Geri

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ÜLKE GENELİNDE UYGULANMASI 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE ERTELENDİ

04.04.2020

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN
 
ÜLKE GENELİNDE UYGULANMASI
 
1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE ERTELENDİ
 
 
 
Pilot  iller  dışında  Muhtasar  ve  Prim  Hizmet  Beyannamesinin  ülke genelinde  uygulanmasına  ilişkin  başlangıç  tarihi,  1  Temmuz  2020 olarak değiştirildi.
 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulandığı pilot iller halen Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya’dır.
 
21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya Geçişin Yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4’üncü maddesinde;
 
“(1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.” hükmü getirilmişti.
 
Daha sonra, 27.07.2019 tarih 30844 sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler tarafından pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına devam edileceği ve tüm Türkiye’ deki uygulamaya 1/1/2020 tarihi itibarıyla başlanılacağı,
 
09/02/2020 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler tarafından pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinin de dahil edildiği ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ülke genelinde uygulanmasına 1 Mart 2020 tarihinde başlanılacağı belirtilmişti.
 
Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 13.1.2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı 122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştı.
 
04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) İle pilot iller dışında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının ülke genelinde uygulanmasına ilişkin başlangıç tarihi 1 Temmuz 2020 olarak değiştirilmiştir.
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter