Geri

ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA KAMU TEK İŞVEREN TANIMI DEĞİŞTİRİLDİ

01.11.2022

 
 
ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINDA
 
KAMU TEK İŞVEREN TANIMI DEĞİŞTİRİLDİ
 
 
 
 
Gelir Vergisi Tebliğ değişikliği ile Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesine yönelik uygulama Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi şeklinde yeniden düzenlendi.
 
Tek işveren olarak değerlendirilen genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, sosyal güvenlik kurumlarını ve mahallî idareleri ifade etmekteydi.
 
30.10.2022 tarihinden itibaren ise sadece 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren olarak kabul edilecektir.
 
Ayrıca özel sektör işyerlerinde birden fazla işverenin yanında çalışan, hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabileceği açıklanmıştır.
 
2022 yılı gelir vergisi beyanlarında, bu durumda olan mükelleflerin yapılan değişikliğe dikkat ederek iki ayrı işverenden alınan ücretlerini beyanda bulunup bulunmayacaklarına karar vermeleri gerekecektir.
 
7194 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.
 
“Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
1. Tam mükellefiyette;
 
b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”
 
Yapılan bu değişiklik sonrası 27.5.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde tek işverenden veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ve beyanı ile Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesine yönelik açıklamalarda bulunulmuş; konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 27.05.2020/124 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.
 
30.10.2022 tarih ve 31998 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 321 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesine yönelik uygulama Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
 
Tek işveren olarak değerlendirilen genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, sosyal güvenlik kurumlarını ve mahallî idareleri ifade etmekteydi.
 
30.10.2022 tarihinden itibaren ise 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tek işveren olarak kabul edilecektir.
 
Ayrıca, hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabileceği açıklanmıştır.
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter