Geri

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

22.04.2020

 

 
2020 YILINDA UYGULANACAK
 
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
 
İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI
 
2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında işverenlere verilen ve 2020 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları 21.04.2020 tarih 2020-10 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır. Buna göre, 2020 yılında; 2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında olan, 2020 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; 2,5 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir. 2020 yılının bütün aylarında asgari ücret desteği verilecektir.
 
UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI
GENEL HUSUSLAR:
 
Asgari ücret desteğinin usul ve esasları geçmiş yıllarda olduğu gibi 01.01.2020 tarihinden önce tescil edilen işyerleri için farklı, 2020 yılında tescil edilen (01.01.2020 tarihinden önce tescil edilmesine karşılık 2019 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri de 2020 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecektir)işyerleri bakımından farklı olarak belirlenmiştir. Aşağıda her iki durum için öngörülen usul ve esaslar açıklanmıştır.
 
A. 01.01.2020 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ
 
İŞYERLERİ A.1. KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR
 
5018 sayılı kanunun 1 sayılı cetvelinde yer alan Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlar dışındaki tüm işverenler, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 92 no.lu belge türlerinden dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.  
 
A.2. DESTEKTEN YARARLANILACAK
 
PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI
 
1) 2019 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya 2.3.2020 tarihine kadar yasal süresi dışında verilen veya re'sen düzenlenen asıl, ek belgelerdeki gün sayılarının toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.
 
2) Asgari ücret desteğinin hesabında 2019 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere 2020 yılının cari ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2020 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2019 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2019 yılının en son bildirim yapılan ayını takip eden aydan 2019 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri hakkında 2020 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerlerine ilişkin iş ve işlemlere göre uygulama yapılacaktır.
 
Ayrıca, 2019 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;
 
- (0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,
 
yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde, bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın APHB’deki (Aylık prim Hizmet Belgesi) / MUHSGK’daki (Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi) bildirimleri esas alınacaktır. Takip eden ay/aylarda da bildirim yapılmamış olması halinde bildirim yapılmayan dönemler hakkında ilk defa 2020 yılında tescil edilmiş işyeri gibi işlem yapılacaktır.
 
3) 2020 yılının destekten yararlanılacak ilgili ayında yasal süresi içinde daha önce verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte belge verilmesi halinde destekten yararlanılacak tutar yeniden hesaplanacaktır.
 
4) Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar bakımından destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanırken 2019 yılının aynı ayında 0510, 0520 işkolu kodlarından ve 4, 5, 35, 36 ve 55 no.lu belge türlerinden bildirilen sigortalılardan prime esas günlük kazancı 341 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile bu sayıya % 50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısının toplamını geçmemek üzere cari ayda bildirilen prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır.
 
Bu durumda Asgari ücret desteğinin hesabından, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları için 2019 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları, 2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için 2019 yılı Ağustos ayında bildirilen günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. 2020/Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 2019 yılında SGK’ya bildirim yapılmadığından 2020/ Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında SGK’ ya verilen APHB veya MPHB’ den bildirilen gün sayısı, asgari ücret desteği hesaplamasında dikkate alınacaktır.
 
A.3.GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET DESTEK
 
TUTARININ HESAPLANMASI
 
1) Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesinde 2019 yılı Ocak ila Aralık ayı/döneminde uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 5510 sayılı kanunun 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayısı esas alınacaktır.
 
Buna göre, 2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için, 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında olan sigortalıların, çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacak ve takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.  
 
A.4. DESTEKTEN YARARLANMAYA
 
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 
1) Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler 2020 yılına ait APHB (Aylık Prim Hizmet belgesi) veya MPHB’yi (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) yasal süresi içinde vereceklerdir. APHB veya MPHB’nin yasal süresi içinde verilmemesi halinde belgelerin yasal süresinde verilmediği aylar için destekten yararlanılamayacaktır.
 
2) 2020 yılına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Buna karşılık yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını azaltacak mahiyetteki (iptal niteliğindeki) aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak günün hesaplamasında dikkate alınacaktır.
 
3) 2020 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenler SGK’ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi destekten yararlanılabileceği gibi, APHB veya MPHB’den (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi) kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da bulunmamaktadır.
 
4) 2020 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2020 yılı için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.
 
5) 2020/Ocak ila 2020/Aralık aylarında/dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının 2019 yılı Ocak ila Kasım döneminde en az bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısından az olmaması gerekmektedir. Destekten yararlanılacak ayda/dönemde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/1-a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların sayısının, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/1-a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan ayda/aylarda destekten yararlanılamayacaktır.
 
Buna göre; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde;
 
− Gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar (destekten yararlanılacak ayda/dönemde eksik gün nedeni 18-Kısa Çalışma Ödeneği, 21-Diğer Ücretsiz İzin, 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin, 29-Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer olarak seçilen sigortalılar hariç) ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 no.lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.
 
ÖRNEK 2:
(A) işvereni tarafından 2019 yılı Ocak ila Kasım ayı/döneminde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.
 
 
Buna göre; sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar ile 0 (Sıfır) gün bildirim yapılan sigortalılar en az sigortalı bildirimi yapılan ayın/dönemin tespitinde dikkate alınmadığından, işyerinin uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan 2019/Nisan ayındaki/dönemindeki sigortalı sayısı (28) baz alınacaktır.
 
(A) işvereni tarafından 2020 yılı ocak ila aralık aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan sigortalıların durumu aşağıdaki gibidir.
 
Bu durumda, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılar destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki bildirim yapılan sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınmamakla birlikte 0 (sıfır) gün bildirim yapılan sigortalılar için eksik gün kodu 18-Kısa Çalışma Ödeneği seçildiği için destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki bildirim yapılan sigortalı sayısının tespitinde dikkate alındığından en az bildirim yapılan 2019/Nisan ayındaki/dönemindeki sigortalı sayısının (28) altında bildirim yapılan 2020/Ocak, Mart, Eylül ve Aralık aylarında destekten yararlanılamayacaktır.
 
Ayrıca ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde mükerrer kaydı olanlar, birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olanlar, dikkate alınmayacak, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar hesaplamaya dahil edilecektir.
 
6- SGK, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyeri listelerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından temin ederek sisteme gerekli tanımlamaları yapmaktadır. Bu nedenle toplu iş sözleşmesi imzalamasına rağmen söz konusu uygulamadan faydalanamadığını beyan eden işverenlerimiz varsa, bunların Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığına müracaat ederek, işyerlerini, listeye eklettirmeleri gerekmektedir.
 
B. 2020 YILINDA TESCİL EDİLEN
 
İŞYERLERİ B.1. KAPSAMA GİREN SİGORTALILAR
 
5018 sayılı kanunun 1 sayılı cetvelinde yer alan Genel Bütçeye Dahil Kuruluşlar dışındaki tüm işverenler, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı anılan madde hükümlerinden yararlanılacaktır. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulmayan sigortalılar bakımından söz konusu uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
 
B.2. DESTEKTEN YARARLANILACAK PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ HESAPLANMASI
 
1) 2020 yılının esas alınacak ilgili ayında, yasal süresinde veya 1.3.2021 tarihine kadar yasal süresi dışında verilen veya re'sen düzenlenen asıl, ek belgeler ve beyannamelerdeki gün sayılarının toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı hesaplanacaktır.
 
2) 2020 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından bir önceki yılın baz alınacak aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2020 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2019 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için ilgili belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Dolayısıyla, 2020 yılında tescil edilen işyerlerinde prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacaktır.
 
ÖRNEK 3:
 
01.05.2020 tarihinde tescil edilen Z Şirketi
 
Örnekte görüleceği üzere işyeri 2020 yılında tescil edildiği için SPEK alt sınırı ile SPEK üst sınırı üzerinde olan tüm sigortalılar yönünden asgari ücret desteği verileceğinden, işveren A, B, C sigortalılar yönünden asgari ücret desteğinden yararlanacakken, SPEK üst sınırı üzerinden bildirim yapılan D sigortalısı ile 2 no.lu belge türünden bildirilen sigortalı yönünden asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır. Buna göre işveren 90x 2,5= 225 TL asgari ücret desteği alacaktır.
 
3) Uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar, ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde mükerrer kaydı olanlar, birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olanlar, dikkate alınmayacak, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar hesaplamaya dahil edilecektir.
 
B.3. GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI
 
1) Bu kapsamdaki işyerleri bakımından asgari ücret desteğine esas günlük tutar belirlenirken, desteğe esas ayda uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4/1-a kapsamındaki sigortalı sayısı dikkate alınacaktır.
 
Buna göre, 2020 yılının destek verilecek ilgili ayında uzun vadeli sigorta kollarından aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirimi yapılan 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı prim ödeme gün sayısının 2,50 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanan destek tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.
 
B.4. DESTEKTEN YARARLANMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 
2020 yılında tescil edilmiş/edilecek olan işyerleri ile 2020 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2019 yılında sigortalı çalıştırmamış veya 2019 yılının en son bildirim yapılan ayını takip eden aydan 2019 yılı sonuna kadar hiç bildirim yapılmayan işyerleri için asgari ücret desteğinden yararlanılması bakımından;
 
1) Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi,
 
2) Ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya borcun 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması,
 
3) Tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde ödenmesi, Gerekmektedir.
 
4) SGK’ya vadesi geçmiş borcu bulunan işverenin, borcunu ödemesi veya 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirmesi halinde, yasal verilme süresi geçmemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere diğer koşulların sağlanması kaydıyla destekten yararlanması mümkün olacaktır.
 
5) Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan; 5.1. 2020 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği,
 
5.2. Prime esas kazancını eksik bildirdiği,
 
5.3.Bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı,
 
Tespit edilen işverenlerin, asgari ücret desteğinden yararlanması mümkün bulunmadığı gibi 2020 yılında yararlanılmış destek tutarı olması halinde ise yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.
 
C. SİGORTA PRİMLERİNİN İŞVEREN VE SİGORTALI HİSSELERİNİN TAMAMININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANDIĞI DURUMLARDA VERİLECEK DESTEK TUTARI
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 2. maddesi ile 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen teşvikler kapsamında sigortalı istihdam ediliyor olması halinde, işverenlerin bu kapsamdaki sigortalıları için ödeyeceği sigorta primlerinin Hazinece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda, sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.
 
7103 sayılı Kanunla getirilen 4447 sayılı Kanunun geçici 19. ve 20. maddelerinde yer alan “bu teşviklerden yararlandırılan sigortalılar için bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz” hükmü uyarınca 17103-27103-37103 kanun numaralarından yararlanılan sigortalılar için asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.
 
Geriye yönelik olarak kanun türü değişikliği yapıp yeni belgelerini 687, 17103, 27103, 37103 olarak veren işverenlerimiz, yararlandıkları sigortalılar yönünden asgari ücret desteğinden yararlanamayacakları için asgari ücret destek hesaplamalarının yeniden yapılması gerekmektedir. Bu nedenle geriye yönelik olarak kanun türü değişikliği yapmaları halinde bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekir.
 
D. ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
 
5510 sayılı Kanun uyarınca alt işverenler için müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden ve alt işverenler sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiklerinden, alt işvereni olan işyeri dosyalarında alt işverenlerin kendi çalıştırmış oldukları sigortalılarının asgari ücret desteğinden yararlanmaları için alt işverenlerin 01.01.2020-31.12.2020 döneminde faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir.
 
Bu nedenle alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin;
 
− 01.01.2020 tarihinden önce yapılmış olması ve 2020 yılında da faaliyetine devam ediyor olması halinde (A) bölümünde açıklanan usul ve esaslar,
 
− 01.01.2020 tarihinden sonra yapılmış/yapılacak olması halinde ise (B) bölümünde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanacaktır.
 
Asıl işveren ile alt işverenler bakımından destekten yararlanma usul ve esaslarının tespitinin ayrı ayrı yapılması nedeniyle, alt işverenlerin çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının ya da bildirdiği sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili alt işverenlerin destek tutarları geri alınacak, buna karşın asıl işverenin destek tutarı ise geri alınmayacaktır. Ancak asgari ücret desteğinin iptalinden dolayı alt işverene çıkacak borçlardan asıl işveren de müteselsilen sorumlu olacaktır.
 
Asıl işverenlerin alt işverenleriyle, alt işverenlerin ise birbirleriyle destekten yararlanmak için istihdamın kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yaptıklarının anlaşılması halinde bu işveren ve alt işverenler hakkında asgari ücret desteğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.
 
E. 5510 SAYILI KANUNUN EK-9 MADDESİNİN 1’İNCİ FIKRASI KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER
 
5510 sayılı kanunun ek-9 maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yukarıdaki bölümlerde açıklanan usul ve esaslar dahilinde aynı diğer işverenler gibi asgari ücret desteğinden yararlanırlar.
 
F. DEVİR, İNTİKAL VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANILMASI
 
Asgari ücret desteği uygulamasında, devredilen veya intikal eden işyerleri bakımından işveren değişikliği üzerinde durulmaksızın işyeri bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir.  
 
Adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden, işyeri tescili aşamasında sigorta primleri teşvik uygulamasında olduğu gibi “adres değişikliği” seçeneği işaretlenmek suretiyle destekten yararlanılacaktır.
 
G. ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN SİGORTA PRİM BORÇLARINA MAHSUP VEYA İADE EDİLMESİ
 
5510 sayılı Kanuna geçici 80’inci maddesi uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenlerimizin, ödeyecekleri prim miktarından fazla asgari ücret destek tutarı olması halinde, artan tutarlar sonraki aylarda ödenecek prim borçlarına mahsup edilecektir.
 
İşverenin 1.3.2021 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin Kuruma olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup edilecektir. Mahsup edilecek başka borcunun olmaması durumunda, 5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesinin on altıncı fıkrası hükümleri dikkate alınacaktır.

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter