Geri

DANIŞMANLIK HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI HK.

02.04.2020

 

DANIŞMANLIK HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI

 

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

Sayı   :   36062021-130[09-2018/ÖZE-12]-E.7936

Tarih  :   04.02.2019

Konu :   Danışmanlık Hizmetinde KDV Tevkifatı.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, İl Müdürlüğünüze bağlı … Yurt Müdürlükleri için ekte sözleşme ve teknik şartnamesi gönderilen atıksu arıtma tesisi danışmanlık, çevre danışmanlık hizmeti, atıksu numune alma ve analiz işi ile ilgili olarak hizmet alımı yapılacağı, söz konusu hizmet alımı işine ait yüklenici firma tarafından düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa hangi oranda tevkifat uygulanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun; 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükmü yer almaktadır.    

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.1."  bölümünde, kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, "I/C-2.1.3.2." bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler açıklanmıştır.

Aynı Tebliğin "I/C-2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" başlıklı bölümünün;

"2.1.3.2.2.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" alt başlıklı bölümünde;

"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetlerde alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır"

"2.1.3.2.2.2. Kapsam" alt başlıklı bölümünde ise;

"Bu bölüm kapsamına;

-Piyasa etüt-araştırma,

-Ekspertiz,

-Plan-proje,

-Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim  ve benzeri hizmetler girmektedir.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin "2.2.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" başlıklı bölümünde de gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümü kapsamında yer alan Kurumunuza karşı ifa edilen atık su arıtma tesisi, çevre ve danışmanlık hizmeti, atıksu numune alma ve analiz işi hizmetleri, Tebliğin  "I/C-2.1.3.2.2. Etüt, Plan- Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler" bölümünde tanımlanan hizmetler kapsamında bulunduğundan, söz konusu hizmetlerin (9/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter