sahte sigortalı olduğu tespit edilenlerin kullanmış oldukları iyileştirme vasıtası, ortez ve protez giderleri tahsil edilecektir.
 
Genel sağlık sigortası tescillerinin yapılması/düzeltilmesi için 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı olduğu anlaşılanlarla ilgili tescillerinin yapılması/düzeltilmesi için, haksız yere bağlanan gelir/aylıkların geri alınması için gerekli işlemler yapılacaktır.
 
Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş işyerlerinde, ilişiksizlik belgesinin verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda asgari işçilik hesabı yeniden yapılacaktır.
 
“Sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyeri dosyaları üzerinden SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi “I”, dört aylık sigorta primleri bordroları ise “T” kodu girilerek, hizmetin iptal edilmesi, bu işyerlerinden sigortalı adına hizmet bildirimi ve hizmet birleştirme işlemi yapılmayacaktır.
 
“Sahte işyeri” tanımlaması yapılan işyeri dosyaları üzerinden SGK’ ya verilen sigortalı işe giriş/işten ayrılış bildirgesinin iptal edilecektir.
 
“Sahte İşyeri” olarak tanımlanan işyerlerinin e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi sistem tarafından otomatik olarak askıya alınacağından, “Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerleri tarafından gerek e-Sigorta üzerinden gönderilen bildirimlerin yapılmasına gerekse e-beyanname üzerinden alınan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına sistem tarafından izin verilmeyecektir.
 
Sahte tescilli işyerinin alt işvereni var ise bu alt işveren de sistem tarafından “Sahte İşyeri” olarak tanımlanacak olup, alt işverenin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerlerine de otomatik olarak “Şüpheli İşyeri” tanımlaması yapılacaktır.
 
Sahte sigortalılar adına yasal süresi dışında yapılan bildirimlerden kaynaklanan idari para cezaları da iptal edilecektir.
 
2- Kontrollü İşyeri Tanımlamaları ile Bu İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler
 
Sahte işyerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında SGK’ da tescilli bulunan işyerleri arasında sahte olma potansiyeli yüksek olan işyerleri “Kontrollü İşyeri” olarak tanımlanmaktadır.
 
Kontrollü kodu konulan işyerleri denetime intikal ettirilecektir. SGK tarafından belirlenen kriterlere göre sistem tarafından yapılan tespit üzerine alınan listeler vasıtasıyla “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinin işyeri yetkililerince, ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilerek e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerinin aktif hale getirilmesinin talep edilmesi halinde, SGK tarafından daha önce gönderilmiş ancak çeşitli nedenlerle tebliğ edilememiş yazıların (işyeri sicil ve işkolu kodu numarasını belirten yazının, idari para cezası yazıları, ödeme emirleri v.b.) işyeri yetkililerine elden tebliğ edilmesi ve işyerinin faaliyette bulunduğu adresin yerleşim belgesi veya vergi dairesi yoklama tutanağı ile kanıtlanması istenilecektir.
 
Bu şekilde yapılacak müracaatlar üzerine, işyerinde öncelikle fiili denetim yapılması, yapılan denetim sonucunda işyerinin “Sahte İşyeri” olmadığının anlaşılması halinde “Kontrollü İşyeri” tanımlaması kaldırılacaktır.
 
Diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler ya da kamu idarelerinden alınan belgelerden işyerinin sahte olduğuna dair herhangi bir hususun bulunması halinde bu işyerlerine de kontrollü kodu konulacaktır.
 
2.1- Kontrollü İşyerlerinden Verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin İşleme Alınması
 
“Kontrollü İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerlerinden e-beyanname üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına izin verilmeyecektir.
 
Buna göre, sistem tarafından sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına izin verilmeyen işyerleri hakkında yapılan araştırma ve inceleme sonucunda işyerinin sahte olmadığının tespit edilmesi halinde kontrollü işyeri tanımlaması kaldırılacaktır.
 
Kontrollü tanımı kaldırılan işyerleri için ilgili ünite tarafından gerekli tanımlama işlemleri yapılacaktır. Bu durumda, kontrollü işyeri tanımlaması konulması nedeniyle verilemeyen beyannamelerin son verilme tarihi ile bu beyannamelerden kaynaklı tahakkuk eden primlerin son ödeme tarihi kontrollü işyeri tanımlamasının kaldırıldığına ilişkin yazının işverene tebliğ edildiği ayı takip eden ayın 26’sı olarak sisteme girilecektir.
 
Bu şekilde sisteme beyannamenin son verilme tarihi ile ödemenin son tarihi tanımlanan işyerleri için belirlenen tarihlere kadar beyannamelerin verilmesi ve primlerin ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.  
 
2.2- Kontrollü İşyeri Tanımlaması Nedeniyle Denetime Sevk Edilen İşyerleri Hakkında Yapılacak Yerel Denetim ve Araştırma/İnceleme İşlemleri
 
“Kontrollü İşyerinin” bilinen adreslerinde bulunup bulunmadığının ve başka bir adreste faaliyetine devam edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla bilinen adreslerinde SGK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yerel denetim ve gerektiğinde çevre araştırması yapılır.
 
Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda;
 
a) İşyerinin sahte olmadığına ve bildirim yapılan kişilerin fiilen çalıştığına kanaat getirilmesi halinde;
 
Kontrollü tanımlamasının kaldırılmasına karar verilecektir.
 
Kontrollü kodunun kaldırıldığı tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar bu işyerine tekraren kontrollü işyeri tanımlaması ve otomatik şüpheli işyeri olarak tanımlaması da yapılmayacaktır.
 
b) İşyerinin sahte olmadığına ancak aynı aylarda bildirimi yapılan kişilerin bir kısmının fiilen çalışmadıklarına kanaat getirilmesi halinde;
 
Bildirim yapılan kişilerden bir kısmının fiilen çalışmadıklarına ilişkin oluşan kanaatin tespit edilebilmesi ve rapora bağlanabilmesi amacıyla yapılacak incelemeler öncelikli olarak sonuçlandırılacaktır.
 
Kontrollü kodunun kaldırıldığı tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar bu işyerine tekraren kontrollü işyeri tanımlaması ve otomatik şüpheli işyeri olarak tanımlaması da yapılmayacaktır.
 
c) İşyerinin sahte olduğuna kanaat getirilmesi halinde;
 
Kontrollü tanımlamasının kaldırılmaması hususunda ara karar verilecektir.
 
2.3. Diğer Hususlar
 
“Kontrollü İşyeri” olarak sisteme tanımlanmış olan işyerlerinin e-beyanname üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına izin verilmediği için, bu işyerlerinin “Sahte İşyeri” olup olmadığının tespitine yönelik incelemelerin öncelikli olarak sonuçlandırılması ve “Sahte İşyeri” olmadığı tespit edilenlerin “Kontrollü İşyeri” tanımlamasının kaldırılması gerekmektedir.
 
“Kontrollü İşyeri” tanımlaması nedeniyle denetime gönderilmiş işyerleri SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından incelenerek, “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılacak tespit sonucuna göre ya “Sahte İşyeri” olarak değiştirilecek ya da kaldırılacak olup; bu işyerleri hakkında denetim sonucuna göre işlem yapılacaktır.
 
3- Şüpheli İşyeri Tanımlamaları ile Bu İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler
 
“Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer işyerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer işyerleri, sistem tarafından “Şüpheli İşyeri” olarak tanımlanacaktır. Dolayısıyla, otomatik şüpheli işyeri tanımlaması yalnızca sahte işyeri tanımlamasından dolayı yapılacak olup; kontrollü işyeri tanımlamasından dolayı otomatik şüpheli işyeri tanımlaması yapılmayacaktır.  
 
Tescil giriş veya değişiklik işlemlerinin yapılmasının ardından şüpheli işyeri uyarı mesajı verilen işyerlerinin “Sahte İşyeri” olup olmadığının tespiti için SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerinde fiilen denetim yapılacaktır.
 
Denetim sonuçlanıncaya ya da işyerlerinin “Sahte işyeri” olduğuna ilişkin tanımlama yapılıncaya kadar “Şüpheli işyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi yapılmaya devam edilecektir.
 
“Sahte İşyeri” olarak tanımlanan işyerlerinin, işverenlerinin, gerçek kişi olması halinde TCKN, tüzel kişi olması halinde VKN ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde, tanımlanma tarihinden önce tescil edilmiş diğer işyerleri ile bu kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu diğer işyerleri için de sistem tarafından otomatik olarak “Şüpheli İşyeri” tanımlaması yapılacaktır.
 
Şüpheli işyeri tanımlaması, yapılan denetim ve araştırma/inceleme işlemlerinin nihai sonucuna göre tanzim edilecek rapor gereği ise “Kontrollü İşyeri” tanımlaması ya “Sahte İşyeri” olarak değiştirilecek ya da kaldırılacaktır.
 
Denetim raporu ile “Şüpheli İşyeri” tanımlaması kaldırılan işyerine şüpheli tanımlamasının kaldırıldığı tarihi takip eden;
 
Altıncı ayın sonuna kadar tekrar sistem tarafından şüpheli ya da manuel kontrollü tanımlaması yapılmayacaktır.
 
Yedinci ayın ilk gününden itibaren bu işyerine tekrar sistem şüpheli ya da manuel kontrollü tanımlaması yapılacaktır.
 
“Şüpheli İşyeri” tanımlamasının kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işyerinin şüpheli kodunun kaldırılabilmesi için sisteme “Sahte İşyeri” olarak tanımlanmış işyerleri için yapılan tanımlamaların kaldırılmasının beklenilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
4- Tanımlamaların Kaldırılması
 
4.1- Sahte İşyeri Tanımlamasının Kaldırılması
 
“Sahte İşyeri” tanımlaması SGK'nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitler üzerine düzenlenen rapor veya mahkeme kararı gereğince yapılmakta olup, tanımlamanın kaldırılmasına ilişkin SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş ikinci bir rapor veya bu hususta alınmış nihai yargı kararı (en son yargılama aşamasında verilen ve yargılamayı sonlandıran karar) bulunmadığı sürece tanımlama ünite tarafından kaldırılamayacaktır. Ancak, uyuşmazlık konusunda ihtiyati tedbir kararı gibi kesinleşmesi aranmayan kararların verilmesi durumunda, bu kararların gereği de yapılacaktır.
 
4.2- Kontrollü İşyeri Tanımlamasının Kaldırılması
 
“Kontrollü İşyeri” tanımlamasının kaldırılmasına ilişkin SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş rapor bulunmadığı veya ilgili servis tarafından işyerinin “Sahte İşyeri” olmadığına ilişkin değerlendirme olmadığı sürece tanımlama kaldırılmayacaktır. Ancak, ünitece tanımlamanın sehven yapıldığının anlaşılması durumunda, tanımlamanın kaldırılabilmesi için ünitece tanımlamanın hatalı yapıldığını ve kaldırılması gerektiğini belirten “Onay Yazısı” tanzim edilmesi gerekmektedir.
 
4.3- Şüpheli İşyeri Tanımlamasının Kaldırılması
 
"Şüpheli İşyeri" tanımlamasının kaldırılmasına ilişkin SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenmiş rapor bulunması durumunda işyerinin şüpheli tanımlaması kaldırılacaktır.
 
5- Sahte, Kontrollü ve Şüpheli İşyerlerinden Bildirim Yapılan Sigortalıların Aylık Bağlama İşlemleri
 
“Sahte İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetlerin SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına istinaden iptal edilmesi ve söz konusu hizmetler için hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi yapılmaması nedenleriyle, sigortalıların gerek aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde, gerekse gelir/aylık bağlama işlemlerinde anılan hizmetler dikkate alınmayacaktır.
 
Gelir/aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra sigortalı adına bildirilen hizmetlerin “Sahte İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden olduğuna ilişkin işyeri tescil bilgilerinde değişiklik olması halinde de sigortalıların gerek tahsis talep/ölüm tarihlerinde gelir/aylık alma haklarının devam edip etmediği, gerekse gelir/aylıklarında artma, azalma veya fazla ve yersiz ödemeyi gerektiren bir durum olup olmadığının tespiti yapılarak gelir/aylıklarda gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır.  
 
“Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetler henüz iptal edilmemiş olmakla birlikte denetim sonuçlanıncaya kadar hizmet bildirme ve birleştirme işlemi gerçekleştirilmeyeceğinden, aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve gelir/aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.
 
Ancak, sigortalıların “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetleri hariç tutulduğunda aylığa hak kazanması durumunda denetim sonuçları beklenmeksizin, aylık bağlanacak statü belirlenerek gelir/aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacak, ayrıca denetim sonucunda “Kontrollü İşyeri” tanımlamasının kaldırılmasına karar verilmesi, dolayısıyla da söz konusu hizmetlerin geçerli sayılması halinde bu hizmetler aylık bağlanacak statü tespitinde ve gelir/aylık bağlama ve/veya ikinci karar işlemlerinde dikkate alınacaktır.
 
Öte yandan gelir/aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra sigortalı adına bildirilen hizmetlerin “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden olduğuna ilişkin işyeri tescil bilgilerinde değişiklik olması halinde; “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetler henüz iptal edilmediğinden; söz konusu durumlarda denetim sonuçlanmadan ikinci karar işlemi yapılmayacak ve denetim sonucunda “Kontrollü İşyeri” tanımlamasının “Sahte İşyeri” olarak değiştirilmesi durumunda sigortalıların gerek tahsis talep/ölüm tarihlerinde gelir/aylık alma haklarının devam edip etmediği, gerekse gelir/aylıklarında artma, azalma veya fazla ve yersiz ödemeyi gerektiren bir durum olup olmadığının tespiti yapılarak gelir/aylıklarda gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır.
 
“Şüpheli İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden sigortalı adına bildirilen hizmetler SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporlarına istinaden iptal edilmemiş olup, denetim sonuçlanıncaya ya da işyerlerinin “Sahte İşyeri” olduğuna ilişkin tanımlama yapılıncaya kadar “Şüpheli İşyeri” tanımlaması yapılan işyerlerinden hizmet bildirilen sigortalıların hizmet bildirimi ve hizmet birleştirme işlemi devam edecek olması nedeniyle, sigortalıların aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve gelir/aylık bağlama işlemlerinde söz konusu hizmetler dikkate alınacak, gelir/aylık bağlama işlemleri denetim sonuçları beklenmeksizin sonuçlandırılacaktır.
 
Diğer taraftan, aylığa hak kazanma koşullarının tespitinde ve gelir/aylık bağlama işlemlerinde, şüpheli işyerlerinden bildirilen hizmetler dikkate alınacak olmakla birlikte, şüpheli ve kontrollü işyerlerinde geçen hizmetlerle ilgili olarak denetim işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılarak ikinci karar işlemlerinin geciktirilmeksizin yapılması gerekmektedir.
 
 
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter