Geri

2021 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER

31.12.2020

 
2021 YILINDA UYGULANACAK
 
EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERLER
 
 
 
 
2021 yılına ait emlak vergisine esas değerler yeniden değerleme nispetinin yarısı oranında (%4,555) arttı.
 
29.12.2020 tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu'nu Genel Tebliğinde 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır. 
 
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.
 
29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bina, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.
 
1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. 
 
Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
 
2020 yılı için yeniden değerleme oranı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile %9,11 (dokuz virgül on bir) tespit edilmiş ve ilan edilmiş bulunmaktadır.
 
2020 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2021 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2020 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2021 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
 
I- 2020 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2021 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı
 
Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beş yüz elli beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
 
ÖRNEK 1: Mükellef (A) Bursa ili, Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2014 yılında satın almıştır. 2020 yılı emlak vergi değeri 220.000,00 TL olan meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
 

1

Meskenin 2020 yılına ait emlak vergi değeri

220.000,00 TL

2

2020 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%9,11/2=)

%4,555

3

Meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)]

230.021,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

230.000,00 TL

 
 
II- 2021 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti
 
(1) Mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (on bir virgül yirmi dokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2020 yılı değerinin, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beş yüz elli beş) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.
 
ÖRNEK 2: Mükellef (B) 2020 yılında Bingöl ili, Merkez ilçesi sınırları içinde 350 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL’dir.
 
2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,865, 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,29 ve 2020 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı ise %4,555 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2021 yılında başlayacak bu mükellefin 2020 yılında satın aldığı arsanın 2021 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
 

1

2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

200,00 TL

2

2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=)

%11,865

3

2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1x2)]

223,73 TL

4

2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%22,58/2=)

%11,29

5

2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3+(3x4)]

248,99 TL

6

2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%9,11/2=)

%4,555

7

2021 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [5+(5x6)]

260,33 TL

8

Arsanın yüzölçümü

350 m2

9

Arsanın 2021 yılı vergi değeri (7x8)

91.115,50 TL

10

Bin  liraya  kadar  olan  kesirler  dikkate  alınmayacağından  verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

91.000,00 TL

 
 
ÖRNEK 3: Mükellef (C) Nevşehir ili, Ürgüp Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2012 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2020 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2021 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.605,82 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 500 TL’dir.
 
2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,865, 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,29 ve 2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %4,555 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2021 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2021 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)
 
1 İnşaatın türü ve sınıfına göre 2021 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli  1.605,82TL

2

Binanın dıştan dışa yüzölçümü

120 m2

3

Binanın maliyet bedeli (1x2)

192.698,40 TL

4

2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

500,00

TL

5

2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=)

%11,865

6

2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4+(4x5)]

559,33

TL

7

2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%22,58/2=)

%11,29

8

2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [6+(6x7)]

622,48

TL

9

2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%9,11/2=)

%4,555

10

2021 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [8+(8x9)]

650,83

TL

11

Arsanın yüzölçümü

400 m2

12

Arsanın vergi değeri (10x11)

260.332,00

TL

13

Binanın 2021 yılı vergi değeri (3+12)

453.030,40

TL

14

Bin  liraya  kadar  olan  kesirler  dikkate  alınmayacağından  verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

453.000,00

TL

 
 
III- EMLAK VERGİSİ ORANLARI
 
Emlak vergisi oranları aşağıdaki gibidir.
 

 

Büyükşehir ve Mücavir Alanlarda

Diğer Yerlerde

Mesken

Binde 2

Binde 1

İşyeri

Binde 4

Binde 2

Arsa

Binde 6

Binde 3

Arazi

Binde 2

Binde 1

 
IV- VERGİ ÖDEME SÜRESİ
 
1319 sayılı Yasanın 30’uncu maddesine göre, emlak vergisi aşağıda belirtilen tarihlerde iki taksitte ödenmektedir.
 
Ödeme zamanı
Birinci taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında
İkinci taksit Kasım ayında
 
Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve arazinin emlak vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunmaktadır. Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini takip eden bütçe yılından itibaren emlakin vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenmektedir.
 
V- BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI OLAN İLLER LISTESI
 

Adana

Denizli

Kayseri

İzmir

Konya

Ankara

Diyarbakır

Kocaeli (İzmit)

İstanbul

Van

Antalya

Erzurum

Malatya

Muğla

Samsun

Aydın

Eskişehir

Mardin

Kahramanmaraş

Şanlıurfa

Bursa

Gaziantep

Manisa

Sakarya

Trabzon

Balıkesir

Hatay

Mersin

Ordu

Tekirdağ

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter