Geri

ŞANS OYUNLARI VERGİ ORANLARI %100 ORANINDA ARTIRILDI

11.07.2023

 

ŞANS OYUNLARI VERGİ ORANLARI

%100 ORANINDA ARTIRILDI 

 


7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki şans oyunları vergisi oranları

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde% 5’ten % 10’a,

At yarışlarında %7’den %14

Diğer şans oyunlarında %10’dan %20’ye çıkarıldı.

Karar, 7 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun şans oyunlarının vergilendirilmesine ilişkin 6’ncı maddesi aşağıdaki gibidir.

(1) Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, şans oyunları vergisine tâbidir.

(2) Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.

(3) Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir.

(4) Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5, at yarışlarında %7 ve diğer şans oyunlarında %10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine getirmeye yetkilidir.

(5) Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Bakanlık, vergilendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir.

(6) Şans oyunları vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar, mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir.

(7) Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.

(8) Bu verginin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7347 sayılı 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile şans oyunları vergisine tabi faaliyetlere ilişkin vergi oranları arttırılmıştır. Arttırılan oranlar, önceki oranlarla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki Tabloda verilmiştir.

 

ŞANS OYUNLARI VERGİ ORANLARI TABLOSU
Vergiyi doğuran olay  Önceki Oran  7347 sayılı CK ile
Belirlenen Oran
Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahisler  5% 10%
At yarışları  7% 14%
Diğer şans oyunları  10% 20%

 

 

*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter