Geri

2020 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI

 

"2020 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 51 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı."

 

VERASET VE İNTİKAL

VERGİSİ TARİFESİ

VE İSTİSNA TUTARLARI

2020

MATRAH   VERASET YOLUYLA İNTİKAL % İVAZSIZ İNTİKAL %
İLK 350.000 TL için 1 10
SONRA GELEN   850.000 TL için 3 15
SONRA GELEN   1.800.000 TL için 5 20
SONRA GELEN   3.300.000 TL için 7 25
MATRAHIN   6.300.000 TL'sının üstü 10 30
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
A- Füru ve eşten herbirine isabet eden mirasın 306.603 TL 'si, füru bulunmaması halinde eşe isabet 
eden miras hissesinin  613.582 TL 'si,
B-    İvazsız İntikallerde(Hibe,Hediye,Çekiliş vs)    7.060 TL 'si Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.

 

 

İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna hadleri, aynı maddenin son fıkrası hükmü uyarınca önceki yılda uygulanan istisna hadlerine, cari yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenen vergi tarifesi artan oranlı bir tarife olup aynı maddenin, 3’üncü fıkrasındaki “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir” hükmü uyarınca tarifedeki dilim tutarları, her yıl artırılmaktadır.

Maliye Bakanlığınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter