Geri

HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞ USUL VE YÖNTEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

15.06.2021

 

HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞ USUL

VE YÖNTEMLERİNDE

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

 


08.06.2021 tarih ve 31505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 13) ile 6183 sayılı Kanun’da 7316 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere bağlı olarak bazı değişiklikler yapılmış ve açıklamalarda bulunulmuştur.

Öte yandan maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlarda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması gerekmektedir.  

Ayrıca 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında uygulanacak idari para cezası tutarı 2021 yılı için 6.618 TL’dir.

Amme borçlusunun banka hesabından vergi dairesinin banka hesabına para gönderilmek suretiyle ödeme yapılması halinde, amme alacağının ödeme tarihi, paranın vergi dairesi hesabına geçtiği tarih olacaktır. Daha önce bu tarih, paranın Hazine hesaplarına aktarıldığı tarihti.

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7316 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibiydi:

1-) Satış şekli, artırma ve ilan (6183 sayılı Kanun md. 85)

6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan değişiklikle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlanmıştır.

Ayrıca Kanuna 97/A maddesi eklenerek menkul malların elektronik ortamda da satışı mümkün hale geldiğinden mevcut maddeye eklenen yeni fıkra ile asıl alıcıların artırmaya iştirak ederek malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak amacıyla, artırmaya iştirak edecek kişilerden teminat alınmasına yönelik düzenleme yapılmış ve malın türü ve değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye ve teminat olarak para yerine teminat mektubu alınması hususlarında karar vermeye alacaklı amme idarelerine yetki verilmiştir.  

2-) Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi durumu (6183 sayılı Kanun md. 86)

Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

Ayrıca, birinci artırmada talip çıkmaması veya ihale edilen malın alıcısı tarafından alımından vazgeçilmesi sonrasında yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale edilen kişinin bu malı almaktan vazgeçmesi halinde bu kişinin sorumluluğu netleştirilmiş ve ikinci ihale bedeli, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faiz alınarak malın ikinci ihale alıcısına terk edileceği düzenlenmiştir.  

Bu durumda dahi mal birinci defa kendisine ihale olunan kişinin, iki ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve tecil faizi oranında faizi ödeme sorumluluğu devam etmektedir.

3-) Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışı (6183 sayılı Kanun md. 90)

6183 sayılı Kanunun 90 inci maddesinde yapılan ile gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlanmıştır.

Ayrıca satış komisyonunun kimlerden oluşacağına ilişkin hüküm kaldırılarak Kanunu tatbik etmekle görevli idarelerin yapılarına uygun komisyon oluşumuna imkan sağlamak amacıyla satış komisyonunun oluşumunun alacaklı amme idarelerince belirlenmesi hükmü getirilmiş ve komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

4-) İhale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlara ilişkin düzenleme (6183 sayılı Kanun md. 97)

6183 sayılı Kanunun 97 inci maddesinde yapılan değişiklik ile gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmiştir.

İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zar arlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur.

5-) Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına ilişkin düzenleme

(6183 sayılı Kanun md. 97/A)

6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesi ile menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanmıştır.  

08.06.2021 tarih ve 31505 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 13) ile 6183 sayılı Kanun’da 7316 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere bağlı olarak bazı değişiklikler yapılmış ve açıklamalarda bulunulmuştur.

 

 

 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter