Geri

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ

15.03.2020

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE 
% 5 VERGİ İNDİRİMİ
 
 
 
VERGIYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGI INDIRIMI UYGULAMASI NEDIR ?
 
Gelir Vergisi Kanunu'na göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı bulunmaktadır.
 
%5 VERGI INDIRIMINDEN KIMLER YARARLANABILIR?
 
Belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;
 
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri,
 
Kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç),
yararlanabilir.
 
%5 VERGI INDIRIMINDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDIR?
 
%5 vergi indiriminden yararlanma şartları aşaǧıda belirtilmiştir:
 
İndirimin hesaplanacaǧı beyannamenin ait olduǧu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş olması.
 
• Vergi indiriminin hesaplanacaǧı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiǧi tarih itibarıyla, bu beyannamenin ait olduǧu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması.
 
• Indirimin hesaplanacaǧı beyannamenin ait olduǧu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması.
 
Vergi indiriminin hesaplanacaǧı beyannamenin verildiǧi tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.
 
• Vergi indiriminin hesaplanacaǧı beyannamenin ait olduǧu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması.
 
VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
 
• Vergi indiriminden yararlanabilmek için sadece gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin deǧil, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine  ve Maliye Bakanlıǧına baǧlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma deǧer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden bütün vergilerin de vergi indiriminin hesaplanacaǧı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiǧi tarihte ödenmiş olması gerekmektedir.
 
• Hesaplanan indirim tutarı, her şart ve takdirde 1 milyon Türk lirasından (310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliǧi ile 01/01/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.400.000 TLden) fazla olamayacaktır.
 
• Indirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diǧer vergilerinden mahsup edilebilecek olup bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.
 
• Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadıǧının sonradan  tespiti  halinde  ilgili  vergilendirme  döneminde  indirim nedeniyle alınmayan vergiler bu kez vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir.
 
• Indirimin hesaplanacaǧı beyannamenin ait olduǧu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadıǧının, indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde de yine indirim nedeniyle alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir.
 
• Kanuni süresi içinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.
 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve örneklere 301 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliǧinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
 

Saygılarımızla,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter