Geri

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDE 4/A LI OLACAĞI BELİRTİLEN DOKTORLAR 13 NOLU BELGE İLE BİLDİRİLEBİLİR

03.09.2020

 
 
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDE
 
4/A LI OLACAĞI BELİRTİLEN DOKTORLAR
 
13 NOLU BELGE İLE BİLDİRİLEBİLİR
 
 
1) 5510 sayılı Kanunun Ek 10 uncu maddesi kapsamında şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirimleri yapılanlardan özel sağlık hizmet sunucuları ile hizmet alım sözleşmesi yapanlar 5510 sayılı kanunun 4-1/ b kapsamında sigortalı sayılacaktır.
 
2) Ancak şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan ve 5510 sayılı kanunun 4-1/a kapsamında bildirimi yapılan kişilerin özel sağlık hizmeti sunucusu ile yaptıkları hizmet alım sözleşmesinde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendine tabi sigortalı sayılacağına ilişkin düzenlenmeye yer verilmesi, buna ilişkin hizmet alım sözleşmesini Sigorta İl Müdürlüklerine ibraz edilmesi ve tanımlama işlemi yapılması halinde, 5510 sayılı Kanunun Ek 10’uncu maddesinde belirtilenler 4-1/a kapsamında sigortalı olarak 13 no.lu belge türü ile bildirebilirler.
 
ÖZEL SAĞLIK SUNUCULARI İLE HİZMET ALIM
 
SÖZLEŞMESİ YAPAN DOKTORLARIN BİLDİRİMİ
 
NASIL YAPILACAK
 
18/6/2020 tarihli 2020 sayılı genelgenin “5510 sayılı Kanunun Ek 10 maddesi kapsamında olanlardan işsizlik sigortası kesilmemesi.” bölümünde;
 
− “23/4/2015 tarihinden itibaren özel sağlık kurum ve kuruluşları ya da vakıf üniversitelerinin, mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerden veya şirket ortağı olan hekimlerin şirketleri vasıtası ile fatura mukabilinde hekimlik hizmeti satın almaları halinde bu hekimlerin sigortalılık statüsünün belirlenmesinde, hekimin ortağı/sahibi olduğu şirket ile hastane arasında yapılan hizmet alım sözleşmeleri esas alınarak, sözleşmede hekimin 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı olacağı yönünde hüküm bulunması halinde, bu hekimlerin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılacağı, aksi takdirde söz konusu hekimlerin 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılacakları,
 
− 4447 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işsizlik sigortası primi kesilebilmesi için sadece 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında olmak tek başına yeterli olmayıp aynı zamanda hizmet akdine dayalı olarak ta çalışmak gerektiği dikkate alındığında, 23/4/2015 tarihinden itibaren özel sağlık hizmet sunucuları ya da vakıf üniversiteleri ile hekimin ortak olduğu şirket arasında sağlık hizmeti verilmesi ve hekim tarafından verilen sağlık hizmeti bedellerinin de şirket tarafından düzenlenen fatura karşılığında sağlık hizmet sunucusu tarafından hekime değil hekimin ortağı olduğu şirkete ödenmesi amacıyla yapılan hizmet alım sözleşmeleri ile mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerle özel sağlık hizmet sunucuları ya da vakıf üniversiteleri arasında serbest meslek makbuzu karşılığı hizmet alınmasına yönelik sözleşmelerin, Borçlar Kanunu ve İş Kanununda düzenlenmiş olan hizmet sözleşmesi unsurlarını taşımaması bu sözleşmelere dayalı olarak hizmet alınan hekim ile sağlık hizmet sunucusu arasında işçi işveren ilişkisinin bulunmaması nedeniyle bu kapsamdaki hekimlerin söz konusu sağlık hizmet sunucularındaki çalışmalarının hizmet akdine dayalı olmadığı,
 
− Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirimlerinin yapılması halinde, 2015/19 sayılı Genelge uyarınca özel sağlık hizmet sunucuları ile yaptıkları hizmet alım sözleşmesinin onaylı bir örneği sağlık hizmet sunucusundan temin edilerek, sözleşme metninde çalışmanın Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendine tabi sigortalı sayılacağının düzenlenmesi nedeniyle bildirimlerinin (4/1-a) kapsamında yapıldığı anlaşılan hekimlerden Kanunun Ek 10’uncu maddesinin yürürlük tarihi olan 23/4/2015 tarihinden itibaren işsizlik sigortası primi kesilmemesi ve SGK’ya olan bildirimlerinin 13 no.lu belge türü ile yapılmasını teminen sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerine yapılacak müracaatlar üzerine gerekli tanımlamanın yapılmasının gerekli olduğu”  Yönünde açıklama yapılmıştır.
 
01/09/2020 tarihli 10300024 sayılı SGK Genel Yazısında ise;
 
5510 sayılı Kanun’un Ek 10 maddesi kapsamında şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirimleri yapılanlardan özel sağlık hizmet sunucuları ile yaptıkları hizmet alım sözleşmesinin SGK ünitelerince onaylı bir örneği sağlık hizmet sunucusundan temin edilmek suretiyle sözleşme metninde çalışmanın Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendine tabi sigortalı sayılacağına ilişkin düzenlenmeye yer verilenlerin (4/1-a) kapsamında değerlendirilmesi ve işsizlik sigortası primi kesilmeden SGK’ya olan bildirimlerinin 13 no.lu belge türü ile yapılmasının sağlanması, aksi takdirde Kanunun Ek 10 maddesi kapsamında olmayıp, hizmet akdi ile (4/1-a) kapsamında çalıştıkları halde işsizlik sigortası primi kesilmeden (13) belge türü ile bildirim yapıldığı tespit edilen kişiler için (01) belge türü değişikliği yapılmak suretiyle gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması ve işsizlik sigortası primlerinin cari usul ve esaslara göre tahsil edilmesi gerektiği , Belirtilmiştir.
 
Özel Sağlık Sunucularının ileride mağdur olmaması için çalıştırdıkları ve hizmet satın aldıkları doktorlarla ilgili SGK bildirimlerinde yukarıda yapılan açıklamalara göre hareket etmeleri yararları olacaktır.

 

 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter