Geri

2020 YILINDA CEZA TUTARLARI / ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI / 1. VE 2. DERECE USULSÜZLÜK CEZALARI NE KADAR

 

ÖZEL USULSÜZLÜK
CEZALARI
(VUK Md.353 / Mük.Md. 355) 2017
VUK MADDE 353  -  FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI
353/1 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden, Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kağıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için belirlenen tutardan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 350,00
353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180.000,00
353/2

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere,Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kağıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için belirlenen tutardan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

350,00
353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 18.000,00
353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  180.000,00
353/4  Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 350,00
353/6 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 8.500,00
353/7  Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 420,00
   
353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.300,00
353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 260.000,00
353/9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.800,00
353/10 VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.300,00
VUK MÜKERRER MADDE 355    Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında         Mük.Mad.355/1 2.300,00
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında Mük.Mad.355/2    1.200,00
Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında Mük.Mad.355/3 600,00
107 / A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1 - Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbası hakkında 1.400,00
2 - İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700,00
3 - Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 360,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için işleme konu tutarın % 5 ‘i oranında Özel usulsüzlük cezası kesilir. 3. Fıkradakilerine bu fiil için ceza kesilmez. Bir takvim yılında kesilebilecek toplam özel usülsüzlük cezası 1.800.000,00.-TL  
USULSÜZLÜK CEZALARI
V.U.K. Madde: 352  (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 388)
MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECEDE USULSÜZLÜK İÇİN İKİNCİ DERECEDE USULSÜZLÜK
1 - Sermaye Şirketleri  220,00 120,00
2 - Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 130,00 67,00
3 - İkinci sınıf tüccarlar 67,00 30,00
4 - Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 30,00 18,00
5 - Kazancı basit usulde tespit edilenler 18,00 8,50
6 - Gelir vergisinden muaf esnaf 8,50 4,70
1.İNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER
Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması,
Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması,
Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması,
Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davette müddetinde icabet edilmemesi,
Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215-219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır.),
İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.),
Diğer ücretler üzerinden alınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması,
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342'nci maddenin 2 inci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması,
2.İNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması, 
Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması,
Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç).
Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması,
Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması,
Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması,
Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter