Geri

2021 YILINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BEKLENMEKSİZİN TERKİN EDİLECEK VERGİ BORCU TUTARLARI

 

08.03.2021

 

021 YILINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BEKLENMEKSİZİN

TERKİN EDİLECEK VERGİ BORCU TUTARLARI

 

 

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 maddesi kapsamında 2021 yılında yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına kadar olan tutarlar, tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir. Bu tutar 2020 yılı için de 10 TL idi.  

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115’inci maddesi kapsamında ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 2020 yılı için 43 TL’yi aşmaması halinde de tahakkukundan vazgeçilebilecektir. Bu tutar 2020 yılı için 40 TL idi.

3 Mart 2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)’nde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106'ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 10 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir.

Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115’inci maddesine göre ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen tutar olan 2021 yılı için 43 TL’yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilecektir.

 

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter