Geri

İŞÇİ SENDİKALARININ BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLER İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE TABİDİR

18.03.2022
 
 
İŞÇİ SENDİKALARININ 
 
BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLER 
 
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE TABİDİR
 
 
 
 
 
 
 
İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin işçi statüsünün devam etmesi ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağının hüküm altına alınması nedeniyle yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanlar hariç olmak üzere, ilgililerden görevleri süresince işsizlik sigortası primi kesilmesi gerekmektedir.
 
SENDİKALARIN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLER
 
İŞSİZLİK SİGORTASINA TABİ MİDİR?
 
5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi ile bir veya birden fazla işveren yanında hizmet akdi ile çalışanlar sigortalı sayılmış, ikinci fıkrasının (a) bendinde de işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin de 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar” hükmü ile Kanun kapsamına giren sigortalılar belirlenmiş, aynı Kanun maddesinin üçüncü fıkrasıyla da Kanun kapsamına dâhil edilmeyenlerin tespiti yapılmıştır.
 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde “yönetici” tanımının kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyelerini ifade ettiği; dördüncü fıkrasında, iş sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine göre bağımsız olarak mesleki faaliyet olarak yürüten gerçek kişilerin de Kanunun ikinci ila altıncı bölümleri bakımından işçi sayılacağı, 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasında da, Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliğinin sona ereceği, ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliğinin, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edeceği hüküm altına alınmıştır.
 
Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunda işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin Kanunun 4-1/ (a) bendi kapsamında sigortalı sayıldığı, 6356 sayılı Kanun kapsamında da yönetici kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyeleri olarak tanımlandığından sendikada yöneticisi olarak görev alan kişilerin 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.
 
Ayrıca, işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenler bu görevleri sırasında yaşlılık aylığına hak kazanmaları durumunda görevlerine, belirlenen görev süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edebilmektedirler. Bu nedenle yaşlılık aylığına hak kazanıldıktan sonra işçi sendikası ve konfederasyonu ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurulu görevine devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
 
Bu nedenle, işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin işçi statüsünün devam etmesi ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağının hüküm altına alınması nedeniyle yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanlar hariç olmak üzere, ilgililerden görevleri süresince işsizlik sigortası primi kesilmesi gerekmektedir.
 
 
 
*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter