Geri

2020 YILINDA GECİKME ZAMMI ORANI % 1,60 A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

 

 

GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI AYNI ORANDA UYGULANIR.
Tecil Faizi Oranı Yıllık   %  15,00
Gecikme Faizi Oranı Aylık   %    1,60
Pişmanlık Faizi Oranı  Aylık   %    1,60

GECİKME ZAMMI ORANLARI
(6183 SAYILI KANUN MADDE:51)
AYLIK YILLIK YÜRÜRLÜK TARİHİ
1,60% 19,20% 30/12/2019 Tarihinden İtibaren
2,00% 24,00% 02/10/2019 Tarihinden İtibaren
2,50% 30,00% 01/07/2019 Tarihinden İtibaren
2,00%
24,00% 05/09/2018 Tarihinden İtibaren
1,40% 16,80% 19/10/2010-04/09/2018
1,95% 23,40% 19/11/2009-18/10/2010
2,50% 30% 21/04/2006-18/11/2009
3% 36% 02/03/2005-20/04/2006
4% 48% 12/11/2003-01/03/2005
7% 84% 31/01/2002-11/11/2003
10% 120% 29/03/2001-30/01/2002
5% 60% 02/12/2000-28/03/2001
6% 72% 21/01/2000-01/12/2000
12% 144% 09/07/1998-20/01/2000
15% 180% 01/02/1996-08/07/1998
10% 120% 31/08/1995-31/02/1996
12% 144% 08/03/1994-30/08/1995
 

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI
Dönemler Faiz Oranı (Yıllık)
30.12.2019 tarihinden itibaren 15%
25.10.2019 tarihinden itibaren 19%
06.09.2018 tarihinden itibaren 22%
21.10.2010 tarihinden itibaren 12%
21.11.2009 tarihinden itibaren 19%
28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında 24%
04.03.2005 - 27.04.2006 tarihleri arasında 30%
12.11.2003 - 03.03.2005 tarihleri arasında 36%
02.02.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında 60%
31.03.2001 - 01.02.2002 tarihleri arasında 72%
21.12.2000 - 30.03.2001 tarihleri arasında 36%
25.01.2000 - 20.12.2000 tarihleri arasında 48%

 

Yeni Tecil Faizi Oranı


Tebliğle belirlenen yeni tecil faizi oranı, Tebliğin yayımı tarihi olan 30.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

30.12.2019 tarihinden itibaren yapılacak başvurulara dayanılarak tecil edilen kamu alacaklarına yıllık % 15,

Bu tarihten önceki başvurulara dayanılarak tecil edilecek olan kamu alacaklarına, başvuru tarihlerinden 30.12.2019 tarihine kadar geçen süre için ilgili dönemde geçerli olan oranda, bu tarihten itibaren yıllık % 15,

Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan kamu alacaklarının, Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, Tebliğin yayımı n tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %15,   oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tecil faizi uygulamasıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılması gerekli görülmemekle birlikte, aşağıdaki özet bilgilerin hatırlatılmasında yarar görülmüştür:

Tecil ancak borçlunun yazılı başvurusu üzerine yapılabilmektedir. Borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini talep eden borçluların, "Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu" ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu form, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır.
Tecil, talep edilmesi halinde alacaklı kamu idaresi veya tahsil dairesi tarafından zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir işlem değildir. 

Alacaklı idare, zamanında ödenmeyen kamu alacağı için icra takibine başlama veya icrayı devam ettirme halinde borçlunun çok zor durumda kalacağını öngörür ve takdir ederse, yasal düzenleme çerçevesinde n alacağını tecil edebilir ve taksitlendirebilir.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların "çok zor durumda" olup olmadıklarının tespitinde, likidite oranı kullanılmakta ve bu oran sonucunda tespit edilen çok zor durum derecesine uygun olarak tecil süresi belirlenmektedir. 

Bilanço esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak formül aşağıdaki gibidir:

Likidite Oranı  = (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 

Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil edilmemektedir.

Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0,5'den büyük olması durumunda 12 aya kadar tecil yapılabilmektedir.

Likidite oranının 0,5 veya 0,5'den küçük olması durumunda ise borçlar 24 aya kadar tecil edilebilmektedir.

Tecil kural olarak teminat gösterilmiş olmak şartıyla yapılabilmektedir. Ancak borçlunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 50.000 lirayı geçmemesi halinde teminat şartı aranmamaktadır. 

Bu tutarın üzerindeki borçların tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50.000 lirayı aşan kısmın yarısıdır.

Herhangi bir haciz uygulaması olmadan tecil edilen borçlar için alınan teminatlar; tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler sonucunda kalan tecilli borç tutarının, zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda yapılan ödemeler nispetinde ve bölünebilir nitelikte olması şartıyla iade edilmektedir.

Tecil faizi oranı yıllık olarak belirlenmekte, basit faiz usulü kullanılarak başvuru tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için ödenecek taksit tutarları üzerinden hesaplanmaktadır.

Tecil faizinin hesaplanmasında kullanılan basit faiz usulü formülü aşağıdaki gibidir:

Tecil Faizi = (Taksit Tutarı x Yıllık Tecil Faizi Oranı x Gün Sayısı) / 36.000

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunanların, tecil edilen borçlarını taksit ödeme sürelerinden önce ödemesi mümkündür. Bu durumda, erken ödenen tutara, tecil müracaat tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için tecil faizi hesaplanır.

Tecil ve taksitlendirilmiş borçlar çeşitli nedenlerde tecil şartlarına uygun olarak ödenemeyebilir. Bu durumda, tecil ihlal edilmiş sayılmaktadır. Tecil şartlarını ihlal edenlerin, tecilin geçerli sayılması için tecile yetkili makamlara yapacakları başvuru üzerine bu makamlarca gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra tecilin geçerli sayılmasına karar verilebilir.

Tecil şartlarının ihlal edilmiş olması, gerekli şartların oluşmuş olması halinde daha önce tecil edilmiş olan alacağın yeniden tecil edilmesine engel değildir.

Tecil edilen borç tutarının % 10’u ödenmedikçe borçluya, ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazı verilmemektedir.

Aşağıdaki vergiler tecil edilmemektedir:

Geçici Vergi
Özel Tüketim Vergisi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Özel İletişim Vergisi
Harçlar
Katma değer vergisi borçları, 2016/2 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde belirlenen koşullar ve sınırlar çerçevesinde tecil edilebilmektedir.

Tebliğde ayrıca, 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak Kanun’un 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranının yeni belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edileceği belirtilmiştir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter