Geri

PREFABRİK YAPI VE KONTEYNER TESLİMLERİNDE KDV ORANI % 1 OLARAK BELİRLENDİ

25.02.2023

 
 
PREFABRİK YAPI VE KONTEYNER TESLİMLERİNDE
 
KDV ORANI % 1 OLARAK BELİRLENDİ
 
 
 
 
 
6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil), KDV oranının % 1 olarak uygulanmasına yönelik düzenlemede bulunulmuştu.
 
6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere afetzedeler ile KDVK’nun 17 nci maddesinde sayılanlara tesliminde KDV oranının %1 olarak uygulanmasına ilişkin sınırlama kaldırılarak; prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) vergi oranının % 1 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.  
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için % 10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.
 
Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.
 
Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
 
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
 
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
 
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
 
olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.
 
Bu kapsamda 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen Geçici Madde 10 ile 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil), KDV oranı % 1 olarak uygulanacağı belirtilmişti.  
 
Bu defa 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu 6790 sayılı Karar değiştirilmiş ve prefabrik yapı ile konteynerlerin- 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işlerinde vergi oranının % 1 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.  
 
6790  sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan 6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme 
 
GEÇİCİ MADDE 10- (1) Prefabrik yapı ile GEÇİCİ MADDE 10- (1) Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı konteynerlerin- 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), l edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile belirtilen vergi oranı uygulanır."
 
Bu değişiklik ile prefabrik yapı ile konteynerlerin teslimlerinde KDV oranının %1 olarak uygulanabilmesi için;
 
- olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılma zorunluluğu ile
 
- afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara teslimine ilişkin zorunluluk; kaldırılmıştır.
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlar, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflardır.
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter