Geri

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

11.09.2023

 
KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE 
 
DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
 
 
 
 
 
KDV Uygulama Genel Tebliğinde aşağıdaki konularda açıklama ve düzenleme yapılmıştır.
 
1. 7456 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak Kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler 31/12/2024 tarihine kadar KDV’den müstesna olmasıyla ilgili açıklama yapılmıştır.
 
2. 7456 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 15.7.2023 tarihinden sonra edinilen ve kurumların aktifinde en az 2 yıl süreyle tutulacak taşınmazların satış veya devrinde KDV istisnası uygulamasına son verilmesiyle ilgili açıklama yapılmıştır.
 
3. Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranlarının belirlenmesinde sözleşmenin yapıldığı tarihteki oranlar değil, kiralamanın gerçekleştiği tarihteki oranlar dikkate alınacaktır.
 
4. KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulaması getirilen ancak, KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlük tarihi olan 1 Mayıs 2014’den önce istisna belgesi almak suretiyle veya verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülen proje uygulaması dışında işlem yapanların da 1/1/2024 tarihinden itibaren proje uygulaması kapsamında KDV Genel Uygulama Tebliği’ne göre istisna belgesi almaları uygun görülmüştür.
 
66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde proje uygulaması getirilen istisnaların KDV Kanununun 13/a, 13/c, 13/e ve Geçici 29 maddelerinde düzenlenen istisnalar olduğu belirtilmektedir.
 
07/09/2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 47 seri No.lu KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİ ile 15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Sayılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
I-) Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna
 
7456 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 44 üncü madde eklenmişti. “6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31/12/2024 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.
 
Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir.
 
Birinci fıkrada yer alan süreyi bir yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı; istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
Bu düzenlemeye istinaden ile söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklama yapılmıştır.
 
İstisna kapsamına; 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler girmektedir.
 
Afet Bölgesi İlan edilen iller
 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde meydana gelen deprem afetleri sonrasında;
 
07.02.2023 tarih ve 489488 sayılı Olur ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinin tamamı,
 
15.02.2023 tarih ve 492100 sayılı Olur ile Elazığ ilinin tamamı 21.02.2023 tarih ve 495698 sayılı Olur ile Sivas ilinin Gürün ilçesi
 
07.04.2023 tarih ve 534460 sayılı Olur ile Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde ve Tunceli illerinin tamamı genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmiştir.
 
Bu düzenlemeye ilişkin olarak Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.
 
Konut niteliğinde olmayan yapıların (işyeri, fabrika, alışveriş merkezi, cami, park, okul, hastane, sosyal tesis gibi) inşası ile mevcut konutların tadil, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamına girmez.
 
İstisnadan faydalanılabilmesi için kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının AFAD ile bağış protokolü imzalaması şarttır.
 
Konutların mütemmimi niteliğindeki mutfak dolabı, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınamayacak olan banyo dolabı ve vestiyer, panel radyatör, kombi, duşakabin, küvet ve benzerleri istisna kapsamındadır.
 
Mobilya, beyaz eşya, perde, avize, televizyon ve benzeri eşyalar istisna kapsamında değerlendirilmez.
 
AFAD’a nakdi olarak yapılan bağışlar kullanılarak AFAD tarafından yaptırılan konutlara ilişkin mal ve hizmet alımlarında bu madde kapsamında istisna uygulanmamaktadır.
 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu istisna kapsamında inşa ettikleri konutların AFAD’a bedelsiz teslimi 3065 sayılı Kanunun 17/2-b maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.
 
AFAD ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 31/12/2024 tarihine kadar yapılan teslim ve hizmetlere uygulanacak olup, inşa edilen konutların 31/12/2024 tarihinden sonra bağışlanması istisna uygulamasını etkilemez.
 
İstisna kapsamında mal teslim eden ve hizmet ifa edenler, bu işlemlerini teslim ve hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 341 kod numaralı “Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna” satırı aracılığıyla beyan etmeleri gerekmektedir.
 
 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Örnek : TOBB, TÜRMOB, Barolar Birliği vb.
 
İstisnadan yararlanmak isteyen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, istisna belgesinin imza ve kaşe tatbik edilmiş bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir. Bu yazı olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumludur.
 
Bu düzenleme ile ilgili olarak Tebliğe “Ek: 32 Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna Belgesi Örneği” eklenmiştir.
 
II-) Taşınmaz satışına İlişkin İstisna
 
7456 sayılı Kanunla 15.7.2023 tarihinden sonra edinilen ve kurumların aktifinde en az 2 yıl süreyle tutulacak taşınmazların satış veya devrinde KDV istisnası uygulamasına son verilmişti.
 
15.7.2023 tarihinden önce edinilen ve kurumların aktifinde bulunan taşınmazlarda ise KDV istisnası uygulanmaya devam edecektir. KDV Kanunu’na eklenen Geçici 43 üncü madde ile 15.7.2023 tarihinden önce kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazlar için KDV Kanunu’nun 17/4-r bendi hükmünün değişiklik öncesi hükmü uygulanacaktır. Düzenlemeler 15.07.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
 
 
*   *   *
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter